Cü İLDÖNÜMÜNƏ HƏsr olunmuş TƏLƏBƏ VƏ GƏnc təDQİqatçilarin “GƏnclər və elmiYüklə 2,8 Kb.

səhifə12/23
tarix13.11.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   23

49 
 
ALTINCI  İCLAS 
5 may 2017-cı il, saat 14-00,  otaq 105, IV  bina
 
Sədr: prof. Namazov S.N. 
                      Katib:
 Məmmədova Höküməqr.473a 
1. R.T.Abbasov, qr.754a (AzTU). 
Mövzu: Məsaməli dəmirin koksuz istehsal texnologiyası. 
Elmi rəhbər: dos. A.İ.İsmayılov. 
2. Məmmədli Şahin, qr.754a (AzTU). 
Mövzu: Filizdən maye metalın (poladın) istehsalı. 
Elmi rəhbər: dos. A.İ.İsmayılov. 
3. İ.A.Xəlilov, qr.446a (AzTU). 
Mövzu: Minerallar və onların təsnifatı. 
Elmi rəhbər: dos. R.K.Həsənli. 
4. Məmmədova Hökümə, qr.473a (AzTU). 
Mövzu: Tərkibində NiCr ərintisi olan dəmir çuqun əsaslı 
kompozisiya materiallarının termiki emalının 
xüsusiyyətləri.  
Elmi rəhbər: b/m İ.H.Həmdullayeva.  
5. Abdullayeva Səfa,  qr.454S  (AzTU). 
Mövzu: Armaturların yayılması üçün yayma vallarının 
kalibrlənməsi. 
Elmi rəhbər: b/m Ş.M.Maşayev.  
6. Məmmədov Fərid, qr.454S (AzTU). 
Mövzu: Metalların təkrar emal texnologiyalarının 
inkişafının əsas istiqamətləri. 
Elmi rəhbər: b/m Ş.M.Maşayev. 
7. Rəşidli Aytən, qr.453a3M (AzTU). 
Mövzu: X12M poladının tablandırma və tabəksiltmə 
rejimlərinin xassələrə təsiri. 
Elmi rəhbər: b/m Z.E.Səlimov.  


50 
 
8. Seyfullayev Ağakişi, qr.454S (AzTU). 
Mövzu: Legirli poladların səthi bərkliyinin sementitləmə ilə 
artırılması. 
Elmi rəhbər: b/m V.F.Qəhrəmanov. 
9. Əsədov Əlmərdan, qr.453a3D (AzTU). 
Mövzu: Ovuntu poladlarının səthinin azotlandırılması ilə 
fiziki-mexaniki xassələrinin artırılması.  
Elmi rəhbər: b/m V.F.Qəhrəmanov. 
10. Zeynalova Aydan, qr.474a (AzTU). 
Mövzu: Çuqunların struktur və xassələri, onlara təsir edən 
amillər. 
Elmi rəhbər: ass. L.H.Əzimova.  
11. Mirzəyeva Aytac, qr.454r (AzTU). 
Тема: Влияние различных режимов двухступенчатой 
закалки на механические свойства стали Х12М. 
Elmi rəhbər: dos. S.N.Süleymanova.  
12. A.İ.Abdurəhmanov, qr.M426a (AzTU). 
Mövzu: Al-Cu-Zn sistemli nanoölçülü ovuntuların alınma 
texnologiyalarının təhlili. 
Elmi rəhbər: t.e.d., prof. S.N.Namazov. 
13. A.T.Kərimli, qr.M756a (AzTU). 
Mövzu: Zirehdeşən silahların lülələrinin odadavamlığının 
artırılması üsullarının tədqiqi.  
Elmi rəhbər: t.e.d., prof. S.N.Namazov. 
14. Ə.Ə.Mahmudov, qr.M756a (AzTU).  
Mövzu: Tablandırmanın temperaturunun xrom və 
vanadiumlu ştamp poladının struktur və xassələrinə təsiri.  
Elmi rəhbər: t.e.d., prof. Z.Q.Məmmədov.  
15. F.İ.Ağayeva, qr.M426a (AzTU). 
Mövzu: Zəydaşı filizinin işlənilməsinin ən əlverişli 
üsulunun seçilməsi və onun əsaslandırılması.  
Elmi rəhbər: dos. T.D.İsrafilov. 


51 
 
16. S.İ.Qasımova, qr. M4936a (AzTU). 
Mövzu: Cu-Al-Mn sistemli yüksəkmöhkəmlikli örtüklərin 
alınma texnologiyasının işlənməsi.  
Elmi rəhbər: t.f.d., b/m., İ.H.Həmdullayeva.  
 
YEDDİNCİ  İCLAS 
3 may 2017-cı il, saat 14-00,  otaq 118, IV bina 
 
Sədr: prof. E.İ. Məmmədov. 
Katib:
 В.А.Гусейнова (AzTU).
 
 
1. В.А.Гусейнова (AzTU). 
Тема: Новый подход к получению 1-фенилпиразола. 
Научный руководитель: проф. Э.И.Мамeдов.  
2. Q.Ə.Zaidova (AzTU). 
Mövzu: Karbon turşuları xloranhidridlərinin 3,3-
dixlorpropenə elektrofil birləşmə reaksiyaları. 
Elmi rəhbər: prof. E.İ. Məmmədov.  
3. S.M.Əliyeva, qr.416 a (AzTU).  
Mövzu: Ekstremal kimya haqqında məlumat 
Elmi rəhbər: prof. E.İ.Məmmədov.  
4. A.V.Qurbanova, qr. 416a (AzTU). 
Mövzu: Nanokimya. Nanohissəciklərin sintezi. 
Elmi rəhbər: prof. E.İ.Məmmədov.  
5. З.С.Байрамов, гр.156р (AzTU).   
Тема: Наночастицы в нефтях. 
Научный руководитель: проф. Ф.Р.Бабаев.  
6. N.A.Hüseynova, qr. 456 a

(AzTU).   
Mövzu: Metal üzvi birləşmələr (Keçid elementləri - Fe, Co, 
Ni).     
Elmi rəhbər: dos. S.Q.İsmayılova.  


52 
 
7. R.Ə.Müseyibova, qr.416a (AzTU).   
Mövzu: Neftin kimyəvi emalı nəticəsində alınan əsas 
məhsullar.                     
Elmi rəhbər: dos. F.Ə.Qasımova.  
8. N.E.Zeynalov, qr. 436a (AzTU).   
Mövzu: ErCrS
3
 birləşmələrinin sintezi və fiziki xassələrinin 
tədqiqi.                 
Elmi rəhbər: dos. İ.P.Əliyev. 
9. Ş.N.Zeynalova, V.X. Mahmudova (Milli Aerokosmik 
Agentliyin Elmi-Tədqiqat Aerokosmik İnformatika 
İnstitutu).  
Mövzu: Atmosferdə ozonun ümumi miqdarının inteqral 
ölçmə kompleksinin optimal qurulması məsələləri. 
10. Əliyeva Sevinc Əzizxan qızı (ADNSU). 
Mövzu: Piroliz qazının kükürdlü birləşmələrdən 
təmizlənməsi prosesinin tədqiqi. 
11. Axundova Vüsalə Nadir qızı (ADNSU). 
Mövzu: Fosfatların azot turşusu ilə parçalanma 
məhsulunun kompleks gübrələrə emalının tədqiqi.  
 
SƏKKİZİNCİ  İCLAS 
4 may 2017-cı il, saat 14-00,  otaq 118, IV bina 
Sədr: prof. E.İ. Məmmədov. 
Katib:
 В.А.Гусейнова (AzTU).
 
 
1. E.N.Əhmədov (Sumqayıt Dövlət Universiteti).  
Mövzu: PVX üçün tərkibində tsiklopropan və epoksid 
qrupları olan stabilizatorların sintezi və tədqiqi. 
2. F.H.Ələkbərli,  S.F. Əskərova (Sumqayıt Dövlət 
Universiteti).  
Mövzu: Texniki qazlar zavodunda azot, arqon  və oksigen  
istehsalının  qeyri-səlis modelinin alınması. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   23


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə