Cü İLDÖNÜMÜNƏ HƏsr olunmuş TƏLƏBƏ VƏ GƏnc təDQİqatçilarin “GƏnclər və elmiYüklə 2,8 Kb.

səhifə23/23
tarix13.11.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

96 
 
5. Ağayev İmanyar, qr.736a (AzTU).  
Mövzu: Parçada kəsilməz funksiyanın çoxhədlilərlə 
müntəzəm yaxınlaşması haqqında. Veyerştras teoremi və 
onun tətbiqləri. 
Elmi rəhbər:  N.İ.Şıxəliyev. 
6. Əkbərov Abdul,  qr.756a (AzTU).  
Mövzu: Bernşteyn çoxhədliləri. 
Elmi rəhbər:  N.İ.Şıxəliyev. 
7. Ağamalıyeva Şahnaz, qr.416a (AzTU).  
Mövzu: Xətti tənliklər sisteminin təqribi həll üsulları. 
Zeydel üsulu.  
Elmi rəhbər: Ə.S.Haxıyev.  
8. Məmmədov Fərhad, qr.436a (AzTU). 
Mövzu: İnterpolyasiya məsələsinin qoyuluşu. Nyutonun I 
interpolyasiya düsturu. 
Elmi rəhbər: Ə.S.Haxıyev.  
9. Hüseynov Nurlan, qr.746a (AzTU).  
Mövzu: Elementar həndəsənin bəzi teoremlərinin vektor 
hesabının köməyi ilə isbatı.  
Elmi rəhbər: Ə.A.Məmmədov. 
10. Ağayev İsmayıl, qr.746a (AzTU).  
Mövzu: Fəzada koordinatların çevrilməsi.  
Elmi rəhbər: Ə.A.Məmmədov. 
 
BEŞİNCİ  İCLAS 
4 may 2017-ci il, saat 14-00, otaq 408, V  bina 
Sədr: prof. M.C. Mahmudov 
               Katib: Fərəcova Gülər, qr.665a1 (AzTU). 
 
1. Fətullayev Xeyrəddin, qr.586a2 (AzTU).  
Mövzu: Qeyri-müəyyən inteqralların Eyler əvəzləmələrinin 
köməyi ilə hesablanması.
  
Elmi rəhbər: T.M.Şəmiyev.  


97 
 
2. Fərəcova Gülər, qr.665a1 (AzTU).  
Mövzu: Parametrdən asılı inteqrallar və onların xassələri. 
Elmi rəhbər: F.İsrafilov. 
3. Atakişiyev Aydan, qr.106a3 (AzTU).  
Mövzu: İstiqamətə görə törəmə və qradient.  
Elmi rəhbər: H.M.Həsənov.  
4. Əmirov Xanməmməd, qr.536a2 (AzTU).  
Mövzu: Törəmənin tətbiqi ilə bəzi eyniliklərin və 
bərabərsizliklərin isbatı haqqında.  
Elmi rəhbər: V.M.Muradov. 
5. Ağayeva Elmira, qr.196a1 (AzTU).  
Mövzu: Horner sxeminin birdəyişənli funksiyaların Teylor 
düsturuna tətbiqi.  
Elmi rəhbər: N.X.Şərifov.  
6. Salayeva Şəfiqə, qr.196a2 (AzTU). 
Mövzu: Birdəyişənli çoxhədlilərin ən böyük ortaq böləni üçün 
Evklid alqoritməsi.  
Elmi rəhbər: N.X.Şərifov.  
7. Bayramov Zəkəriyyə, qr.156 (AzTU).  
Mövzu: Экстремум функций двух переменних.  Условия 
сушесвования. Условный экстремум.  
Elmi rəhbər: E.C.Tağızadə.  
8. İbrahimov Süleyman, qr.665a2 (AzTU).  
Mövzu: Bessel tənliyi və silindrik funksiyalar. 
Elmi rəhbər: M.Ə.Babayev.  
9. Ələskərova Sevinc, qr.665a2 (AzTU). 
Mövzu: Paralel şüaları bir nöqtəyə toplayan güzgü formasının 
diferensial tənliyi.  
Elmi rəhbər: M.Ə.Babayev.  
10. Fərziyev Xəyal, qr.665a1 (AzTU).  
Mövzu: Diferensial tənliklərin təqribi həll üsulları.
  
Elmi rəhbər: M.Ə.Babayev.  
11. Əliyeva Elminaz Taryel qızı (AzTU). 
Mövzu: Sonlu intervalda ikinci tərtib kəsilən diferensial 
operator və onun bəzi spektral xassələri. 


98 
 
10. HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ 
 
BİRİNCİ  İCLAS
 
3 may 2017-ci il, saat 14-00, otaq 406, 2-ci bina 
 
Sədr: prof. Qasımov Ş.M. 
Katib: Əliyeva Zülfiyyə, qr.725a 
 
1. Əliyeva Zülfiyyə, qrup 725a (AzTU). 
Mövzu: Erməni iddiaları sovet dövründə. 
Elmi rəhbər: prof. Q.İ.Hüseynli. 
2. Əliyeva Şəbnəm, qrup 655a4 (AzTU). 
Mövzu: Almaniyada  multikulturalizm. 
Elmi rəhbər: dos. Ə.S.Kərimov. 
3. Əzimli Gülşən, qrup 655a4 (AzTU).  
Mövzu: Fransada  multikulturalizm. 
Elmi rəhbər: dos. Ə.S.Kərimov. 
4. Həsənova Günay, qrup 316a5 (AzTU). 
Mövzu: ADR-in sərhəd münaqişələrinin həlli sahəsində 
nailiyyətləri. 
Elmi rəhbər: dos. İ.B.Məhərrəmov. 
5. Arazlı Gülzadə, qrup 316a5 (AzTU). 
Mövzu: ADR-in ordu quruculuğu. 
Elmi rəhbər: dos. İ.B.Məhərrəmov. 
6. Bayramov Zəkəriyyə, qr.156r (AzTU).  
Mövzu: Завоевание Гянджинского ханство царской 
России в начале XIX века. 
Elmi rəhbər: dos. R.Ə.Rzayev. 
7. İsmayılzadə Elnurə, qrup 864a1 (AzTU).  
Mövzu: Müasir elmi biliyin inteqrasiyası. 
Elmi rəhbər: dos. X.H.Dadaşov. 
8. Əliyev Emil, qrup 916r (AzTU). 


99 
 
Mövzu: Учения о трех стадиях развития общества. 
Elmi rəhbər: dos. A.F.Sadıxov. 
9. Nabatçikova Olqa, qrup 916r (AzTU). 
Mövzu: Учение  о методе Э.Дюркгейма. 
Elmi rəhbər: dos. A.F.Sadıxov 
10. Kazımov Tərlan, qrup 916a (AzTU). 
Mövzu: Qlobal problemlərin fəsadları. 
Elmi rəhbər: b/m N.F.Şirinova. 
11. Cəfərova Nərmin, qr. 676a2  (AzTU). 
Mövzu: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və milli-mədəni 
intibah. 
Elmi rəhbər: b/m. R.Ş.Quliyev. 
12. Həsənov Rizvan, qrup 476a (AzTU).  
Mövzu: Azərbaycan respublikasının sosial-iqtisadi və xarici 
siyasəti. 
Elmi rəhbər: b/m E.H.Əliyev. 
13.Musayeva Çinarə, qrup 656r (AzTU). 
Mövzu: Отец русской артиллерии-генерал Али Ага 
Шихлинский. 
Elmi rəhbər: b/m L.H.Aslanova. 
14. b/m S.Q.İmamova (AzTU). 
Mövzu: Səfəvi-Osmanlı müharibələrinin yeni mərhələsi 
(XVI əsrin 30-50-ci illəri). 
15. Rüstəmov Südeyb, qrup 746a (AzTU). 
Mövzu: Böyük Azərbaycan xeyriyyəçisi-H.Z.Tağıyev. 
Elmi rəhbər: b/m S.Q.İmamova. 
16. Yusifov Zakir, qrup 156a2 (AzTU). 
Mövzu: Azərbaycanın şimal torpaqlarının Rusiya 
tərəfindən işğalının başlanması. 
Elmi rəhbər: b/m A.G.İbrahimov. 
 
 


100 
 
İKİNCİ  İCLAS 
4 may 2017-ci il, saat 14-00, otaq 408, 2-ci bina 
 
Sədr: prof.Hüseynli Q.İ. 
Katib: Allahverdiyeva Cəmilə, qrup 686a1  
 
1. Teymur Aslanlı (Sumqayıt Dövlət Universiteti). 
Mövzu: Heydər Əliyevin təhsilə verdiyi dəyər. 
2. dos. Rzaquliyeva Səvvarə Dövlət qızı (Sumqayıt 
Dövlət Universiteti). 
Mövzu: Azərbaycan sosial mühitində multikultural 
dəyərlər. 
3. t.ü.f.d., b/m. Gülara Əlvan qızı Əliyeva (Gəncə 
Dövlət Universiteti). 
Mövzu: Dağlıq Qarabağ probleminin genezisi. 
4. İsmayıl Məmmədov (Sumqayıt Dövlət Universiteti). 
Mövzu: Azərbaycançılıq ideologiyası və Heydər Əliyev. 
5. Miriyev Əli Həsən oğlu (Sumqayıt Dövlət 
Universiteti). 
Mövzu: Heydər Əliyev və gənclik
 6. Abdullayev Ravil Fərrux oğlu,  (ADPU). 
Mövzu: Beynəlxalq münasibətlər tarixi və Heydər Əliyev 
diplomatiyası. 
Elmi rəhbər: prof. M.İ.Əmrahov. 
7. 
İslamova Sevinc (Sumqayıt Dövlət Universiteti). 
Mövzu: Dövlətin ailə və gender siyasətində rolu. 
8. Quliyeva Natavan Əyyub qızı (Sumqayıt Dövlət 
Universiteti). 
Mövzu: Qarabağ həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında 
innovativ üsullar.     
9. Həsənova Günay Həsən qızı (Sumqayıt Dövlət 
Universiteti). 


101 
 
Mövzu: Mədəni irsimizin dünya miqyasında təbliğində 
Heydər Əliyev Fondunun rolu. 
10. Hümbətova Almara Novruz qızı.
 
Mövzu: Heydər Əliyevin Azərbaycan Təhsilnin inkişafında 
rolu. 
11. Bağırova Aysel Möhübbət qızı (AMEA-nın Hüquq 
və İnsan Haqları İnstitutu).
     
Mövzu: Nüvə silahının yayılmasına qarşı beynəlxalq 
mübarizə. 
 
12. Cəlalzadə Bənövşə (Sumqayıt Dövlət Universiteti). 
Mövzu: Qloballaşma şəraitində gənclərin milli mənəvi 
dəyərlər əsasında tərbiyəsi. 
13. Əhmədova Şəhla Müzəffər qızı (Sumqayıt Dövlət 
Universiteti).  
Mövzu: Dünya ölkələrinin təhsil sistemlərində müəllim və 
şagirdlərin yeri. 
 14. Allahverdiyeva Cəmilə Fizuli qızı, qrup 686a1  
(AzTU). 
Mövzu: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti nümayəndə 
heyətinin Paris Sülh konfransında iştirakı. 
Elmi rəhbər: C.V.Xanəliyev. 
15. Abızadə Aytən, qrup 666a1 (AzTU). 
Mövzu: Azərbaycan torpaqlarının bölüşdürülməsinin başa 
çatdırılması. Türkmənçay müqaviləsi. 
Elmi rəhbər: C.V.Xanəliyev. 
16. Ağaş Fami Daşqın oğlu, qr.686a1 (AzTU).   
Mövzu: 1918-ci il Mart soyqırımı. 
Elmi rəhbər: C.V.Xanəliyev. 
 
 
 
 


102 
 
11. DİLLƏR BÖLMƏSİ 
 
BİRİNCİ  İCLAS
 
3 may 2017-ci il, saat 14-00, otaq 310, 2-ci bina 
Sədr: dos. H. Mirzəyev 
Katib: Narıngül Hacıyevaqrup 736a 
 
1. R.Ə.Vəlili  (AzDPU). 
Mövzu: Əkbər Ağayev yaradıcılığında klassik irs və 
qarşılıqlı əlaqə problemi. 
2. Nərmin Cəfərova, qrup 666a2 (AzTU). 
Mövzu: Gözəlik şairi M.P.Vaqif.  
Elmi rəhbər: dosent Həbib Mirzəyev. 
3. Rauf Abbasov, qrup 106xa (AzTU).  
Mövzu: Məmməd Araz yaradıcılığında vətən mövzusu. 
Elmi rəhbər: dosent Afaq Əsgərova.  
4. Ceyhun Məmmədov, qrup 656a (AzTU).  
Mövzu: Qadının cəmiyyətdəki rolu. 
Elmi rəhbər: dos. Gülşən Rzayeva. 
5. Aytəkin Allahverdiyeva, qrup 456a1 (AzTU).  
Mövzu: Qələmim ürəyimin qanı ilə yazdı bu naməni. 
Elmi rəhbər: dosent Pərvanə Məmmədova.  
6. Zərintac Abbasova, qrup 766a (AzTU).  
Mövzu: İnsan öz dili altında gizlənir. 
Elmi rəhbər: dosent Özbəy Nadirov.  
7. Nərmin Adıgözəlli, qrup 736a (AzTU).  
Mövzu: Məmməd Əmin Rəsulzadə.  
Elmi rəhbər: dosent Özbəy Nadirov.  
8. Narıngül Hacıyeva, qrup 736a (AzTU). 
Mövzu: Kim Demosfen olmaq istəmirsə, o, natiq deyil. 
Elmi rəhbər: dosent Özbəy Nadirov.   
9. Sabrina Eminli, qrup 716a1 (AzTU). 


103 
 
Mövzu: Azərbaycanın ilk qadın dilçi alimi prof. Rəhilə 
Məhərrəmova. 
Elmi rəhbər: dosent Özbəy Nadirov.  
10. İbrahim Xəlilov, qrup 446a (AzTU). 
Mövzu: Həyatın mənası nədir? 
Elmi rəhbər: b/m, fil.f.d. Nərminə İsayeva. 
11. Sahil Musayev, qrup 446a (AzTU). 
Mövzu: Elxan Zeynallının “Mələk” əsəri ilə bağlı 
təsəvvürlərim”. 
Elmi rəhbər:  b/m, fil.f.d. Nərminə İsayeva.  
12. Nəsibə Əliyeva, qrup 766a1 (AzTU).  
Mövzu: S.Rüstəmin poeziyasında Cənub mövsusu.  
Elmi rəhbər: b/m, fil.f.d. Mətanət Xudiyeva.  
13. Aytac Novruzlu, qrup 766a2 (AzTU). 
Mövzu: Biz gələcəyin təminatçısıyıq. 
Elmi rəhbər: b/m, fil.f.d. Mətanət Xudiyeva.  
14. Ahmad Abbaszadeh, qrup 106xa1 (AzTU). 
Mövzu: Türk mədəniyyətini mənimsəyib saxtalaşdırmağın 
mahir ustaları.  
Elmi rəhbər: müəl. Aynur Fərəcova. 
15. doktorant Pərvin Abdullabəyova (AzTU). 
Mövzu: Nitq mədəniyyəti və siyasi natiqliyin inkişafında 
Heydər Əliyev mərhələsi. 
16. doktorant Sənubər Səmədova (AzTU). 
Mövzu: Hüseyn Cavid və özbək ədəbi mühiti. 
17. Əsgərova Türfanə Rafiq qızı (ADPU).  
Mövzu: Şəkilçilərin tələffüzü ilə bağli qaydalar.  
Elmi rəhbər: Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim 
M.H.Məmmədova.  
 
 
 


104 
 
İKİNCİ  İCLAS
 
4 may 2017-ci il,saat 14-00, otaq 310, 2-ci bina 
 
Sədr: dos. H. Mirzəyev 
Katib:  Aynur Səfərli Mətləb qızı (BDU). 
 
1. Əsgərova Türfanə Rafiq qızı (ADPU).  
Mövzu: Dil qaydaları mənimsədilərkən ədəbi tələffüz üzrə 
işlərin aparilması yolları. 
Elmi rəhbər: Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim 
M.H.Məmmədova.  
2. Manafova Maarifə Nuh qızı (AMEA Nəsimi adına 
Dilçilik İnstitutu).  
Mövzu: Tibbnamə  ortaçağ  elmi və nəsr üslubunun 
mükəmməl nümunəsi kimi. 
3. Heydərova Gülay Şahsuvar qızı (Azərbaycan 
Dövlət Pedaqoji Universiteti).  
Mövzu: 
Dilçiliyyin əsas bölmələrindən olan fonetikanın 
tədrisi prosesində
 dil qaydalarının mənimsədilməsi üzrə  
işin təşkili. 
Elmi rəhbər: fil.e.d., dos. A.Hacıyev. 
4. Heydərova Aygün Eyyub qızı (Azərbaycan Dövlət 
Pedaqoji Universiteti).  
Mövzu: Hüseyn Abbaszadə yaradıcılığında multikultural 
dəyərlər: insan konsepsiyası (“Şokoladpaylayan qız” 
povesti əsasında).  
5. Məlahət Babayeva   
Mövzu: Azərbaycan nağıllarının ilk tədqiqatçıları.  
6. 
Həsənova Türkanə İlqar qızı (Bakı Slavyan 
Universiteti). 
Mövzu: Müasir azərbaycan və ingilis dilllərində infinitiv 
tərkibləri. 


105 
 
Elmi rəhbər: dos. N.Muqimova.  
7. Qasımova Nailə Zaman qızı (SDU).  
Mövzu: Müstəqillik  dövründə  Azərbaycan  
mədəniyyətinin inkişaf amilləri.  
8. Yusifova Fidan Elxan qızı (ADPU).  
Mövzu: Ədəbiyyatın tədrisində milli-mənəvi dəyərlər 
problemi. 
Elmi rəhbər:  filologiya üzrə  elmlər doktoru Y.M.Babayev. 
9. Yusifova Fidan Elxan qızı (ADPU).  
Mövzu: Hekayə janrının tədrisinin müasir tələblər 
səviyyəsində təşkili məsələləri. 
Elmi rəhbər:  filologiya üzrə  elmlər doktoru Y.M.Babayev. 
10. Yusifova Fidan Elxan qızı (ADPU).  
Mövzu: Ədəbi əsərlərin tədrisi metodikası. 
Elmi rəhbər:  filologiya üzrə  elmlər doktoru Y.M.Babayev. 
11. Yusifova Fidan Elxan qızı (ADPU).  
Mövzu: Ədəbiyyat dərslərində interaktiv təlim 
metodlarından istifadə sahəsində məktəblərdə mövcud 
vəziyyət. 
Elmi rəhbər:  filologiya üzrə  elmlər doktoru Y.M.Babayev.  
12. İsmayıl Faxtiyev (Sumqayıt Dövlət Universiteti).  
Mövzu: Heydər Əliyev və Azərbaycan dili.  
13. Aynur Səfərli Mətləb qızı (BDU).  
Mövzu: Nurməhəmməd əndəlibin “Yusif və Züleyxa” 
dastanının  təhlili. 
14. Aytən Hacıyeva (ADU).  
Mövzu: Abdulla bəy Asi yaradıcılığında Nəvai ənənələri. 
15. Məmmədzadə İlahə (Azərbaycan Dillər 
Universiteti).  
Mövzu: İlyas Əfəndiyev yaradıcılığında Qarabağ mövzusu.  
16. Ehedova Pervin (Bakı Muhendislik Universiteti). 
Mövzu: Elçin romanlarında qadın obrazlar.  


106 
 
ÜÇÜNCÜ  İCLAS
 
5 may 2017-ci il,saat 14-00, otaq 310, 2-ci bina 
 
Sədr: dos. H.Mirzəyev 
Katib: Xəyalə Kazımova (ADPU). 
1. Dadaşova Cəmalə Habil qızı (Bakı Mühəndislik 
Universiteti).   
Mövzu: Zərf və digər nitq hissələri: mübahisəli məsələlər.  
2. Xəyalə Kazımova (ADPU). 
Mövzu: Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığında ana dili, 
bayraq, vətən sevgisinin əksi.  
3. Mansumova Xəyalə (Bakı Mühəndislik Universiteti).  
Mövzu: Cəlil Məmmədquluzadənin publisistkasının 
özünəməxsusluğu. 
4. Fərruxbəyli Nərgiz (Bakı Mühəndislik Universiteti). 
Mövzu: İKT terminologiyası ilə bağlı bəzi problemlər.  
5. Axundova Təhminə (AMEA Nəsimi adına Dilçilik 
İnstitutu). 
Mövzu: Ramiz Rövşən poeziyasında sinonimlər.  
6. Cəfərli Lalə (Bakı Muhendislik Universiteti).   
Mövzu: "Eli ve Nino" dramında sevgi xetti.  
7. Sarvan Bədəlov (Sumqayıt Dövlət Universiteti). 
Mövzu: Müasir standartlara uyğun effektiv mühazirə 
mətnlərinin tərtibi.  
8. Ələkbərova Günel Rüstəm qızı (Azərbaycan Dillər 
Universiteti).  
Mövzu: Cavad Heyətin "Müqayisətül-lüğəteyn" əsərində 
iki dilin (türk və fars) qarşılaşdırılması.  
9. Nergiz Qurbanova (Azərbaycan Dillər Universiteti). 
Mövzu: Azərbaycan və türk dillərində zənginləşmə 
prosesinin tarixi kökləri.  


107 
 
10. Dos. Məmmədova Minəvvər Firudin qızı 
(Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyi 
Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi).   
Mövzu: The Process of Developing assessment as a part 
of linqvo-didactic teaching.  
11. Tahirli Kürsümxanım Yaşar qızı (Azərbaycan 
Dillər Universiteti).  
Mövzu: Füzuli yaradıcılığında Mövlanə ənənələri.  
12. Bəşirova Səadət Mübariz qızı (Azərbaycan Dillər 
Universiteti).  
Mövzu: Füzuli və məlamətilik (rind obrazı, ziya və riya 
anlamları). 
DÖRDÜNCÜ  İCLAS
 
3 may 2017-ci il, saat 14-00, otaq 305, 3-cü bina 
 
Sədr: dos. Y. Süleymanov 
                     Katib: Əliyeva Simarə qr.416a 
1. Əliyeva Simarə, qr.416a  (AzTU). 
Mövzu: The Ancient and Rich monuments of Azerbaijan. 
Rəhbər:   b/m Hacıyeva S.Ə. 
2. Məmmədov Sənan, qr.316a
4
 (AzTU). 
Mövzu:  The Rich Culture of my native country 
Azerbaijan. 
Rəhbər: b/m Hacıyeva S.Ə. 
3. Rüstəmov Zaur, qr. 316a
4
 (AzTU). 
Mövzu: The Interaction of natural and society from the 
Ecological point of view. 
Rəhbər: b/m Hacıyeva S.Ə. 
4. Dostəliyeva Jalə, qr.656a
2
  (AzTU). 


108 
 
Mövzu: Digital divide.  
Rəhbər:   b/m Vəliyeva İ.Z. 
5. Camalova Sənubər, qr.916a
1
 (AzTU). 
Mövzu: Computer.Network. 
Rəhbər:  b/m Vəliyeva İ.Z. 
6. Babayev Dərgah, qr.666a
1  
(AzTU).
 
Mövzu: How has technology affected our lives? 
Rəhbər: b/m Allahverdiyeva Q.M. 
7. Əliyev Samir,  Əhmədov Əli, qr.656a
1
,
  
qr.656a
2
,  
(AzTU). 
Mövzu: How modern games are developing? 
Rəhbər: b/m Allahverdiyeva Q.M. 
8. Şamilli Fəhmin, Mühəmmədli Emin, qr.656a
1
,  
qr.656a
1
,  (AzTU). 
Mövzu: Modern Computer technologies (Quantiem, Neyro 
and Nano technologies). 
Rəhbər:  b/m Allahverdiyeva Q.M. 
9. Əsgərova Rəbiyyə,  qr.416a (AzTU). 
Mövzu:  Where do we make mistakes? (Harada biz səhv 
edirik?). 
Rəhbər:  dos. Alməmmədova S. 
10. İmanova Sədaqət, qr.366a
1
 (AzTU). 
Mövzu: Qlobal problems and voiceless death (Qlobal 
problemlər, səssiz gələn ölüm). 
Rəhbər:  B.m Zamanova X.Y. 
11. Kəlbiyeva Fatimə, qr.366a
1
 (AzTU). 
Mövzu:  The Force that destroys the brain for five 
minutes (Beyni 5 dəqiqəyə məhv edən qüvvə). 
Rəhbər:  b.m Zamanova X.Y. 
 
 
 


109 
 
BEŞİNCİ  İCLAS
 
4 may 2017-ci il,saat 14-00, otaq 305, 3-cü bina 
Sədr: dos. Y.Süleymanov 
                     Katib: Əliyeva Simarə qr.416a 
1. Əfəndiyev Nəbi, qr. 916a
2
 (AzTU). 
Mövzu: Как провести свободное время с пользой. 
Rəhbər: dos. Axundzadə N. 
2. Əmiraslanov Telman, qr. 516a
2
 (AzTU). 
Mövzu: Спорт в Азербайджане. 
Rəhbər:  dos. Axundzadə N. 
3. Xanayeva Ayşa, qr. 726a (AzTU). 
Mövzu: Time management. 
Rəhbər: b/m Qəndilova M.M. 
4. Əzizli İbrahim,  qr.726a (AzTU). 
Mövzu: Snipen  riffle. 
Rəhbər: b/m Qəndilova M.M. 
5. Haqverdiyev Ramin,  qr.656r (AzTU). 
Mövzu: Living with computers. 
Rəhbər: b/m Qəndilova M.M. 
6. Əhmədova Nərgiz, qr. 656r (AzTU). 
Mövzu: Facts about  Australia 
Rəhbər: b/m Qəndilova M.M. 
7. Vəlixanov Teymur,  qr.656r (AzTU). 
Mövzu: SPACE and COMPANY. 
Rəhbər: b/m Qəndilova M.M. 
8. Quliyeva Səma, qr. 656r (AzTU). 
Mövzu: History of Mickie Mouse. 
Rəhbər: b/m Qəndilova M.M. 
9. Ramazanov Kamran, qr. 656r (AzTU). 
Mövzu: History of the Windoues. 
Rəhbər:  b/m Qəndilova M.M. 
10. Arazlı  Gülzadə , qr.316a5 (AzTU). 
Mövzu:  Water pollution

Rəhbər: b/m Əsədova M.H. 


110 
 
QEYDLƏR  ÜÇÜN 
_____________________________________________ 
______________________________________________
____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə