C. Senatosu b : 63 esasen dünyada ela görüyoruz ki, dinsizlik hiç­Yüklə 16,47 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix06.05.2018
ölçüsü16,47 Kb.
#42535


C. Senatosu B : 63 

esasen dünyada ela görüyoruz ki, dinsizlik hiç­

bir vakit ekseriyetin nezhebi olamamıştır ve 

olamaz, insan mutlaka inanmak ihtiyacmda-

dır. Ama gerçek inanışı insana veremediğimiz 

takdirde işte o zaman bâtıla inanacak, taassuba, 

hurafeye dalacak, nihayet bir çalı parçasına 

bez bağlıyacak ve oradan bir şeyler bekliye-

cek. Halbuki Kuran tamamen taassup ve hu­

rafeden âridir. İlk âyeti «İkra» diye baslar, 

«oku» diyor. Şehidin kanı ile âlimin mürekkebi 

müsavidir, diyor. Böyle bir din de, ilme bu ka­

dar ehemmiyet veren bir din de taassup bulu­

nabilir mi? Bunu nasıl düşünebiliriz. O halde 

mesele... 

BAŞKAN — Sayın Yılmaztürk iki dakika­

nız var hatırlatıyorum. 

ALÂEDDİN YILMAZ TÜRK (Devamla) — 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. Mesele şu olu­

yor; biz inadı, hissi, nefsaniyeti, siyasi kanaat 

ve düşünceleri bir tarafa bırakarak, bugünkü. 

Türk Milletinin bu tarihin en eski efendisi olan 

aziz milletimizin gerçek karakter, ahlâk vas­

fını, kaybettiği unsurları kaşandırmak için, 

gerçek islâma eğilmek, din eğitim ve öğretimim 

yapmak mecburiyetindeyiz. Bunu yaptığımız za­

man, siyaset te yapmamış oluruz, din istismarı 

meselesi de kalkar bütün mesele cehaletten do­

ğuyor. 

Bir futbol maçında dahi, bir bilgi sahibi ol-mıyaıı adamı hakem yapmazlar. Nasıl olur ki 

koca bu islâm dinindeki Peygamberi bunu 23 

senede insanlığa vermiş, bir iki senelik 

bir kurs veya mektepten sonra, din adamı ve 

o da tabiî bu işin hakemi, elbette böyle hakem, 

o camiayı, o kütleyi birbirine düşürür. 

Binaenaleyh, meselenin gerçeğine böyle eğil­

mek lâzım. 

Bugün 10 Mayıs meselâ, anneler günü diyo­

ruz, ne basında, ne yayında anne hakkında, is-

lâmm beyan ettiği mühim cümlelerden bir 

tanesi yok. Peygamber «Cennet annelerin ayak­

ları altında» buyurmuş, kadın hakkı, anne hak­

kını Allah hakkından sonra ilk soracağım hak­

lardan buyurmuş. Ebeveyin, anne, baba hakkı. 

Bakıyoruz her şey söyleniyor, fakat 14 asır 

evvel, annenin babanın, ailenin, ferdin nasıl 

olması lâzımgeldiğini, bilhassa anne hakkının 

ne kadar mühim bir hak olduğunu beyan eden 

müslüman olduğumuz halde biz Türkler rad-

10 . 5 . 1970 O : 2 

yomuz da, basınımızda bunu söylemiyoruz. Bu­

gün anneler günü, islâmm anne hakkındaki be­

yanından bir cümle alamadım, radyodan bugün 

maalesef. 

Bu neden? Ya islâma mugayir olmaktan, 

sırt çevirmekten veya bunu bilmemekten. O 

halde meseleyi bu yönden ele almak icabsder 

Bu konular böyle kısa 20 dakikalık bir ko­

nuşmaya girecek konular değildir. Yalnız Ada­

let Partisi Grupu adına Diyanet bütçesinde bir 

nsbze, bir silsile halinde, meselenin ehemmiyeti­

ne değinmek istiyoruz. Tabiî zaman kifayetsizliği 

bunun geniş tahlilini imkânını bize vermiyor. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaatürk, ikmal et­

menizi rica edeceğim nutkunuzu. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜSK (Devamla) — 

Topluyorum Saym Başkan. 

O halde bunu, meselâ irtica diyoruz, gerilik, 

dar düşünmek, taassup denilen hak ve hakika­

ti kabul etmemek üzerinde inat ederek durmak. 

islâmm bununla ne alâkası va.r, Kuranın ne alâ­

kası var bununla. İnsanların kendi telâkki ve an­

layışlarına göre tutturdukları birtakım yollar. 

Mesele müslümanlıkta değil sayın senatör­

ler, kabahat, bizim müslümanlığımısdadır, is-

lâmiyette değil. Bunu anlamak lâzım. 

İlericilik, gericilik; vay ben ilericiyim, sen 

gericisin, şöyle düşünüyorsun, ben böyle düşünü­

yorum. Onu da yanlış anlanıışızdır. İlericilik 

dediğimiz zaman, inanç ve idealleri inkâr edip, 

maddenin kesafetin boğulmak olmayıp, bilâkis 

inanç ve idealleri ve manevi kuvvetleri koru­

maktır. ilericilik deyince gerçek mânada bunu 

anlıyoruz. 

islâmm özü evvelâ insani bir karakter ter­

biyesi ve yüksek bir ahlâka sahip kılmak şuu­

ru, ondan sonra ilim, sanat, felsefe, yüksek kül­

t ü r ve teknik gelir. 

Bugün bize düşen vazifelerden biri, din ve 

vicdan hürriyeti bahsinde, düşülen tarihî hata­

yı düzeltmek ve memlekette temiz bir sulh ni­

zamı kurmak, Bunu yaptığımız zaman gerçek 

hizmeti yapmış oluruz. Memleketi ve milleti de 

fereha, selâmete götürmüş oluruz. 

Hülâsa meselelerde ihtilâflarda, içtimai 

adaletin teminin de, bir milletin topyekûn kal­

kınmasında, saadetin de selâmetin de, Kuran'ı 

mübini hâkim tâyin etmedikçe, bu meselede 

acaba Allah Kuran-ı mübinde ne buyuruyor, ne 147 — 

Yüklə 16,47 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə