Bulten sinir sayisi pdfYüklə 182,95 Kb.

səhifə92/93
tarix05.03.2018
ölçüsü182,95 Kb.
1   ...   85   86   87   88   89   90   91   92   93

184
Sınır Özel Sayısı, Yaz 2016
plana  itilmiş,  insanlar  arası  ilişkiler 
“mallar arası ilişkiler”e dönüşmüştür.
Güvensizliğin olduğu yerde dayanış-
ma  duygusundan  da  bahsedilemez. 
Güven ve dayanışma duygusunun ol-
madığı  yerde,  adalet  de  olmaz. Ada-
letin olmadığı yerde Ortak Şuur oluş-
ması mümkün değildir. 
Bunların  yanı  sıra  insanların  eylem 
dünyasında  duygu  ağırlıklı  yaşama-
ları,  sorgulama  yapmamaları,  yaşa-
dıkları  süreci  anlamlandırmalarını 
engellemektedir.  Bu  yüzden  ilişki 
biçimlerinde  ciddi  bir  anlam  soru-
nu  vardır.  Süreç  sorgulanmadığında 
anlam  üretemezsiniz.  Bu  durum  20. 
yüzyıl sisteminde eğitim altyapısının 
genelde  ezbere  dayalı  olmasından 
kaynaklanıyor.  Kavramsal  eğitim  ve 
üretimin  başlaması  daha  anlamlı  bir 
yaşam sürecinin kapılarını açacaktır.
Şu  anda  adil  olmayan  bir  paylaşım 
sistemi var. Bu sistemde kişisel ya da 
grupsal çıkarlara dayalı paylaşım olur 
ama  dayanışma  olamaz.  Politika,  si-
yaset ve resmî tarih baskısı olmadan, 
insanlar sevgi temelli özgür iradeleri 
ile  yaptıkları  seçimlerin  doğaya,  in-
sanlara  ve  çevreye  neler  getireceği-
nin  sonuçlarını  sorgulamalıdırlar.  Bu 
durumun  bireysel  sorumluluğunun 
bilicinde  olmalıyız.  Bu  bilinçte  olan 
insanlar  dayanışmaya  girerek  ortak 
şuur  oluşturma  sürecine  katkı  sağla-
yacaklardır. 
Alternatifli  mantık  önümüzdeki  yıl-
larda düşünce alanları vd. sosyal alan-
lardaki ilişki biçimlerini önemli ölçü-
de etkileyip, değiştirecektir. Anlamak 
için  sorgulamak,  deneyimlemek  ve 
ilişkilendirmek gerekiyor. Yeni gelen 
her  şeyde  problem  budur.  Çünkü  in-
sanlar  daha  önce  zihinlerinde  oluşan 
imgelerle  olayları  ilişiklendirir  ve 
yeni  bir  resim  ortaya  çıkarırlar.  Şu 
anda yeni resim ortaya çıkmamış du-
rumda. Ancak satır aralarına bakmak 
lazım. 
  Satırları  oluşturan 
cümleleri,  diğer  cümlelerle  ilişkilen-
dirip  bağ  kurabilirsek  satır  aralarını 
okuyabiliriz.  Satır  aralarını  okuyabi-
lenler  geleceğe 
  yapabilirler. 
Yeni  teknolojilerin,  yeni  düşünce 
biçimlerinin  ve  toplumsal  hayatın 
gidişatını  iyi  anlayıp  ona  göre  proje 
üreten her sistem varlığını devam et-
tirmek anlamında, diğer sistemlerden 
önde olacaktır.
21. yüzyıl yapılarında alternatifli dü-
şünce biçimleri gelişmektedir. Formel 
mantıkta  bir  şey  ya  doğrudur  ya  da 
yanlıştır. Süreçsel düşünebilme ve al-
ternatif üretebilme sınırlıdır. 21. yüz-
yıl  ağ  yapıları  düşünce  biçimlerinde 
ise  alternatif  üretebilme  sınırsız  ola-
bilmelidir. Bulanık mantık teknolojisi 
uygulamalarında bu görülmektedir.
21.  yüzyıl  mantık  biçimi,  “bulanık 
mantık”  başka  deyişle  “alternatifli 
mantık”  biçimleri  olarak  karşımıza 
çıkmaktadır.  Bilgi  teknolojileri  saye-
sinde neredeyse sonsuz sayıda ihtimal 
ilişkilendirilip, değerlendirilmektedir. 
Süper hızlı trenler, sarsıntılı ortamlar-
da foto ve video çekebilme, çok yük-
sek hızlarda ani duruş gibi vd. tekno-
lojilere  “bulanık  mantık”  teknolojisi 
olanak sağlamıştır. 
Bilgisayar  teknolojisinin  insan  haya-
tına girmesi ve internetin ortaya çık-
masından  sonra,  yeni  BT  Sektörleri 
(bilgi teknolojileri sektörleri) çok hız-
lı gelişmektedir. Önümüzdeki yıllarda 
20.  yüzyıl  sektör  ve  mesleklerinin 
çoğuna gereksinim kalmayacak. Geç-
miş teknoloji dönüşüm kavşaklarında 
yaşanıldığı  gibi.  Bu  bağlamda  sana-
yi  devrimi  sonrası  oluşan  20.  yüzyıl 
sektör  ve  meslek  alanlarında  sınırlar 
daralırken internetle birlikte sanal ağ 
alanlarının sınırları sürekli gelişmek-
tedir. Bilgi teknolojileri ağ altyapıları 
ağsal yapılara ve 21. yüzyıl Network 
Endüstrilerine zemin hazırlamaktadır-
lar. Bu yapılar 21. yüzyılda 
 
organizasyon  özelliklerini  gösteren 
“katılımlı  ağ  yapıları”na  dönüşecek 
diyebiliriz. 21.yüzyıl katılımlı ağ ya-
pıları; doğa, insan ve çevreyi merkeze 
alan, ontolojik temelli, kendini sürekli 
yenileyen dinamik yapılardır.[1]
20.  yüzyıl  sosyo-ekonomik  yapılan-
masında  oluşan  rekabet,  bireysel  ça-
lışma, stres, önyargı, korku gibi kav-
ramların yerini 21. yüzyıl katılımlı ağ 
yapılarında  dayanışma,  takım  çalış-
ması,  umut,  güven,  sevgi  kavramları 
almalıdır.  Bu  yapılarda  20.  yüzyıl 
endüstri  odaklı  eğitimin  yerine,  21. 
yüzyıl  insanî  değerler  odaklı  eğitim 
olmalıdır.  21.  yüzyıl  “katılımlı  ağ 
yapıları”nda  farklılıkların  haklarının 
eşitliği bağlamında bir dayanışma ve 
ortak şuur oluşturma süreci yaygınlaş-
malıdır. Özgürlük ve hakların eşitliği 
kavramlarının  toplumsallaşması,  ağ-
sal yapılardaki insanların; ortak şuur, 
faal irade ve dayanışma içerisinde bu-
lunurlarken,  akıl  emeği  üretme  bağ-
lamında  bir  değer  yaratma  sürecine 
girmeleri insanlık için çözüm olabilir. 
“Katılımlı ağ yapıları; gönüllülük içe-
ren süreçlerden oluşur. Doğa, insan ve 
çevreyi merkeze alan, ontolojik temel-
li, kendini sürekli yenileyen bir yapı-
lanmadır. Sürekli devinim ve gelişim 
içerisinde  olmasının  nedeni,  hem  bu 
yapı  içerisindeki  insanların  gelişimi 
ve  değişimi  hem  de  sistemin  kendi 
içerisinde  gerçekleşen  değişiminden 
kaynaklanmaktadır.  Sistem  ve  siste-
mi  oluşturan  yapılar,  çağa  ve  çağın 
gereklerine, evrensel ilke ve değerler 
çerçevesinde uyumlanarak, kendi ge-
lişimlerine katkısı olabilecek her türlü 
değişimi izlerler. Katılımlı ağ yapıları, 
bugüne kadar var olan ekonomi temel-
li sistemleri terk eder ve insanı temele 
alan  bir  sistemi  benimser.  Her  türlü 
toplumsal  değeri  üreten  varlık  insan-
dır. Bu gerçekten yola çıkarak, üreti-
len ve geliştirilen her şey; doğa, insan 
ve  çevreye  hizmet  etmelidir  anlayışı 
içinde  hareket  eder.  Temelde  varlık 
bilim (ontoloji) vardır ve varlık bilim-
den bilgi bilime, bilgi bilimden değer-
lere,  değerlerden  hukuka,  hukuktan 
siyasete  ve  siyasetten  de  ekonomiye 
giden bir yol izlenir.” [2]
20.yüzyıl  ekonomi  temelli  dünya-
sında  yitirdiğimiz  değerleri  tekrar 
kazanmak  bağlamında  ‘katılımlı  ağ 
yapılar’ı  önemli  araçlardan  biri  ola-
Anadolu Aydınlanma Vakfı 
Düşünüyorum Bülteni
Dostları ilə paylaş:
1   ...   85   86   87   88   89   90   91   92   93


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə