C++ proqramlaşdırma dİlİ 19. 12. 2011Yüklə 0,74 Mb.
səhifə10/11
tarix17.11.2018
ölçüsü0,74 Mb.
#80411
növüNümunə proqram
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

2 - ci зalışma.

Elə proqram tərtib edin ki, istifadəзidən 6 sətir qəbul etsin və bu sətirləri ardıcıl birləşdirərək

tam sətir kimi зap etsin.

// hell_7_2.cpp

#include

#include

int main(int argc, char *argv[])

{

char setir[1024] , bufer[20];int i,k;

memset(setir,0,1024);

memset(bufer,0,10);

std::cout<<"Uzunlugu 20-dan kicik olan 6 setir daxil edin\n";for(i=0; i<6; ++i){

std::cin>>bufer;/*bufer -i setir -e elave edirik */

strcat(setir, bufer);/*buferi yeniliyirik*/

memset(bufer,0,20);

} std::cout<<"\n"<

}

Netice:C:\cpp\prog2\Debug>./prog2.exe

Uzunlugu 20-dan kicik olan 6 setir daxil edin

aaa

bbb

ccccc

dddddd

ffffffffff

ggggggg

aaabbbcccccddddddffffffffffggggggg

C:\cpp\prog2\Debug>

C:\cpp\prog2\Debug>

3 - cь зalışma.

El proqram t rtib edin ki, istifad зid n 5 s tir q bul etsin v bu s tirl ə ə ə ə ə ə ə ə əri daxil olma sırasının

əksi ardıcıllığında birləşdirərək tam sətir kimi зap etsin.

// hell_7_3.cpp

#include

#include

/* bu programda biz elementleri setir olan cergelerden

istifade edeceyik */

int main(int argc, char *argv[])

{ char *

setirler[5], bufer[20], *setir, butov_setir[1024];

memset(butov_setir,0,1024);

int i,k;


std::cout<<"Uzunlugu 20-dan kicik olan 5 setir daxil edin\n";

for(i=0; i<5; ++i){

std::cin>>bufer;

k = strlen(bufer);

setirler[i] = new char[k];

strncpy(setirler[i],bufer,k);

}

for (i=4; i>=0; --i)

strcat(butov_setir,setirler[i]);

std::cout<<"\n"<

}

Netice:


C:\cpp\prog2\Debug>

C:\cpp\prog2\Debug>./prog2.exe

Uzunlugu 20-dan kicik olan 5 setir daxil edin

qqq

wwww

eeee

rrrrr

tttt

ttttrrrrreeeewwwwqqq

C:\cpp\prog2\Debug>

C:\cpp\prog2\Debug>

$8. Strukt tiplər

1 - ci зalışma.

Aşağıdakı işləri gцrən proqram tərtib edib icra edin.

int tipli x və 30 simvollu sətir tipli soz dəyişənlərindən ibarət olan str adlı yeni struct tipi

yaradın.Bu yeni yaratdığınız tipdən str_dey adlı dəyişən elan edin.Bu dəyişənin x və soz

ьzvlərinə mьvafiq olaraq 10 və "proqramlashdirma" sцzlərini mənimsədin. str_dey

dəyişəninin ьzvlərinin qiymətlərini ekranda зap edin.// hell_8_1.cpp

#include

#include

struct str

{ int x;


char soz[30];

};

int main(int argc, char *argv[]){

str str_dey;

str_dey.x=10;

strcpy(str_dey.soz,"proqramlashdirma");

std::cout<<"str_dey -in heddleri \nx - "

<
return 0;

}

Netice:C:\cpp\prog2\Debug>./prog2.exe

str_dey -in heddleri

x – 50

soz – proqramlashdirma

C:\cpp\prog2\Debug>

C:\cpp\prog2\Debug>

2 - ci зalışma.

Yuxarıdakı məsələdə str tipindən ьnvan tipli str_gst dəyişəni elan edinvə məsələnin

tələblərin yerinə yetirin.

// hell_8_2.cpp

#include

#include

struct str

{ int x;


char soz[30];

};

int main(int argc, char *argv[]){ str *str_dey;

str_dey =new str;

str_dey->x=50;

memset(str_dey->soz,0,30);

strcpy(str_dey->soz,"proqramlashdirma");

std::cout<<"str_dey -in heddleri \nx - "<x<<"\nsoz - "<soz<<"\n";

return 0;

}

Netice:C:\cpp\prog2\Debug>

C:\cpp\prog2\Debug>./prog2.exe

str_dey -in heddleri

x – 50

soz – proqramlashdirma

C:\cpp\prog2\Debug>

C:\cpp\prog2\Debug>

3 - cь зalışma.

1 -ci зalışmada daxil olunan str tipli 5 elementd n ibar t strler c rg si ə ə ə ə elan edin. Bu cərgənin

hər bir elementinin ьzvlərinə istifadəзi tərəfindən daxil olunan qiymətlər mənimsədin. Daha

sonra bu qiymətləri ekranda зap edin.// hell_8_3.cpp

#include

#include

struct str

{ int x;


char soz[30];

};

int main(int argc, char *argv[]){ str strler[5];

int i;


for(i=1; i<=5; ++i){

std::cout<<"strlerin "<

<<" -ci elementinin x ve soz heddlerini daxil edin\n";

std::cin>>strler[i].x>>strler[i].soz;

}

std::cout<<"strler -in elementlerinin x ve soz heddleri\n";for(i=1; i<=5; ++i)

std::cout<<"x - "<

<<"\nsoz - "<
return 0;

}

Netice:C:\cpp\prog2\Debug>

C:\cpp\prog2\Debug>./prog2.exe

strlerin 1 -ci elementinin x ve soz heddlerini daxil edin

4 ferid

strlerin 2 -ci elementinin x ve soz heddlerini daxil edin

6 ramin

strlerin 3 -ci elementinin x ve soz heddlerini daxil edin

7 elif

strlerin 4 -ci elementinin x ve soz heddlerini daxil edin

56 mithat

strlerin 5 -ci elementinin x ve soz heddlerini daxil edin

23 taleh

strler -in elementlerinin x ve soz heddleri

x - 4, soz - ferid

x - 6, soz - ramin

x - 7, soz - elif

x - 56, soz - mithat

x - 5, soz – taleh

C:\cpp\prog2\Debug>

C:\cpp\prog2\Debug>

4 - cь зalışma.

Зalışma 3-ь funksiyalardan istifad etm kl h ll edin. Bu m qs dl ə ə ə ə ə ə ə 2 funksiya tərtib edin,

daxil_et və cap_et . Mьvafiq olaraq daxil_et funksiyası istifadəзidən məlumatları oxuyub,

strler cərgəsinin elementlərinə mənimsədəcək, cap_et isə strler cərgəsinin elementlərinin

qiymətlərini зap edəcək.

// hell_8_4.cpp

#include

#include

struct str

{ int x;


char soz[30];

};

void daxil_et( str strler[], int k);void cap_et( str strler[], int k);

int main(int argc, char *argv[])

{ str strler[6];

int k=5;


daxil_et(strler,k);

cap_et(strler,k);return 0;

}

/*==================================================*/

void daxil_et( str strler[], int k)

{ int i;


for(i=1; i<=k; ++i){

std::cout<<"strlerin "<

<<" -ci elementinin x ve soz heddlerini daxil edin\n";

std::cin>>strler[i].x>>strler[i].soz;

}} /*==================================================*/

void cap_et(struct str strler[], int k)

{ int i;

std::cout<<"strler -in elementlerinin x ve soz heddleri\n";for(i=1; i<=k; ++i)

std::cout<<"x - "<

}

Netice:


C:\cpp\prog2\Debug>./prog2.exe

strlerin 1 -ci elementinin x ve soz heddlerini daxil edin

1 alma

strlerin 2 -ci elementinin x ve soz heddlerini daxil edin

2 heyva

strlerin 3 -ci elementinin x ve soz heddlerini daxil edin

3 nar

strlerin 4 -ci elementinin x ve soz heddlerini daxil edin

4 gilas

strlerin 5 -ci elementinin x ve soz heddlerini daxil edin

5 erik

strler -in elementlerinin x ve soz heddleri

x - 1, soz - alma

x - 2, soz - heyva

x - 3, soz - nar

x - 4, soz - gilas

x - 5, soz – erik

C:\cpp\prog2\Debug>

5 - ci зalışma

Funksiyalardan istifad etm kl el proqram qurun ki, зalışma 1-d daxil ə ə ə ə ə olunan str tipli 5

elementdən ibarət strler cərgəsi elan etsin. daxil_et funksiyası vastəsilə istifadəзidən oxunan

qiymətləri bu cərgəsinin elemntlərinə mənimsətsin. Daha sonra max_el funksiyası tərtib

edin, hansı ki, strler cərgəsinin elementləri arasında x-i ən bцyьk olanın qiymetlerini ( x və

soz ) зap etsin.// hell_8_5.cpp

#include

#include

struct str

{ int x;


char soz[30];

};

void daxil_et( str strler[], int k);str max_el( str strler[], int k);

int main(int argc, char *argv[])

{ str strler[6], elem;

int k=6;


daxil_et(strler,k);

elem = max_el(strler,k);

std::cout<<"max x, soz: "<
return 0;

}

/*==================================================*/

void daxil_et( str strler[], int k)

{ int i;


for(i=1; i<=k; ++i){

std::cout<<"strlerin "<

<<" -ci elementinin x ve soz heddlerini daxil edin\n";

std::cin>>strler[i].x>>strler[i].soz;

}}

/*==================================================*/

struct str max_el(struct str strler[], int k)

{ int i,j=0,dey=strler[0].x;for(i=1; i
if (strler[i].x > dey ){

j = i;


dey = strler[i].x;

}} return strler[j];

}

Netice:


C:\cpp\prog2\Debug>./prog2.exe

strlerin 1 -ci elementinin x ve soz heddlerini daxil edin

45 baki

strlerin 2 -ci elementinin x ve soz heddlerini daxil edin

34 london

strlerin 3 -ci elementinin x ve soz heddlerini daxil edin

456 texas

strlerin 4 -ci elementinin x ve soz heddlerini daxil edin

78 istanbul

strlerin 5 -ci elementinin x ve soz heddlerini daxil edin

12 ankara

max x, soz: 456, texas

C:\cpp\prog2\Debug>

C:\cpp\prog2\Debug>

$9. Siyahılar

1 - ci зalışma.

1. Proqram 2 nьmun sini el d yişin ki, siyahının obyektl ri цzьnd ə ə ə ə ə int tipli x həddindən

əlavə char tipli ad[20] həddi də saxlasın. Mьvafiq olaraq siyahi yaratma və cap_et

funksiyalarinda lazımi dəyişikliyi edin. Proqramı kompilyasiya və icra edin, siyahi yaradin ,

onun elementlərini зap edin.

// hell_9_1.cpp

#include

#include

struct syh_el

{ int x;


char ad[20];

syh_el *novb_el;};

syh_el *siyahi_yarat(syh_el *syh, int elem_say);

void siyahini_cap_et( syh_el *);

int main(int argc, char *argv[])

{

/* istifade edeceyimiz deyishenleri elan edirik */

syh_el *menim_syh;

/* siyahinin bosh oldugunu bildirmek ucun */

menim_syh = NULL;

int say;

std::cout<<"Siyahinin elementlerinin sayini daxil edin \n";

std::cin>>say;

menim_syh=siyahi_yarat(menim_syh,say);

siyahini_cap_et(menim_syh);

return 0;

}

//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

syh_el *siyahi_yarat( syh_el *syh, int elem_say)

{ syh_el *

p, *

q;

p=syh;q=syh;

int i,dey;

char bufer[30];

for (i=1; i<=elem_say; ++i){

std::cout<<"siyahinin "<

<<" -ci elementinin x ve ad heddlerini daxil edin \n";

memset(bufer,0,30);

std::cin>>dey>>bufer;

p = new syh_el;

p->x = dey;

strncpy(p->ad,bufer,20);

*(p->ad + 20) = '\0';

p->novb_el = NULL;if (syh==NULL){

syh=p;


q = p;

p = NULL; }else {

q->novb_el = p;

q = p;

}} return syh;} //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

void siyahini_cap_et(syh_el *syh)

{ syh_el *

p;

int dey, fix = 0;char bufer[30];

p = syh;


if (syh == NULL ) {

std::cout<<"Siyahi boshdur \n";return;

} std::cout<<"Siyahinin elementleri \

n";

while(p!=NULL)

{ /*elementlerin capinin ekanda gozel gorunmesi ucun*/if (fix++ != 0) std::cout<<" -> ";

dey = p->x;

memset(bufer,0,30);

strncpy(bufer, p->ad, 20);

*(bufer + 20) = '\0';

std::cout<<"(0<<"dey<<" "<

p = p->novb_el; /* novbeti elemente kec */

} std::cout<<"\n";

}

Netice:


C:\cpp\prog2\Debug>

C:\cpp\prog2\Debug>./prog2.exe

Siyahinin elementlerinin sayini daxil edin

4 siyahinin 1-ci elementinin x

ve ad heddlerini daxil edin

12 kitab

siyahinin 2 -ci elementinin x ve ad heddlerini daxil edin

34 defter

siyahinin 3 -ci elementinin x ve ad heddlerini daxil edin

456 idman

siyahinin 4 -ci elementinin x ve ad heddlerini daxil edin

124 hefte

Siyahinin elementleri

(12 kitab) -> (34 defter) -> (456 idman) -> (124 hefte)

C:\cpp\prog2\Debug>

C:\cpp\prog2\Debug>

2 - ci зalışma

Yuxarıdakı proqrama axtarış funksiyası lav edin. Proqram istifad зid ə ə ə ən int tipli ədəd istəyir

və siyahıda x -i bu ədədə bərabər olan obyektin ad[20] -həddini зap edir.

// hell_9_2.cpp

#include

#include

struct syh_el

{ int x;


char ad[20];

syh_el *novb_el;};

syh_el *siyahi_yarat(syh_el *syh, int elem_say);

syh_el * axtarish(syh_el *, int);

int main(int argc, char *argv[])

{ /* istifade edeceyimiz deyishenleri ilan edirik */

syh_el *menim_syh, *syh_dey = NULL;

int x;


char bufer[30];

memset(bufer,0,30);/* siyahinin bosh oldugunu bildirmek ucun */

menim_syh = NULL;

int say;

std::cout<<"Siyahinin elementlerinin sayini daxil edin \n";

std::cin>>say;

menim_syh=siyahi_yarat(menim_syh,say);

std::cout<<"Siyahidan ad heddini tapmaq istediyiniz "

<<"elementin x -ni daxil edin \n";

std::cin>>x;

syh_dey = axtarish(menim_syh,x);

strcpy(bufer,syh_dey->ad);if (syh_dey!=NULL)

std::cout<<"x heddi "<
<
return 0;

}

//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

syh_el *siyahi_yarat( syh_el *syh, int elem_say)

{ syh_el *

p, *

q;

p=syh;q=syh;

int i,dey;

char bufer[30];

for (i=1; i<=elem_say; ++i)

{

std::cout<<"siyahinin "<

<<" -ci elementinin x ve ad heddlerini daxil edin \n";

memset(bufer,0,30);

std::cin>>dey>>bufer;

p = new syh_el;

p->x = dey;

strncpy(p->ad,bufer,20);

*(p->ad + 20) = '\0';

p->novb_el = NULL;if (syh==NULL){

syh=p;


q = p;

p = NULL; }else {

q->novb_el = p;

q = p;

}} return syh;} //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

syh_el * axtarish(syh_el *syh, int tap)

{ syh_el *

p;

p = syh;if (syh == NULL ) {

return NULL;

} while(p!=NULL){if (p->x==tap) return p;

p = p->novb_el; /* novbeti elemente kec */

} return NULL;

}

Netice:C:\cpp\prog2\Debug>

C:\cpp\prog2\Debug>./prog2.exe

Siyahinin elementlerinin sayini daxil edin

6

siyahinin 1-ci elementinin x ve ad heddlerini daxil edin

123 kitab

siyahinin 2 -ci elementinin x ve ad heddlerini daxil edin

34 musiqi

siyahinin 3 -ci elementinin x ve ad heddlerini daxil edin

56 ehtimal

siyahinin 4 -ci elementinin x ve ad heddlerini daxil edin

79 shebeke

siyahinin 5 -ci elementinin x ve ad heddlerini daxil edin

875 prosessor

siyahinin 6 -ci elementinin x ve ad heddlerini daxil edin

257 fizika

Siyahidan tapmaq istediyiniz elementin x -ni daxil edin

79

x heddi 79 -ye beraber elementin ad heddi shebeke –dir

C:\cpp\prog2\Debug>

3 - cь зalışma

İki siyahını birl şdir n funksiya t rtib edin. Funksiya parametr olaraq ə ə ə iki siyahi qəbul edir,

daha sonra bu siyahilardan birincini ikinci ilə birləşdirir.

// hell_9_3.cpp

#include

#include

struct syh_el

{ int x;


char ad[20];

syh_el *novb_el;};

syh_el *siyahi_yarat(syh_el *syh, int elem_say);

void birleshdir(syh_el *, syh_el *);

void siyahini_cap_et(syh_el *);

int main(int argc, char *argv[])

{ /* istifade edeceyimiz deyishenleri ilan edirik */

syh_el *syh1, *syh2 = NULL;

int x;

char bufer[30];memset(bufer,0,30);

/* siyahilarin bosh oldugunu bildirmek ucun */

syh1 = syh2 = NULL;

int say;

std::cout<<"Birinci siyahinin elementlerinin sayini"<<" daxil edin \n";

std::cin>>say;

syh1=siyahi_yarat(syh1,say);

std::cout<<"Ikinci siyahinin elementlerinin sayini "<<"daxil edin \n";

std::cin>>say;

syh2=siyahi_yarat(syh2,say);

/*syh1 -i syh2 ilebirleshdiririk*/

birleshdir(syh1,syh2);

siyahini_cap_et(syh1);

return 0;

}

//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

syh_el *siyahi_yarat( syh_el *syh, int elem_say)

{ syh_el *

p, *

q;

p=syh;q=syh;

int i,dey;

char bufer[30];

for (i=1; i<=elem_say; ++i){

std::cout<<"siyahinin "<

<<" -ci elementinin x ve ad heddlerini daxil edin \n";

memset(bufer,0,30);

std::cin>>dey>>bufer;

p = new syh_el;

p->x = dey;

strncpy(p->ad,bufer,20);

*(p->ad + 20) = '\0';

p->novb_el = NULL;if (syh==NULL){

syh=p;


q = p;

p = NULL; }else {

q->novb_el = p;

q = p;

}} return syh;}

//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

void birleshdir(syh_el *syh1, syh_el *syh2)

{ if (

syh1 == NULL )

{

syh1 = syh2;return;

} if (

syh2 == NULL)

return;

syh_el *p;

p = syh1;

while(p->novb_el!=NULL)

p = p->novb_el;

p->novb_el = syh2;

}

//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

void siyahini_cap_et(syh_el *syh)

{ syh_el *

p;

int dey, fix = 0;char bufer[30];

p = syh;


if (syh == NULL ) {

std::cout<<"Siyahi boshdur \n";return;

} std::cout<<"Siyahinin elementleri \

n";

while(p!=NULL)

{ /*elementlerin capinin ekanda gozel gorunmesi ucun*/if (fix++ != 0) std::cout<<"->";

dey = p->x;

memset(bufer,0,30);

strncpy(bufer, p->ad, 20);

*(bufer + 20) = '\0';

std::cout<<"("<

p = p->novb_el; /* novbeti elemente kec */

} std::cout<<"\n";

}

Netice:


C:\cpp\prog2\Debug>

C:\cpp\prog2\Debug>./prog2.exe

Birinci siyahinin elementlerinin sayini daxil edin

3

siyahinin 1-ci elementinin x ve ad heddlerini daxil edin

12 vaxt

siyahinin 2 -ci elementinin x ve ad heddlerini daxil edin

34 saniye

siyahinin 3 -ci elementinin x ve ad heddlerini daxil edin

45 elifba

Ikinci siyahinin elementlerinin sayini daxil edin

2

siyahinin 1-ci elementinin x ve ad heddlerini daxil edin

56 telim

siyahinin 2 -ci elementinin x ve ad heddlerini daxil edin

78 terbiye

Siyahinin elementleri

(12 vaxt)->(34 saniye)->(45 elifba)->(56 telim)->(78 terbiye)

C:\cpp\prog2\Debug>

C:\cpp\prog2\Debug>

4 - cь зalışma

Nьmun Proqram 3 -d daxil edilmiş silm funksiyasın el d yişdirin ə ə ə ə ə ki, siyahının verilmiş

indeksli obyektindən başlayaraq verilmiş sayda obyekti siyahıdan silsin.

// hell_9_4.cpp

#include

#include

struct syh_el

{ int x;


char ad[20];

syh_el *novb_el;

};

syh_el *siyahi_yarat(syh_el *syh, int elem_say);syh_el *siyahi_sil(syh_el *syh, int elem, int say);

void siyahini_cap_et(syh_el *);

int main(int argc, char *argv[])

{

/* istifade edeceyimiz deyishenleri ilan edirik */

syh_el *menim_syh;

/* siyahinin bosh oldugunu bildirmek ucun */

menim_syh = NULL;

int say,elem;

std::cout<<"Siyahinin elementlerinin sayini daxil edin \n";

std::cin>>say;

menim_syh=siyahi_yarat(menim_syh,say);

siyahini_cap_et(menim_syh);

std::cout<<"Siayhidan silmek istediyiniz elementlerin \n"<<"bashlangic indeksini ve sayini daxil edin\n";

std::cin>>elem>>say;

menim_syh = siyahi_sil(menim_syh, elem,say);

siyahini_cap_et(menim_syh);Yüklə 0,74 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə