ÇMb 541 Kİmya biLGİ tazeleme ne Görüyorsunuz?Yüklə 445 b.
tarix22.05.2018
ölçüsü445 b.


ÇMB 541 KİMYA BİLGİ TAZELEME


Ne Görüyorsunuz?Tablo 1:Genel Standard KoşullarTablo 2: R’nin Farklı Birimlerdeki DeğerleriPeriyodik TabloMolekül Yapısı

 • Bağlar

  • C-C 83 kcal/mol
  • C=C 146 kcal/mol
  • Kararlı bağlar genellikle bağın oluşması sırasında enerji verirler. Bu enerji ne kadar büyükse bağ o kadar sağlamdır. Bağ sayısı arttıkça açığa çıkan enerji de artar.
  • Bağ nötr bir atomun en dış kabuğundaki elektronları ile olur. (değerlik elektronları)
  • Bir atomun yapacağı bağ sayısı değerlik elektronlarının sayısına bağlıdır.


Soru

 • Aşağıdaki elementlerdeki değerlik elektronu kaçtır?

 • a) 14Si b)10Ne c)11Na d) 17Clİyonik BağKovalent BağlarDiğer Bağlar

 • Polar Kovalent Bağ: Atomlar elektronları paylaşır ancak elektronlar zamanlarının çoğunu bir atomun çevresinde harcarlar. En tipik örneği sudur.

 • Koordinat Kovalent Bağı (Paylaşılan elektron çifti tek bir atomdan gelir.Oksidasyon Hali

 • Madde(atom/molekül) - elektron= Yükseltgenme

  • Nao  Na+1 + e
  • Tüm atomlar element hallerinde 0 oksidasyon nosuna sahiptir.
  • İyonik Moleküllerde oksidasyon nosu iyon yüküne eşittir.
  • Kovalentler için daha belirsiz ve elektronegativitiye (EN) göre değişiklik gösterir. EN arttıkça elektron çekme gücü artar. CH4, H=+1, C = -4
  • Metallerle olan bileşikler dışında H’in oksidasyon nosu +1, Oksijen ise genellikle -2 (üç hal dışında)
   • Florlu bileşiklerde +1
   • Hidrojen peroksid (H2O2) ve peroksid (O2-2 ) için -1
   • I. Grup metal oksitlerde -1/2


Atmosferde oksidasyon nosunu yükseltme eğilimi görülür.

 • Atmosferde oksidasyon nosunu yükseltme eğilimi görülür.

 • Örnekler:

 • O2 0

 • LiH H:-1 Li: +1

 • HCl H:+1 Cl: -1

 • NH3 H:+1 N:-3

 • Soru: Aşağıdakilerin oksidasyon nolarını yazın.

 • a) H2SO4 b) SO2 c)H2O2Serbest RadikallerElektronları Uyartılmış Moleküller (EUM)

 • Kararlı molekül + ElektroManyetik Işıma EUM

 • Molekül birden fazla uyartılmış derecesine sahip olabilir. Genellikle MÖ (UV) ya da “Görülebilir” ışıma molekülleri uyartmak için yeterlidir.IşımaEUM

 • Uyartılmış halden çıkmak için genelde 4 yol var:Tepkime Eşitleme

 • __C4H10 + __O2  __CO2 + __H2O

  • Tepkimeyi eşitleyin.
  • 2 mol bütan yandığında kaç kg CO2 üretilir?
  • Kütle korundu mu?


Enerji Hesaplamaları

 • Ekzotermik: ∆H < 0

 • Endotermik: ∆H > 0

 • ∆Hf°: oluşum entalpisi: Elementlerin termodinamik olarak en kararlı oldukları durum için 0 alınır.Gibbs Serbest Enerji

 • Gibbs Serbest enerji : iş yapma enerjisinin ölçütü

 • ∆G = ∆H-T∆S Entropi

 • ∆G < 0 Tepkime yazıldığı yönde kendiliğinden

 • ∆G = 0 dengede

 • ∆G >0 Tepkime yazıldığı yönde kendiliğinden değilÖrnekG°

 • G° tanım gereği tüm tepkimeye giren ve çıkanların standard şartlardaki durumlarını dikkate alarak aradaki enerji farkını ölçer. Örneğin aşağıdaki tepkime için, tüm katılanlar 1 atm basınçtadır. Yani

 • N2(g) + 3 H2(g)  2 NH3(g)∆G ‘yi bilmek yeterli mi?

 • ∆G ‘den tepkimenin mümkün olup olmadığını tahmin edebiliriz. Ancak tepkimenin olup olmayacağını bilmek o tepkimenin ne kadar hızla olacağını bilmediğimizde, çok fazla anlam içermez.Tepkime Hızları

 • Tepkime Hızı: Tepkimede çıkan ürünlerin veya tepkimeye girenlerin birim zamanda molar derişimlerindeki artma ya da azalma.

 • Tepkime hızı sabit mi?

 • R = dA/dt = f(

     • Tepkimeye girenlerin derişimi
     • Sıcaklık
     • Tepkimeye girenlerin fiziksel durumu
     • Katalizör (veya inhibitör)’ün varlığı
     • Işık)


2N2O54NO2 + O2Hız Kanunları

 • Elementer tepkimeler için tepkimenin hızı tepkimeye girenlerin derişimiyle doğru orantılı

  • A + B  C Hız: R = k[A][B]
  • Derecesi = 2 (A’ya göre 1, B’ye göre 1)
  • A + A  B R = k[A]2
  • Derecesi = 2


Hız KanunlarıHız Kanunları

 • Hız denklemi herhangi bir tepkime için tepkime yazılımından belirlenemez.Deneysel olarak elde edilir. Çünkü bazı tepkimeler birden fazla adımda gerçekleşir. Her bir gerçek adım “elementer” tepkime olarak adlandırılır ve elementer tepkimelerin toplamı tepkime mekanizmasını verir. Tepkimenin toplamda hızını en yavaş olan basamak belirler.Tepkime Mekanizması

 • Tek Adım

  • ClNO2(g) + NO(g)  NO2(g) + ClNO(g)
 • 3 adım

   • N2O5NO2 + NO3
   • NO2 + NO3NO2 + NO+ O2
   • NO + NO32NO2


Mekanizma

 • A + B  C R1

 • A + A  B R2Aktivasyon Enerjisi (Ea)

 • Tepkimenin olabilmesi için tepkimeye giren maddelerin geçmek zorunda oldukları potansiyel enerji farkı.Tepkime Hızını ArtırmakKİMYASAL DENGE

 • Birçok tepkime geriye dönüşlü olup tamamalanmazlar.

 • A + B  C + D

 • R1 = k1[A][B]

 • R2 = k-1[C][D]Le Chatelier (1850-1936) Prensibi

 • Sistemde bir değişim olduğunda (derişim,basınç, sıcaklık vb), denge bu stresin etkisini azaltacak yöne kayar.

 • A + B  C + DDenge Halinde Gazlar

 • Gazlarda ideal gaz kanunu kabul edersek, denge ifadesinde derişim yerine her gazın kısmi basıncı kullanılabilir.

 • N2(g) + 3H2(g)  2NH3(g)Denge Sabitinin Hesaplanması

 • Tepkimenin herhangi bir zamanındaki serbest enerjisi (∆G) ile standart serbest enerjisi(∆G° ) arasında şu bağ vardır.

  • ∆G = ∆G° + RTlnQ
  • Tepkime dengede ise, ∆G = 0
  • ∆G° = -RTlnKd


ÖrnekDenge Sabiti ve Sıcaklık

 • Farklı sıcaklıklardaki denge sabitini bulmak için:

 • van't Hoff Eşitliği:İyonlaştırma Sabiti Ki

 • NH3 + H2O  NH4+ + OH-

 • HAc  H+ + Ac-Faz Dengeleri

 • 1. Çözünebilirlik

 • AgCl(s)  Ag+ + Cl-

  • [Ag][Cl] = Ksp = 1.82x10-10
  • 2. İki faz arasında paylaşım
  • Suda ve organik karışmayan bir organik sıvıdaki dağılım
  • X(aq) X(org) K=[Xorg]/[Xaq]
 • 3. Gaz ve sulu fazda dağılım (Henry Kanunu)

 • A(g) + H2O  AH2O KH=[AH2O]/PA=HA

 • NH3(g) + H2O  NH3(aq)Sabit Hal (Steady State)

 • Birçok tepkime çok aktif bileşikler içerir. (Serbest kökler gibi). Oluşur oluşmaz diğer tepkime tarafından kullanılır. Tepkimenin hızı belirlenirken yalancı sabit hal yaklaşımı kullanılır. (Pseudo Steady State)Yalancı Sabit Hal

 • Oluşma hızı ile tükenme hızı birbirine eşit.

 • dA*/dt = 0 (A*’nın derişimi zamanla değişmiyor demek değil, sadece A*’nın değişimi diğerlerine oranla öyle hızlı ki, onu sabit halde kabul edebiliriz.)Serbest Kökler ve Zincirleme Tepkimeler

 • H2 + Br2 2HBr

 • (elementer

 • tepkime değil)

 • Başlatma

 • Yayılma

 • Engelleme

 • Sonlanma

Dikkat Edilecek Durumlar

 • C2H6 C2H4+H2 tepkimesi (etanın eten oluşturması) tepkimesi birinci dereceden tepkime kinetiği izler.Etan Eten

 • Başlama

 • Yayılma

 • SonlanmaZincir Tepkime Örneği

 • A + M A· + M

 • A· + MA + M

 • A· B+CDiğer Konsantrasyon Birimleri

 • molekül/cm3 : Genellikle kimyasal hız denklemlerini yazarken çok aktif olan türlerin konsantrasyonlarını ifade ederken kullanılır. Molar konsantrasyona çevirmek için Avogadro’s Sayısı 6.023 x 1023 molekül/gr-mol kullanılır.

 • g/m3Sorular:

 • Van’t Hoff eşitliğini aşağıdaki eşitlikleri kullanarak elde ediniz.Sorular:

 • N2 + 3H2  2NH3(g) tepkimesinin 500 K’daki denge sabitini nasıl hesaplarsınız?

 • Dengedeki bir karışımdaki N2 ve H2 kısmi basıncını biliyorsanız NH3’un kısmi basıncını nasıl hesaplarsınız?

 • Belli miktarlarda N2 ve H2’den oluşan bir karışımın bir tanka konulduğunu ve dengeye ulaştığını biliyorsunuz diyelim. Dengedeki karışım bileşimini nasıl belirlersiniz?Sorular

 • Sudaki ppm ile atmosferdeki ppm’in farkı nedir?

 • 2HI H2 + I2 için deneysel olarak I2’nin oluşum hız denklemi :

 • dI2/dt = k[HI]2

 • Buna göre aşağıdaki ifadeleri oluşturun.

 • dH2/dt =

 • dHI/dt =Atmosfer Kimyası -Terminoloji

 • Kirletici: İnsan faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ve normal konsantrasyon değerlerinin üstünde bir miktarda bulunan ve çevre üzerinde net olarak bozucu etkisi olan madde

 • Bulaşkan (kontaminant): Çevrede bulunan normal bileşimden sapmaya neden olan ancak kirletici olarak sınıflandırılmamış madde

 • Kaynak:Kirleticinin ortaya çıktığı yer

 • Alıcı: Kirleticiden etkilenen her şey (insanlar, yerler, ciğerler vs.)

 • Alıcı Havuz: Kirleticinin uzun süreli depolandığı yerAtmosfer Kimyası -Terminoloji

 • Birincil Kirletici: Kaynaktan doğrudan yayılan kirletici, SO2

 • İkincil Kirletici: Birincil kirleticilerin atmosferdeki kimyasal tepkimeleri sonucu oluşan kirleticiler, O3Atmosfer Kimyası -Terminoloji

 • Atmosfer: Sıcaklık profiline göre bölümlere bölünmüş, troposfer yeryüzüne en yakın olanı. Bu derste çoğunlukla bu tabakada olan kimyasal tepkimeleri konuşacağız. Ayrıca Troposferin üzerindeki stratosferdeki Ozon ile ilgili tepkimelere de bakacağız.

 • Hidrosfer: Yeryüzündeki tüm su ortamları (okyanus,göl,deniz,ırmak,buzullar,buz dağları ve yer altı suyu)

 • Litosfer: Yeryüzünün dış kısımları, yerkabuğundaki mineraller ve toprak

 • Biyosfer: Yaşayan organizmalar ve onların bulunduğu yakın çevre

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə