Cavad heyət bu əsəri türk olmadığına baxmayaraq, saatlarca yalnız lığa dözən və mənim rahatlıqla bu kitabı ərsəyə gətirməyimə imkan yaradan sev­ gili həyat yoldaşım Fəridə xanıma ithaf edirəm. TÜRk diLLƏRİYüklə 38,18 Kb.

səhifə46/48
tarix09.03.2018
ölçüsü38,18 Kb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48

“Turkmen  Ədəbiyyatının  Tarixi”,  4-cü  cild,  (sovet  dövrü),  Aşqa­
bad:  Turkmenistan  SSR  Elmlər  Akademiyası  Maxtumqulu  adma 
Dil və Ədəbiyyat İnstitutu,  1979.
“Voice of Eastern Turkistan”, vol.  3, №  9, İstanbul, April  1986.
“Əsnadi  tarixi  və  montəşer  nəşode  əz  ile-Qaşqayi”,  Nameye-Nur 
(Qaşqayi xüsusi buraxılış), №  4-5  (Azər  1358 /  1979).
“Ətləse-Mosəwre-lran  və  Cahan”,  ikinci  çap,  Səhab  Coğrafiya  və 
Kartoqrafiya Müəssisəsi,  1360 (1981).
Abdülhamidoğlu  N.  “Afganistan  Türkleri”,  Türk  Kültürü  Dergisi, 
s. 299, Ankara, Mayıs  1982.
Ali Şir Nevayi. Muhakematül-Lügateyn, TDK, Ankara,  1941.
Anar.  “Hemaseye-Dədə  Qorqud”,  tərcümə:  İbrahim  darabi,  N opa 
nəş.,  1355  (1976).
Arat Reşit Rahmeti. “Türk Şivelərinin Tasnifi”, Türkiyat Məc.,  İs­
tanbul,  1953,
Atalay Besim. “Divan-i-lügat it türk”, tərcümə, TDK., Ankara,  1941.
Atalay  Besim.  “Divan-i  lügat  it  türk”,  Tıpkı  basım,  faksimile, 
TDK, Ankara,  1941.
Banarlı  Nihad  Sami.  “Resimli  Türk  Edəbiyatı”,  16  cilt,  MEB  Y., 
1971.
Barthold  V.  Orta  Asya  Türk  tarihi  hakkında  Dersler,  E vkaf mat., 
İstanbul,  1927.
Bateni  Mohəmmədreza.  “Çənd  qoftar  dərbareye-zəban”,  Agah 
nəş., Tehran,  1355  (1976).
Bateni  Mohəmmədreza.  “Məsaele-zəbanşenasiye-novin”  (10  m ə­
qalə), Agah nəş., Tehran,  1356 (1977).
164


Bateni  M ohəm m ədreza.  “Neqahi  taze  be  dəsture-zəban”,  Agah 
nəş.,  1356(1977).
Bigdili  Q.  “Molla  Rəfi  Vaiz  Qəzvini”,  Varlıq,  Mordad-Şəhrivər 
1361  (1982).
Bigdili  Q.  “Nəsimi və klassik şərq şeiri”, Varlıq, Aban-İsfənd  1359 
(1981).
B ozqurd M ehm et Fuat. Xorasan Günlüğü.
Böyük Türk Klassikləri,  1.  cilt, Ötüken-Sögüt neşr. Ankara,  1985.
Caferoğlu A. “Türk Dili Tarihi”, 2 cilt, İÜEF;  1st.,  1970.
C ahangirov  M uradxan.  “Azərbaycan  milli  ədəbi  dilinin  təşəkkü­
lü”, Elm nəş., Bakı,  1978.
Central  Islamic  Lands,  “The  Cambridge  History  O f Islam”,  Lon­
don,  Cambridge Univercity Press,  1970.
Clausen  G erard .  “An  Etymological  Dictionary  o f Pre-Thirteenth 
Century Turkish”, Oxford University Press,  1972.
Cənubi  Azərbaycan  ədəbiyyatı  antologiyası,  I  c.,  Elm  nəş.,  Bakı, 
1981.
Ç ağatay  Saadet.  “Türk  ləhcələri  ömekleri  Il-yaşayan  ağız  və  ləh­
cələr”, Ankara Ü.Basımevi, Ankara,  1972.
Ç akır M. “Basarabiya gagauzlannm tarihi”, TDA; 1st., Ekim,  1982.
D anişm end  İsmayıl  Hami.  “Türklük  meseleleri”,  İstanbul  Kitab- 
evi, İstanbul,  1966.
Denny Jean. “Principes de Grammaire Turque”, Paris,  1955.
Der Grosse Brokhause.  24 B,  1966.
D ilaçar A. “Dil, diller ve dilçilik”, TDK.,  1968.
165


D ilaçar A. “Kutadgu Bilig İncelemesi”, TDK:, Ankara,  1972.
D ilaçar A. “Türk Diline Genel Bir Bakış”, TDK:, Ankara,  1964.
Doerfer  Gerhard.  “Das  Xorasanturkische”,  TDAY  Belleten  1977, 
s. 127-205, Ankara.
Doerfer  Gerhard.  “İrandaki  Türk  Dilleri”,  TDAY  Belleten  1969, 
Ankara.
Dəmirçizadə Ə.  “Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi”, M aarif riəş., Ba­
kı,  1979.
Enciclopedia Americana,  1962, Vol,  15.
Enciclopedia  Americana,  International,  Newyork,  Grolier  İnc., 
1975, t.2.
Enciclopedia Americana, Newyork,  1971, vol, 2.
Enciclopedia Britannica, Chicago, William Benton Publisher,  1971.
Ergin  Muharrem.  “Dədə  Korkut  Kitabı”,  Bin  Temel  Esər,  2.  bs, 
Devlet Kitabevi, İstanbul,  1971.
Ergin Muharrem. “Orhun Abideleri”, MEB,  1970.
Ergin  Muharrem.  “Şecere-i  Terakime”,  Ebulgazi  Bahadirhan, 
Tercüman  1001  Temel Eser, İstanbul.
Ergin Muharrem. Türk Dil Bilgisi, İÜEF,  1972.
Ergin  Muharrem;  Timurtaş,  F.  və  Başkalan,  “Türk  Dünyası  El 
Kitabı”, TKAE., Ankara,  1976.
Ertaylan  tsmayıl  Hikmet.  “Divan-i  Murtaza  Guli  Han  Zafer”,  İs­
tanbul,  1965.
Fild  Hanri.  “Mərdomşenasiye-İran”,  tərcümə:  Dr.  Abdullah  Fər- 
yar, İbn Sina nəş., Tehran.
Füzuli  Məhəmməd.  “Divani-qəsaid  və  məsnəviyyat”,  Firdovsi 
nəş., Təbriz.
166


G ilyarevsky R.S.;  G rianin V.S. “Languages identification Guide”, 
Moscow,  Nauka  Publishing  House  C.  Depertman  o f  orient  Litte- 
rature,  1970.
G ökyay  O rh a n   Şaik.  “Dedem  Korkut  K itabı”,  MEB,  İstanbul, 
1973.
G ra n d  Larosse. vol.  1,7,  10 Paris, Librairie Larouse ,1960.
Grignaschi,  Mario,  “Quelques  Remarques  Sur  l’Histoire  des 
Anciens  Peuples  Turcs,  I  Milletlərarası  Türkoloji  Kongresi,  15-20 
X,  1973.  Tercüman və Türkiyat Ens.  İstanbul,  1979.
G rousset Rene. L ’Empire des Steppes, Paris, Payot,  1969.
H audhaugen  Even.  “The  Structure and originof the Turkish Runic 
Alphabet”,  I.  Milletlərarası  Türkoloji  Kongresi,  15-20  X,  1973. 
Tercüman və Türkiyat Ens.İstranbul,  1979.
Heyət  C avad.  “Azərbaycan  ədəbiyyat  tarixinə  bir  baxış”,  birinci 
cild, Kaviyan mətbəəsi, Tehran,  1358 (1979).
H eyət  C avad.  “Dədə  Qorqud  kitabı  ölməz  söz  xəzinəmizdən  inci­
lər”, Varlıq, Tir  1360(1981).
H eyət  C avad.  “Kitabi-Dədə  Qorqud  Dastanları”,  Azərbaycan  şifa­
hi xalq ədəbiyyatı (5), Varlıq, Mordad-Şəhrivər  1360 (1981).
H ikm et Nazim. “Seçilmiş Eserleri”, İstanbul, İst. Kitabevi,  1970.
H induşah  Naxçıvanı.  “Sihahul-Əcəm”,  haz.  Q.Bigdili,  Nəşre-da- 
neşqahi, Tehran,  1361  (1982).
K abaklı  Ahm et.  “Türk  edebiyatı  tarihi”,  3  cilt,  İstanbul,  yaylacık 
Yayınevi,  1968.
Kafesoğlu  İb rah im .  “Türk  Milli  Kültürü”,  İstanbul,  Boğaziçi  Ya- 
yınevi,  1984.
K alkan  E.  “Afşarlar”,  Türk  Dünyası  Araştırmalan  Dergisi,  19  Ag. 
1982.
167
Dostları ilə paylaş:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə