ÇƏRƏKƏ TƏRTİb edəN: Haci faiq nəBİyevYüklə 0,83 Mb.
səhifə6/9
tarix26.09.2017
ölçüsü0,83 Mb.
#2169
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Bədnəzər duası


Bismillahir rəhmanir rəmim

Və in yəkadulləzinə kəfəru la yuzliqunəkə bi əbsarihim ləmma səmiuz zikrə və yəqulunə innəhu ləməcnun. Və ma huvə illa zikrun lil aləmin.


Süfrə duası


Bismillahir rəhmanir rəmim

Əlhəmdu lillahi rəbbil aləmin. Vəl aqibətu lil muttəqin. Əssəlatu vəs səlamu əla səyyidina və nəbiyyina Əbilqasimi Muhəmməd. Və alihit tahirin. Və lənətullahi əla ədaihim əcməin. Minəl anə ila qiyami yəvmiddin. Həniən lil akilinə və bərəkətən lil bazilin. Və sihhətən və səlamətən lil hazirinə vəl calisinə və musafirin . Və rəhmətən li əmvatil hazirin. Əllahummə təqəbəl həsənatil muhsinin və itaməl mutimin. La siyyəma hazihil həsənəh . Və bəlliğ səvabəha ila ərvahi əmvati sahibil ihsan. Bihəqqi ayətil Qur’an. Və bi həqqi əsmaikəl husna. Və bihəqqi surətil mubarəkətil fatihəti məəssələvat.


Qurban duası


Bismillahir rəhmanir rəmim

Vəccəhtu vəchiyə lilləzi fətərəs səmavati vəl ərzə hənifən muslimən və ma ənə minəl muşrikin. İnnə səlati və nusuki və məhyayə və məmati lilləhi rəbbil aləmin. La şərikə ləh. Və bizalikə umirtu və ənə minəl muslimin. Əllahummə təqəbbəl minni kəma təqəbbəltə ən ibrahimə xəlilik. Və Musa kəlimik. Və Muhəmmədin həbibik. Səlləllahu ələyhi və alihi və ələyhim əcməin.


Qorxu duası


Ya kafiyən min kulli şəyy. Və la yəkfi minkə şəyun fissəmavati vəl ərz. İkfini ma əhəmməni min əmrid dunya vəl axirəh. Və səlli əla Muhəmmədin və alih.

Səfər duası


Bismillahi və billah. Və minəllahi və iləllahi və fi səbilillah. Əllahummə iləykə əsləmtu nəfsi. Və iləykə vəccəhtu vəchi. Və iləykə fəvvəztu əmri. Fəhfəzni bihifzil imani min bəyni yədəyyə və min xəlfi və ən yəmini vən şimali və min fəvqi min təhti. Vədfə ənni bihəvlikə və quvvətik. Fəinnəhu la həvlə və la quvvətə illa billahil əliyyil əzim.

Ruzu buası


1. Ya raziqəl muqillin. Və ya rahiməl məsakin, və ya vəliyyəl muminin, və ya zəl quvvətil mətin. Səlli əla Muhəmmədin və əhli bəytihi. Vərzuqni və afini vəkfini ma əhəmməni.

2. Əllahummərzuqni min fəzlikəl vasiil həlalit təyyibi rizqən vasiən həlalən təyyibən bəlağən liddunya vəl axirəh.səbbən səbbən həniən məria. Min ğəyri kəddin və la mənnin min əhədin min xəlqikə illa səətən min fəzlikəl vasi. Fəinnəkə qultə vəsəlullahə min fəzlih. Fəmin fəzlikə əsəlu vəmin ətiyyətikə əsəlu və min yədikəl mələi əsəl.


Bütün narahatlıqları və bəlaları dəf etmək üçün dua


Əllahu Əllahu rəbbi la uşriku bihi şəyən təvəkəltu ələl həyyilləzi la yəmut.

Çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün dua


Əllahummə inni əsəlukə biənnə ləkəl həmd. La ilahə illa əntəl Mənnab. Bədius səmavati və ərz. Zul cəlali vəl ikram. Ən tusəlliyə əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd. Və ən təcələ li mimma ənə fiyhi fərəcən və məxrəca.

Xəstəliyin aradan qaldırılması üçün dua


Ya mənismuhu dəva. Və zikruhu şifa. Ya mən yəcəluş şifaə fiyma yəşau minəl əşya. Səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd. Vəcəl şifai min hazəd dai fismikə haza ya Əllahu, ya Əllahu, ya Əllah. ya Əllahu, ya Əllahu, ya Əllah. ya Əllahu, ya Əllahu, ya Əllah. Ya Rəbbi, ya Rəbbi, ya Rəbbi, ya Rəbb. Ya Rəbbi, ya Rəbbi, ya Rəbbi, ya Rəbb. Ya Rəbbi, ya Rəbbi, ya Rəbbi, ya Rəbb. Ya ərhəmər rahimin, Ya ərhəmər rahimin, Ya ərhəmər rahimin, Ya ərhəmər rahimin, Ya ərhəmər rahimin, Ya ərhəmər rahimin, Ya ərhəmər rahimin, Ya ərhəmər rahimin, Ya ərhəmər rahimin, Ya ərhəmər rahimin, Ya ərhəmər rahimin.

Rəcəb ayının duası


Ya mən ərcuhu likulli xəyr, və amənə səxətəhu ində kulli şərr, ya mən yutil kəsirə bil qəlil, ya mən yuti mən sələh. Ya mən yuti mən ləm yəsəlh, və mən ləm yərifhu təhənnunən minhu və rəhməh, ətini biməsələti iyyak, cəmiə xəyrid dunya və cəmiə xəyril axirəh, vəsrif ənni biməsələti iyyak, cəmiə şərrid dunya və şərril axirəh, fəinnəhu ğəyrumənqusin ma ətəyt, və zidni min fəzlikə ya kərim.

Sağ əlin işarə barmağını yellətməyə başlayaranq bu duanı oxu:

Ya zəl cəlali vəl ikram, ya zənnəmai vəl cud, ya zəl mənni vət təvl, hərrim şeybəti ələn nar.

Şəban ayının duası


Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd.Şəcərətin nubuvvə, və məvziir risalə, və muxtələfil məlaikə, və mədinil ilmi, və əhli beytil vəhyi. Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd. Əl fulkil cariə fil lucəcil ğamirə yəmənu mən rəkibəha və yəğrəqu mən tərəkəha əl mutəqəddimu ləhum mariqun vəl mutəəxxiru ənhum zahiqun vəllazimu ləhum la hiqun. Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd. Əlkəhfil həsin vəl ğiyasil muztərril mustəkin və məlcəil haribin və ismətil mutəsimin. Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd. Səlatən kəsirətən təkunu ləhum rizən və li həqqi Muhəmmədin və ali Muhəmməd ədaən və qəzaən bi həvli minkə və quvvətin ya rəbbəl almin.Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd əttəyyibinəl əbraril əxyaril ləzinə əvcəbətə huquqəhum və fərəztə taətəhum və vilayətəhum. Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd vəmur qəlbi bi taətikə və la tuxzini bi məsiyətikə vərzuqni bi muvasatə mən qəttərtə ələyhi min rizqikə bima vəssətə ələyyə min fəzlikə və nəşərtə ələyyə min ədlikə və əhyəytəni təhtə zillikə. Və haza şəhru nəbiyyikə səyyidi rusulikə şəbanal ləzi həfəftəhu minkə birrəhməti vərrizvanil ləzi kanə rəsulul lahi səllallahu ələyhi və alihi yədəbu fi siyamihi və qiyamihi fi ləyalihi və əyyamihi buxuən ləkə fi ikramihi və izamihi ila məhəlli himamihi. Əllahummə fə əinna ələl istinani bi sunnətihi fihi və nəyliş şəfaəti lədəyhi. Əllahummə vəcəlhu li şəfiən muşəffəən və təriqən iləykə məhyəən vəcəlni ləhu muttəbiən hətta əlqakə yəuməl qiyaməti ənni raziyən və ən zunubi ğaziyən qəd əvcəbtə li minkər rəhmətə vər rizvanə və ənzəltəni darəl qərari və məhəlləl əxyari.

Mübarək ramazan ayının ümumi duası


Ya Əliyyu ya Əzimu ya Ğəfuru ya Rəhim, əntər rəbbul əzimulləzi ləysə kəmislihi şəy, və huvəs səmiul bəsir, və haza şəhrun əzzəmtəhu və kərrəmtəhu,və şərrəftəhu və fəzzəltəhu ələş şuhur. Və huvəş şəhrulləzi fərəztə siyaməhu ələyy, və huvə şəhru rəməzanəlləzi ənzəltə fihil Qur’an, hudən linnasi və bəyyinatin minəl huda vəl furqan, və cəəltə fihi ləylətəl qədr, və cəəltəha xəyrən min əlfi şəhr, fə ya zəlmənni və la yumənnu ələykə munnə ələyyə bifəkakirəqəbəti minən nar, fimən təmunnu ələyhi və ədxilnil cənnəh, birəhmətikə ya ərhəmər rahimin.

Əllahummə ədxil əla əhlil quburis surur. Əllahummə əğni kullə fəqir. Əllahummə əşbi kullə cayi. Əllahumməksu kullə uryan.

Əllahumməqzi dəynə kulli mədin. Əllahummə fərric ən kulli məkrub. Əllahummə ruddə kullə ğərib. Əllahummə fukkə kullə əsir. Əllahummə əslih kullə fasidin min umuril muslimin. Əllahumməşfi kullə məriz. Əllahummə suddə fəqrəna biğinak.

Əllahummə ğəyyir suə halina bihusni halik. Əllahumməqzi ənnəd dəyn. Və əğnina minəl fəqr. İnnəkə əla kulli şəyin qədir.Yüklə 0,83 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə