Büyüme, Kalkınma ve iktisadi DalgalanmalarYüklə 16,76 Kb.
tarix01.03.2022
ölçüsü16,76 Kb.
#84207
Ədəbiyyat


SUNGUR, Onur; ”Büyüme, Kalkınma ve iktisadi Dalgalanmalar”, ppt, 2003,

ULUATAM, Özhan; Makro iktisat, Ankara, SavaĢ Yayınları, 1987

Bocutoğlu, Ersan, Karşılaştırmalı Makro İktisat, Teoriler ve Politikalar, Murathan Yayın,

Cafer Unay, Makro Ekonomi, Nobel Yayın Dağıtım, Bursa,2001

Erdal ÜNSAL, Makro İktisat, İmaj Yayınları, 8

Mafi EĞİLMEZ, Makro Ekonomi, Remzi Kitabevi, 2. B

Allahverdiyev H. Və başqaları İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi Bakı 2002

Əlirzayeva Ə.Q İqtisadiyyat düşüncələr və baxışlar

Həsənov R.T İqtisadi inkişaf və makroiqtisadi siyasət

Siyasi İqtisad – Ali məktəblər üçün dərslik

Alıyev İ.H Əhmədov S.Ə İqtisadiyyat 2011

Аганова Т.А Серегина С.Ф Макроекономика

Vəliyev. T İqtisad elminin nəzəri əsaslaarının tarixi təkamülü

Qafarov K.S Əhmədov Ə.M Bağırov Z.A Makroiqtisadi tarazlığın əsasları

İqtisadi Nəzəriyyə Dərslik Çaşıoğli Bakı

Əlləzov Q.S Müasir iqtisadi nəzəriyyələr

Hüseynov F Nəzəri iqtisadın problemləri

Səfərov S.İ İqtisadi siyasətin strategiyası

H.Rasim İqtisadi inkişaf və makroiqtisadi siyasət

Hüseynov F İqtisadi problemlər mülahizələr düşüncələr və nəticələr

İqtisdi Nəzəriyyə Bakı 2001

Г.Н Менькю Макроекономйка

Səfərov S.R İqtisadi siyasət strateiyası konseptual əsaslar Bakı 2000

Гребенников А.И Макроекономика

Əhmədov Ə.M Mskroiqtisadi tarazlığın təhlili

Abel, A. B. ve Bernanke, B. S. (2001). Macroeconomics. The Addison Wesley Longman, 4th. Edition.

Arnold, L. G. (2002). Business Cycle Theory. Oxford University Press.

Bernanke, A. B. (2001). Macroeconomics. Pennsylvania: Addison Wesley Longman, 4

Dornbusch, R., Fischer, S. ve Startz R. (2004). Macroeconomics. 5. Edition: Mc Grow Hill Publication.

Knoop, T. A. (2004). Recessions and Depressions: Understanding Business Cycles, USA. Greenwood Publishing Group.

Krugman, P. ve Wells R. (2011). Makro İktisat. 2 Ed. Çev: F. Oğuz, M. Arslan, K. A. Akkemik ve K. Göksal, Ankara: Palme Yayıncılık.

Legrand, M. D. ve H. Hagemann. (2005). Business Cycles in Juglar and Schumpeter. Ninth Annual Conference of the European Society for the History of Economic Thought, (6). University of Stirling

Mankiw, N. G. (1994). Macroeconomics. ABD: Worth Pulishers Inc

Yıldırım, K., Karaman, D. ve Taşdemir, M. (2013). Makro Ekonomi. Ankara: Seçkin Yayınevi.

Unay, C. (2001). Ekonomik Konjonktür. Bursa: Ekin Kitapevi Yayınları.

Snowdon B. ve Vane, H. (2012). Modern Makroekonomi Temelleri, Gelişimi ve Bugünü. Çeviri Editörü: Barış Kablamacı, Ankara: Efil Yayınevi.

Schumpeter, J. A. (1939). Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical. New York: The McGraw-Hill Companies.

Schumpeter, J. A. (1927). The Explanation of the Business Cycle. Economica, 21, 286

Romer, D. (2006). Advanced Macroeconomics. Third Edition. New York: The McGrawHill Companies

Mitchell, W. C. (1913). Business Cycles. Berkeley: University of California Press..

Moore, H. L. (1914). Economic Cycles: Their Law and Cause. New York: MacMillan Coop.

Mankiw, N. G. (1989). Reel Business Cycles: A New Keynesian Perspective. Journal of Economic Perspectives, 79-90

Lucas, R. E. (1977). Understanding Business Cycles. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 5(

Legrand, M. D. ve H. Hagemann. (2005). Business Cycles in Juglar and Schumpeter. Ninth Annual Conference of the European Society for the History of Economic Thought, (6). University of Stirling.

Krugman, P. ve Wells R. (2011). Makro İktisat. 2 Ed. Çev: F. Oğuz, M. Arslan, K. A. Akkemik ve K. Göksal, Ankara: Palme Yayıncılık.

Abel, Anrew B., Bernanke, Ben S.: Macroeconomics, 4th edition, Von Hoffmann Press, USA, 2001

Achuthan, Laksman, Banerji, Anirvan: Beating the Business Cycle, USA, 2004

Hansen, Alvin H.: Business Cyles and National Income, New York, 1951

Oğuz, Hacer: ‘‘Devresel Dalgalanma Teorileri ve Türk Ekonomisindeki Devresel Dalgalanmalar’’, Ankara, 1995

Parasız, İlker: Modern Konjonktür Teorileri, Bursa, 2006

Polat, Eralp: ‘‘Konjonktürel Dalgalanmalar ve Sermaye Piyasası İMKB Örneği’’, 2004

Ünay, Cafer: Ekonomik Konjonktür, Marmara Üniverversitesi Kütüphane Dökümantasyon Dairesi, Bursa, 1996, s. 88.

Abel, A., B.; Bernanke, B., S.: Macroeconomics, 4.bs, USA, Addison Wesley, 2001.

Eğilmez, Mahfi Makroekonomi: Türkiye’den Örneklerle, 2. Bs., İstanbul, Remzi Kitabevi, 2010.

Dornbusch, R., Fischer,S.: Makroekonomi, Çev. Salih Ak, Mahir Fisunoğlu, Erhan Yıldırım, Refia Yıldırım, İstanbul, McGraw-Hill – Akademi, 1998.

Knoop, Todd A.: Recessions and Depressions: Understanding Business Cycles, London, Praeger Publisher, 2004.

Parasız, İ., Bildirici, M.: Modern Konjontür Teorileri, Bursa, Ezgi Kitabevi Yayınları, 2006.

Paya, Merih: Makro İktisat, 2. bs., İstanbul, Filiz Kitabevi, 2001.

Schumpeter, Joseph A.: Business Cycles: a theoretical, historical and statistical analysis of the capitalist process, New York, Mc Graw-Hill Book Company Inc., V.1, 1939.

Snowdon, B., Vane, H. R.: Modern Macroeconomics: Its Origins, Developments and Current State, UK, Edward Elgar Publishing Limited, 2005.

Ünsal, Erdal M.: Makro İktisat, 6. bs., Ankara, İmaj Yayınevi, 2005.

Zarnowitz, V.: Business Cycles: Theory, History, Indicators and Forecasting, Chicago, The University of Chicago Press, 1992.

ALTUĞ, G., S.; Business Cycles Fact, Fallacy and Fantasy, World Scientific Publishing, 2009.

ARNOLD, L., G.; Business Cycle Theory, Oxford University Press, New York,2002

KAZGAN, G.; İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi, Remzi Kitabevi, 2008.

KÖSE, A, H., ŞENSES, F., YELDAN, E.; İktisat Üzerine Yazılar II: İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar, İletişim Yayınları, 2003.

UNAY, Cafer; Ekonomik Konjonktür: Analiz, Teori, Tahmin, Ekin Kitabevi, Bursa, 1996.

Abel, A.B. ve Bernanke, B.S. (2008). Croushore D., Macroeconomics, 6th Ed., Pearson Addison Wesley, 284.

Altuğ, G.S. (2010). Business Cycles: Fact, Fallacy and Fantasy, Wold Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 8-10,16-18.

Ardıç, O. (2003). Makro İktisat, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 26-28

Artis, M., Marcellino, M. ve Proietti, T. (2004). “Dating Business Cycles: A Methodological Contribution with an Application to the Euro Area”, Oxford Bullettin of Economics & Statistics, Vol. 66, No.4, 537-565.

Felderer, B. ve Homburg, S. (2010). Makro İktisat ve Yeni Makro İktisat, (Çev: Osman Aydoğuş, N. Oğuzhan Altay), Efil Yayınevi, Ankara, 17

Allahverdiyev H.B., Qafarоv K.S., Əhmədоv Ə.M. Iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi. Bakı «Nasir» nəşriyyatı, 2002, 447 s.

Babayev Ə.P. Iqtisadi nəzəriyyə, T.Vəliyevin, Ə.Babayevin, M.Meybullayevin ümumi redaktоrluğu ilə, dərslik. Bakı, Çaşıоğlu, 1999, s. 205

Mustafayev F.F.Keçid iqtisadiyyatında dövlət tənzimlənməsinin makroiqtisadi aspektləri. Bakı, Elm,2008, 537 s.

Şəkərəliyev A.Ş. Dövlətin iqtisadi siyasəti: dayanıqlı və davamlı inkişafın təntənəsi, Bakı-2011, 542 s.

.«Базар игтисадиййатынын дювлят тянзимлянмяси» В.И.Кушлин

.A.Abdullayev “İqtisadiyyat və iqtisadi siyasət” Bakı, 2003

H.B. Allahverdiyev “İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi”Bakı, 2002.

.M.T.Əliyev “Azərbaycan iqtisadiyyatınin formalaşması və inkişaf problemləri.” Bakı, 2001

İqtisadiyyatin dövlət tənzimlənməsinin əsaslari (metodiki vasitə) M.A.Əhmədov A.C.Hüseyn, Bakı 2011

Dövlətin iqtisadi siyasəti: realliqlar və perspektivlər, A.Ş. Şəkərəliyev, Bakı 2009

Milli iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsasları, Bakı 2006

İqtisadi nəzəriyyə, dərslik (tərcümə)Moskva, 2008

İqtisadi təhlilin nəzəriyyəsi (dərslik) Bakı 2002

M.H.Meybullayev “İqtisadi nəzəriyyə”. Bakı 2001

M.H.Meybullayev “Makroiqtisadiyyata giriş”. Bakı 2011

O.Məmmədli, M.İsmayılov, F.İsmayılov “İqtisadi nəzəriyyə”. Bakı 2010

Р.Дорнбуш, С.Фишер “Макроэкономика”. Москва 1997

М.И.Плотницкий “Макроэкономика. Москва 2002

Q.R.Juravlyova. «İqtisadi nəzəriyyə. Makroiqtisadiyyat 1-2». Moskva, 2008.

A.Eren “ Makro iktisadiyyat” Bursa 1992

A.S. Bulatova. “Ekonomika” Moskva – 1997

. İqtisadi nəzəriyyə. Dərslik. Bakı, 2014

Kərimov E., Qasımov B. İqtisadi nəzəriyyə. Bakı, 2014.

Nəsrullayev F.A. İqtisadi nəzəriyyənin predmeti və metodologiyası. Bakı, 1997

Rasim Həsənov “İqtisadi siyasət: metodologiya və praktika”, Bakı: “İqtisad Universiteti” nəşriyyatı. (2014)

Vəliyev T.S. İqtisad elminin nəzəri əsaslarının tarixi təkamüлü. Bakı, 1999..Q.S.Əlləzov “İqtisad elminin nəzəri-metodoloji əsaslarının tarixi inkişafı”. Bakı 2009

.«İqtisadi nəzəriyyə Makroiqtisadiyyat-1,2» Daşkov və К nəşriyyat – ticarət korporasiyası Moskva, 2008;
Yüklə 16,76 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə