Psixologiya Elnur Aslanov

Elshad Nasirov Vice President of socarElshad Nasirov Vice President of socar
President, Azerbaijan Institute of Strategic Research of Caucasus Development (Past). Elnur Aslanov
94,84 Kb. 3
oxumaq
Азярбайжан Республикасынын Инсан щцгуглары цзря мцвяккилинин вя Полис Академийасынын бирэя тяшкилатчылыьы иля кечирилян Цмумдцнйа инсан щцгуглары бяйаннамясинин 60 иллийиня щяср едилмишАзярбайжан Республикасынын Инсан щцгуглары цзря мцвяккилинин вя Полис Академийасынын бирэя тяшкилатчылыьы иля кечирилян Цмумдцнйа инсан щцгуглары бяйаннамясинин 60 иллийиня щяср едилмиш
Bdu hüquq fakültəsinin dekanı və “İnsan hüquqları və informasiya hüququ” üzrə yunesko kafedrasının müdiri. Elnur Aslanov
35,42 Kb. 1
oxumaq

  1


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə