Cognitive characteristics of synesthetic metaphors in advertising discourseYüklə 59,67 Kb.

tarix07.11.2017
ölçüsü59,67 Kb.


ISSN 0321–3056   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.       ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 2014.   № 5 

102


 

ISSUES OF PHILOLOGY 

UDC 81.42 COGNITIVE CHARACTERISTICS OF SYNESTHETIC METAPHORS

IN ADVERTISING DISCOURSE 

 

© 2014 N.A. Arkhipova 

Arkhipova Natalya Aleksandrovna – Competitor,

Department of Russian Language, 

Southern Federal University,

Pushkinskaya St., 150, Rostov-on-Don, 344006. Russia.

E-mail: arxipowanata@mail.ru. 

In the article the characteristics of sinestetic metaphor are considered. Semantics and pragmatics

of a sinestetic metaphor of different structure are analyzed and manipulative specifics of its function-

ing  in  advertizing  communication  are  revealed.  As  a  result  of  the  analysis  the  importance  and  rele-

vance of a phenomenon of a sinestetics is proved. On the basis of the conducted research the author

highlights  the  features  of  interpretation  and  influence  of  similar  metaphors  on  formation  of  attitude

and interests of the addressee. 

Keywords:  metaphor,  sinestetics,  modality  of  perception,  polymodal  metaphor,  sinestetic  meta-

phor, manipulation, advertizing discourse. 

References 

1. Lebedev-Lyubimov A. Psikhologiya reklamy. SPb., 

2002. S. 368.  

2.  Sheinov  V.P.  Psikhologiya  vliyaniya:  skrytoe  up-

ravlenie,  manipulirovanie  i  zashchita  ot  nikh.  M.,

2006. S. 358. 

3.  Dotsenko  E.A.  Psikhologiya  manipulyatsii.  M.,

2003. S. 304. 

4. Medvedeva E.V. Reklamnaya kommunikatsiya. M.,

2003. S. 123 – 135. 

5. Morozova I. Slagaya slogany. M., 2003. S. 172.  

6. Ryumshina L.I. Manipulyativnye priemy v reklame:

ucheb. posobie. Moskva; Rostov n/D, 2004. 

7.  Tulupov  V.V.  Reklama  v  kommunikatsionnom

protsesse. Voronezh, 2003. S. 70. 

8.  Arutyunova  N.D.  Metafora  i  diskurs  //  Teo-riya

metafory. M., 1990. S. 5 – 32. 

9.  Gurochkina  A.G.  Ponyatie  diskursa  v  sovre-

mennom  yazykoznanii  //  Nominatsiya  i  diskurs:

mezhvuz. sb. nauch. tr. Ryazan', 1999. 

10.  Lakoff  Dzh.,  Dzhonson  M.  Metafory,  ko-torymi

my zhivem. M., 2004. S. 256.  

11.  Leont'ev  A.A.  Psikhologiya  obshcheniya.  M.,

1997. S. 365.  

12. Sm.: Luriya A.R. Oshchushcheniya i vospriyatiya:

materialy  k kursu lektsii po obshchei psikhologii. M.,

1975. S. 112. 

13.  Galeev  B.M.  Sinesteziya  i  muzykal'noe  pro-

stranstvo // Muzyka, kul'tura, chelovek. Vyp. 2. Sverd-

lovsk, 1991. S. 345. 

14.  Doludenko  E.A.  Pragmatika  tekhnicheskikh

reklamnykh  tekstov  i  tselevoi  rynok  //  Nekotorye

problemy  sinkhronnogo  i  diakhronnogo  yazykov:

mezhvuz. sb. nauch. tr. Pyatigorsk, 1998. S. 194. 

15.  Dul'yaninova  A.G.  Metodika  ispol'zovaniya

tekstov  pechatnoi  izobrazitel'noi  reklamy  v  praktich-

eskom kurse frantsuzskogo yazyka na star-shem etape

yazykovogo  vuza:  dis.  …  kand.  ped.  nauk.  Irkutsk,

2002. S. 239. 

16.  Zalevskaya  A.A.  Rol'  tela  v  yazykovoi  kom-

munikatsii:  korporeal'naya  semantika  //  Psikholo-

gicheskie  issledovaniya:  slovo  i  tekst:  sb.  nauch.  tr.

Tver', 2002. S. 130. 
ISSN 0321–3056   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.       ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 2014.   № 5 

 

139 

UDC 80 (470.64) 

 

ON THE ARTISTIC APPROACH TO THE TOPICS  

OF THE GREAT PATRIOTIC WAR IN KARACHAY-BALKAR PROSE  

OF 60 – 80-IES OF XX CENTURY  

 

© 2014 K.Kh. Batchayeva 

 

Batchayeva Klara Khamidovna – Candidate of Philological Sciences,Associate Professor, 

Department of Pedagogy, Vocational and Russian Language, 

Kabardino-Balkar State 

Agrarian University named after V.M. Kokov, 

Lenina Ave., 1v, Nalchik, 360030. Russia. 

E-mail: murir297@mail.ru. 

 

The article is devoted to the analysis of the Balkar and Karachay prose of the 1960  – 1980. The main aim is to identify the specifics of the artistic solution of the Great Patriotic War topic. Consider-

ing the national prose of this period the author of the article explores the theme, ideas, principles of 

historical and psychological logic in the literary works of M. Batchayev, A. Teppeev, A. Keshokov, etc. 

The role and place of Karachay and Balkar prose in the solution of the Great Patriotic War realiza-

tion in literatures of the peoples of the North Caucasus are defined in the article as well. 

 

Keywords: national prose, principles of historicism, military subject, genre, fact and fiction, con-flict, psychological motivation. 

 

References  

1.  Ivanova  L.  Sovremennaya  sovetskaya  proza  o 

velikoi Otechestvennoi voine. M., 1979. 

2.  Karaeva  A.  Obretenie  khudozhestvennosti.  M., 

1979. 

3. Urusbieva F. Literatura na sovremennom etape. Proza // Ocherki istorii balkarskoi lite-ratury. Nal'chik, 

1981. 


4.  Musukaeva  A.  Severokavkazskii  roman. 

Khudozhestvennaya  i  etnokul'turnaya  tipologiya. 

Nal'chik, 1993. 

5. Tolgurov Z. V kontekste dukhovnoi obshchnos-

ti. Nal'chik, 1991. 

6. Bondarev Yu. Poisk istiny. M., 1979. 

 

Поступила в редакцию  

 

 

 

 

 

 

               3 июля 2014 г. 

 

 

UDC 811.512.142’282 

 

PROBLEMS OF DIALECT VOCABULARY 

 IN KARACHAY-BALKAR LANGUAGE  

 

© 2014 L.Kh. Makhieva, L.B. Kuchmezova 

 

Makhiyeva Lyudmila Khamangeriyevna – 

Candidate of Philological Sciences, 

Senior Research Fellow, 

Department of Karachai-Balkar Philology

Institute for Humanities Research KBSC RAS, 

Pushkina St., 18, Nalchik, 360000. Russia. 

E-mail: kbigi@mail.ru. ISSN 0321–3056   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.       ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 2014.   № 5 

 

112 

Kuchmezova Larisa Borisovna – 

Candidate of Philological Sciences, 

Research Fellow, 

Department of Karachai-Balkar Philology, 

Institute for Humanities Research KBSC RAS, 

Pushkina St., 18, Nalchik, 360000. Russia. 

E-mail: larisakuchmezova@mail.ru. 

 

The article is devoted to the vocabulary of the modern dialect of Karachay-Balkar language. The authors 

examine the structure of the language in the two territorial variants: Karachai and Balkar. The article con-

siders specific ratio of regional variation and dialect. Comparative analysis of «cokaûshi» (clicking) the most 

ancient dialect, which has a very rich vocabulary and literary Karachai-Balkarian language, is given. In ad-

dition, different techniques of dialectisms in fiction and oral folk art are estimated. 

 

Keywords: local dialect, written language, dialectal word, linguistic norm, epenthesis, stratifica-tion, commonly-spoken language. 

 

References  

1.  Guzeev  Zh.M.  Problematika  slovnika  tolko-vykh 

slovarei tyurkskikh yazykov. Nal'chik, 1984. 160 s. 

2.  Alikaev  R.S.  Yazyk  nauki  v  paradigme  sovre-

mennoi lingvistiki. Nal'chik, 1999. 318 s. 

3. Uzdenov A.E. Saniyat. Nal'chik, 1965. 167 s. 

4.  Povesti  i  rasskazy  //  Gulyaev  B.L.  Eli  Tyzy-la. 

Roman. Nal'chik, 1987. 

5. Begiev A.M.  Otpechatki pal'tsev: Kniga sta-tei. 

Nal'chik, 2008. 360 s. 

6.  Apazhev  M.L.,  Pshukova  M.Kh.  Strukturnyi  i 

funktsional'nyi  analiz  leksiko-semanticheskoi  sistemy 

kabardino-cherkesskogo yazyka. Nal'chik, 2004. 144 s. 

7. Taumurzaev D.  Gollu.  Legendy, predaniya, po-

vestvovaniya. Nal'chik, 1993. 328 s. 

8.  Kostomarov  V.G.,  Skvortsova  L.I.  Aktual'-nye 

problemy kul'turnoi rechi. M., 1970. 396 s. 

9.  Alikaev  R.S.  Mikrostruktura  yazyka  nauki. 

Nal'chik, 1999. 

10. Guzeev Zh.M. Foneticheskie osobennosti mal-

karskogo  dialekta  karachaevo-balkarskogo  yazyka  // 

Sovetskaya tyurkologiya. 1974. № 5. S. 62 – 66. 

11.  Appaev  A.M.  Dialekty  balkarskogo  yazyka  v 

ikh  otnoshenii  k  balkarskomu  literaturnomu  yazy-ku. 

L., 1941; Nal'chik, 1960. 78 s. 

12.  Aliev  U.B.  Dialektnoe  chlenenie  yazyka  ka-

rachaevtsev  i  balkartsev  //  Voprosy  dialektologii 

tyurkskikh yazykov. Vyp. III. Baku, 1963. 

13.  Akbaev  Sh.Kh.  Kharakteristika  dialektov  ka-

rachaevo-balkarskogo  yazyka  //  Uchen.  zapiski 

KBNII. T. 27. Seriya filologicheskaya. Nal'chik, 1975. 

S. 157 – 169. 

14. 

Akbaev 


Sh.Kh. 

Dialekty 

karachaevo-

balkarskogo  yazyka  v  strukturno-geneticheskom  i 

areal'nom osveshchenii. Karachaevsk, 1999. 258 s. 

15.  Bashiev  Kh.L.  Sistema  soglasnykh  zvukov 

che-rekskogo  dialekta  balkarskogo  yazyka.  Nal'chik, 

1981. 20 s. 

16.  Guzeev  Zh.M.  Ob  odnoi  osobennosti  singar-

monizma  v  tsokayushchem  dialekte  karachaevo-

balkarskogo  yazyka  //  Uchen.  zapiski  KBNII.  T.  27. 

Seriya filologicheskaya. Nal'chik, 1975. S. 131 – 133. 

17.  Guzeev  Zh.M.  Foneticheskie  i  morfologiche-

skie  osobennosti  chokayushchego  dialekta  karachae-

vo-balkarskogo  yazyka  //  Sovetskaya  tyurkologiya. 

Baku, 1986. № 3. S. 34 – 36. 

18. Ulakov M.Z., Chechenov A.A. Pis'mennye pa-

myatniki tyurkskikh yazykov kak istochnik istorii sov-

remennogo  karachaevo-balkarskogo  yazyka  (spets-

kurs). Nal'chik, 2001. 52 s.  

 

  

 

  

 

  

 

 
ISSN 0321–3056   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.       ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 2014.   № 5 

 

139 

UDC 811.161.373 

 

PREFIX OT-: SEMANTIC CLASS OF VERBS «SET TIME PERIOD»  

IN RUSSIAN XI – XVII CENTURIES  

 

© 2014 D.M. Sereda 

 

Sereda Dmitriy Mikhaylovich – Post-Graduate, 

Department of General and Comparative Linguistics, 

Institute of Philology, Journalism 

and Intercultural Communication 

of Southern Federal University, 

Universitetsky Lane, 93, 

Rostov-on-Don, 344006. Russia. 

E-mail: 

dmitr.sereda2010@yandex.ru

. 

 

The article deals with the historical derivation: we investigate the dynamics of development of se-

mantic class «departure time» verbs with the prefix ot of Russian-language pre-national period, which 

is  divided  into  three  subclasses  (post,  employment  contract  and lease).  Based on  the  analysis  of  the 

structure  of  the  denotative  platformers  verbs  developed  by  N.B.  Lebedeva  we  specify  situatems  of 

verbs of this semantic class: an obligatory adverbial fatsienta 'set time period' and the need to perform 

action by subject- agents within this time limit. 

 

Keywords:  historical  derivation,  verb  prefix  ot-, separators,  semantic  class,  denotative  structure verbs situatema. 

 

References  

1. Dzhemakulova E.M., Sigalov P.S. Istoriya russkikh 

finitivnykh glagolov // Trudy po russkoi i slavyanskoi 

filologii.  XXV.  Tartu,  1975.  (Uchen.  zap.  /  Tart.  gos. 

un-t. Seriya lingvistich. Vyp. 375). S. 41 – 59. 

2.  Dmitrieva  O.I.  Dinamicheskaya  model'  rus-skoi 

vnutriglagol'noi prefiksatsii. Saratov, 2005.  

3. Tabachenko L.V. Pristavochnye pozitsionnye glag-

oly  v  istorii  russkogo  yazyk  //  Vestn.  MGU.  Ser.  9. 

Filologiya. 2010. № 1. S. 7 ‒ 31. 

4. Tabachenko L.V. Rol' predel'nosti i rezul'-tativnosti 

v  razvitii  vnutriglagol'noi  prefik-satsii  //  Izv.  YuFU. 

Filol. nauki. 2011. № 2. S. 114 ‒ 120. 

5.  Krongauz  M.A.  Pristavki  i  glagoly  v  rus-skom 

yazyke: semanticheskaya grammatika. M., 1998. 

6.  Lebedeva  N.B.  Polisituativnyi  analiz  gla-gol'noi 

semantiki: 2-e izd., ispr. i dop. M., 2010.  

7.  Slovar'  drevnerusskogo  yazyka  (XI  –  XIV  vv.).  T. 

6. M., 1988. 

8. Slovar' russkogo yazyka KhI – KhVII vv. M., 1987 

– 1988. 

9. Sreznevskii I.I. Materialy dlya slovarya drevneruss-

kogo yazyka. T. 3. M., 1958. 

10.  Akty,  otnosyashchiesya  do  yuridicheskogo  byta 

Drevnei Rusi: SPb., 1857 ‒ 1864. 

11.  Torgovye  snosheniya  Moskovskogo  gosudar-stva 

s narodami Srednei Azii XVI ‒ XVII vv. // Materialy 

po istorii Uzbekskoi, Tadzhikskoi i Turkmenskoi SSR. 

M.; L., 1933. 

12. Grekov B.D. Akty sotsial'no-ekonomicheskoi isto-

rii Severo-Vostochnoi Rusi. M, 1952. T. 1. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


ISSN 0321–3056   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.       ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 2014.   № 5 

 

120 

UDC 81.1 

 

CELEBRATORY CLOTHES OF THE DON REGION RESIDENTS:  

ETHNOLINGVOCULTUROLOGICAL ASPECT  

(BASED ON THE WORKS OF M.A. SHOLOKHOV)  

 

© 2014 I.A. Turkulets 

 

Turkulets Ivan Alekseyevich –Post-Graduate, Department of Russian Language

Moscow State Humanitarian 

University named after M.A. Sholokhov, 

V. Radishchevskaya St., 16 – 18, Moscow, 109240. Russia. 

E-mail: 

march-wolf@mail.ru

. 

 

The article considers the celebratory clothes of residents of Don in the ethnolingvoculturological 

aspect based on works by M.A. Sholokhov. Fragment of language world view of M.A. Sholokhov which 

Cossack aesthetic traditions of dress is described; names of male and female festive clothing are clas-

sified. Clothing in the works M.A. Sholokhov is regarded as a reflection of those days fashion, Russian 

Cossack culture, moods and emotions of the characters. 

 

Keywords: Dialects of Don, festive clothes, M. A. Sholokhov, ethnolinguistics. 

 

References  

1.  Brysina  E.V.  Etnolingvokul'turologiche-skie  osno-

vy dialektnoi frazemiki Dona: dis. … d-ra filol. nauk. 

Volgograd, 2003. 543 s. 

2.  Tolstaya  S.M.  Postulaty  moskovskoi  etno-

lingvistiki  //  Tolstye  N.I.  i  S.M.  Slavyanskaya 

etnolingvistika: voprosy teorii. M., 2013. S. 68. 

3.  Sholokhov  M.A.  Sobr.  soch.:  v  8  t.  M.,  1956  – 

1960. 

4. Slovar' yazyka Mikhaila Sholokhova / pod red. E.I. Dibrovoi. M., 2005. 964 s. 

5.  Bol'shoi  tolkovyi  slovar'  donskogo  kazache-stva  / 

pod  red.  V.I.  Degtyarev,  R.I.  Kudryashova,  B.N. 

Protsenko, O.K. Serdyukova. M., 2003. 606 s. 

6.  Slovar'  sovremennogo  russkogo  literaturnogo 

yazyka  (Bol'shoi  akademicheskii  slovar'):  v  17  t.  M.; 

L., 1950 – 1965. 

7.  Skvortsova  I.V.  Shal'  kak  atribut  prazdnich-nogo 

zhenskogo kostyuma v russkoi kul'tury (XIX – nacha-

lo  XX  v.):  dis.  …  kand.  iskusstvovedeniya.  SPb., 

2009. 203 s. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə