C dərs növü d idman hazırlığı e taktiki hazırlıqYüklə 138,13 Kb.

tarix26.05.2018
ölçüsü138,13 Kb.
növüQaydalar


1 Hansı bədən tərbiyəsi sistemini əsaslandırır? A)Proqram normativ əsaslar 

B)Texniki əsaslar C)Fiziki əsaslar D)Texniki hazırlıq E)Dözümlülük inkişaf 

etdirilməsi

2 Adaptiv hərəkətlərin öyrədilməsində ilk mərhələ hansıdır?   A)İzah və göstərmə 

B)Hissə-hissə öyrətmənin mimikası C)Bütövlükdə fənnin öyrənilməsi D)Ümumi 

vasitədən istifadə E)Əyani vasitədən istifadə qaydaları

3 ABT-də idman nədir? A)Yarışda nəticələnən xüsusi tərbiyə sahəsi B)Məşq növü 

C)Dərs növü D)İdman hazırlığı E)Taktiki hazırlıq

4 Dinamik hərəkətlər hansı hərəkətlərdir? A)Qolların irəli hərəkəti B)Dayaqlı 

oturuş C)Baş üzərində mil saxlamaq D)Tək ayaq üzərində müntəzəm 

E)Yellənmə hərəkətləri

5 Bədən tərbiyə sistemində elastiklik nədir? A)Möhkəmlik B) Oynaqların 

mütəhərrikliyi C)Sürətlilik D)Dərk etmə E)Qamətin düzlüyü

6 ABT-si hərəkətlərinin öyrənilməsində ilk mərhələ hansıdır? A)İzah və göstərilmə 

B)Hissə-hissə öyrətmə C)Tamlıqla öyrətmə D)Texniki vasitədən istifadə 

E)Əyani vasitədən istifadə

7 Adaptiv b/t-si üzrə proqramların mahiyyəti nədən ibarətdir? A)Konkret 

vəzifələrin qoyulması və onların yerinə yetirilmə vaxtının müəyyənləşdirilməsi 

B)Vasitə, metod və fiziki yükün, həmçinin pedaqoji nəzarətin 

müəyyənləşdirilməsi C)Metod və vasitələrin istiqamətinin səmərəli ardıcıllığının 

müəyyənləşdirilməsi

8 Adaptiv tərbiyənin necə forması həyata keçirilir?A)1 forma üzrə B)4 forma üzrə 

C)6 forma üzrə D)8 forma üzrə E)3 forma üzrə

9 Adaptiv b/tərbiyəsi dərslərində planlaşdırmanın necə növü vardır: A)2 növü B)4 

növü C)6 növü D)8 növü E) 3 növü

10 Adaptiv b/tərbiyəsi üzrə materialın planlaşdırılması zamanı hansı xüsusiyyətlər 

nəzərə alınmalıdır? A)Fənnin əhəmiyyətliliyini B)Dərsin nəzəri əsaslarını 

aydınlaşdırmaq C)Təhsil üzrə hökmün normativ sənədlərinin tələbi 

D)Təhsilləndirici vəzifələrin həyata keçirilməsi E)İş qabiliyyətlərinin 

dinamikasının hesaba alınması

11

Bədən tərbiyəsi və idmanda icmal necə mərhələdə aparılır: A)4 mərhələdə B)6 mərhələdə C)8 mərhələdə D)2 mərhələdə E)5 mərhələdə

12 Kompleks dərslərin layihələşdirilməsi hansı ardıcıllıqla həyata keçirilir? 

A)Yoxlama metodikasını işləyib hazırlamaq B)Əlil idmançıların təşkili 

metodlarının hazırlanması C)İş qabiliyyətlərinin dinamikasının hesaba alınması 

D)Sağlamlığın möhkəmləndirilməsi və fiziki inkişaf E)Dərsin nəzəri əsaslarını 

aydınlaşdırmaq

13 Adaptiv b/t-si tərbiyə dərslərinin tipləri: A)Ümumi fiziki hazırlıq üzrə dərs tipi 

B)Nisbətən məhdudlaşdırılmış dərs tipi C)İxtisaslaşmaya xidmət edən dərs tipi 

D)Müxtəlif sahələr üzrə idman məşq tipi E)Spesifik xüsusiyyətlərlə xarakterizə 

olunan dərs tipi

14 Adaptiv b/tərbiyəsi dərslərinin predmeti proqram məzmununa görə necə yerə 

bölünür? A)2 yerə bölünür B)4 yerə bölünür C)6 yerə bölünür D)8 yerə bölünür 

E)1 yerə bölünür

15 Adaptiv b/tərbiyəsi dərsinin struktur anlayışı nədir? A)Dərsin struktur anlayışı 

altında istifadə olunan plan nəzərdə tutulur B)Dərsin quruluşu çalışmaların 

səmərəli şəkildə seçiləməsi C)Materialın düzgün yerləşdirilməsi və istifadə 

olunması D)Mümkün yükün müəyyənləşdirilməsi E)Proqram materialının 

ardıcıllığının müəyyənləşdirilməsi
16 Adaptiv b/tərbiyəsində sağlamlıq işlərinin formaları: A)Fiziki cəhətdən məhdud 

idmançıların gimnastik çalışmalara başlaması B)Tədris fəaliyyətinə psixoloji 

cəhətdən hazırlamaq C)Orqanizmin tədris işinə fəal şəkildə qoşulmasını 

sürətləndirmək D)Daqlamlıq və möhkəmləndirmə effektini təmin etmək 

E)Düzgün qamət formalaşdırmaq

17 ABT-si üçün gigyenik amillər? A)İnsanın iş qabiliyyəti və sağlamlıq 

vəziyyətindəki dəyişik B)Orqanizmdə biokimyəvi dəyişiklərin yaranması 

C)Həyat tərzini nizama salan müəyyən qaydaların müəyyənləşdirilməsi 

D)Gigiyenik rejimin düzgün təşkili üçün bir tövsiyələrin nəzərə alınması 

E)Kollektivdə əhval-ruhiyyə,şəxsi və ictimai gigiyenanın daxil olunması

18 Adaptiv çalışma nədir? A)Qarşıda duran məqsədin həyata keçirilməsi B)Tətbiq 

olunan hərəkətlər sistemi C)Müəyyən keyfiyyətlərin formalaşması D)Orqanizmin 

funksional yenidənqurmaya uyğunlaşması E)İdmançının fiziki hazırlığını 

yaxşılaşdırmaq

19 Bədən tərbiyəsində necə mühüm faza ayırd edilir? A)Yüksək professionallıq 

mərhələsi B)Məsələlərin məqsədyönlü həlli C)İdman hərəkətlərinin yerinə 

yetirilməsi D)Hazırlıq əsas,yekun mərhələ E) Yekun mərhələ

20 Adaptiv çalışma hansı cəhətdən təsnif olunur? A)Bədən tərbiyə və idman 

sistemində idman çalışmalarının təsnifi B)Təlim tərbiyə məqsədlərini üzə çıxarıb 

istifadə olunması C)İdmanda hərəkət qanun-qaydaları başa düşmək D)Ətraf 

aləmə uyğunlaşmaq və hərəkətin yeni formalarını mənimsəmək E)Məşğələlər 

prosesində xüsusi biliklərin mənimsənilməsi

21 Adaptiv b/tərbiyəsi sisteminə hansılar aiddir? A)İnsanın ümumi hərəkətlərinin 

hərtərəfliliyinin təmin olunması B)İnsanların praktik olaraq ömür boyu idman 

məşğələlərini mənimsəməsi C)Fiziki mədəniyyətin müalicəvi arsenalına 

mürəkkəb məsələlərin öyrənilməsi D)Əzələlərin əl və ayaqların qarşılıqlı 

əhəmiyyəti E)Qüvvələrin yerinə yetirilməsi üsulları

22 idmanın ixtisaslaşdırılması əlamətlərinə görə çalışmaların təsnifatı: A)İdman 

xarakterli çalışmalar B)Xüsusi hazırlıq tələb edən çalışmalar C)Ümumi hazırlıq 

tələb edən çalışmalar D)Maksimal güc qüvvət tələb edən çalışmalar 

E)Dözümlülük,möhkəmlik tələb edən çalışmalar

23 Adaptiv b/tərbiyəsinin idman növləri ilə əlaqəsi: A)Əsas gimnastika gigiyenik 

gimnastika da buraya daxil edilir B)İdman gimnastika (bu növə akrabatika və 

bədii gimnastika daxil edilir) C)Köməklikgimnastika buraya istehsalat 

gimnastikası aid edilir D)Yarış oyunları bədən tərbiyəsi dərslərində təşkil 

olunması E)Mütəhərrik oyunların və idman çalışmalarının rolunun qeyd olunması

24 Müstəqillik dövründə idmanın məzmununu necə müəyyənləşdirmək olar? 

A)Ümumtəhsil məktəbinin bədən tərbiyəsi və idman məşğələlərinin düzgün 

müəyyənləşdirilməsi B)Qüsuru olan idmançıların əmək və istirahət rejiminin 

düzgün təşkili C)Bədən quruluşunun düzgün formalaşdırılmasının qarşısının 

alınması D)Bədən tərbiyəs və idman məşğələləri və sanitar-gigiyenik tələblərin 

göstərilməsi E)Məşğələ üzrə nəzərdə tutulmuş buna və avadanlıqlar tələblərinin 

göznəlməsi

25 Bədən tərbiyəsi və idmannın məqsəd və məzmununu həyata keçməsi zəruriliyi 

nədir? A)Sağlamlığın möhkəmləndirilməsi B)Əqli qabiliyyətlərin yüksəldilməsi 

C)Hərəki keyfiyyətlərin təkmilləşdirilməsi D)Hərəkətverici qüvvələrin inkişaf 

etdirilməsi E)Mənəvi keyfiyyətlərin tərbiyə olunması26 Bədən tərbiyəsi və idmanın vəzifələri nədən ibarətdir? A)Düzgün fiziki inkişaf 

B)Fiziki iş qabiliyyətlərinin yüksəldilməsi C)Təbii ardıcıllığın inkişafı D)Əsas 

qüvvələrin inkişaf etdirilməsi E)İdman məşğələlərinin ehtiyacının 

fomalaşdırılması

27 Adaptiv b/t-sinin məzmunu nəyi ifadə edir? A)Mənəvi keyfiyyətlərə yiyələnmək 

B)Sağlamlığın möhkəmləndirilməsi qayğısına qalmaq C)Şəxsiyyətin inkişafı 

onun mənəvi və intellektual yüksəlişi D)Mədəni sərvətlərin dəyişilməsi E)Sağlam 

fiziki cəhətdən kamil insan yetişdirmək

28 Adaptiv b/tərbiyəsində fiziki mədəniyyət: A)Tarixi dövrdə cəmiyyətin əldə etmiş 

olduğu mədəniyyət təcrübəsi B)Kollektivə aid mədəniyyət C)Fərdin fiziki 

mədəniyyəti D)Sağlamlığı müdafiə etmək E)Gümrah və çevik olmanın 

orqanizmə təsiri

29 İdmanda fiziki inkişaf? A)Təbii qanunlara tabe olan prosesdir B)Bu proses 

qarşılıqlı əlaqəli təsirlərə yönləndirilmişdir C)Bir-birinə təsir funksionallığı ilə 

bağlıdır D)Yaş xüsusiyyətlərinə görə dəyişikliklərlə xarakterikdir E)Təbii-bioloji, 

həm də sosial sərvətlədən yaranan prosesdir

30 İdman nədir? A)Yüksək nəticələr əlsə etmək B)İdmançının ixtisaslaşdırılması 

C)İdman spesifik hərəki fəaliyyətdir D)Yaxşı nəticə üçün maksimum səy 

göstərmək E)Çox illik müntəzəm idman məşqləri vasitəsilə nail olmaq

31 İdman hərəkətləri necə tipik qrupda toplanmışdır? A)2 qrupda B)4 qrupda C)6 

qrupda D)3 qrupda E)8 qrupda

32 İdman hərəkətlərinin qruplaşdırılması? A)Çalışma növünün sürətli-güclü olması 

B)Hərəkətin yüksək səviyyədə kordinasiyası C)İdman hərəkətlərinin kompleks 

üzrə çıxması D)Hərəkətin biomexaniki strukturu E)İdmanın ixtisaslaşdırılması

33 Adaptiv b/tərbiyəsi sisteminin tədqiqat metodları: A)Bədən tərbiyəsi elm sahəsi 

kimi böyük problemləri öyrənir B)Tədqiqatlarda xüsusi metodlardan istifadə 

C)Qabaqcıl pedaqoji təcrübənin ümumiləşdirilməsi D)Nəzəri ədəbiyyatın 

öyrənilməsi E)Ədəbi mənbələrin ümumiləşdirilməsi

34 Bədən tərbiyə sisteminin modernləşdirilməsi? A)İdmançıların xüsusiyyətlərinin 

inkişafı B)Sərbəst axtarışlar üzrə zəruri informasiyaların verilməsi C)Konstruktiv 

fəaliyyət D)Fəaliyyət zamanı vəziyyətin özünəməxsus həlli E)Müxtəlif 

məsələlərin düzgün ifadə olunması

35 İdmançılar üçün zəruri tələblər hansılardır? A)Öz fiziki imkanları haqda 

təsəvvürə malik olmaq B)Hərəkətin hazırlıq səviyyəsi C)Orqanizmin fiziki 

yüksəlməsi D)Müxtəlif istiqamətli çalışmaları yerinə yetirmək E)Orqanizmin 

funksional vəziyyəti

36 Sağlamlığında qüsuru olan şəxslərin təşəkkürünü formalaşdırmanın yolları: 

A)Sağlamlığın möhkəmləndirilməsində idmanın rolu B)Gigiyenik amillərə 

sağlamlığın möhkəmləndirilməsindəki rolu C)İdmançının davranışını və həyat 

tərzini fiziki nizama salan müəyyən qayda E)Tələbələrdə ABT-sinin problemi 

maraq və peşəkar dünya görüşü

37 ABT-də peşəkar fəaliyyət nədir? A)Tədris fəaliyyətinin optimal vasitələri B)Dərs 

məşğələlərinin plan və konspektlər istifadəsi C)Metodoloji yanaşma və 

fundamental bilik əsaslarınl məminsəmək D)Tələbə hazırlığının xüsusiyyətləri 

E)Təhsilin digər sahələri üzrə tədris materialları 

38 Tədris prosesində yaradıcı yanaşma: A)Tədris məşğələsinin planını hazırlamaq 

B)Tədrisin məzmununun planlaşdırılması C)Sərbəstlik,elmi işləri aparmaq 

bacarığı D)İdman sahəsində müvəffəqiyyətlərin yoxlanılması E)Yaradıcı 

vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi39 Sağlamlığında,şüurlu olanların sosial intiqrasiyası: A)Orqanizmin morfoloji və 

funksional yenidən quruluşu B)Kompleks bərpa prosesinin həyata keçirilmə və 

mütəxəssis ehiyacına inamı C)Funksional yenidən qurmaya uyğunlaşma 

D)Sağlamlığın mahiyyəti,təhsilin rolu E)Sağlamlığın yaxşı göstəricilərinin əks 

etdirilməsi

40 Sağlamlığında qüsuru olan şəxslərin fiziki hərəkətlərinin seçilməsi: A)Müxtəlif 

pozoloji qrup əlillər üçün metodiki hərəkətlərin seçilməsi B)İdman çalışmalarının 

köməyi ilə təsirlər göstərmək C)Fiziki hazırlığın yaxşılaşdırılması D)Təhsilin 

rolunun şəxsiyyətə təsiri E)İnsanın fiziki inkişafı və fiziki hazırlığının 

yaxşılaşdırılması

41 ABT-sinin nəzarət xüsusiyyətləri? A)İnsanın fiziki keyfiyyətlərinin inkişaf 

etdirilməsi B)Peşəkarlıq mənbəyi ilə təmin olunma imkanları,elmi tərəqqinin 

artırılması C)Təhsil vəzifələrinin yerinə yetirilməsi D)Diqqətlilik hisslərinin 

formalaşdırılması E)Əsəblərin sağlamlığının əhəmiyyətliliyi

42 Sağlamlığında qüsuru olan şəxslərin müvafiq vasitə və metodlarının seçilməsi? 

A)Problemlərin əsaslandırılması  B)Fiziki cəhətdən əlil insanlarla aparılan ABT-

sinin emosional iradi,mənəvi vasitələrinin seçilməsi C)Müvafiq tədqiqat 

metodlarının seçilməsi D)Elmi faktların toplanması E)Analiz və nəticələrin 

tətbiqi

43 ABT-sinin təbabaət və bilik sahələrinə yaxınlığı və fərqi: A)Adaptiv hərəki əyləncə və sağlamlığın çatışmamazlığı B)Bədən tərbiyəsi,valeologiya, profilaktik 

təbabət C)Mütəxəssislərin bilik sahəsində idmançılara aşıladığı psixoloji dəstək 

D)ABT-sinin qruplarının kompektləşdirilməsi E)Mübadilə prosesinin 

fəaliyyətinin yüksəldilməsi

44 ABT-sinin istinad konsepsiyaları: A)Yaş xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması 

B)Variativlik və kompensator istiqamətli prinsiplər 

C)Şüurluluq,fəallılıq,sistemlilik D)Ardıcıl metodiki prinsiplər E)Orqanizmin 

tamlığı,quruluşu və reaktivliyinin nəzərə alınması

45 Tədris müəssisələrində sağlamlığı qüsurlu uşaqlarda adaptiv bədən tərbiyəsinin 

kompekləşdirilməsi: A)Korlar və zəif görənlərin dayaq orqanizmin pozğunluğu 

B)Lal və karların dayaq aparatının pozğunluğu C)Aşağı ətrafların ayaq 

barmaqların inkişaf etməməsi D)Yuxarı ətraf qolların düzgün inkişafının 

ləngiməsi E)Həyati funksiyalarda anormallıq hallarının müşahidəsi

46 ABT-sində tərbiyə sisteminin əsasları? A)Sistem bu və ya digər ictimai mühitin 

qarşıya qoyduğu məqsədi əks etdirir B)Sistem müəyyən elementlərin yığımı kimi 

xarakterizə edilir C)Sistem qarşılıqlı əlali xüsusiyyətləri təzahür edir 

D)İncəsənətin təsiri altında inkişaf edir E)Bütün ictimai fəaliyyət sferasına təsir 

göstərir


47 Bədən tərbiyəsi və idmanın digər tədbirlərlə qarşılıqlı əlaqəsi: A)Bədən tərbiyəsi 

fiziki inkişafın idarəedilməsidir B)İdmançının hərtərfli işini əsaslı şəkildə 

yeniləşdirməsi C)Tədbirlərdə idmançının qazandığı nailiyyətlərin psixoloji 

bacarığı D)İdam şüurunun formalaşmasında idman kolletivlərinin rolu 

E)Müəyyən dövrdə idman kollektivlərinin birliklərin fəaliyyəti

48 Əlil idmançılarda normal fiziki inkişafa yardım göstərilməsi: A)Bədən 

əzələlərinin inkişafı B)Orqanizmin bütün sisteminin düzgün inkişafı C)Əsəb 

sisteminin möhkəmləndirilməsi D)Mübadilə prosesinin fəallaşdırılması E)Pis 

vərdişlərin neqativ halların aradan qaldırılması49 Fiziki cəhətdən məhdud idmançıların harmonik inkişafı: A)Fiziki keyfiyyətlərin 

inkişafına diqqət yetirmək B)Qabiliyyətlərin tərbiyəsini nəzərə almaq 

C)Hərəkətin cəlb,çevik olmasına çalışmaq D)Sürətlilik qabiliyyətinin 

formalaşdırılması E)Komponentlərə diqqətin yetirilməsi 

50 İdmançılarda iş qabiliyyətlərinin yüksəldilməsi: A)Gigiyenik vərdişlərin 

aşılanması B)Hər gün fiziki çalışmaların yerinə yetirilməsi C)Günəş,su,hava 

prosedurlarının qəbul olunması D)Tədris və istirat rejiminə diqqət yetirilməsi 

E)Yuxu və qidalanmağa düzgün əməl olunması

51 ABT-də idmançıların xarici aləmin təsirindən qorunması faktları: A)Hər hansı bir 

məşğələnin təmiz havada keçirilməsi B)Əqli qabiliyyətlərin yüksəldilməsi 

C)Müxtəlif nəzəri fənlərin müvəffəqiyyətlə mənimsənilməsi D)İdmançıların və 

məşqçi müəllimlərin həkim nəzarətində yoxlanılması E)Zalların təmizliyi ilə 

bağlı gigiyenik nəzarətin gücləndirilməsi

52 Bədən tərbiyəsi və idman sahəsində zəruri biliklərin formalaşdırılması? A)İdman 

çalışmalarının yerinə yetirilməsi B)Orqanizmə idman çalışmaları və məşğələlərin 

təsiri C)İdman məşğələləri üzrə müstəqil məşq qaydaları D)İdman məşğələləri 

zamanı özünə nəzarət priyomları E)İdmanla müstəqil məşğul olma bacarıqlarının 

formalaşması

53 ABT-si ilə məşğul olma bacarığının formalaşdırılması: A)İdman mədəniyyətinin 

və savadın yüksəldilməsi B)Müsbət motivlərin stimullaşdırılması C)Təşkilati-

metodik bacarıqların formalaşdırılması D)Psixi proseslərin inkişafına müsbət 

təsirlərin göstərilməsi E)Təhsilin məzmununu və mənimsəmə qaydalarının 

müəyyən edilməsi

54 ABT-də şərait xüsusiyyətlərin nəzərə alınması; A)Tərbiyəsizlərin və tərbiyə 

olunanların qarşılıqlı əlaqəsi B)Tərbiyəvi işlərdə tələblərin nəzərə alınması 

C)İctimaiyyətin fəaliyyətinin uyğunlaşdırılması D)Yaradıcılıq fəaliyyətinin 

xarakterinin seçilməsi E)Özünütəhsil bacarıqların formalaşması

55 Bədən tərbiyəsi vəzifələrinin yerinə yetirilməsi; A)Biliklərin möhkəmləndirilməsi 

və genişləndirilməsi B)Özünütəhsil vəzifələrinin yaradıcı olması C)Meye və 

həvəslərin üzə çıxarılması D)Mədəni istirahətin düzgün tşkili E)Tərbiyəvi 

təsirlərin artırılması

56 Əsil idmançılar üçün idman yarışlarının keçirilməsi metodları; A)Əsil 

idmançılarda hazırlıq səviyyəsinin yüksəlməsi B)Tədris işinin başlanğıcında 

yarışların proqramı C)Oyun kimi mütəhərrik oyunların öyrənilməsi 

D)İştirakçıların hər birinin fiziki hazırlığının yoxlanılması E)İdmançıların şəxsi 

keyfiyyətlərinin inkişaf etdirilməsi 

57 Kütləvi bədən tərbiyəsi və sağlamlıq tədbirlərinin keçirilməsinin mahiyyəti? 

A)İdman klublarında bədən tərbiyəsi məşğələlərinin keçirilməsi B)Mədəniyyət və  

istirahət parklarında bədən tərbiyəsi və idman tədbirlərinin keçirilməsi C)İdman 

fəallığın və mədəniyyətin təhkimləşdirilməsi D)İdman tədbirlərində tərbiyəvi 

tədbirlərin əhəmiyyəti E)İdmanın inkişafı haqqında nəzəri biliklərin verilməsi

58 ABT-si üzrə proqramlarının məzmun istiqaməti necə izah olunur? A)Bədən 

tərbiyəsi dərslərindən B)Gün rejimində bədən tərbiyəsi və sağlamlıq tədbirləri 

C)Sinifdənkənar işlər, kütləvi bədən tərbiyəsi tədbirləri D)Adaptiv tərbiyə 

dərslərinin keçirilməsi E)Sağlamlığa düzgün münasibətin formalaşdırılması

59 ABT-sinin formalaşdırılması hansı vəzifələrin həllini zəruri edir? A)Normal 

fiziki inkişaf B)Düzgün qamətin formalaşdırılması C)Müxtəlif qrup bədən 

əzələlərinin inkişafı D)Orqanizmin bütün sisteminin möhkəmlənməsi E)Əsəb 

sisteminin fəallaşdırılması60 Sağlamlıq işlərinə xüsusi diqqət hansı formada aparıla bilər? A)Gimnastik 

çalışmaların başlanması B)Tədris fəaliyyətinə psixoloji cəhətdən hazırlanmaq 

C)Orqanizmi tədris işinə qoşulmasını sürətləndirmək D)Sağlamlığı 

möhkəmləndirmə effektini təmin etmək E)Düzgün qamət formalaşdırmaq

61 Tədris məşğələlərində kompleks hərəkətlər neçə dəqiqə müddətində həyata 

keçirilir? A)5-15 dəqiqə müddətində B)25-35 dəqiqə müddətində C)20-30 dəqiqə 

müddətində D)30-50 dəqiqə müddətində E)10-30 dəqiqə müddətində

62 ABT-sinin məqsədi? A)Nəzəri təhkimləşmiş ölkə mübadiləsinə hazır insanların  

tərbiyə edilməsi B)İdmançıların hazırlanması C)Yarışlarda əlil idmançılara 

diqqətin artırılması D)Təhsil müəssisələrində bədən tərbiyəsi fənnin tədrisin 

məqsədi E)Adaptiv bədən tərbiyəsinin sağlamlığa təsiri

63 Adaptiv bədən tərbiyəsinin icrası nədir? A)Hərəkətin surəti B)Hərəkətin detalı 

C)Adaptiv bədən tərbiyəsinin fəza yolu D)Texnikanın əsası E)Bədən tərbiyəsinin 

ampeitudası

64 ABT-sinin əsas prinsipləri? A)Əsil idmançıların qaçış bazalarının mümkünlüyü 

B)Fiziki cəhətdən məhdud idmançıların atletika üzrə idman hərəkətləri C)Bədən 

tərbiyəsi ilə məşğul olan idmançıların psixoloji hazırlığı D)İdman oyunlarının 

keçilməsi və yüksək mükafatlandırma E)Fiziki cəhətdən məhdud idmançıların 

məşqlərinin düzgün qurulması

65 ABT-sinin predmeti nədir? A)Oyunlar B)Fiziki hərəkətlər C)İnsan orqanizminin 

fiziki kamilliyi və sağlamlığının təmini D)Gimnastika hərəkətləri E)İdman məşqi

66 Hansı  hərəkət tanikasının tərkib hissəsidir? A)Hərəkətin icrası B)Hərəkətin 

qavrama icrası C)Hərəkətin detalı D)Hərəkətin izahı E)Hərəkətin hissə-hissə 

icrası


67 ABT-yə sisteminin əsasları neçədir? A)6 B)4 C)3 D)4 E)5

68 ABT-yə sisteminin prinsipləridir? A)Şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafı B)Əxlaq 

tərbiyəsi C)Xüsusi fiziki hazırlıq D)Ümumi fiziki hazırlıq E)Texniki hazırlıq

69 Bədən tərbiyəsi sistemində idman nədir? A)Yarışda nəticələnən xüsusi fiziki 

tərbiyə sahəsi B)Məşq növü C)Dərs D)Fiziki hazırlıq E)Taktiki hazırlıq

70 ABT-sinin proqram və normativ əsasına hansı aiddir? A)Vahid idman təsnifatı 

B)İdman yarışları C)Dərs D)Məşq E)Yarışlar

71 ABT-sinin formalaşmasında hansı təlim prinsipi daha çox kömək edir? A)Fərdi 

yanaşma B)Sistematiklik və ardıcıllıq C)Mümkünlük D)Məşq etmə E)Əyanilik 

72 Hərəkətlərin öyrədilməsində sadədən mürəkkəbə doğru fikri hansı təlim prinsipi 

uyğundur? A)Yerişlərin öyrənilməsi B)Marafon qaçışının öyrənilməsi 

C)Əyanilik təlim prinsipləri D)Dinamiklik prinsipi E)Şüurluluq prinsipi

73 Bədən tərbiyə sistemində neçə əsas fikri keyfiyyət var? A)4 B)3 C)6 D)2 E)5

74 Bədən tərbiyə sistemində elastiklik nədir? A)Möhkəmlik B) Oynaqların 

mütəhərrikliyi C)Sürətlilik D)Dərk etmə E)Qamətin düzlüyü

75 Bədən tərbiyədə hansı əsas keyfiyyət deyilir? A)Sürət B)Cəldlik C)Çeviklik 

D)Dözümlülük E)Suya tullanma

76 ABT-sində vətənin mübadiləsinə hazıram kompleksi sistemində yeri nədir? 

A)Sağlamlıq kompleksi B)Proqram və normativ əsasıdır C)Yarış növüdür 

D)Qaçış texnikasının icrasıdır  E)Fiziki hazırlıq sahəsidir
77 Bədən tərbiyəsi üzrə vahid dövlət proqramı nədir? A)Bədən tərbiyəsinin proqram 

əsası B)Dərs vəsaiti C)Fiziki hərəkətlərin toplusu D)İdman məşq vəsaiti 

E)Dərslik

78 ABT-yə sisteminin predmeti nədir? A)Ümumi tərbiyə sistemində məqsədyönlü 

surətdə insanın fiziki tərbiyəsini və təhsilini həyata keçirmək B)Hərəkətləri 

öyrənmək C)Yarışlar keçirmək D)Məşq etmək E)Gimnastika ilə məşğul olmaq

79 Bədən tərbiyə vasitəsi hansılardır? A)Bədən tərbiyəsi dərsi B)Fiziki hərəkətlər 

C)Məşq D)Boks idman növü E)Üzgüçülük idman növü 

80 Təbiətin sağlamlaşdırıcı amilləri nədir? A)1 B)4 C)3 D)6 E)5

81 Fiziki cəhətdən məhdud idmançıların fəaliyyət növünə uyğun hərəkətlər? 

A)Əzələ gücünün artırılması B)Sürətin inkişafı C)Ayaq əzələlərinin inkişafı 

D)Koordinodenik inkişafı E)Xüusi fəaliyyət növünün icrası

82 Hərəkətli fiziki hazırlıq necə adlanır? A)Tam fiziki hazırlıq B)Geniş fiziki 

hazırlıq C)Ümumi fiziki hazırlıq D)Məşq növü E)Sadə hərəkətlər

83 ABT-si sistemini əsaslandırır: A)Proqram normativ əsaslar B)Texniki əsaslar 

C)Fiziki hazırlıq D)Ümumi fiziki hazırlıq E)Geniş fiziki hazırlıq

84 ABT-yə sisteminin əsasları neçədir? A)4 B)3 C)2 D)8 E)1

85 ABT-si hərəkətlərinin öyrənilməsində ilk mərhələ hansıdır? A)İzah və göstərilmə 

B)Hissə-hissə öyrətmə C)Tamlıqla öyrətmə D)Texniki vasitədən istifadə 

E)Əyani vasitədən istifadə

86 ABT-də hərəkətlərin texnikasının əhəmiyyəti: A)Hərəkətin  optimal düzgün icra 

variantı B)Hərəkətin göstərilməsi  C)Hərəkətin yazılışı D)Hərəkətin əvvəli 

E)Hərəkətin sonu

87 ABT-də hərəkətlərin texnikası neçə hissədən ibarətdir? A)2 B)4 C)6 D)1 E)5

88 Hansı  hərəkət tanikasına aiddir? A)Əsası B)Ortası C)Sonu D)Tamlıqda E)Axırı

89 Hansı ABT-yə metodudur? A)Oxumaq metodu B)Poez metodu C)Söz metodu 

D)Mühazirə hazırlamaq metodu E)Seminar hazırlamaq metodu

90 Dinamik hərəkətlər hansı hərəkətlərdir? A)Qolların irəli hərəkəti B)Dayaqlı 

oturuş C)Baş üzərində mil saxlamaq D)Tək ayaq üzərində müntəzəm 

E)Yellənmə hərəkətləri

91 ABT-sinin prinsiplərinin reallaşdıırlması yollarında yerinə yetirilməli olan 

tələblər? A)Adaptiv tərbyənin metod və vasitələri elmi cəhətdən əsaslnadırılmış 

olsun B)Adaptiv tərbiyədə işlə yüklənmə imkanlara uyğun planlaşdırılsın 

C)Təlim-tərbiyədə tibbi-pedaqoji nəzarət zəruri hesab edilsin D)Sanitar-gigiyenik 

normalara əməl olunması E)İdman məşğələlərindən səmərəli istifadə edilsin

92 ABT-də sistemlik prinsipi: A)Müstəqil şəkildə təşkil olunan məşğələlər B)İdman 

çalışmalarına nizamlı, müntəzəm məşğələ kimi baxılması C)Çalışma və 

məşğələlər zamanı bir sıra prinsiplərin rəhbər tutulması D)Məşğələlərin 

emosional məzmunlu olması E)Müstəqil şəkildə aparılan müəyyən idman 

çalışmalarının nəticəsi

93 Pedaqoji eksperiment: A)Formalaşdırıcı eksperimentdə yeni mövzunu işləyib 

hazırlamaq B)Müəyyənediici,formalaşdırıcı mərhələdən ibarət olsun C)İdman 

hərəkətlərini və onun metodikasını öyrənərkən sistemini yaşama 

D)Eksperimentdə əvvəlki və sonrakı işin vəziyyəti E)Ümumi metodlarla yanaşı 

spesifik metodların tətbiq edilməsi94 Hərəkətlərin öyrədilməsində ilk mərhələ hansılardır? A)İzah və göstərmə 

B)Hərəkəti qavrama icrası C)Hərəkətin detalı D)Hərəkətin effektivliyi 

E)Hərəkətin hissə-hissə icrası

95 Hansı adaptiv bədən tərbiyəsi sistemini əsaslandırır? A)Proqram normativ 

əsasları b)Texniki əsaslar C)Fiziki əsaslar D)Texniki hazırlıq E)Dözümlülük

96 Adaptiv tərbiyə sisteminin əsasları neçədir: A)4 B)3 C)2 D)8 E)1

97 ABT-də hansı hərəkət texnikasının tərkib hissəsidir? A)Hərəkətin icrası 

B)Hərəkəti qavrama üsulu C)Hərəkətin tamlılığı D)Hərəkətin mənimsənilməsi 

E)Məşğələnin mənimsənilməsi

98 Öyrədilmiş hərəkətlərin avtomatlaşdırılmasına hansı tərbiyə prinsipi kömək edir? 

A)Əyanilik B)Fərdilik C)Münablik D)Möhkəmləndirmə E)Ardıcıllıq

99 ABT-də fiziki yük nədir? A)İdman hərəkətlərinin orqanizmə təsir səviyyəsi 

B)Hərəkətlərin texnikası C)Taktiki variant D)Çevikliyin inkişafı E)Yorqunluğun 

aradan qaldırılması

100 Hərəkətin ciddi reqlamentləşdirilməsi nədir? A)Məşqin vaxtı B)Dərs növü 

C)Məşqin keçirilməsi üsulu D)Fiziki yükün və istiqamətin tənzimlənməsi 

E)Təmizlik qaydaları

101 Günəş, hava və suyun bədən tərbiyəsi və idmandakı rolu nədir? A)Təmizlik 

B)Təbiətin sağlamlaşdırıcı amilidir C)Fiziki tərbiyə prinsipidir D)Məşq 

formasıdır E)İdman növüdür

102 İdman vərdişlərinin formalaşmasına hansı təlim prinsipi daha çox kömək edir: 

A)Fərdi yanaşma B)Sistematiklilik C)Mümkünlük D)Məşq etmə E)Əyanilik

103 İdman elastikliyi nədir? A)Möhkəmlik B)Oynaqların mütəhərrikliyi C)Sürətlilik 

D)Dərk etmə E)Qamətin düzlüyü

104 ABT-də proqram və normativ əsasına hansı aiddir? A)Vahid idman təsnifatı 

B)İdman yarışları C)Dərs D)Məşğələ forması E)Yarşlar

105 Adaptiv tərbiyədə vahid dövlət proqramı nədir? A)Bədən tərbiyəsinin proqram 

əsas B)Dərs vəsaiti C)Fiziki hərəkətlərin toplusu D)İdman məşq metodikası 

E)Dərslik

106 ABT-si sisteminin predmeti nədir? A)Bədən tərbiyə sistemində məqsədyönlü 

surətdə insanın fiziki inkişafını həyata keçirmək B)Hərəkətləri öyrətmək bacarığı 

C)Yarışlar keçirmək D)Məşq etmək qabiliyyəti E)Gimnastika ilə məğəul olmaq

107 Qeyd olunanlardan hansı adaptiv hərəkət deyil? A)Sürət B)Cəldlik C)Çeviklik 

D)Dözümlülük E)Suya tullanma

108 Adaptiv inkişaf nədir? A)Güclü inkişaf B)Orqanizmin funksiyalarının dəyişməsi 

prosesi C)Dözümlülüyün inkişafı D)Sürətin inkişafı E)Qərarın çoxluluğu

109 ABT-də hərəkətlərin məzmun keyfiyyəti nədir? A)Hərəkətin yaxşı təşkili 

B)Dərsin yaxşı təşkili C)Məşqdə hərəkətin avtomatlaşdırılması D)Yorğunluğun 

tənzimlənməsi E)Məşqin mənimsənilməsi

110 Bədən tərbiyə vəzifələrinin inkişaf etdirilməsi: A)İdman hərəkətlərinin inkişaf 

etdirilməsi B)Oxumağı təhkimləşdirmək C)Zehni iş vərdişi yaratmaq D)Məşq 

etmək E)Düşünmə aşılamaq

111 Yeni hərəkətlərin öyrədilməsinin dərs növü necə adlanır? A)Qarışıq dərs 

B)Öyrətmə dərsi C)Yoxlama dərsi D)Təhkimləşdirmə dərsi E)Məşq dərsi

112 Bədən tərbiyəsi dərsi neçə hissədən ibarətdir? A)5 hissədən  B)3 hissədən C)6 

hissədən D)4 hissədən E)1 hissədən
113 ABT-si üzrə yüksək ixtisaslı mütəxəssislərdə inam: A)Emosional,dəyərli peşəkar 

fəaliyyəti tələbələrə mənimsətmək B)İdmançının keyfiyyətcə formalaşmasına 

inamın artması C)Müəllim pedaqoqun yüksək səviyyədə kamilliyinə zəmanəti 

D)İdman psixologiyasında mütəxəsslərin fiziki hazırlığı E)İdmançıların 

cəldliyi,çevikliyinin üzə çıxarılması

114 Adaptiv idman nədir? A)Fiziki cəhətdən məhdud insanların problemlərinin 

aradan qaldırılması B)Problemlərin əsaslandırılması C)Tədqiqat metodlarının 

seçilməsi D)Analiz və nəticənin təcrübədə tətbiqidir E)Sağlamlığında qüsur oaln 

şəxs və əlillərin sosial inteqarsiyası

115 ABT-yə anlayışı bir termin kimi nədən bəhs edir? A)Bədən tərbiyə anlayışı geniş 

mənada tərbiyə ümum-anlayışını şərh edir B)Tərbiyə anlayışları müəyyən tərbiyə 

vəzifələrini yerinə yetirir C)Məşğələ prosesinin əlamətlərini özündə əks etdirir 

D)Mütəxəssisin rolunun istiqamətləndirilməsini təmin edir E)Fəaliyyətin 

təşkilinə uyğun prinsiplərdən istifadə olunması

116 Adaptiv tərbiyənin spesifik xüsusiyyətlərindən necə cəhəti ilə fərqlənir? A)4 

cəhəti ilə B) 6 cəhəti ilə C)7 cəhəti ilə D)2 cəhəti   ilə E)5 cəhəti ilə 

117 Bədən tərbiyəsinin əsas vəzifələri hansılardır? A)İdmanın inkişaf etdirilməsi 

B)Sağlamlığın möhkəmləndirilməsi C)Düzgün fiziki inkişaf D)Orqanizmin təbii 

xüsusiyyətlərinə təsir edən amil E)Təbii hərəki bacarıqların təkmilləşdirilməsi

118 Fiziki cəhətdən məhdud idmançıların ritminin düzgün təşkili üçün hansı 

tövsiyyələrin nəzərə alınması vacibdir: A)Tədris tapşırığı ilə çox yüklənməsi 

B)Didaktik xarakterli işlə xarakterli iş əlaqələndirilməsi C)Tələbələrin zehni və 

fiziki yorğunluğunun qarşısı alınması D)Tələbələrin açıq havada olması üçün 

zəruri şərait yaradılması E)Tələbələrdə idman fəaliyyətin artırılması

119 ABT-nin başqa elmlərlə əlaqəsi: A)Adaptiv bədən tərbiyəsində idman 

mədəniyyətinin təşkili B)Fiziki cəhətdən məhdud  tələbələrin orqanizminə 

idmanın təsiri C)Pedaqoji metod və vasitələrin  tətbiq edilməsi D)Qarşıda duran 

məqsədin həyata keçirilməsi E)Adaptiv tərbiyə vasitəsi kimi xüsusi hərəkətlərin 

icrası

120 Hansı bədən tərbiyəsi sistemini əsaslandırır? A)Proqram normativ əsaslar B)Texniki əsaslar C)Fiziki əsaslar D)Texniki hazırlıq E)Dözümlülük inkişaf 

etdirilməsi

121 Adaptiv hərəkətlərin öyrədilməsində ilk mərhələ hansıdır?   A)İzah və göstərmə 

B)Hissə-hissə öyrətmənin mimikası C)Bütövlükdə fənnin öyrənilməsi D)Ümumi 

vasitədən istifadə E)Əyani vasitədən istifadə qaydaları

122 ABT-də idman nədir? A)Yarışda nəticələnən xüsusi tərbiyə sahəsi B)Məşq növü 

C)Dərs növü D)İdman hazırlığı E)Taktiki hazırlıq

123 Dinamik hərəkətlər hansı hərəkətlərdir? A)Qolların irəli hərəkəti B)Dayaqlı 

oturuş C)Baş üzərində mil saxlamaq D)Tək ayaq üzərində müntəzəm 

E)Yellənmə hərəkətləri

124 Bədən tərbiyə sistemində elastiklik nədir? A)Möhkəmlik B) Oynaqların 

mütəhərrikliyi C)Sürətlilik D)Dərk etmə E)Qamətin düzlüyü

125 ABT-si hərəkətlərinin öyrənilməsində ilk mərhələ hansıdır? A)İzah və göstərilmə 

B)Hissə-hissə öyrətmə C)Tamlıqla öyrətmə D)Texniki vasitədən istifadə 

E)Əyani vasitədən istifadə126 Kütləvi bədən tərbiyəsi və sağlamlıq tədbirlərinin keçirilməsinin mahiyyəti? 

A)İdman klublarında bədən tərbiyəsi məşğələlərinin keçirilməsi B)Mədəniyyət və  

istirahət parklarında bədən tərbiyəsi və idman tədbirlərinin keçirilməsi C)İdman 

fəallığın və mədəniyyətin təhkimləşdirilməsi D)İdman tədbirlərində tərbiyəvi 

tədbirlərin əhəmiyyəti E)İdmanın inkişafı haqqında nəzəri biliklərin verilməsi

127 ABT-sinin əsas prinsipləri? A)Əsil idmançıların qaçış bazalarının mümkünlüyü 

B)Fiziki cəhətdən məhdud idmançıların atletika üzrə idman hərəkətləri C)Bədən 

tərbiyəsi ilə məşğul olan idmançıların psixoloji hazırlığı D)İdman oyunlarının 

keçilməsi və yüksək mükafatlandırma E)Fiziki cəhətdən məhdud idmançıların 

məşqlərinin düzgün qurulması

128 Tədris müəssisələrində sağlamlığı qüsurlu uşaqlarda adaptiv bədən tərbiyəsinin 

kompekləşdirilməsi: A)Korlar və zəif görənlərin dayaq orqanizmin pozğunluğu 

B)Lal və karların dayaq aparatının pozğunluğu C)Aşağı ətrafların ayaq 

barmaqların inkişaf etməməsi D)Yuxarı ətraf qolların düzgün inkişafının 

ləngiməsi E)Həyati funksiyalarda anormallıq hallarının müşahidəsi

129 Bədən tərbiyəsi üzrə vahid dövlət proqramı nədir? A)Bədən tərbiyəsinin proqram 

əsası B)Dərs vəsaiti C)Fiziki hərəkətlərin toplusu D)İdman məşq vəsaiti 

E)Dərslik

130 ABT-də şərait xüsusiyyətlərin nəzərə alınması; A)Tərbiyəsizlərin və tərbiyə 

olunanların qarşılıqlı əlaqəsi B)Tərbiyəvi işlərdə tələblərin nəzərə alınması 

C)İctimaiyyətin fəaliyyətinin uyğunlaşdırılması D)Yaradıcılıq fəaliyyətinin 

xarakterinin seçilməsi E)Özünütəhsil bacarıqların formalaşması

131 İdman nədir? A)Yüksək nəticələr əlsə etmək B)İdmançının ixtisaslaşdırılması 

C)İdman spesifik hərəki fəaliyyətdir D)Yaxşı nəticə üçün maksimum səy 

göstərmək E)Çox illik müntəzəm idman məşqləri vasitəsilə nail olmaq

132 Kompleks dərslərin layihələşdirilməsi hansı ardıcıllıqla həyata keçirilir? 

A)Yoxlama metodikasını işləyib hazırlamaq B)Əlil idmançıların təşkili 

metodlarının hazırlanması C)İş qabiliyyətlərinin dinamikasının hesaba alınması 

D)Sağlamlığın möhkəmləndirilməsi və fiziki inkişaf E)Dərsin nəzəri əsaslarını 

aydınlaşdırmaq

133 ABT-də sistemlik prinsipi: A)Müstəqil şəkildə təşkil olunan məşğələlər B)İdman 

çalışmalarına nizamlı, müntəzəm məşğələ kimi baxılması C)Çalışma və 

məşğələlər zamanı bir sıra prinsiplərin rəhbər tutulması D)Məşğələlərin 

emosional məzmunlu olması E)Müstəqil şəkildə aparılan müəyyən idman 

çalışmalarının nəticəsi

134 ABT-də hərəkətlərin texnikası neçə hissədən ibarətdir? A)2 B)4 C)6 D)1 E)5

135 ABT-sinin istinad konsepsiyaları: A)Yaş xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması 

B)Variativlik və kompensator istiqamətli prinsiplər 

C)Şüurluluq,fəallılıq,sistemlilik D)Ardıcıl metodiki prinsiplər E)Orqanizmin 

tamlığı,quruluşu və reaktivliyinin nəzərə alınması

136 ABT-yə sisteminin predmeti nədir? A)Ümumi tərbiyə sistemində məqsədyönlü 

surətdə insanın fiziki tərbiyəsini və təhsilini həyata keçirmək B)Hərəkətləri 

öyrənmək C)Yarışlar keçirmək D)Məşq etmək E)Gimnastika ilə məşğul olmaq137 Adaptiv b/tərbiyəsi dərsinin struktur anlayışı nədir? A)Dərsin struktur anlayışı 

altında istifadə olunan plan nəzərdə tutulur B)Dərsin quruluşu çalışmaların 

səmərəli şəkildə seçiləməsi C)Materialın düzgün yerləşdirilməsi və istifadə 

olunması D)Mümkün yükün müəyyənləşdirilməsi E)Proqram materialının 

ardıcıllığının müəyyənləşdirilməsi

138 Hərəkətin ciddi reqlamentləşdirilməsi nədir? A)Məşqin vaxtı B)Dərs növü 

C)Məşqin keçirilməsi üsulu D)Fiziki yükün və istiqamətin tənzimlənməsi 

E)Təmizlik qaydaları

139 İdman hərəkətlərinin qruplaşdırılması? A)Çalışma növünün sürətli-güclü olması 

B)Hərəkətin yüksək səviyyədə kordinasiyası C)İdman hərəkətlərinin kompleks 

üzrə çıxması D)Hərəkətin biomexaniki strukturu E)İdmanın ixtisaslaşdırılması

140 ABT-yə sisteminin prinsipləridir? A)Şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafı B)Əxlaq 

tərbiyəsi C)Xüsusi fiziki hazırlıq D)Ümumi fiziki hazırlıq E)Texniki hazırlıq

141 ABT-si üçün gigyenik amillər? A)İnsanın iş qabiliyyəti və sağlamlıq 

vəziyyətindəki dəyişik B)Orqanizmdə biokimyəvi dəyişiklərin yaranması 

C)Həyat tərzini nizama salan müəyyən qaydaların müəyyənləşdirilməsi 

D)Gigiyenik rejimin düzgün təşkili üçün bir tövsiyələrin nəzərə alınması 

E)Kollektivdə əhval-ruhiyyə,şəxsi və ictimai gigiyenanın daxil olunması

142 Hərəkətli fiziki hazırlıq necə adlanır? A)Tam fiziki hazırlıq B)Geniş fiziki 

hazırlıq C)Ümumi fiziki hazırlıq D)Məşq növü E)Sadə hərəkətlər

143 İdmanda fiziki inkişaf? A)Təbii qanunlara tabe olan prosesdir B)Bu proses 

qarşılıqlı əlaqəli təsirlərə yönləndirilmişdir C)Bir-birinə təsir funksionallığı ilə 

bağlıdır D)Yaş xüsusiyyətlərinə görə dəyişikliklərlə xarakterikdir E)Təbii-bioloji, 

həm də sosial sərvətlədən yaranan prosesdir

144 ADB-nin məqsədi: A)Əlillər elmi tədris fənnidir B)İdmançılar üçün tədris 

fənnidir C)Atletlər üçün tədris fənnidir D)Gimnastlar üçün tədris fənnidir 

E)İdman oyunları üçün tədris fənnidir

145 Hansı adaptiv bədən tərbiyəsi sistemini əsaslandırır? A)Proqram normativ 

əsasları b)Texniki əsaslar C)Fiziki əsaslar D)Texniki hazırlıq E)Dözümlülük

146 ABT-də proqram və normativ əsasına hansı aiddir? A)Vahid idman təsnifatı 

B)İdman yarışları C)Dərs D)Məşğələ forması E)Yarşlar

147 ABT-sinin formalaşdırılması hansı vəzifələrin həllini zəruri edir? A)Normal 

fiziki inkişaf B)Düzgün qamətin formalaşdırılması C)Müxtəlif qrup bədən 

əzələlərinin inkişafı D)Orqanizmin bütün sisteminin möhkəmlənməsi E)Əsəb 

sisteminin fəallaşdırılması

148 ADB-də idman kursunun məqsədi: A)Hərəkət,görmə,eşitmə sahəsində bilik 

vermək B)Bu işdə müəllimləri rolu və vərdişlərin mənimsənilməsi C)İdman 

prosesində iştirakçıların səviyyəsini nəzərə almaq D)Təsviri və inkişafetdirici 

xarakter daşımaları

149 Hərəkətli fiziki hazırlıq necə adlanır? A)Tam fiziki hazırlıq B)Geniş fiziki 

hazırlıq C)Ümumi fiziki hazırlıq D)Məşq növü E)Sadə hərəkətlər

150 Kompleks dərslərin layihələşdirilməsi hansı ardıcıllıqla həyata keçirilir? 

A)Yoxlama metodikasını işləyib hazırlamaq B)Əlil idmançıların təşkili 

metodlarının hazırlanması C)İş qabiliyyətlərinin dinamikasının hesaba alınması 

D)Sağlamlığın möhkəmləndirilməsi və fiziki inkişaf E)Dərsin nəzəri əsaslarını 

aydınlaşdırmaq
151

Hansı adaptiv bədən tərbiyəsi sistemini əsaslandırır? A)Proqram normativ 

əsasları b)Texniki əsaslar C)Fiziki əsaslar D)Texniki hazırlıq E)Dözümlülük

152


Adaptiv tərbiyə sisteminin əsasları neçədir: A)4 B)3 C)2 D)8 E)1

153


ABT-də hansı hərəkət texnikasının tərkib hissəsidir? A)Hərəkətin icrası 

B)Hərəkəti qavrama üsulu C)Hərəkətin tamlılığı D)Hərəkətin mənimsənilməsi 

E)Məşğələnin mənimsənilməsi

154


Öyrədilmiş hərəkətlərin avtomatlaşdırılmasına hansı tərbiyə prinsipi kömək edir? 

A)Əyanilik B)Fərdilik C)Münablik D)Möhkəmləndirmə E)Ardıcıllıq

155

ABT-də fiziki yük nədir? A)İdman hərəkətlərinin orqanizmə təsir səviyyəsi B)Hərəkətlərin texnikası C)Taktiki variant D)Çevikliyin inkişafı E)Yorqunluğun 

aradan qaldırılması

156

Hərəkətin ciddi reqlamentləşdirilməsi nədir? A)Məşqin vaxtı B)Dərs növü C)Məşqin keçirilməsi üsulu D)Fiziki yükün və istiqamətin tənzimlənməsi 

E)Təmizlik qaydaları

157

Günəş, hava və suyun bədən tərbiyəsi və idmandakı rolu nədir? A)Təmizlik B)Təbiətin sağlamlaşdırıcı amilidir C)Fiziki tərbiyə prinsipidir D)Məşq 

formasıdır E)İdman növüdür

158

İdman vərdişlərinin formalaşmasına hansı təlim prinsipi daha çox kömək edir: A)Fərdi yanaşma B)Sistematiklilik C)Mümkünlük D)Məşq etmə E)Əyanilik

160


İdman elastikliyi nədir? A)Möhkəmlik B)Oynaqların mütəhərrikliyi C)Sürətlilik 

D)Dərk etmə E)Qamətin düzlüyü

161

ABT-də proqram və normativ əsasına hansı aiddir? A)Vahid idman təsnifatı B)İdman yarışları C)Dərs D)Məşğələ forması E)Yarşlar

162


Adaptiv tərbiyədə vahid dövlət proqramı nədir? A)Bədən tərbiyəsinin proqram 

əsas B)Dərs vəsaiti C)Fiziki hərəkətlərin toplusu D)İdman məşq metodikası 

E)Dərslik

163


Hansı  hərəkət tanikasının tərkib hissəsidir? A)Hərəkətin icrası B)Hərəkətin 

qavrama icrası C)Hərəkətin detalı D)Hərəkətin izahı E)Hərəkətin hissə-hissə 

icrası

164


ABT-yə sisteminin əsasları neçədir? A)6 B)4 C)3 D)4 E)5

165


ABT-yə sisteminin prinsipləridir? A)Şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafı B)Əxlaq 

tərbiyəsi C)Xüsusi fiziki hazırlıq D)Ümumi fiziki hazırlıq E)Texniki hazırlıq

166

Bədən tərbiyəsi sistemində idman nədir? A)Yarışda nəticələnən xüsusi fiziki tərbiyə sahəsi B)Məşq növü C)Dərs D)Fiziki hazırlıq E)Taktiki hazırlıq

167


ABT-sinin proqram və normativ əsasına hansı aiddir? A)Vahid idman təsnifatı 

B)İdman yarışları C)Dərs D)Məşq E)Yarışlar

168

ABT-sinin formalaşmasında hansı təlim prinsipi daha çox kömək edir? A)Fərdi yanaşma B)Sistematiklik və ardıcıllıq C)Mümkünlük D)Məşq etmə E)Əyanilik 

169


Əlil idmançılarda normal fiziki inkişafa yardım göstərilməsi: A)Bədən 

əzələlərinin inkişafı B)Orqanizmin bütün sisteminin düzgün inkişafı C)Əsəb 

sisteminin möhkəmləndirilməsi D)Mübadilə prosesinin fəallaşdırılması E)Pis 

vərdişlərin neqativ halların aradan qaldırılması

170

Adaptiv tərbiyənin spesifik xüsusiyyətlərindən necə cəhəti ilə fərqlənir? A)4 cəhəti ilə B) 6 cəhəti ilə C)7 cəhəti ilə D)2 cəhəti   ilə E)5 cəhəti ilə 


171

Bədən tərbiyəsinin əsas vəzifələri hansılardır? A)İdmanın inkişaf etdirilməsi 

B)Sağlamlığın möhkəmləndirilməsi C)Düzgün fiziki inkişaf D)Orqanizmin təbii 

xüsusiyyətlərinə təsir edən amil E)Təbii hərəki bacarıqların təkmilləşdirilməsi

172

Fiziki cəhətdən məhdud idmançıların ritminin düzgün təşkili üçün hansı tövsiyyələrin nəzərə alınması vacibdir: A)Tədris tapşırığı ilə çox yüklənməsi 

B)Didaktik xarakterli işlə xarakterli iş əlaqələndirilməsi C)Tələbələrin zehni və 

fiziki yorğunluğunun qarşısı alınması D)Tələbələrin açıq havada olması üçün 

zəruri şərait yaradılması E)Tələbələrdə idman fəaliyyətin artırılması

173

ABT-nin başqa elmlərlə əlaqəsi: A)Adaptiv bədən tərbiyəsində idman mədəniyyətinin təşkili B)Fiziki cəhətdən məhdud  tələbələrin orqanizminə 

idmanın təsiri C)Pedaqoji metod və vasitələrin  tətbiq edilməsi D)Qarşıda duran 

məqsədin həyata keçirilməsi E)Adaptiv tərbiyə vasitəsi kimi xüsusi hərəkətlərin 

icrası


174

Hansı bədən tərbiyəsi sistemini əsaslandırır? A)Proqram normativ əsaslar 

B)Texniki əsaslar C)Fiziki əsaslar D)Texniki hazırlıq E)Dözümlülük inkişaf 

etdirilməsi

175

Kompleks dərslərin layihələşdirilməsi hansı ardıcıllıqla həyata keçirilir? A)Yoxlama metodikasını işləyib hazırlamaq B)Əlil idmançıların təşkili 

metodlarının hazırlanması C)İş qabiliyyətlərinin dinamikasının hesaba alınması 

D)Sağlamlığın möhkəmləndirilməsi və fiziki inkişaf E)Dərsin nəzəri əsaslarını 

aydınlaşdırmaq

176

ABT-də sistemlik prinsipi: A)Müstəqil şəkildə təşkil olunan məşğələlər B)İdman çalışmalarına nizamlı, müntəzəm məşğələ kimi baxılması C)Çalışma və 

məşğələlər zamanı bir sıra prinsiplərin rəhbər tutulması D)Məşğələlərin 

emosional məzmunlu olması E)Müstəqil şəkildə aparılan müəyyən idman 

çalışmalarının nəticəsi

177

ABT-də hərəkətlərin texnikası neçə hissədən ibarətdir? A)2 B)4 C)6 D)1 E)5178

ABT-sinin istinad konsepsiyaları: A)Yaş xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması 

B)Variativlik və kompensator istiqamətli prinsiplər 

C)Şüurluluq,fəallılıq,sistemlilik D)Ardıcıl metodiki prinsiplər E)Orqanizmin 

tamlığı,quruluşu və reaktivliyinin nəzərə alınması

179


ABT-yə sisteminin predmeti nədir? A)Ümumi tərbiyə sistemində məqsədyönlü 

surətdə insanın fiziki tərbiyəsini və təhsilini həyata keçirmək B)Hərəkətləri 

öyrənmək C)Yarışlar keçirmək D)Məşq etmək E)Gimnastika ilə məşğul olmaq

180


Adaptiv b/tərbiyəsi dərsinin struktur anlayışı nədir? A)Dərsin struktur anlayışı 

altında istifadə olunan plan nəzərdə tutulur B)Dərsin quruluşu çalışmaların 

səmərəli şəkildə seçiləməsi C)Materialın düzgün yerləşdirilməsi və istifadə 

olunması D)Mümkün yükün müəyyənləşdirilməsi E)Proqram materialının 

ardıcıllığının müəyyənləşdirilməsi

181


Hərəkətin ciddi reqlamentləşdirilməsi nədir? A)Məşqin vaxtı B)Dərs növü 

C)Məşqin keçirilməsi üsulu D)Fiziki yükün və istiqamətin tənzimlənməsi 

E)Təmizlik qaydaları

182


İdman hərəkətlərinin qruplaşdırılması? A)Çalışma növünün sürətli-güclü olması 

B)Hərəkətin yüksək səviyyədə kordinasiyası C)İdman hərəkətlərinin kompleks 

üzrə çıxması D)Hərəkətin biomexaniki strukturu E)İdmanın ixtisaslaşdırılması

183


ABT-yə sisteminin prinsipləridir? A)Şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafı B)Əxlaq 

tərbiyəsi C)Xüsusi fiziki hazırlıq D)Ümumi fiziki hazırlıq E)Texniki hazırlıq
184

ABT-si üçün gigyenik amillər? A)İnsanın iş qabiliyyəti və sağlamlıq 

vəziyyətindəki dəyişik B)Orqanizmdə biokimyəvi dəyişiklərin yaranması 

C)Həyat tərzini nizama salan müəyyən qaydaların müəyyənləşdirilməsi 

D)Gigiyenik rejimin düzgün təşkili üçün bir tövsiyələrin nəzərə alınması 

E)Kollektivdə əhval-ruhiyyə,şəxsi və ictimai gigiyenanın daxil olunması

185

Hərəkətli fiziki hazırlıq necə adlanır? A)Tam fiziki hazırlıq B)Geniş fiziki hazırlıq C)Ümumi fiziki hazırlıq D)Məşq növü E)Sadə hərəkətlər

186


İdmanda fiziki inkişaf? A)Təbii qanunlara tabe olan prosesdir B)Bu proses 

qarşılıqlı əlaqəli təsirlərə yönləndirilmişdir C)Bir-birinə təsir funksionallığı ilə 

bağlıdır D)Yaş xüsusiyyətlərinə görə dəyişikliklərlə xarakterikdir E)Təbii-bioloji, 

həm də sosial sərvətlədən yaranan prosesdir

187

ADB-nin məqsədi: A)Əlillər elmi tədris fənnidir B)İdmançılar üçün tədris fənnidir C)Atletlər üçün tədris fənnidir D)Gimnastlar üçün tədris fənnidir 

E)İdman oyunları üçün tədris fənnidir

188

Hansı adaptiv bədən tərbiyəsi sistemini əsaslandırır? A)Proqram normativ əsasları b)Texniki əsaslar C)Fiziki əsaslar D)Texniki hazırlıq E)Dözümlülük

189


ABT-də proqram və normativ əsasına hansı aiddir? A)Vahid idman təsnifatı 

B)İdman yarışları C)Dərs D)Məşğələ forması E)Yarşlar

190

İdman nədir? A)Yüksək nəticələr əlsə etmək B)İdmançının ixtisaslaşdırılması C)İdman spesifik hərəki fəaliyyətdir D)Yaxşı nəticə üçün maksimum səy 

göstərmək E)Çox illik müntəzəm idman məşqləri vasitəsilə nail olmaq

191

İdman hərəkətləri necə tipik qrupda toplanmışdır? A)2 qrupda B)4 qrupda C)6 qrupda D)3 qrupda E)8 qrupda

192


İdman hərəkətlərinin qruplaşdırılması? A)Çalışma növünün sürətli-güclü olması 

B)Hərəkətin yüksək səviyyədə kordinasiyası C)İdman hərəkətlərinin kompleks 

üzrə çıxması D)Hərəkətin biomexaniki strukturu E)İdmanın ixtisaslaşdırılması

193


Adaptiv b/tərbiyəsi sisteminin tədqiqat metodları: A)Bədən tərbiyəsi elm sahəsi 

kimi böyük problemləri öyrənir B)Tədqiqatlarda xüsusi metodlardan istifadə 

C)Qabaqcıl pedaqoji təcrübənin ümumiləşdirilməsi D)Nəzəri ədəbiyyatın 

öyrənilməsi E)Ədəbi mənbələrin ümumiləşdirilməsi

194

Bədən tərbiyə sisteminin modernləşdirilməsi? A)İdmançıların xüsusiyyətlərinin inkişafı B)Sərbəst axtarışlar üzrə zəruri informasiyaların verilməsi C)Konstruktiv 

fəaliyyət D)Fəaliyyət zamanı vəziyyətin özünəməxsus həlli E)Müxtəlif 

məsələlərin düzgün ifadə olunması

195


ADB-nin məqsədi: A)Əlillər elmi tədris fənnidir B)İdmançılar üçün tədris 

fənnidir C)Atletlər üçün tədris fənnidir D)Gimnastlar üçün tədris fənnidir 

E)İdman oyunları üçün tədris fənnidir

196


ADB-nin vəzifəsi nədən ibarətdir? A)Bədən tərbiyəsində yeni bir ixtisassır 

B)Adaptiv fiziki tərbiyə C)Korreksion pedaqogika D)Bədən tərbiyəsində sosial 

təcrübə E)Bədən tərbiyəsində idman xidməti

197


ADB-də idman kursunun məqsədi: A)Hərəkət,görmə,eşitmə sahəsində bilik 

vermək B)Bu işdə müəllimləri rolu və vərdişlərin mənimsənilməsi C)İdman 

prosesində iştirakçıların səviyyəsini nəzərə almaq D)Təsviri və inkişafetdirici 

xarakter daşımaları
198

Sağlamlığında qüsuru olan şəxs və əlillərin təfəkkürün formalaşdırılması: 

A)Tələbələrdə ABT-si problemi,maraq dünya görüşü formalaşdırmaq B)İdman 

texnikasında səviyyənin xarakterizə olunması C)İdmanlarda fiziki hərəkətlərin 

vərdiş halına keçməsi D)Özünə məxsus idman hərəkətlərinin mənimsənilməsi 

E)Peşəkar fəaliyyətin tərkib hissəsini tələbələrə mənimsətmək

199

ABT-si üçün gigyenik amillər? A)İnsanın iş qabiliyyəti və sağlamlıq vəziyyətindəki dəyişik B)Orqanizmdə biokimyəvi dəyişiklərin yaranması 

C)Həyat tərzini nizama salan müəyyən qaydaların müəyyənləşdirilməsi 

D)Gigiyenik rejimin düzgün təşkili üçün bir tövsiyələrin nəzərə alınması 

E)Kollektivdə əhval-ruhiyyə,şəxsi və ictimai gigiyenanın daxil olunması

200

Adaptiv çalışma nədir? A)Qarşıda duran məqsədin həyata keçirilməsi B)Tətbiq olunan hərəkətlər sistemi C)Müəyyən keyfiyyətlərin formalaşması D)Orqanizmin 

funksional yenidənqurmaya uyğunlaşması E)İdmançının fiziki hazırlığını yaxşılaşdırmaqDostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə