Carl gustav jungYüklə 3,33 Mb.

səhifə138/138
tarix18.06.2018
ölçüsü3,33 Mb.
1   ...   130   131   132   133   134   135   136   137   138

422

DlZİN


"Aydınlanan"  anlamına  gelen 

buda sözcüğü, özel bir ad değil, 

örneğin "mesih” gibi bir sandır. 

Budacılıkta,  geçmişte  olduğu 

gibi 


gelecekte  de 

sayısız 


buda’mn ortaya çıkabileceğine 

inanılır; am a tarihin tanıdığı tek buda,  Gautama  (Pali  dilinde 

Gotama) Buda'dır.

Burckhardt, Jacob (1818-1897): 

A lmanca yazan İsviçreli yazar 

ve  tarihçi.  Zürich  politeknik 

okulunda  ve  Basel  Üniversi- 

tesi'nde  öğretm enlik  yaptı. 

Sanat ve uygarlık tarihi üzerine 

incelemeler yazdı. — 144

Charcot,  Jean  Martin  (1825­

1893):  Fransız  nörolog.  Ünlü 

Salpetriere Nöroloji Okulu'nun 

kurucusudur.  —   12,  93-4,  96, 

374,380 


Cohen,  Gustave  (1879-1958): 

Fransız  Ortaçağ  uzmanı.  O r­

taçağ  edebiyatı  üzerine  in­

celemeler yaptı. —  395 

Colonna, Francesco (1433-1527) 

İtalyan hümanist. —  339 

Crookes,  sir  W illiam  (1832­

1919):  İngiliz  kimyacı  ve  fi­

zikçi.  20  yaşm da  Krallık  Ko- 

leji'nde  vekil  profesör  oldu.

—  224

Dante,  Alighieri  (1265-1321): İtalyan yazar. —  71 ,332, 335, 

337-8


Danvin,  Charles  (1809-1882): 

İngiliz doğabilimci. —   12,21

Deussen,  Paul  (1845-1919): 

Alman  filozof  ve  hintbilimci.

—  208

Doyle, sir Arthur Conan  (1859­1930):  İngiliz  rom ancı.  —  

329


Du,  Perron  Anguctil  —   202-3, 

208


Einstein,  A lbert  (1879-1955): 

Alman asıllı Amerikalı fizikçi. 

Einstein  ışılelektrik  etkinin 

incelenmesine 

katkılarından 

ötürü (halen tartışılan görelilik 

kuramı  nedeniyle  değil)  1921 

Nobel  Fizik  Ödülü'nü  aldı. 

Einstein  "yalnız  bir  gezgin" 

gibi yaşadı.

Ellis,  H enri  Havelock  (1859­

1939): İngiliz yazar. Hem ana, 

hem de baba tarafından denizci 

bir  aileden  gelen  hekim  Ellis, 

cinsel psikolojinin  öncüsüdür.

—  204


Eulenspiegel,  Till  —   Alman 

kökenli  efsane  kişisi. 

En 

sevdiği şaka kendisine verilen emirleri,  amacı  anlamaya kal­

kışmadan  harfi  harfine  uy­

gulamak olan bir köylüdür.

Ferrei, Guglielmo (1871-1943): 

İtalyan tarihçi. —  190,290-2

France,  Anatole  François  Thi- 

bault  (1844-1924):  FransızDİZiN

423


yazar.  Malaquais  nhtım m da 

kitapçılık  yapan  bir  babanın 

oğluydu ve yalnızca kitaplarda 

ve geçmişte yaşadı. —  94 

Frazer,  Jam es  George  (1854­

1941):  İngiliz  din  tarihçisi  ve 

antropolog. —   146 

Freud,  Sigmund  (1856-1939): 

AvusturyalI 

hekim, 


psik­

analizin kurucusu. — 10-4,20, 

31,5 3 -5 , 58-9,63-7, 70, 85-8, 

9 4 ,9 6 -8 ,1 0 4 -1 1 2 ,1 1 4 ,1 1 6 -7 , 

123-5,  133-4,  139,  141,  144, 

151,174,189,196,204-5,207, 

256,  310-3,  322,  332-3,  340, 

365-379, 388,  395, 397 

Frobenius,  Leo  (1873-1938): 

Alman antropolog. —   173

Galton, sir Francis (1822-1911): 

İngiliz  bilimadamı.  İnsanda 

kalıtımı  incelemek  için,  son­

radan  klasikleşen  yöntemler 

geliştirdi: 

testler, 

nicelik 

araştırması, bağıntılar yöntemi. 

Çalışm alarıyla  birçok  açıdan 

diferansiyel  ruhbilimin  öncü­

lerinden biri oldu. — 21 

Gilbert, J.  Ailen —  389, 

Goethe,  Johann  W olfgang  von 

(1749-1832):  Alman  yazar.

—  

70,  138,  290,  319,  328, 334-5, 337-9, 342 

Griesinger, 

Wilhelm 

(1817­


1868):  A lm an  p sik iy a tr.  —  

145


Haggard, 

sir  Henry 

PJdcr 

(1856-1925):  İngiliz  yazar. Kırsal bölge iktisadına yönelik 

çalışmasıyla (The Poor and the Land)  [Yoksullar  ve  Toprak] 

1919’da  sir  unvanını  aldı.  —  

329, 332, 339

Hail,  Granville  Stanley  (1844­

1924):  Amerikalı  filozof  ve 

ruhbilimci. —  369

Hartmann,  Eduard  Von  (1842­

1906):  Alman  Filozof.  Hart- 

mann'a göre, mantıksal düşünce 

ile  mantıkdışı  istenç,  dünyayı 

hareketlendiren  bilinçdışı  bir 

ruhla  birbirlerine  karışır.  —  

326

Hauptmann, Gerhart  (1862­

1946):  Alm an yazar. —  322

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 

(1770-1831):  Alman  filozof.

—  388

Hoffman,  E m st  Theodor  Ame- deus (1776-1822): Alman yazar 

ve  besteci.  Günlük  gerçeğin 

bütün  tadını  kesin  çizgilerle 

veren  fantastik  hikâyeleriyle 

ün kazandı.

Hölderlin, 

Friedrich 

(1770­


1843):  Alman şair. —  212

İlyas  Peygamber,  İsrail  Kral­

lığ ın d a  İ.Ö.  IX.  yy'da  Ahab 

Yezavel  döneminde  yaşadı. 

Kenan  kültlerine  karşı  Ye- 

hova’nm   dinini  savundu.  Y a­
424

DİZlN


hudilikte ve izlerine Incil'de de 

rastlanan bir inanışla M esih'in 

habercisi kabul edilir. —  358 

İnge, 


W illiam  Ralph  (1860­

1954):  İngiliz  tannbilim ci  ve 

filozof.

İsa,  M iladi çağın başında yaşa­

mış  Hıristiyanlığın  kurucusu 

Filistinli Yahudi. Hıristiyanlar 

tarafından  Mesih,  Tanrı'nın 

Oğlu  ve  insanlığın  kurtarıcısı 

kabul edilir. —   192,229,230, 

255,  264,  279,  287,  290,  292, 

296,312, 347, 355 

İskender III,  (Büyük)  (İ.Ö  356­

323):  M ak ed o n y a  K ralı.  —  

358


Jaffe,  Aniela —  28 

James,  William  (1842-1910): 

Amerikalı 

filozof. 

Prag­

macılığın kurucusudur. —   11, 241

Janet, 


Pierre 

(1859-1947): 

Fransız  filozof  ve  psikiyatr, 

Paul  Janet’nin  yeğeni.  Felsefe 

agrejesi oldu,  ve  1889'da dok­

torasını verdi. —  23, 93, 274 

Jones, 

E m est 


(1879-1958): 

İngiliz  hekim  ve  psikanalist.

—  30

Joyce, 


Jam es 

(1882-1941): 

İ r la n d a lI 

yazar. —  346

Kirsch, James —  396 

Klages,  Ludwig  (1872-1956): 

Alman filozof. —  380

Konfüçyüs (İ.Ö. 552-479): Çinli 

filozof, siyasal yönetici ve ku­

ramcı. —  242 

Krafft, 

Ebing 


(1840-1902): 

Alman psikiyatr. Strasbourg'ta, 

sonra  Graz'da,  son  olarak  da 

Viyana'da  psikiyatri  profe­

sörlüğü yaptı, cinsel sapıklıklar 

ve krim inoloji konularında in­

celem eler  (Psychopathia  sex- 

ualis,  1886) yayımladı.

Leonardo da Vinci (1452-1519): 

İtalyan  ressam,  heykelci,  mü­

hendis,  mimar  ve  bilgin.  —  

144, 370 

Levy-Bruhl, 

Lucien 

(1857­


1939):  Fransız  filozof ve  top­

lumbilimci, —   16,276 

Lovejoy,  Arthur  (1873-1962): 

Amerikalı  filozof.  Düşünce 

tarihinin  öncülerinden  biri  o ­

larak,  bilgikuramı  akımı  ile 

ideolojide  ve  imge  evreninde 

oluşan kavram  reformları  ara­

sında  ilişkiyi  büyük  bireşim ­

lerle ortaya koydu. — 147 

Luther,  M artin  (1483-1546): 

Alman  tannbilim ci  ve  re­

formcu. —  369

M aag, Paul —  394 

M aitland, Edvvard —  258 

Mauss,  M arcel  (1872-1950): 

Fransız  toplumbilimci  ve  ant­

ropolog.  Em ile  Durkheim'ın
DİZİN

425


kuzeni  ve  öğrencisi.  Alan 

araştırması yapmamış olmasına 

rağm en,  Fransız  etnolojisi, 

özellikle  yapısalcı  okul  üze­

rinde  etkili  olmuş  başlıca 

kişilerden biri sayılır. —  276

M ayer, 

Julius 


Robert 

von 


(1814-1878):  Alman fizikçi ve 

hekim.  B ir  geminin  hekimi 

olarak,  Doğu  Hint  A dalan'na 

gitti.  Bu  yolculukta,  yüksek 

sıcaklıkların  etkisiyle  insan 

vücudu 


metabolizmasındaki 

değişiklik  üstüne  bir  çalışma 

yaparken,  ısıyla  m ekanik  işin 

değiştirilebilirliğini buldu ve ısı 

niceliği  biriminin  mekanik 

eşdeğerini verdi. — 145-7

M elville, Herman  (1819-1891): 

A m erikalı  yazar.  Hayattayken 

tanınmayan,  1920’den  başla­

yarak  ilgi toplamaya başlayan 

M elville,  serüvenleri  ve  kah­

ram anlıkları  dile  getirdiği  hi­

kâyelerinde  cehennem  figür­

lerini,  bilinenle  bilinmeyenin 

birliğini  ve um utsuzluğa itilen 

bir  ahlâkçının  bilincini  bir­

leştirir. —  329

M eyrink,  Gustav  (1868-1932): 

AvusturyalI  yazar,  Prag'da  ti­

caret öğrenimi gördükten sonra 

1902'ye kadar bankacılık yaptı. 

D er  liebe  Augustin  dergisinin 

yazıişleri müdürü oldu, Novalis 

ve 

Hoffmann geleneğinin

mirasçısı  olan  Meyrink  gi­

zemcilikten  ve  eski  Prag ken­

tinin efsanelerinden esinlenerek Golem  (1915)  adlı  romanında 

Prag  ghetto'sunun  gizlerini 

büyük bir başarıyla canlandırdı.

—  170


M ö b iu s ,  A u g u s t  F e rd in a n d  

(1790-1868):  A lm an  matema­

tikçi.  Gökbilim  profesörüydü, 

daha  sonra  Leipzig’deki  göz­

lemevinin  müdürü  oldu.  Afin 

dönüşümler  üzerine  yaptığı 

inceleme  ve  homojen  ağırlık 

merkezi koordinatları kavramı 

sayesinde  izdüşüm  geomet­

risini  ve  özellikle  de  cebirsel 

geometrinin  zenginleşmesini 

sağladı. —   127

M usa  (Î.Ö.  XII.  yy.):  Kutsal 

Kitap'ta adı geçen peygamber. 

İsrail  tarihinin  önde  gelen 

kişisi.  Kutsal Kitap.  Musa'dan 

İbraniler'e vatanlarını, dinlerini 

ve yasalarını vermiş, ardından 

kitleleri  sürükleyen  bir  önder 

olarak  söz  eder.  120  yıl  yaşa­

dığı  söylenen  M usa,  Ürdün 

kıyılarına  ulaşılınca  öldü  ve 

Moab  ülkesinde  bir  yere  gö­

m üldü.  —   109,  147,  351-5, 

358-9, 377

M uhammed,  Hz.  (571-632): 

Mekke'nin soylu Haşimoğullan 

ailesinden  gelir.  İslâmiyetin 

kurucusudur. —  242426

DlZlN


M üller,  Friedrich  M ax  (1823­

1900):  Alman  dilbilimci,  do- 

ğubilimci  ve  mitoloji  uzmanı.

—  208


Myers, W allace —  224

Nerval, Gerard de, (1808-1855): 

Fransız  yazar.  Jeune  France 

grubunun  rom antik  bohem 

çevrelerine  katıldı.  1826'da 

polemik yanı ağır basan Elegies nationales  adlı  şiir  kitabını 

yayımladı.  Hal  yanındaki  Vi- 

eille  -  Lantem e  sokağında bir 

parm aklıkta  asılı  bulundu.  —  

157

Nietzsche, Friedrich 

(1844­


1900): Alman filozof. Özellikle 

tragedya 

konusunda, 

Yu­


nanlılarda sanatla dinin  ve  sa­

natla sitenin birliğini kavramak 

gerektiğini gösterdi. —  11,75, 

83,  113-7,  126-8,  151,  189, 

2 58,2 7 6 ,3 0 0 -1 ,3 1 1 ,3 1 9 ,3 2 6 , 

331-2,  337,  339,  349,  366-7, 

3 6 9,373, 378

Nikolas, Flüe'li —   156

Nuh,  (Yaradüış,  VI-IX):  Kutsal 

K itap'ta adı geçen peygamber. 

Tufan’m  kahramanı.  Adı  ve 

öyküsü,  sümer-akkad  Tufan 

efsanesinin  tektanncı  bir  in­

sanlığın  kurtuluşu  görüşüne 

aktanlışıdır. —  351,  353

Otto,  Rudolf  (1869-1937):  Al­

man filozof ve dinler tarihçisi. 

Dinle  ilgili  ahlaksal  ve  akılcı 

açıklamaları bir yana bırakarak, 

kutsallık duygusuna önemli bir 

yer veren  görüngübilimsel  bir 

çözümlemeye yöneldi. —  240

Paracelsus,  Philippus  Aureolus 

Theophrastus 

(1493-1541): 

Gizemci  tıbbın  babası.  Kim­

yasal  tedaviye  öncülük  etti. 

Cerrah  olarak,  dokuları  ken­

diliğinden onaracak olan doğal 

merhemlerin  bulucu  ve  uy­

gulayıcısı.  A yrıca  ölümsüz 

gençliği  sağlayan  bir  iksir 

bulduğunu,  uyguladığını  ve 

homunculus'u  yarattığını  ileri 

sürdü. —  351

Pflachte, Kurt —  386

Picasso, Pablo Ruiz (1881-1973): 

İspanyol 

ressam , 

desenci, 

gravürcü  ve  heykelci.  —   344, 

346-9

Platon  (427-348):  Yunanlı  fi­lozof.  Soylu  bir  ailenin  ço­

cuğuydu.  Sokrates'in ölümüne 

kadar,  onun  derslerini  izledi. 

Sonra Mısır, Kyrene ve Güney 

İtalya'yı kapsayan bir yolculuğa 

çıktı, orada, matematikçiler ve 

pythagorasçılarla  tanıştı.  Ati­

na'ya  döndükten  sonra  Aka- 

demia adlı okulu kurdu. —  48, 

5 4 ,1 3 4 ,2 7 9 ,2 8 7 ,3 1 2 -3
DİZlN

427


Rupescissa, Johannes —  304

Schiller,  Friedrich  von  (1759­

1805):  Alman  yazar.  —   316, 

318


Schopenhauer,  Arthur  (1788­

1860):  Alman filozof.  1813'te, Über die Vierfache Wurzel des 

Satzes  vom  zureichendetı  G- 

runde  (Yeter  neden  ilkesinin 

dört  kökü)  başlıklı  teziyle 

doktorasını  verdi.  1820'den 

başlayarak 

Berlin'de 

pro­


fesörlük  yaptı.  Hegel'e  karşı 

çıkm ak  istediyse  de  başarılı 

olamadı. —   11, 36,203, 326

Shakespeare,  William  (1564­

1616):  İngiliz  oyun  yazan. 

Stratford'daki  ünlü  Gram m er 

School'da 

öğrenim 


gördü. 

Y azann  1592'ye kadar nerede, 

nasıl yaşadığı konusunda hiçbir 

bilgi yoktur.

Shaw,  George  Bem ard  (1856­

1950):  İrlandalI yazar. İrlanda 

protestan gentıy'sindendi. Kendi 

kendini  yetiştirdi,  gazetecilik 

yaptı, Shelley, M arx, S. Butler 

ve  Danvin'in  etkisiyle  sos­

yalizmi benimsedi.

S chm itz,  O sk ar  A.H.  —   209, 

384

Siynesius — 151Sokrates 

(380-450): 

K ilise

tarihçisi Ekklesiastike Historia (Kilise  Tarihi)  adlı  yapıtında, 

305-439  dönemini  ele  aldı. 

Kaisareialı  Eusebios'u  örnek 

alarak  eleştirel  bir  bakışla 

kaynaklan dikkatle incelediği, 

birçok  belgeyi  harfi  harfine 

aktarması bakımından tarihçiler 

için  çok  değerli  bir  bilgi 

kaynağıdır. — 192 

Spitteler, Cari (1845-1924):  A l­

manca  yazan  İsviçreli  yazar. 

Aristokrak ve kibirli bir mizacı 

vardı.  Schopenhauer'in  kö­

tümserliğinin  etkisinde  kaldı, 

öte  yandan  maddeciliği  ve 

ilerlemeyi  reddedişiyle  Ni- 

etzsche'ye  yaklaştı.  —   332, 

334, 337, 339 

Steiner, R u d o lf— 201 

Stekel,  W ilhelm   (1868-1940): 

AvusturyalI  hekim  ve  psik­

analizci.  Freud'un  psikanalist 

olan  ilk  analistidir.  Y ayınlan 

özellikle cinselbilimle ilgilidir.

—  29

Stevvart E. W hite  —  237Vollers — 356,358 

Voltaire, François M arie Arovet 

(1694-1778):  Fransız  yazar. 

Voltaire  geleceğe  iki  miras 

bıraktı:  bir yandan M.  Homais 

ve  liberal  burjuvazinin,  öte 

yandan  da  mücadeleci  ga­

zeteciliğin öncüsüdür. —  366, 

380428

DlZÎN


W agner,  Richard  (1813-1883): 

Alman  besteci  ve  dramaturg.

-   116-7,263,  328,  332,  337, 

347,  380 

W elte, Hans  — 393 

W ilh elm ,  R ic h ard   —   2 0 8 -9 , 

305

Wundt,  W ilhelm  (1832-1920): Alman ruhbilimci ve fizyolog. 

1864'te Heidelberg'te fizyoloji 

profesörlüğüne getirildi. Zürih 

ve Leipzig’te felsefe profesörü 

Helmholtz'un 

yardımcılığını 

yaptı.  İlk  iki  ruhbilim  la- 

boratuvanndan  birinin 

ku­

rucusu  olarak kabul  edilir.  —  93

YUNUS  Peygam ber  (İ.Ö.  783­

743): Yereboam II. döneminde 

yaşamış İbrani peygamberi. II. 

Krallar  Kitabı'nda  (XIV,  25) 

dolaylı olarak anılır.  İ.Ö. IV.

yy .'m  sonunda  yazılmış  olan 

öğretici  nitelikli  Yunus'un  ki­

tabı,  takma adın benzerliği ne­

deniyle kendisine maledilmiştir.

—   173

Zagreus,  Trakya  ya  da  Girit kökenli  tanrı;  Zeus  ve  Per- 

sephone'nin  oğlu. 

Orpheus 

kültünde önemli bir rol oynadı. 

Bazen  Dionysos,  bazen  de 

Hades ile bir tutuldu. —   151

Zosimos,  İ.S.  V.  yy.'ın  ikinci 

yansında  yaşamış  Yunanlı 

pagan  tarihçi.  Hazine  avu­

katıydı,  6 kitaptan  oluşan Nea H istoria  adlı  yapıtında  Ro- 

ma'nın Hıristiyan İmparatorlar, 

özellikle  de  "dinsizliğe  kapı 

açan"  Constantinus  yüzünden 

çöktüğünü  göstermeye  çalıştı.

—  304SANAT KURAMI KİTAPLARI

ESTETİK  I 

G eo rg  Lukacs

2. basım

ESTETİK II 

G eo rg  L ukacs 

2. basım

ESTETİK III 

G eorg L ukacs

2. basım

ÇAĞDAŞ  GERÇEKÇİLİĞİN ANLAMI 

G eo rg  L ukacs 

4. basım

AVRUPA GERÇEKÇİLİĞİ 

G eo rg  L ukacs 

2. basım

ESTETİK I 

G eorg W . F. H egel

SANATIN GEREKLİLİĞİ 

E rn s t F ischer

8. basım

ED EBİYAT YAŞAMIM 

M ak sim  G orki

2. basım

EDEBİYAT NEDİR?

Je a n  - P a u l S a rtre

3. basım

BAUDELAIRE 

Je a n  - P au l S a rtre

2. basım

YANILSAM A VE GERÇEKLİK 

C h risto p h e r C audw eel

2. basımSANAT KURAMI KİTAPLARI

İNSANIN ÖZÜ 

G eorge Thom son

4. basım


KANT ESTETİĞİ 

T a y la n  A ltuğ

K A N T İN  ELEŞTİREL FELSEFESİ 

Gilles Deleuze

PİCASSO —  SAINT-JOHN PERSE —  KAFKA 

R o g er G a ra u d y------------ÇAĞDAŞ KADININ KİTAPLARI-----------

KADIN  I "İkinci Cins" —  Genç Kızlık Çağı 

Sim one de B eauvoir 

7. basım


KADIN  II "İkinci Cins" —  Evlilik Çağı 

Sim one de B eauvoir

7. basım

KADIN  III "İkinci Cins” —  Bağımsızlığa Doğru 

Sim one de B eauvoir

8. basım


BİR GENÇ KIZIN ANILARI 

Sim one  de B eauvoir

6. basım

OLGUNLUK ÇAĞI I 

Sim one  de B eauvoir

O LGUNLUK ÇAĞI II 

Sim one  de B eauvoir

KOŞULLARIN GÜCÜ I 

Sim one de B eauvoir

KOŞULLARIN GÜCÜ II 

Sim one de B eauvoirPAYEL YAYINEVİ —  Cağaloğlu Yokuşu 

Evren Han Kat 4, No: 63 

Cağaloğlu - İstanbul

Tel: 528 44 09 - 511  82 33 

Fax:  512 43 53


i

F reu d ’u n  görüşlerinden çok etkilenm esine karşın, psikanalizle ilişkisinin 

daha  b aşlarında,  ken d i  g eliştirdiği  k av ra m larla  ça lışm aya  başlayan  Jung, 

zihinsel  etk in lik lerin   tüm ü n ü  psyche

  diy e  ad landırır. Psyche

  dinam ik, 

birb irin d en   ayrı  am a  bağlantılı  y apılardan  oluşan  b ir  dizgedir.  F re u d ’un 

ego  (ben)  kav ram ın ı  benim sem esine  karşın,  J u n g ’a  göre  bilinçli  anıları, 

düşünceleri,  d u y g u la n ,  algıları  içeren  ego,  k ısacası  bilen,  isteyen  “b en ” 

o la ra k   k im lik   d u y g u su n u   o lu ştu ru r  ve  sü rek li  kılar.  A m a  ego, psyche 

ok y anusunun ancak yüzeyini oluşturur.  B u y üzeyin h em en altında “kişisel 

bilinçdışı” yer alır. K işisel bilinçdışı F re u d ’çu psikanalizin bilinçdışı dediği, 

özn en in   bilin cin d e  o lm adığı  etkinlikleri,  itilm iş,  unutulm uş,  b astırılm ış 

yaşantıları  içeren  yapıdır.  Jung,  ayrıca  asıl  d erinde  k o le k tif bilinçdışının 

var olduğunu öne sürer.  Bu bilinçdışı yapı, bireyin b ilinçdışm da asıl zem ini 

olu ştu ran   insanlığın  geçm işin in   örtülü  an ılarını  tarih   b o y u n ca  geçirdiği 

evrim in yapılaşm ış  izlerini taşıy an   birey üstii,  bütün in sa n la rla ortak  olan 

yandır.

J u n g ’un  k u ram ın d a  b ilinç  öncesi,  bilin çten   önce  v ar  olan  algılam a, k av ram a  b içim leri  olarak  y er  alan  arketipler  yani  ilksel  im ge  örnekleri, 

o rtak   b ilin ç d ışm d a   bulunur.  A rk e tip le r  ç a ğ la r  b o y u   sık  sık   yin elen en , 

doğum ,  ölüm ,  eş  bulm a, beslenm e, tehlikeye k arşı  savunm a y aşantılarının 

so nucunda  oluşm uştur.  B in lerce  y ıl  öncesine  ilişkin  b ir  işaret,  b ir  arketip b u g ü n ü n   in sa n la rın ın   d ü şle rin d e  o rtay a  çıkabilir.  B in le rc e   y ıllık  Dostları ilə paylaş:
1   ...   130   131   132   133   134   135   136   137   138


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə