Davlat tilida ish yuritishYüklə 35,47 Kb.
tarix05.10.2023
ölçüsü35,47 Kb.
#125426
DTIY. Sillabus. 1-kurs


OZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNO VATSIY ALAR VAZIRLIGI
ALISHER NAVOIY NOMIDAGI
O ZBEKT1LI VA ADABIYOTI UNIVERSITETI
fj^TAgJIQLAYMAN”
Prorektor £// j^-^Normamatov
2023-yil “ Of
DAVLAT TILIDA ISH YURITISH” FANI BO‘YICHA
SILLABUS
Bilim sohasi: 100 000- Ta’lim
Ta’lim sohasi: 110 000-Ta’lim
Ta’lim yoTialishi: 60111400 - O’zbek tili va adabiyoti
Toshkent-2023

Fan/modul kodi
DTIYU 105

Fan/modul turi maiburiv

Ta’lim tili
o'zbek

Ishlab chiqilgan o’quv yili
2023/2024

Seinestr

Har bir semestrdagi fan fan/modulning nomi

ECTS - Kreditlar

Haftalik dars soatlari

O‘quv mashg'ulotlari (soat)

Mustaqil ta’lim
(soat)

Jamiyuklama
(soat)

Jami:

ma’ruza

seminar

amaliy

laboratoriva

1

Davlat tilida ish yuritish

5

4

60

20

0

40

0

90

150
Jami:

5

4

60

20

0

40

0

90

150Fan maqsadi (FM)

FM1

Fanni o'qitishning maqsadi - talabalarda davlat tilida ish yuritish asoslari, rasmiy hujjatlar va ularni yozish, ish qog'ozlarini tayyorlash, nutqning uslubiy shakllari, hujjat turlari, ularning tarkibi bo'yicha nazariy bilimlar va amaliy ko’nikmalar hosil qilishdan iborat.Fanni o’zlashtirish uchun zarur boshlang'ich bilimlar

1.

Imlo qoidalari haqida ma’lumotga ega boTish i va ularni amalda qo’llay olish.

2.

Hujjatchilik va lining turlari haqidagi boshlang’ich biliinlarga ega bo’lish.

3.

Yozuv va imlo qoidalarini ishlab chiqishning nazariy va amaliy asoslarini koTsatib berish; tilning talaffuz me’yorlarini belgilashning nazariy va amaliy asoslarini izohlay olish.

4:

O'zbck tilining fonctik, leksik, grammatik taraqqiyotiga doir ina’lumotlarni umumlashmasi. o‘zbek adabiy tilining shakllanish va rivojlanish bosqichlari, morfem tarkibi. tuzilishini yorita olish.

Ta’lim natijalari (TN)
Bilimlar jihatidan:

TNI

- o'zbek adabiy tili me’yorlari. rasmiy nutq uslubi, ish hujjatlari turlari va ularning turlari, tuzilishi, hujjatlarning paydo boTishi va tarixini oTganish, bu sohadagi dolzarb muammolarni aniqlash haqida tasawurga ega bo ‘lishr.
TN2

ish hujjatlari va ularga qo'yiladigan asosiy talablar, hujjat turlari va ish yuritish asoslari, ish yuritish till va uslubi, xizmat yozishmalari bilan ishlash texnologiyalari haqida tasavvurga ega bodishi;

TN3

farmoyish hujjatlari va ulaming turlari, shaxsiy ish qog'ozlari uslubi, muassasalarda ish yuritishni tashkil etish texnologiyalari, ish yuritishni takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari haqida haqida tasavvurga ega bo'lishi.

TN4

Hujjatlar oqimi turlari, olinma hujjatlar, jo‘natma hujjatlar, ichki hujjatlar, jo'natiladigan va ichki hujjatlarni tuzish hamda rasmiylashtirish, hujjatlarni ro'yxatga olish, hujjatlar ijrosini nazorat qilish kabi ma’lumotlami bilishi va ulardan foydalana olishi;
Ko ‘nikmalar jihatidan:

TN5

- hujjatchilik tarixi, xususan, sharq hujjatchiligi; hujjat turlari va ish yuritish asoslari, hujjat tili va uslublari haqidagi fikr bildira oladi;

TN6

- o'zbek tilida rasmiy hujjatlarni to‘g‘ri yoza olish, o‘z faoliyatida ijodiy rivojlantira bilish va mavjud muammolar bo'yicha yechimlar qabul qila olishni biladi;

TN7

- hujjat turlari, rasmiy hujjatlarning yozilish tartibi haqidagi bilimlarni amalda qo’ Hay oladi;

TN8

- davlat tilida yoziladigan har qanday huquqiy-me’yoriy hujjatlarni shakllantirish va tahrir qilishni biladi va qodlay biladi.Fan mazmuni

Seat

Mashg'ulotlar shakli: ma’ruza (M) I semestr

20

Ml

Kirish. Hujjatchilik tarixi. Sharq hujjatchiligi

2

М2

O‘zbekistonda hujjatchilik tarixi

2

М3

Yangi O‘zbekistonda Davlat tilida ish yuritishning me’yoriy-huquqiy va ina’naviy asoslari

2

M4

Yangi tahrirdagi davlat tili to‘g'risidagi qonunning mazmun-mohiyati

2

M5

Ish yuritish tili va uslubi. Hujjat turlari va xususiyatlari

2

M6

Tashkiliy hujjatlar

2

M7

Farmoyish hujjatlari

2

M8

Ma’lumot-axborot hujjatlari

2

M9

Xizmat yozishmalari vadiplomatik yozishmalar

2

MIO

Hujjatlar ustida ishlash tartiboti

2

Mashg'ulotlar shakli: amaliy mashg'ulot (A) I semestr

40

Al

Tashkiliy hujjatlar tayyorlash. (guvohnoma, yo'riqnoma, nizom-ustav, shartnoma).

2

А2

Farmoyish hujjatlari tayyorlash. (buyruq, buyruqdan ko‘chirma, ko‘rsatma, farmoyish).

2

АЗ

Ma’lumot-axborot hujjatlari tayyorlash. (ariza,
bayonnoma, bayonnomadan ko'chirma).

2

А4

Bildirishnoma, dalolatnoma, ishonchnoma yozish. (ma’lumot-axborot hujjatlari).

2

АЗ

Ma’lumotnoma, tavsifnoma va tavsiyanoma yozish.

2

А6

Tarjimayi hoi. tilxat yozish.

2

А7

Tushuntirish xati. e’lon yozish.

2

А8

Hisobot matni tayyorlash.

2

А9

Xizmat yozishmalari. (manzii, taklifnoma, telegramma va telefonogramina).

2

А10

Axborot xatining o‘ziga xos xususiyatlari. (xat turlari).

2

All

Da’vo va iltimos xati.

2

А12

Kafolat xati. so'rov xati.

2

А13

Tijorat yozishmalari. (shartnoma).

2

А14

Diplomatik yozishmalaming turlari, (nota, memorandum).

2

А15

Ma’lumotnoma, rezyume tayyorlash. (CV).

2

А16

Hujjat matnini tahrirlash. (tahrir).

2

А17

Ko’rik-tanlov nizomi tayyorlash. (nizom).

2

А18

Rahbar sifatida lavozim yo‘riqnomasi tayyorlash. (yo’riqnoma).

2

А19

Kompyuterda hujjat matni tayyorlash. (hujjat matni).

2

А20

Kompyuterda hujjat matnini tahrir qilish, o'zgartirish va vangilash.

2

Mustaqil ta’lim (МТ)

90

1

Prezident Shavkat Mirziyoyeviiing “0‘zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini tubdan oshirish chora-tadbirlari t9cg‘risida”gi Farmoniningtarixiy ahamivati.

4

2

Ma’naviyat va davlat tilini livojlantirish masalalari departamenti tashkil etilishi va uning faoliyati.

4

5

O'zbekiston Respublikasi Prezidentiniiig “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora- tadbirlari to‘g‘risida”gi Farnioninitig mazmun-mohiyati.

4

4

VMning “Mamlakatimizda davlat tilida ish yuritishni samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to‘g‘risi”dagi qarorining davlat tilida ish yuritishni samarali tashkil etishdagi o‘rni.

4
5

Daviat tili to‘g‘risidagi Qonun va uning yangi tahririlari mazmun- mohiyati

4

6

Toshkeng daviat cfzbek tili va adabiyoti universiteti mamlakatda o'zbek adabiy tili nie’yorlari va daviat tilida ish yuritish asoslarini o'rgatishni bosliqaruvchi markaz sifatida.

4

7

Hujjatiaming paydo bo'lishi va tarixi.

4

8

Ish hujjatlari va ularga qo'yiladigah tulablar.

4

9

Nutqning uslubiy shakllari.

4

10

Rasmiy nutq uslubi va rasmiy ish yuritishning o‘zi.ga xos tomonlari.

6

11

Adabiy til me’yorlari. Yangi alifbo va imlo nie’yorlari.

4

12

Tashkiliy hujjatlar (guvohnoma, yo'riqnoma, nizom-ustav, sliartnoma).

6

13

Fartnoyish hujjatlari (buyruq, buyruqdan ko‘chirma, ko'rsatma, farmoyish).

6

14

Ma’lumot-axborot hujjatlari (ariza, bayonnoina, bayonnomadan ko'chirma).

6

15

Diplomatik hujjatlar: nota, bayonot, memorandum, qaydnoma (protokol), rasmiy xat, ilova xat.

6

16

Xodimlar faoliyatiga doir hujjatlar

4

17

Hujjatlardagi zaruriy qismlar (rekvizitlar) va ularni rasmiylashtirish.

4

18

Hujjatlar ustid a ishlash tartiboti

4

19

Mamlakatimizda olib borilayotgan til sivosati

4

20

Tarixiy manbalarda hujjatchilik haqidagi fikrlarning keltirilishi.

4

tushunadi, biladi, ifodalay oladi, aytib beradi hamda fan bo'yicha tasavvurga ega deb topilganda - 5 (a’lo) baho;
talaba mustaqil mushohada yuritadi, olgan bilimini amalda qo'llay oladi, fanning mohiyatni tushunadi, biladi, ifodalay oladi, aytib beradi hamda fan bo'yicha tasavvurga ega deb topilganda - 4 (yaxshi) baho;
talaba olgan bilimini amalda qo'llay oladi, fanning mohiyatni tushunadi, biladi, ifodalay oladi, aytib beradi hamda fan bo'yicha tasavvurga ega deb topilganda - 3 (qoniqarli) baho;
talaba fan dasturini o'zlashtirmagan, fanning mohiyatini tushunmaydi hamda fan bo'yicha tasavvurga ega etnas deb topilganda 2 (qoniqarsiz) baho bilan baholanadi.

Asosiy adabiyotlar

1.

Aminov M., Madvaliyev N., Mahkamov N., Mahmudov N.. Odilov Y. Davlat tilida ish yuritish. - Toshkent. 2020.

2.

Mahmudov N., Rafiyev A., Yo'ldoshev I. Davlat tilida ish yuritish. - Toshkent, 2007.

3.

Aminov M. v.b. Ish yuritish. Amaliy qo'llanma. - T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2017.

Qo'shintcha adabiyotlar

1.

Mirziyoyev Sh. Buyuk kelajagimizni ntard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. - Toshkent: O'zbekiston, 2017.

О z..

Mirziyoyev Sh. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash - yurt taraqqiyoti va xalq farovonligininggarovi. - Toshkent: O'zbekiston, 2017.

3.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g‘risida”gi fannoni.

4.

“Ўзбек тилинингдавлат тили сифатидаги нуфузи ва мавқеини тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисида’Ти ПФ-5850-сонли фармон. 2019 йил 21 октябрь.Fan o'qituvchisi to'g'risida ma’Iumot

Muallif:

Muhabbat Madaminova - PhD, katta o‘qituvchi

E-mail:

muhabbatinadaminovaO(S)gmail.com

Tashkilot:

TDO'TAU, “O'zbek lili va adabiyoti” kafedrasi

Taqrizchilar:

LO'rozova ToshDO'TAU “O'zbck tilshunosligi”
kafedrasi katta o’qituvchisi, i'.f.f.d. (PhD).
К..Mavlonovn ToshDO'TAU '‘Ona tili va adabiyoti” kafedrasi dotsenti. ped.f.d. (PhD).

Mazkur Sillabus universitet o'quv-uslubiy Kengashining 2023 yil avgustdagi


1-sonli yig'ilish bayoni bilan tasdiqlangan.
Mazkur Sillabus “O'zbek tili va adabiyoti” kafedrasining 2023 yil avgustdagi 1-sonli yig'ilish bayoni bilan ma’qullangan.
O'quv-uslubiy boshqarma boshlig'i
V. Nazarov
M. Abdullayeva
Q. Yo‘ldoshev
M. Madaminova
Fakultet dekani
Kafedra inudiri
Tuzuvchi

Talabalarning bilimini baliolash va kreditlarni to* 1 2 plash jarayoni O‘zbekiton Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lirn vazirining 2018-yil 9-avgustdagi 19-2018-son buynig'i bilan tasdiqlangan “Oliy ta’lim muassasalarida talabalar bilimini nazorat qilish va baliolash tizimi to‘g‘risida”gi Nizom talablari asosida belgilanadi.
1. Nazoratlarni amalga oshirisli tartibi.
Oraliq nazorat: 0‘tilgan mavzular asosida og'zaki shaklda o‘tkaziladi.
Yakuniy nazorat: Seinestr davomida o‘tilgan mavzular bo'yicha yozma shaklda o'tkaziladi.
Izok: Oraliq nazorat turi har bir fan bo'yicha fanning xususiyatidan kelib chiqqan holda 2 martagacha о ‘tkazilishi manikin.
Talabani oraliq nazorat turi ho ‘yicha baholashda, uning о 'quv mashg ‘ulotlari davomida olgan baholari inobatga olinadi.
Nazoratlarning o'tkazilishi muddatlari mityyan о'quv yilida tasdiqlangan о ‘quv jarayoni jadvali asosida tashkil etiladi.
2. Talabalarning bilimi baholash mezonlari:
talaba mustaqil xulosa va qaror qabul qiladi, ijodiy fikrlay oladi, mustaqil musliohada yuritadi. olgan biliinini amalda qo‘llay oladi, fanning mohivatini

Yüklə 35,47 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə