Buxgalteriya hisob tizimi va uning shakllari Zulxumor Ravshan qizi Dexkanbayeva Toshkent viloyati gidrometeorologiya boshqarmasi AnnotatsiyaYüklə 190,18 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/2
tarix22.05.2023
ölçüsü190,18 Kb.
#111955
  1   2
buxgalteriya-hisob-tizimi-va-uning-shakllari
wordformation, Mavzu Byudjet-soliq siyosati, “Ishlab Chiqarishda Boshqaruv” fakulteti “Menejment” kafedrasi, 004 1 kurs Algebra 4 mavzu Natural sonlar va ular ustida amallar, 1-AMALIY ISH ALG


Buxgalteriya hisob tizimi va uning shakllari 
 
Zulxumor Ravshan qizi Dexkanbayeva 
Toshkent viloyati gidrometeorologiya boshqarmasi 
 
Annotatsiya:
Zamonaviy kasblar, ayniqsa korxona tashkilotlarda moliyaviy 
masalalar eng oldingi qatorga o‘tmoqda. Ushbu maqolada buxgalteriya tizimi uning 
o‘rganishning usullari, metodlari haqida so‘z yuritiladi. 
Kalit so‘zlar: 
bozor iqtisodiyoti, buxgalteriya hisobi, buxgalteriya standartlari. 
Accounting system and its forms 
Zulhumor Ravshan qizi Dexkanbayeva 
Tashkent Regional Hydrometeorological Department 
Abstract:
In today's professions, especially in corporate organizations, financial 
issues are at the forefront. This article discusses the methods of studying the 
accounting system. 
Keywords:
market economy, accounting, accounting standards. 
O‘zbekiston Respublikasida davlat mustaqilligi qo‘lga kiritilgandan buyon 
buxgalteriya hisobi tizimini bozor iqtisodiyoti va moliyaviy hisobotlarning xalqaro 
standartlari talablariga muvofiqlashtirish maqsadida bosqichma-bosqich isloh 
qilinmoqda. Buxgalteriya hisobini isloh qilish bozor iqtisodiyoti tizimi tamoyillari 
bo‘yicha o‘tkaziladigan iqtisodiy islohotlarning asosiy elementlaridan biri 
hisoblanadi. Bozor iqtisodi sharoitida buxgalteriya hisobi faqat hisob-kitob va 
statistik vazifalarni bajaribgina qolmay manfaatdor tomonlar obyektiv va asoslangan 
qaror qabul qila olishi uchun xo‘jalikni boshqaruvchi subyektning faoliyati haqida 
axborot oluvchi, ularni qayta ishlab beruvchi sohaga aylanadi. 
Buxgalteriya 
hisobi 
tizimini 
huquqiy 
boshqarish 

muomalada 
qatnashuvchilarning buxgalteriya hisobi sohasida qonunchilik me’yorlarida ko‘zda 
tutilgan huquq va majburiyatlari bo‘lib talab majburiyat, ruxsat etilgan huquq 
tarzidagi boshqaruv formasidir. Buxgalteriya hisobi tizimidagi huquqiy boshqarish 
tarkibiga huquq me’yorlari, huquqiy munosabatlar, yuridik javobgarlik kabi qator 
elementlar kiradi. O‘zbekiston Respublikasida buxgalteriya hisobi tizimlari uchun 
«Buxgalteriya hisobi haqida»gi qonun asosiy huquqiy baza hisoblanadi. Qonunda 
buxgalteriya xizmati mutaxassislari soha bo‘yicha korxonalar rahbarlarining huquq 
va majburiyatlari buxgalteriya hisobi tizimining asosiy maqsadlari, vazifalari va 
"Science and Education" Scientific Journal / ISSN 2181-0842
May 2022 / Volume 3 Issue 5
www.openscience.uz
1619


tamoyillari, buxgalteriya faoliyatini tashkil qilish, asosiy yo‘nalishlari va hisobot 
tayyorlash kabilar belgilab qo‘yilgan. Mavjud xalqaro amaliyot buxgalteriya hisobini 
to‘rt darajali me’yoriy boshqarish tizimini ko‘zda tutadi. Birinchi daraja - qonunchilik 
aktlari, masalan «Buxgalteriya hisobi haqida»gi qonun. Ikkinchi daraja - asosiy 
qoidalar yig‘indisi, ya’ni buxgalteriya standartlari. Bu darajada buxgalteriya hisobi 
bilan bog‘liq shaxslar bir xilda faoliyat yuritishlari uchun asosiy buxgalteriya 
tushunchalari va tamoyillari (qoidalari) belgilanadi. Dunyo amalliyotida hozircha 30 
dan ortiq standartlar belgilangan. Uchinchi daraja - mamlakat bo‘yicha turli 
muassasalardagi har xil tarmoqlarda buxgalteriya hisobini yuritish borasida ishlab 
chiqilgan turlicha uslubiy ko‘rsatma va tavsiyanomalar. To‘rtinchi daraja - hisob 
ishlarini olib boradigan korxonalarda nashr etiladigan ichki ish hujjatlari va 
qo‘llaniladigan hujjatlarni yuritish. Birinchi darajaga Respublikamizda 1996-yil 30-
yanvarda qabul qilingan «Buxgalteriya hisobi haqida»gi qonun mansub bo‘lishi 
mumkin. Ikkinchi darajaga hozircha ishlab chiqilayotgan buxgalteriya standartlarini 
kiritishimiz mumkin. Hozirgi paytda buxgalteriya hisobi milliy standarti (BHMS) 
tasdiqlangan. Uchinchi darajaga O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va 
tarmoqning o‘ziga xos xususiyatlariga muvofiq hisob standartlarini aniqlashtiruvchi 
boshqa idoralarining uslubiy tavsiyalari (ko‘rsatmalari) instruktsiyalar sharhlarini 
kiritsa bo‘ladi. To‘rtinchi daraja har bitta korxonada mavjud. Korxonaning o‘z ishchi 
hujjatlari buxgalteriya hisobini tashkil qilish xususiyatlarini va uni yuritishni 
belgilaydi. Buxgalteriya hisobi yig‘im (tushum) tizimini tartibga solish mumkin; 
ro‘yxatdan o‘tkazish va pul shaklidagi ma’lumotlarni umumlashtirish xo‘jaliklar 
operatsiyalarida tashkilotlarning majburiyatlarini va ularning yaxlit, uzluksiz, hujjatli 
hisob olib borishlarini aks ettiradi. 
Hozirgi zamon iqtisodiy sharoitida buxgalteriya hisobining roli o‘zgardi. Agar 
avvallari hisobning maqsadi nazorat qilish vazifasidan iborat bo‘lgan bo‘lsa, 
endilikda xalqaro milliy standartlarga ko‘ra, buxgalteriya hisobi va uning asosida 
tuzilgan moliyaviy hisobotning maqsadi undan foydalanuvchilarga to‘liq va ishonchli 
ma’lumot taqdim etishdir. Buxgalteriya ma’lumotlaridan foydalanuvchilarni uchta 
guruhga bo‘lish mumkin. 
1.
Tashkilot ma’muriyati - direktorlar kengashi, yuqori boshqarmalar xodimlari, 
menejerlar, bo‘linmalarning rahbarlari va mutaxassislari. 
2.
To‘g‘ridan 
to‘g‘ri 
moliyaviy 
qiziqish 
bilan 
ma’lumotlardan 
egri 
foydalanuvchilar, bugungi va potensial investorlar, banklar, asosiy mablag‘ va ishlab 
chiqarish zaxiralari bilan ta’minlovchilar, boshqa kreditorlar. 
3.
Ma’lumotlardan qisman moliyaviy qiziqish tufayli egri foydalanuvchilar: 
soliq idoralari moliya muassasalari, O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining 
nazorat taftish boshqarmasi, auditorlik firmalari, Davlat Statistika qo‘mitasi, mahalliy 
hokimiyat idoralari va boshqa foydalanuvchilar. 
"Science and Education" Scientific Journal / ISSN 2181-0842
May 2022 / Volume 3 Issue 5
www.openscience.uz
1620


BUXGALTERIYA HISOBINING ASOSIY VAZIFALARI 
Buxgalteriya hisobi quyidagi asosiy vazifalardan iborat: 
- buxgalteriya hisobi schyotlarida aktivlarning ahvoli va harakati, mulkiy huquq 
va majburiyatlarning ahvoli haqida to‘liq va ishonchli ma’lumotlarni tuzish; 
- samarali boshqarish maqsadida buxgalteriya hisobidagi ma’lumotlarni 
umumlashtirish; 
- moliyaviy, soliq va boshqa hisoblarni tuzish. 
Hozirgi zamon hisob adabiyotlarida buxgalteriya hisobining vazifasi 
quyidagicha bo‘linadi: 
- rejali; 
- nazoratli; 
- ma’lumotli; 
- tahliliy (baho); 
- hisobli. 
O‘zbekiston Respublikasida ro‘yxatdan o‘tgan, xususiy shakldan qat’i nazar, 
yuridik shaxslar, davlat tashkilotlari va boshqarmalari, ularning Respublikamizda va 
undan tashqarida joylashgan tarmoq korxonalari, filiallari va boshqa shu’ba 
bo‘linmalari buxgalteriya hisobining subyektlari bo‘la oladi. Buxgalteriya hisobining 
obyektlari asosiy va joriy aktiv, majburiyat, xususiy kapital, zaxiralar, daromad va 
xarajat (chiqim)lar, foydalar, ularning harakatlari bilan bog‘liq xo‘jalik operatsiyalari 
bo‘ladi. 
Hisob siyosati deganda xo‘jalik subyektlari rahbarlarining buxgalteriya hisobini 
yuritish va moliyaviy hisobotlarni tuzish uchun qo‘llagan usullarning yig‘indisi 
tushuniladi. Tashkilotning hisob siyosati buxgalteriya hisobining quyidagi asosiy 
tamoyillariga mos kelishi lozim: 
- uzluksiz; 
- xo‘jalik operatsiyalari, aktiv va passivlarning pullik bahosi; 
- ishonchlilik; 
- qo‘shib yozish usullari; 
- ko‘rsatkichlarni solishtirish (taqqoslash); 
- moliyaviy hisobotning xolisligi; 
- hisobot davri tushum va chiqimlarining mos kelishi
- mulkiy ajratilganlik; 
- aktiv va majburiyatlarning aniq bahosi; 
- formadan mazmunning ustunligi; 
- ratsionallik (muvofiqlik); 
- qarama-qarshilikning yo‘qligi; 
- aniqlik; 
- ma’nodorlik; 
"Science and Education" Scientific Journal / ISSN 2181-0842
May 2022 / Volume 3 Issue 5
www.openscience.uz
1621


- jiddiylik; 
- haqqoniylik va moliyaviy hisobotni xolis (beg‘araz) ko‘rsatish; 
- tugallanganlik; 
- izchillik; 
- o‘z vaqtida; 
- obyektivlik. 
Buxgalteriya hisobi uslublari o‘z ichiga qator elementlarini olgan buxgalteriya 
hisobini o‘rganish usullaridir. Ular quyidagicha: 
1-hujjatlashtirish; 
2-inventarizatsiya; 
3-baholash; 
4-mahsulot, ish, xizmatni hisoblab chiqish (kalkulyatsiya); 
5-schyotlar tizimi; 
6-ikkiyoqlama yozuv; 
7-balans; 
8-moliyaviy hisobot; 
9-offsetting (moddalarning o‘zaro sinovlari). 
Hujjatlashtirish - buxgalteriya hisobi ma’lumotlariga yuridik kuch beruvchi 
amalga oshirilgan xo‘jalik operatsiyalaridir. Dastlabki hujjatlashtirish buxgalteriya 
hisobini korxonaning xo‘jalik faoliyatini yaxlit va uzluksiz aks ettirishini ta’minlaydi. 
Hisobga faqat to‘g‘ri rasmiylashtirilgan hujjatlar, aynan texnik standartlarda 
qo‘llanishi ko‘zda tutilishi belgilab qo‘yilgan hamma rekvizitlar qabul qilinadi. 
Inventarizatsiya - natura holida mavjud bo‘lgan moddiy boyliklarni, pul 
mablag‘lari va moliyaviy majburiyatlarni korxonadagi haqiqiy ahvolini tekshirish 
imkonini beruvchi buxgalteriya hisobi elementlaridan biri. Inventarizatsiya 
buxgalteriya hisobi ma’lumotlarini tasdiqlash yoki hisobga olinmagan boyliklarni, 
yo‘l qo‘yilgan yo‘qotishlar, talon-tarojliklar va kamomadlarni tasdiqlaydi. 
Baholash - xo‘jalik tannarxini pul shaklida aniqlash usuli. Kalkulyatsiyalash - 
yagona mahsulot ishlab chiqarish uchun ketgan ish va xizmat, mahsulot ishlab 
chiqarish hamda sotish uchun sarflangan xarajatlarning jamlanma hisob-kitob obyekti 
tannarxini hisoblash usuli. 
Schyotlar tizimi - guruhlashtirilgan obyektlarni iqtisodiy belgilari (21-sonli 
BHMS) bo‘yicha buxgalteriya hisobiga asoslanadi. Hisobni ikkiyoqlama yozuv 
bo‘yicha yuritish (17-sonli BHMS) deganda xo‘jalikni yuritayotgan subyekt 
buxgalteriya operatsiyalari qayd qilishini ikkiyoqlama yozuv tizimi asosida olib 
borish tushuniladi. 
"Science and Education" Scientific Journal / ISSN 2181-0842
May 2022 / Volume 3 Issue 5
www.openscience.uz
1622Yüklə 190,18 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə