Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 NyíregyházaYüklə 1,92 Mb.
səhifə1/48
tarix22.07.2018
ölçüsü1,92 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48


Búzaszem Nyugati Óvoda

4400 Nyíregyháza,

Búza u. 7-17. sz.

Tel./fax: (42) 311-815

E – mail: buzaszemovi@gmail.com
A BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

2013. szeptember


AZ INTÉZMÉNY ADATAI 7

I. Helyzetelemzés 9

I.1. Személyi feltételek 9

Óvoda neve 10

Óvoda-pedagógus (fő) 10

Intézményvezető 10

Óvoda-titkár 10

Udvaros 10

Összesen 10

Búzaszem - székhely 10

19 10

2 10


9+1+1 10

2 10


1 10

33 10


Aranykörte Tagintézmény 10

16 10


1 10

8+1 10


– 10

1 10


26 10

Városmajori Tagintézmény 10

12 10

1 10


6+1 10

– 10


– 10

19 10


Gyermekkert Tagintézmény 10

8 10


1 10

4+1 10


– 10

1 10


14 10

Benczúr téri Telephely 10

8 10

1 10


4+1 10

– 10


1 10

14 10


Összesen: 10

63 10


31+1+5 10

2 10


4 10

106 10


I.2. Alapelveink, értékeink, céljaink 13

I.3. Gyermekvédelmi feladatok 17

I.4. Az óvoda kapcsolatrendszere 19

I.5. Pedagógiai dokumentáció 23

I.6. A gyermekek fejlődésének nyomon követése 24

II. A BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA 27

INTÉZMÉNYEINEK PEDAGÓGIAI 27

PROGRAMJA 27

A HELYI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSA 27

II.1. A BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA 28

SZÉKHELY INTÉZMÉNY 28

II.1.1. Helyzetelemzés 30

II.1.3. Az egészséges életmód alakítása 42

II.1.4. Az érzelmi, az erkölcsi és közösségi nevelés 46

II.1.5. Az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 48

II.1.6. Az óvodai élet tevékenységi formái nevelési rendszerünkben 50

II.1.7. Gyermekvédelem az óvodában 100

II.1.8. Az óvodai élet megszervezése 103

II.1.9 Óvodánk ünnepei, hagyományai 107

II.1.10 Óvodánk kapcsolatrendszere 109II.2. A BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA 113

ARANYKÖRTE TAGINTÉZMÉNY 113

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 113

II.2.1. Helyzetelemzés 115

II.2.2. Nevelési elveink 117

II.2.3. Az egészséges életmód alakítása – környezetvédelem 121

II.2.4. Az érzelmi az erkölcsi és a közösségi nevelés 126

II.2.5. Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 130

II.2.6. Az óvodai élet tevékenységi formái nevelési rendszerünkben 132

II.2.7. Gyermekvédelem az óvodában 161Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése 165

A migráns gyermekek nevelése 167

II.2.8. Az óvodai élet megszervezése 168

II.2.9. Óvodánk ünnepei, hagyományai 172

II.2.10. Óvodánk kapcsolatrendszere 173II.3. BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA VÁROSMAJORI TAGINTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 178

II.3.1. Helyzetelemzés 181

Óvodakép 182

Gyermekkép 182

II.3.2. Nevelőmunkánkról 182

Nevelési feladatunk: Az óvodás gyermekek testi, lelki és szellemi szükségleteinek kielégítése. 183

Nevelési gyakorlatunk rendszer ábrája 183

II.3.3. Az egészséges életmód alakítása 184

Feladataink: 184

II.3.4. Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés alakítása 185

II.3.5. Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 186

II.3.6. Az óvodai élet tevékenységi formái nevelési rendszerünkben 187

Mozgás, mozgásfejlesztés 187

Játék 190A játékban, tevékenységekben megvalósuló tanulás 193

Verselés, mesélés, dramatikus játék 195

Rajzolás, mintázás, kézimunka 199

A külső világ tevékeny megismerése 200

Munka jellegű tevékenységek 202

II.3.7. Gyermekvédelem az óvodában 203Inkluzív nevelés: 206

Sajátos nevelési igényű gyermekek inkluzív nevelése 206

Migráns gyermekek óvodai nevelése 208

II.3.8. Az óvodai élet megszervezése 208

Óvodánk csoportszerkezete 208

Napirend 209

Heti rend 210

II.3.9. Óvodánk ünnepei, hagyományai 211

II.3.10 Óvodánk kapcsolatrendszere 212

Gyermek - óvoda alkalmazottai kapcsolata: A felnőtthöz fűződő viszony nyújtja az érzelmi biztonságot a gyermek számára, amely jó közérzetet, nyugodt, harmonikus tevékenységet tesz lehetővé. Az óvodapedagógus első számú modell, példakép a társas viselkedés alakulásában. Az óvodapedagógus és a munkáját segítő dajka feladata a közvetlen érzelmi kapcsolat megteremtésén, a példaadáson kívül, a csoport közös életének megszervezése, a szokás- és szabályrendszernek a gyermek fejlettségéhez alkalmazkodó kialakítása. 214

Gyermek – gyermek kapcsolata: A gyermekközösségbe való beilleszkedést egyéni bánásmóddal az egyéni kapcsolatok szélesítésével kívánjuk ösztönözni. A gyermek-gyermek viszonylatban egymás megismerésére, a toleranciára, a különbözőség megismerésére és elfogadására irányul nevelésünk. Társas együttműködés közben tanulják meg az egymás felé fordulást, egymás segítését, vagyis az értelmes szeretetet. 214

Óvoda – iskola kapcsolata: Az iskolákkal való kapcsolattartás a hagyományok alapján alakult ki. A kapcsolatra a rendszeresség és a folyamatosság a jellemző. 214

II.4. BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA GYERMEKKERT TAGINTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 216

Az óvoda bemutatása 218

Életfilozófiánk: 219

Óvodakép: 220

Gyermekkép: 220

Programunk alapelvei: 220Óvodai nevelésünk célja, feladata 220

Nevelési feladatunk 220

Nevelési gyakorlatunk rendszer ábrája 221

II.4.3. Az egészséges életmód alakítása 222

II.4.4. Az érzelmi, erkölcsi közösségi nevelés 223

II.4.5. Az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 224

II.4.6. Az óvodai élet tevékenységi formái nevelési rendszerünkben 225

Óvodánk tevékenységi formái: 225

Játék, játékba integrált tanulás: 226

Mozgás, mozgásfejlesztés 231

Verselés- mesélés 233

Ének-zene, énekes játék, gyermektánc 235

Rajzolás-mintázás-kézimunka 238

A külső világ tevékeny megismerése: 239

Környezetvédelmi programunk 241

Munka jellegű tevékenységek 242

II.4.7. Gyermekvédelem az óvodában 243Sajátos nevelési igényű gyermekek 245

Migráns gyermekek óvodai nevelése 246

II.4.8. Az óvodai élet megszervezése 246

Óvodánk csoportszerkezete 247

Napirend 248

Heti rend 248A szülő a gyermek a pedagógus együttműködésének formái 249

II.4.9. Óvodánk ünnepei, hagyományai 250

II.4.10. Óvodánk kapcsolatrendszere 251

Az óvoda kapcsolatai 251

A pedagógiai munka dokumentációi: 253

II.5. BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA BENCZÚR TÉRI TELEPHELY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 254

II.5.1. Helyzetelemzés 256

Az intézmény bemutatása 256

Személyi feltételek 258

II.5.2. Nevelőmunkánkról 260

Nevelésünk alapvető keretei 260

Jövőképünk 261

Gyermekképünk 261

Pedagógusképünk 261

Óvodaképünk 261

Nevelési célunk 262

Nevelési feladatunk 262

II.5.3. Az egészséges életmód alakítása 264

II.5.4. Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés 269

II.5.5. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 270

II.5.9. Óvodánk ünnepei, hagyományai 302

II.5.10. Óvodánk kapcsolatrendszere 302

III. Záró rendelkezések 306

III.1. A program hatálya, hatályba lépése 306

III.2. Legitimációs záradék 307


BEVEZETŐ
A Búzaszem Nyugati Óvoda 2011. augusztus 01. napján, öt óvoda összevonásával jött létre Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának, 86/2011. (V.31) Közgyűlési határozata alapján. A város intézményhálózatának racionalizálására azért volt szükség, hogy szakmailag, létszám – és bérgazdálkodás tekintetében az óvodák hatékonyabban és takarékosabban működjenek.

Pedagógiai programunk elkészítésekor a közös értékek megfogalmazása egységet teremt pedagógiai szemléletünkben, az egyes tagóvodák helyi sajátosságaiból adódó egyéni arculat megjelenítése színesebbé, változatosabbá teszi intézményünk egészét. Pedagógiai programunk figyelembe veszi a hazai óvodai neveléstörténet értékeit, a nemzeti sajátosságokat, a pedagógiai – és pszichológiai kutatások eredményeit és az Óvodai nevelés országos alapprogramja által meghatározott jogokat, alapelveket, valamint a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvét.

Az óvodáknak sokféle igény kielégítését kell szolgálnia. Feladatunk, hogy az intézményünkben felvételt nyert valamennyi gyermek ugyanazon értékek, alapelvek, feltételek, szakmai szempontok betartásával sajátítsa el azokat a képességeket, ismereteket, amelyek folyamatosan és tudatos óvodapedagógiai irányítással teszik őket éretté az iskolai évek megkezdéséhez. Minden gyermeknek biztosítjuk, hogy egyenlő eséllyel részesüljön színvonalas óvodai nevelésben.
Jogszabályi háttér


 • Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

 • 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról

 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a közneve­lési intézmények névhasználatáról

 • 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irány­elve

 • 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelete a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

 • 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve

 • 1997. tv. XXXI. törvény A gyermekek védelméről és jogairól

 • 1992. Egyezmény a gyermekek jogairól Egyesült Nemzetek UNICEF

 • 185/1999. (XII.13.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, amely a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) Korm. rendeletet módosítja

 • 363/2012. (XII. 17.) kormányrendelete az óvodai rendelés Országos alapprogramjáról


AZ INTÉZMÉNY ADATAI
Az intézmény megnevezése: Búzaszem Nyugati Óvoda

(OM azonosító: 033101)
Az intézmény székhelye, címe: 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17.

Csoportok száma: 9


Szakágazat száma: 851020 Óvodai nevelés

Az intézmény alaptevékenységei: 851011 Óvodai nevelés, ellátás

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítése óvodai fejlesztő program szervezése

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

típusai:

a) Testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége.

b) A megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége.

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

562917 Munkahelyi étkeztetés

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
Alapító okiratának azonosítója: 286/2012 (XI.29.) számú határozata

Alapító okiratának kelte: 2012.11.29.

Az intézmény alapításának időpontja: 1979.
Az intézmény önálló jogi személy, képviseletét teljes hatáskörben a fenntartó által megbízott vezető látja el.
Az intézmény működési köre: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül a Közgyűlés Oktatási és Kulturális Bizottsága által meghatározott felvételi körzet

Az intézményirányító szervének neve, székhelye: Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Közgyűlése

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Az intézmény esetében az egyéb irányítói

jogosultsággal rendelkező személy: Nyíregyháza Város Polgármestere

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.


Az intézmény típusa: óvoda
Gazdálkodási besorolás: Önállóan működő költségvetési szerv

Pénzügyi-gazdasági feladatait az Eszterlánc Északi Óvoda látja el.


Az intézmény alapítójának,

illetve fenntartójának neve és címe: Nyíregyháza Megyei Jogú Város

ÖnkormányzataAz intézménybe felvehető

maximális gyermeklétszám: 930 fő

Tagintézmények: Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény

4400 Nyíregyháza, Körte u. 41.

240 fő

Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény

4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 1

180 fő

Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény

4400 Nyíregyháza, Tőke u. 3.

120 fő
Telephelye: Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri Telephely

4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 20.

120 fő

I. Helyzetelemzés
: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> «xalqların psixologiyası»
2014 -> Yeni tanı almış hastada ilk danışmanlık, anamnez, muayene ve laboratuar testleri
2014 -> “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında
2014 -> Journey to Sacred India
2014 -> Qrup liderinin rol və funksiyaları, liderin mənimsədiyi nəzəri yanaşmadan, liderlik tərzindən və liderlik bacarıqlarından, aldığı təhsildən, etik qaydalara uyğun davranıb davranmayışından, şəxsiyyəti və fərdi xüsusiyyətlərindən təsirlənir
2014 -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
2014 -> Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir
2014 -> Lt scientific
2014 -> Microsoft Word Konflikt Gruppen Manus Q. doc
2014 -> Yazılı Bacarıqlar (yazma- oxuma)


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə