Cərrahiyyədə infeksiyaların profilaktikasındaYüklə 445 b.
tarix21.03.2018
ölçüsü445 b.
#32882Cərrahiyyədə infeksiyaların profilaktikasında

 • Cərrahiyyədə infeksiyaların profilaktikasında

 • Əsas məqsəd - postoperasion infeksiyalar və onlardan olan ölüm hallarının qarşısının alınması.

 • Yanaşı məqsəd- xəstələrin stasionarda qalma müddətinin qısaldılması və iqtisadi məsrəflərin azadılması.

 • İNFEKSİYALAR TƏBABƏT VƏ CƏRRAHİYYƏNİN AKTUAL PROBLEMLƏRİNDƏNDİR.

 • YÜKSƏK LETALLIQ GÖSTƏRİCİLƏRİ

 • İQTİSADİ MƏSRƏFLƏR

 • MÜALİCƏNİN QEYRİ KAFİ OLMASI

 • XƏSTƏLƏRİN STASİONARDA QALMA MÜDDƏTİNİN ARTMASITəbii

 • Təbii

  • Hüceyrə divarı/membranının keçməzliyi
  • Təsir üçün hədəfin olmaması
 • Qazanılma

  • Çox vaxt Qram mənfi mikroorqanizmlərdə rast gəlinir
  • Bakteriya hüceyrələrində orqanizasiya dəyişiklikləri
  • Antibiotikləri dağıdan fermentlərin produksiyası


Bakteriya hüceyrələrinin daxili orqanizasiyasında dəyişikliklər

 • Bakteriya hüceyrələrinin daxili orqanizasiyasında dəyişikliklər

  • Bakterial hüceyrə antibiotiklər üçün keçilməz olur.
  • Bakterial hüceyrədə metabolik proseslərdə dəyişikliklər.
  • Molekul-hədəflərdə dəyişkənliklər.
 • Antibiotikləri dağıdan fermentlərin sintezi

  • Penisillinazalar
  • Sefalosporinazalar
  • -laktamazalar
  • БЛРС
  • Karbapenemazalar


Hədəf molekullarda struktur dəyişikliklər:

 • Hədəf molekullarda struktur dəyişikliklər:

  • Mikroorqanimlərə təsir etmək üçün “material baza”sının olmaması
  • Antibiotikin təsir mexanizmindən asılı olmayaraq yeni metabolik həlqənin yaranması


I. « Təmiz» оperasion yaralar

 • I. « Təmiz» оperasion yaralar

Ürəkdə bütün əməliyyatlar

 • Ürəkdə bütün əməliyyatlar

 • Damar protezlərinin qoyulması ilə gedən əməliyyatlar

 • Böyük ortopedik əməliyyatlar (oynaq, spondilez və s. Protezləşməsi)

 • Metallokonstruksiyalardan istifadə etməklə ( ştif, plastinlər və s.) sümüklərdə rekonstruktiv əməliyyatlar

 • Süd vəzisində əməliyyatlar

 • Neyrocərrahi əməliyyatlar

 • Təcili “təmiz” əməliyyatlar

 • Yuxarıda sadalanan “təmiz” əməliiyatlardan sonra yaranın və ya orqanın infeksiyalaşması katastrofik nəticələrə səbəb ola bilər!

ÜMUMİ XARAKTERİSTİKASI

 • ÜMUMİ XARAKTERİSTİKASI

 • Tənəffüs, sidik-cinsiyyət, mədə-bağırsaq traktı və ödçıxarıcı yolların boşluqlu orqanlarının prosesə cəlb edilməsi.

 • Orqanlarda əhəmiyyətli zədələnmənin və əməliiyat nahiyəsinin onların möhtəviyyatı ilə ifadə edilmiş kontaminasiyasının olmaması

 • Əməliiyatın gedişində azacıq texniki səhvlər

 • 7 gün müddətində “təmiz” yaradan təkraei əməliyyat kəsikləri

 • Başqa meyarlara görə “Təmiz” qrupa daxil edilən urgent və təxirəsalınmaz əməliyyat yaraları

 • Qarının küt travmasına görə (boşluqlu orqanların cırılmaması ilə) operasion kəsiklər

 • Bir sıra əməliyyatlardan sonra yaralar ( xorasız trofik pozğunluqlar olan xəstədə flebektomiya; qapalı sınıqlarda osteosintez)

 • Postoperasion yaraların infeksiyalaşma ehtimalı - 10-12% • Bütün əməliyyatlarda göstərişdir.

 • Postoperasion infeksiyaların tezliyini 1-2% aşağı salması sübut edilib.

ÜMUMİ XARAKTERİSTİKA

 • ÜMUMİ XARAKTERİSTİKA

 • Irinli iltihabın əlamətlərinin aşkar edilməsi

 • Boşluqlu orqanların əməliyyatönü perforasiyası

 • Ölmüş toxumalarla travmatik yaralar və dəlib keçən yaralar, işlənilməsinə kimi olan vaxt > 4 saat)

 • Bəzi əməliyyatlardan sonra yaralar (trofiki xoralı xəstələrdə flebektomiya)

 • Cərrahi əməliyyat nahiyəsində etioloji əhəmiyyətli mikroorqanizmlərin cərrahi müdaxiləyə kimi olması güman edilir

Əməliyyata qədərki dövrdə profilaktik məqsədlə aparılan antibiotikoterapiya tam həcmli olmalıdır.

 • Əməliyyata qədərki dövrdə profilaktik məqsədlə aparılan antibiotikoterapiya tam həcmli olmalıdır.

Pasiyent

 • Pasiyent

 • Yaş, çəki,qidalanmanın xarakteri

 • Diabet

 • Siqaret çəkmə

 • Yanaşı gedən xəstəlik və infeksiyalar

 • Burun böşluğunun S. Aureusla kolonizasiyası

 • Yerli və ümumi immunitetin vəziyyəti

 • Steroid hormonlarla terapiya

 • Əməliyyatönü hospitalizasiyanın müddətiYARANI ÇİRKLƏNDİRƏN PATOGENLƏRƏ QARŞI AKTİV OLMALI

 • YARANI ÇİRKLƏNDİRƏN PATOGENLƏRƏ QARŞI AKTİV OLMALI

 • POTENSİAL KONTAMİNASİYA DÖVRÜNDƏ STANDART DOZA KƏSİK ZANASINDA ADEKVAT KONSENTRASİYA YARATMALIPOSTOPERASİON İNFEKSİYALAR VƏ ONLARDAN ÖLÜMÜN QARŞISINI ALIMALI

 • STASİONAR MÜALİCƏNİN VAXTINI QISALTMALI VƏ İQTİSADİ MƏSRƏFLƏRİ AZALTMALI

 • XƏSTƏYƏ PİS TƏSİR ETMƏMƏLİ

 • XƏSTƏNİN NORMOFLORASI VƏ XƏSTƏXANADAXİLİ MİKROFLORAYA ARZUOLUNMAZ TƏSİR ETMƏMƏLİCƏRRAHİ İNFEKSİYALARIN PROFİLAKTİKASI ÜÇÜN ADƏTƏN BİR TAM TERAPEVTİK DOZA İSTİFADƏ EDİLİR ( HƏM BÖYÜKLƏR, HƏM DƏ ÜŞAQLAR ÜÇÜN)

 • CƏRRAHİ İNFEKSİYALARIN PROFİLAKTİKASI ÜÇÜN ADƏTƏN BİR TAM TERAPEVTİK DOZA İSTİFADƏ EDİLİR ( HƏM BÖYÜKLƏR, HƏM DƏ ÜŞAQLAR ÜÇÜN)

 • XƏSTƏNİN ÇƏKİSİ >90 kq OLAN HALLARDA ANTİBİOTİKİN İKİLİ DOZASI TƏYİN EDİLİR.

 • ANTİBİOTİK ƏMƏLİYYATDAN 30 DƏQ. ƏVVƏL VENADAXİLİ ( KESAR ƏMƏLİYYATLARINDA GÖBƏK SIXILANDAN BİLAVASİTƏ SONRA)

 • VANKOMİTSİN 60 DƏQ.DƏN AZ OLMAYAN MÜDDƏTDƏ VENADAXİLİ İNFUZİYA ŞƏKLİNDƏ TƏYİN EDİLİR.

 • ƏKSƏR HALLARDA PREPARATIN BİRDƏFƏLİK DOZASI KİFAYƏT EDİR.

 • MASSİV QANAПри массивном кровотечении или длительности операции > 3 часов антибиотик должен вводиться повторно с интервалами, равными 2-3 периодам его полувыведения (например, амоксициллин/ клавуланат - через 2-3 часа)

 • Planlı cərrahi əməliyyatlarda antibiotikoprofilaktikanın müddəti 24 saatda artıq olmamalıdır.

Polimikrob flora

 • Polimikrob flora

 • Empirik terapiya

 • Geniş spektrli antibiotiklərin təyini tələb olunur

 • Antibiotiklərin kombinasiyası-diskomfort,bahalılıq,xoşagəlməz hallar

 • Qusma və ürəkbulanma ümumi vəziyyəti ağırlaşdırırMİKROORQANİZMLƏRİN VİRULENTLİYİNİN ARTMASI

 • MİKROORQANİZMLƏRİN VİRULENTLİYİNİN ARTMASI

 • ANTİBİOTİKLƏRƏ DAVAMLI ŞTAMLARIN SELEKSİYASININ DAVAM ETMƏSİ

 • İNSAN POPULYASİYASINDA İMMUNOLOJİ REZİSTENTLİYİN ZƏİFLƏMƏSİ

 • ANTİBAKTERİAL PREPARATLARIN DÜZGÜN SEÇİLMƏMƏSİ XƏSTƏ ÜÇÜN TƏHLÜKƏLİ OLAN İNFEKSİYALARIN GEDİŞİNDƏ MƏNFİ ROL OYNAYA BİLƏR.

DİQQƏTİNİZƏ GÖRƏ MİNNƏTDARAM!

 • DİQQƏTİNİZƏ GÖRƏ MİNNƏTDARAM!Kataloq: articles -> prezentasiyalar
prezentasiyalar -> Alkohol psixozlar Alkoholizmin ikinci və üçüncü mərhələlərində baş verir
prezentasiyalar -> Çili şairinin bu odası bizim gündəlik həyatımizda qara ciyərin nə qədər önəmli olması gözəl nümayiş olunmuşdur
prezentasiyalar -> Baş beyinin şişlərin nəticəsində əmələ gələn psixiki pozuntular
prezentasiyalar -> Döş qəfəsində ağrı, əsas şikayət kimi ambulator müraciətlərin demək olar ki, 1-2%-də təsadüf olunur
prezentasiyalar -> Baş beyinin atrofiyası nəticəsində əmələ gələn psixiki pozuntular baş beyinin hüceyrə elementlərin proqresivləşən disfunksiya və deqenerasiyası nəticəsində inkişaf edən (edə bilən)
prezentasiyalar -> Baş beyinin damar xəstəlikləri nəticəsində əmələ gələn psixiki pozuntular
prezentasiyalar -> Yazı xəttinin pozulması Əllərin "Əlçalma" şəkilli tremoru Barmaq-burun sınağı zamanı yayınma
prezentasiyalar -> Affektiv pozuntular ilk növbədə əhval ruhiyənin pozulması ilə özlərini biruzə verir
prezentasiyalar -> Affektiv psixozlar

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə