Bulten sinir sayisi pdfYüklə 182,95 Kb.

səhifə70/93
tarix05.03.2018
ölçüsü182,95 Kb.
1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   ...   93

148
Sınır Özel Sayısı, Yaz 2016
edimselliğe varlık veren bu töz yalnız-
ca görüngülerde değil tinsel evrensel 
olarak da kendisini üretir. Bu nedenle 
görüngülerin tek başlarına olgusallığı 
hak  ettiği  biçimde  ifade  edebilmesi 
olanaklı değildir, ancak önceki basa-
maklarda soyut olarak kapsanan ide-
anın kavramsallaşmasına doğru giden 
yolculuğunda geçilmesi gereken kıpı-
lar olarak ele alınabilirler. Realitesini 
İdealitesinde bularak etkileşime giren 
böyle bir devlet için sınır ötesi, kendi 
başkasıdır  sınırını  paylaştığı  devlet 
olumsuz  kendidir.  Binlerce  kilomet-
re  ötede  sebep  olunan  kargaşa/savaş 
“kendi”  ile  zorunlu  bağıntıdır.  Coğ-
rafî olarak, ayrımlar üzerinden geniş-
letilen bir sınırın, ayrımların başat ve 
sürekli  olması  durumunda  ulaşacağı 
son  nokta  yine  kendisi,  kendi  sını-
rıdır.  Yakın  zamana  kadar  romantik 
bir soyut tasarım olarak küçümsenen 
“fazlasıyla İdealist” bulunan bu türde 
bir  kavramsallık,  Batılı  devletlerin 
jeopolitik,  jeoekonomik,  jeokültürel 
bazı amaçlarla savaşları tetikleyen ve 
körükleyen bir tutum içine girmeleri,
 3
 
yani kendilerinden başka ülkeler için 
idealite ile bağı olmayan realiteyi ye-
terli bulan tutumları, sığınmacı soru-
nu olarak sınırlarına dayanmış ve bu 
durum Avrupa Birliği’nin kendi için-
de gerek coğrafî gerekse de psikolojik 
“sınır”  tanımını  tekrar  ele  almasına 
neden olmuştur.
 4
 Kendi içinde yetkin-
leşen  Batı  dışa  yönelmelerinde  Öz ü 
unutmuş, göz ardı etmiştir. Hakkı sa-
dece kendisi için isteme haksızlığında 
diretmiştir. Oysa duyunçta aklanama-
yan İyi, iyi değildir.
Huntington’un  sorun  olarak  tanımla-
dığı İslâm Uygarlığı için önerisi,  bu 
uygarlığın tek bir özekten yönetilebi-
lir  biçim  almasının  gerekliliğidir  ve 
özek  olmaya  aday  üç  ülke  arasından 
Türkiye’yi  öne  çıkarır;  bunun  ola-
naklılığını da laiklikten vazgeçilmesi 
3 Huntington, S.P. (2002) 
 İstanbul: Okuyan Us (Turhan M., 
Soydemir C. Çev.) (s. 269)
4 Managing the Refugee Crisis: Commission 
reports on implementation of EU-Turkey Joint 
Action Plan. http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-16-268_en.htm
koşuluna  bağlar.  Kemâlizm  olarak 
adlandırarak  indirgediği  ve  böyle-
ce  yarattığı  ideolojiyi  yalnızca 
  bir  heves  olarak  azımsar. 
Ahmet  Davutoğlu’nun  kaleme  aldığı 
ve bu kitaba bir yanıt niteliği taşıyan 


   5
  isimli  çalışma 
titizlikle  hazırlanmış  akademik  bir 
çalışmadır  ve  İslâm  uygarlığının  bir 
sorun  olduğu  tezinin  antitezdir.
 
Ki-
tapta  oldukça  yerinde  saptamalar  ve 
öneriler  olmasına  karşın,  Hunting-
ton’un  Kemâlizm  konusunda  olası-
lıkla  duygusal  belki  ideolojik  belki 
de  her  ikisinin  de  etkisi  altında  olan 
düşüncelerle nesnel olamadığı, bunun 
da  Orta  Doğu’nun,  Osmanlı  İmpara-
torluğu’nun  ve  Türkiye  Cumhuriyeti 
ile  sonuçlanan  Kurtuluş  Savaşı’nın 
tarihsel  gerçekliği  içinde  okunama-
masına neden olduğunu konu edinen 
bir  karşı  çıkış  yoktur.    Türkiye’de, 
Aydınlanma  Avrupası’nın  yüzyıllar 
süren çabasının kazanımı olan ürünün 
bu denli hızlı ve yaygın olarak başa-
rılabildiği  görülememiş  midir?
 6
  Her 
iki kitapta da, Tinsel olanın içten dışa 
doğru yarattığı basınçla görüngü dün-
yasına çıktığının ve bunun bir zorun-
luk olduğunun,  Evrensel Ussal İsten-
cin her zaman özgürlüklerle edimsel-
leştiğinin ve devletin kavramında bu 
dirimliliğin  yattığının  ayrıca Atatürk 
Devrimleri’nin  Ussallıktan  ve  Usun 
da kendisinden beslendiğinin bilgisi-
ne ve anlayışına rastlanmaz.
Mustafa  Kemâl Atatürk,  bir  impara-
torluğu  “ümmet”  bilincinden  özgür 
yurttaş  bilincine,  özgürlüğe,  modern 
devlete taşıyan, tutkulu doğasının ya-
şamını biçimlendirdiği bir kahraman-
dır.  Evrensel  İstencin,  tikel  istencin 
kaprisi,  keyfiyeti,  istekleri  ve  özenci 
ile karşıtlık içinde olmadığı bir kaptır. 
Atatürk, Tin’in kendisini daha yüksek 
5
 Davutoğlu, A. (2001) 

İstanbul: Küre Yayınları

.  Özdemir  A.  Muazzez  İlmi-
ye  Çığ  ile  söyleşi,  Sözcü  Gazetesi  29.  Şubat 
2016 
http://www.sozcu.com.tr/2016/egitim/
muazzez-ilmiye-cig-imam-hatipler-aydin-
lanmaya-karsi-ama-onun-nimetleriyle-yasi-
yor-1079123/
bir yaşama doğru geliştirip ilerlerken, 
öznel özenci aşıp evrenseli kendisine 
amaç edindiğini, tinin tözünün özgür-
lük olduğunu kavramıştır. 
 
Tinin işi özüne uygunluktur, ilerleme-
dir,  gelişmedir;  kavrama  daha  yakın 
belirlenim bir öncekini 
 sona 
erdirir. Saltık ereğin özgürlük olduğu 
gidişte Türkiye Cumhuriyeti, Osman-
lı  İmparatorluğu’nu  saklayarak  orta-
dan  kaldırır,  imparatorluk  deneyimi 
kendisini  cumhuriyetin  kurumların-
da,  eylemlerinde  tüm  dışlaşmaların-
da deneyim, 
olarak ortaya 
koyar.  Dünya  tarihinde  tinin  kendi 
gelişmesi ve bu gelişmede tinin ken-
disini kendisine nesne olarak vermesi 
vardır.  Görüngüler  geçicidir,  sonlu-
dur. Huntington’un İslâm ülkelerinin 
liderliği için önerdiği laik olmayan bir 
Türkiye, kısaca Özgür Yurttaş Toplu-
mu  kazanımlarından  vazgeçildiği  bir 
Türkiye kabul edilemez. 
 
Modern  devlette  kahramana  gereksi-
nim  yoktur;
 7
  her  yurttaş  birer  kahra-
mandır.  İlk  aşamada  kendisini  insan 
bireyi  biçiminde  duyumsayan  tinsel-
lik  gelişerek  dünyasal  ussallık  olan 
Devlet  biçmine  evrilir,  yurttaşların 
özbilinçli  özgürlüğün  ussal  yaşamı 
altında anlam bulan bir yaşam sürdür-
mesi ve kıskançlıkla bunu koruması, 
her türlü tikel çıkarın üzerinde görme-
si, kararlılıkla, çalışkanlıkta diretmesi 
kahramanlıktır;  kahramanlar  tembel 
olmazlar.  Halkın  yazgısı  kendilerini 
ilgilendiren  konularda  üstlendikleri 
sorumluluk ve bu uğurda harcadıkla-
rı çabadan bağımsız değildir. “Yurtta 
sulh,  cihanda  sulh”  coğrafî  sınırları 
ve zamanı aşan bu evrensel anlayışın 
ürünüdür,  ancak  henüz  Atatürk’ün 
içinden çıktığı halkın tinselliğinde bir 
7 Hegel, G.W.F. (2006) 
 İstan-
bul: İdea Yayınevi (A. Yardımlı Çev.)
Anadolu Aydınlanma Vakfı 
Düşünüyorum Bülteni
Dostları ilə paylaş:
1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   ...   93


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə