ÇƏRƏKƏ TƏRTİb edəN: Haci faiq nəBİyev


Novruz bayramının (ilin təhvil olması) duasıYüklə 0,83 Mb.
səhifə8/9
tarix26.09.2017
ölçüsü0,83 Mb.
#2169
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Novruz bayramının (ilin təhvil olması) duası


Bismillahir rəhmanir rəmim

Ya muqəllibəl qulubi vəl əbsar. Ya mudəbbirəl ləyli vən nəhar. Ya muhəvviləl həvli vəl əhval. Həvvil haləna ila əhsənil hal.


Fərəc duası


Əllahummə kullivəliyyikəl huccət ibnil həsən, sələvatukə ələyhi və əla abaih, fi hazihissaəti və fi kullissaəh, vəliyyən və hafizən və qaidən və nasira və dəlilən və əyna, hətta tuskinəhu ərzəkə təvlən (təvən) və tuməttiəhu fi ha təvila. Və həb ləna rəfətəhu və əşrikna fi dəəvətih,və səlli ələyhi və əccil fərəcəhu vəcəlna musəlliminə li əmrih.

Əhd duası


İmam Cəfər Sadiq (ə) dan nəql olunub ki, buyurur: «Hər kəs bu «Əhd duasını» qırx gün oxuyarsa, bizim Qaimimiz (Həzrəti Mehdi (ə)-ın) köməkçilərindən olar. O həzrətin zuhurundan qabaq vəfat edərsə, Allah taala onu həzrət Mehdi (ə)-ın xidmətində olmaq üçün qəbirdən xaric edər. Həmçinin Allah taala bu duanın hər bir kəlməsi müqabilində ona min savab kəramət edib, onun min günahını bağışlayar».

«Əhd duası» belədir:

«Əllahummə Rəbbən nuril əzim. Və Rəbbəl kursiyyir rəfi. Və Rəbbəl bəhril məscur. Və munzilət təvrativəl incili vəz zəbur. Və munzilən Qur’anil əzim. Və Rəbbəl məlaikətil muqərrəbin. Vəl ənbiyai vəl mursəlin. Əllahummə inni əsəlkə bivəchikəl kərim. Və binuri vəchikəl munir. Və mulkikəl qədim. Ya həyyu ya qəyyum. Əsəlukə bismikəl ləzi əşrəqət bihis səmavatu vəl ərəzun. Və bismikəl ləzi yəsləhu bihil əvvəlunə vəl axirun. Ya həyyən qəblə kulli həyyin və ya həyyən bədə kulli həyy. Və ya həyyən hinə la həyyə ya muhyiyəl məvta və mumitəl əhya. Ya həyyu la ilahə illa ənt. Əllahummə bəlliğ məvlanəl imaməl Məhdiyyəl hədiyyəl qaimə bi əmrik. Sələvatullahi ələyhim və əla abaihit tahirin. Ən cəmiil mumininə vəl muminət. Fi məşariqil ərzi və məğaribiha. Səhliha və cəbəliha. Bərriha və bəhriha. Və ənni və ən valideyyə minəs sələvati zinətə ərşillah və midadə kəlimatihi və ma əhsahu ilmuhu və əhatə bihi kitabuhu. Əllahummə inni ucəddidu ləhu fi səbihəti yəvmi haza və ma iştu min əyyami əhdən və əqdən və beyətən ləhu fi unuqi la əhulu ənha və la əzulu əbəda. Əllahumməcəlni min ənsarihi və əvanihi vəz zabbinə ənhu vəl musariinə ileyhi fi qəzai həvaicihi vəl mumtəsilinə liəvamirihi vəl muhaminə ənhu vəs sabiqinə ilə iradətihi vəl mustəşhədinə beynə yədəyh. Əllahummə in halə beyni və beynəhul məvtul ləzi cəəltəhu əla ibadikə hətmən məqziyyən fəxricni min qəbri mutəzirən kəfəni şahidən seyfi mucərrədən qənati muləbbiyən dəvətəd dai filhaziri vəl badi. Əllahummə ərinit tələtər rəşidətə vəl ğurrətəl həmidətə vəkhul naziri binəzrətin minni ileyhi vəəccil fərəcəhu və səhhil məxrəcəhu və əvsi mənhəcəhu vəsluk bi məhəccətəhu vəənfiz əmrəhu vəşdud əzrəhu vəmurillahummə bihi biladək. Və əhyi bihi ibadək. Fəinnəkə qultə və qəvlukəl həqq. Zəhərəl fəsadu fil bərri vəl bəhri bima kəsəbət əydin nas. Fəəzhirillahummə ləna vəliyyəkə vəbnə binti nəbiyyikəl musəmma bismi rəsulik. Hətta la yəzfərə bişeyin minəl batili illa məzzəqqəhu və yuhiqqəl həqqə və yuhəqqiqəhu vəcəlhullahummə məfzəən liməzlumi ibadikə və nasirənlimən la yəcidu ləhu nasirən ğeyrək. Və mucəddidən lima uttilə min əhkami kitabikə və muşəyyidən lima vərədə min əlami dinikə və sunəni nəbiyyik. (Səlləllahu əleyhi və alih.) Biruyətihi və mən təbiəhu əla dəvətih. Vərhəmistikanətəna bədəh. Əllahumməkşif hazihil ğummətə ən hazihil umməti bihuzurih. Vəəccil ləna zuhurəh. İnnəhum yərəvnəhu bəida. Və nərahu qəriba. Birəhmətikə ya ərhəmər rahimin.

Sonra üç dəfə əlini sağ buduna vurub hər dəfə bu sözləri de:

Əl əcəl, əl əcəl ya Məvlayə ya Sahibəz zəman.»

Ziyarəti əhli qubur


Bismillahir rəhmanir rəmim

Əssəlamu əla əhli la ilahə illəllah. Min əhli la ilahə illəllah. Ya əhlə la ilahə illəllah. Bihəqqi la ilahə illəllah. Kəyfə vəcədtuh qəvlə la ilahə illəllah. Min la ilahə illəllah. Ya la ilahə illəllah. bihəqqi la ilahə illəllah. İğfir limən qalə la ilahə illəllah. Vəhşurna fi zumrəti mən qalə la ilahə illəllah. Muhəmmədun rəsulullah. Əliyyun vəliyyullah.


Mücir duası


Mücir duası həzrəti Peyğəmbərdən (s) nəql olunmuş çox üstün şənə malik olan bir duadır. Rəsuləllah (s) «İbrahim məqamı»nda namaza məşğul olduğu zaman Cəbrail bu duanı gətirmişdir.

Kəfəli «Bələdul-əmin» və «Misbah» kitablarında bu duanı nəql etmiş və onun haşiyəsində bu duanın fəzilətinə işarə etmişdir. O cümlədən də buyurmuşdur: Hər kəs bu duanı ramazan ayının əyyamul- beyz (13, 14 və15-ci) günlərində oxusa günahları yağış damcılarının, ağacların yarpaqlarını və səhranın qumlarını sayı qədər olsa belə, bağışlanar. Həmçinin xəstənin sağalması, borcun qaytarılması, varlanmaq, qüdrətli olmaq və qəm-qüssənin aradan getməsi üçün də faydalıdır.

Dua belədir:

Bismillahir rəhmanir rəmim« Subhanəkə ya Əllahu təaləytə ya rəhmanu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya rəhimu təaləytə ya kərimu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya məliku təaləytə ya maliku əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə yaquddusu təaləytə ya səlamu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya muminu təaləytə ya muhəyminu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya ya əzizu təaləytə ya cəbbaru əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya mutəkəbbiru təaləytə ya mutəcəbbiru əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə yaxaliqu təaləytə ya bariu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya musəvviru təaləytə ya muqəddiru əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya hadi təaləytə ya baqi əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya vəhhabu təaləytə ya təvvabu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya fəttahu təaləytə ya murtahu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya səyyidi təaləytə ya məvlayə əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya qəribu təaləytə ya rəqibu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya mubdiu təaləytə ya muidu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya həmidu təaləytə ya məcidu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya qədimu təaləytə ya əzimu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya ğəfuru təaləytə ya şəkuru əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya şahidu təaləytə ya şəhidu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya hənnanu təaləytə ya mənnanu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya baisu təaləytə ya varisu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya muhyi təaləytə ya mumitu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya şəfiqu təaləytə ya rəfiqu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya ənisu təaləytə ya munisu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya cəlilu təaləytə ya cəmilu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya xəbiru təaləytə ya bəsiru əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya həfiyyu təaləytə ya məliyyu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya məbudu təaləytə ya məvcudu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya ğəffaru təaləytə ya qəhharu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya məzkuru təaləytə ya məşkuru əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya cəvadu təaləytə ya məazu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya cəmalu təaləytə ya cəlalu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya sabiqu təaləytə ya raziqu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya sadiqu təaləytə ya faliqu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya səmiu təaləytə ya səriu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya rəfiu təaləytə ya bədiu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya fəalu təaləytə ya mutəali əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya qazi təaləytə ya razi əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya qahiru təaləytə ya tahiru əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya alimu təaləytə ya hakimu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya daimu təaləytə ya qaimu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya asimu təaləytə ya qasimu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya ğəniyyu təaləytə ya muğni əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya vəfiyyu təaləytə ya qəviyyu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya kafi təaləytə ya şafi əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya muqəddimu təaləytə ya muəxxiru əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya əvvəlu təaləytə ya axiru əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya zahiru təaləytə ya batinu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə yarəcau təaləytə ya murtəca əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya zəl mənni təaləytə ya zət təvli əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya həyyu təaləytə ya qəyyumu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya vahidu təaləytə ya əhədu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya səyyidu təaləytə ya səmədu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya qədiru təaləytə ya kəbiru əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya vali təaləytə ya mutəali əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya əliyyu təaləytə ya əla əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya vəliyyu təaləytə ya məvla əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya zariu təaləytə ya bariu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya xafizu təaləytə ya rafiu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya muqsitu təaləytə camiu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya muizzutəaləytə ya muzillu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya hafizu təaləytə ya həfizu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya qadiru təaləytə ya muqtədiru əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya əlimu təaləytə ya həlimu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya həkəmu təaləytə ya həkimu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya muti təaləytə ya maniu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya zarru təaləytə ya nafiu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya mucibu təaləytə ya həsibu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya adilu təaləytə ya fasilu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya lətifu təaləytə ya şərifu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya rəbbu təaləytə ya həqqu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya məcidu təaləytə ya vahidu

əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya əfuvvu təaləytə ya muntəqimu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya vasiutəaləytə ya muvəssiu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya rəufu təaləytə ya ətufu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya fərdu təaləytə ya vitru əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya muqitu təaləytə ya muhitu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya vəkilu təaləytə ya ədlu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya mubinu təaləytə ya mətinu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya rəbbu təaləytə ya vədudu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya rəşidu təaləytə ya murşidu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya nuru təaləytə ya munəvviru əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya nəsiru təaləytə ya nasiru əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya səburu təaləytə ya sabiru əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya muhsi təaləytə ya munşiu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya subhanu təaləytə ya dəyyanu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya muğisu təaləytə ya ğiyasu əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya fatiru təaləytə ya haziru əcirna minən nari ya mucir. Subhanəkə ya zəl izzi vəl cəmali təbarəktə ya zəl cəbəruti vəl cəlali subhanəkə la ilahə illa əntə subhanəkə inni kuntu minəz zalimin. Fəstəcəbna ləhu və nəccəynahu minəl ğəmmi və kəzalikə nuncil muinin. Və səlləllahu əla səyyidina Muhəmmədin və alihi əcməin vəl həmdu lillahi rəbbil aləmin və həsbunəllahu və niməl vəkil və la həvla vəla quvvətə illa billahil əliyyil əzim.»Yüklə 0,83 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə