Derrida w obronie etykiYüklə 107,14 Kb.

tarix25.07.2018
ölçüsü107,14 Kb.


 

 

Teksty Drugie 2004, 5, s. 96-100                

 

  

 

  

 

  

 

  

Derrida w obronie etyki 

 

Joanna Orska 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

http://rcin.org.pl
Derrida w   obronie  etyki

W   listo p ad o w ej  „ O d r z e ”  z  ze sz łego  ro k u ,  w   tek ś cie  Internet  a  nasza  przyszłość szczęśliw a, M a ł g o r z a t a   D z i e d u s z y c k a   o p is u je   p rz e b i e g   d e b a t y  te m a t y c z n e j   „ B u d o ­

w a n ie   sp ołecznej  w ie d z y ” ,  p r z e z n a c z o n e j  dla  c z ło n k ó w   U N E S C O   (P aryż,  2001). 

S p o t k a n i e   z g r o m a d z i ł o   h u m a n i s t ó w   o  p r a g m a t y c z n y m   z a c i ę c i u ,   e n t u z j a ­

z m u j ą c y c h   się  m o ż l iw o ś c i a m i ,  ja k i e   d a je   s z y b k i  p r z e p ł y w   i n f o r m a c j i .   J e d e n  

z  uczestn ik ó w ,  p r e z e n t o w a n y  w  ty m   n u m e r z e  „ O d r y ”, M a n u e l   C a s te lls ,  ry s u je   c u ­

d o w n e   p e rs p e k ty w y  ro zw o ju  z a p ó ź n i o n y c h   k ra j ó w  d z ię k i  n o w o c z e s n y m   k o m p u t e ­

row ym   t e c h n o l o g io m ,  m a j ą c y m   się  p rz y c z y n ić   nie  ty lk o  do  p o d n i e s i e n i a   p o z i o m u  

e d u k a c j i   i  a tr a k c y jn o ś c i  n a u c z a n i a ,  ale  m i ę d z y   i n n y m i   do  w y r ó w n a n i a   ró żn ic 

s p o ł e c z n y c h   na  świecie.  Z a  o p t y m i z m e m   C a s te lls a   stoi  p r z e k o n a n i e ,   że  d r o g ą   do 

szczęścia  jest  p o d n i e s i e n i e   p r o d u k t y w n o ś c i  sp o łeczeń stw a.

N o  c ó ż ...  k a ż d e m u ,  kto  śled zi c o d z i e n n i e  p r a s ę , t r u d n o  ja k o ś  u w ie r z y ć  w  brave 

new  w orld  g lo b a l n e j  k r z e m o w e j  d oli ny.  N ie p o k ó j   b u d z i   t a k ż e   to n   C a s t e l l s a   -  ton 

m ę d r c a   p r o j e k t u j ą c e g o   m a t r y c ę   n o w e g o  i n t e r n e t o w e g o  c z ło w ie k a .  N i e p o p r a w n y  

o p t y m i z m   i  s z l a c h e t n a   n a iw n o ś ć   to   n i e o d ł ą c z n e   c e c h y   h u m a n i s t y c z n e j   m y ś li 

o ś w ie c e n i o w e j , k t ó r e   n i e w ą t p l i w i e   p r z y s p a r z a ł y b y   jej  w d z i ę k u ,  g d y b y  n i e   p e w n a  

n i e o d ł ą c z n a   od  n ic h   a u t o r y t a r n o ś ć .   P r a w d z i w ą   u lg ę   p r z y n o s i   w ię c   o s a m o t n i o n y  

gło s s c e p t y k a  w c h ó r z e   z a d o w o l o n y c h   f u t u r y s t ó w  z U N E S C O .  M o w a   o  k o n f e r e n ­

cy jn e j  w y p o w i e d z i  J a c q u e s ’a  D e r r i d y ,   n ie   p o d d a j ą c e g o   się  f a s c y n a c ji  n o w y m i  

te c h n o l o g i a m i .   B r z m i   o n a   t u t a j ,   co  c ie k a w e ,  co  n a j m n i e j   „ w s t e c z n i e ” .  D e r r i d a ,  

r e f e r u j e   D z i e d u s z y c k a ,   p r z y p o m i n a   o  ty m ,  że  n a s z e   d z i e d z i c t w o   w y w o d z i  się 

z  k u l t u r y  a n t y k u ,   c h r z e ś c i j a ń s t w a   i  o ś w ie c e n i a ,  a  k o n c e n t r u j e  s ię  p r z e d e  w s z y s t ­

k i m   na  p y t a n i u :   k i m   jest  b li ź n i.  D e r r i d a   p r z y p o m i n a ,   że  w i e d z a   n i e   je s t  j e d n o ­

z n a c z n a   z  i n f o r m a c j ą ,   że  z a k ł a d a   o n a   raczej  p e w i e n   p o r z ą d e k ,   d z i ę k i   c z e m u  

u m a c n i a   się  to ż s a m o ś ć . Z e  w ie d z a   to n i e  to s a m o , co i n f o r m a c j a ,  a  jej  g r a n i c e  w y ­

z n a c z a   u m i e j ę t n o ś ć   p o d e j m o w a n i a   d e c y z j i  i  p r z y j m o w a n i e   o d p o w i e d z i a l n o ś c i  -  

o  te  p r o c e s y  w ię c  n a l e ż y  w d o b ie  i n f o r m a c j i   z a d b a ć .  W   k o ń c u   m ó w i, że  t e c h n o l o ­

96

http://rcin.org.pl
Orska  Derrida w   obronie  etyki

gia   z m i e n i a   c z ło w ie k a ,  ale   ty l k o   p o w i e r z c h o w n i e ,   b o w i e m   c z ł o w i e k   n ie   z m i e n i ł  

się  w   z a s a d z i e   ju ż   o d   d w u d z i e s t u   w iek ó w .  O k r e ś l e n i e   f r a n c u s k i e g o   filo z o fa   s t o ­

so w n ie   d o   r o li,  w   ja k iej  p o l e m i z u j ą c   z  e n t u z j a s t a m i   e r y   i n f o r m a c j i   w y s t ę p u j e   -  

a w ię c  j ak o   j e d y n e g o  n a  k o n f e r e n c j i  o b r o ń c y  p r a w d z i w i e  h u m a n i s t y c z n y c h   id e i -  

jest  t u t a j   n i e   o d   rzeczy.  P r z y j ę c i e   t a k i e j  w ł a ś n i e   roli  p r z e z   D e r r i d ę   s t a n o w i ,  ja k 

p r z y p u s z c z a m ,   g e s t  do ść  n ie s p o d z i e w a n y ,   z a s k a k u j ą c y   d l a   w i e l u   p o l s k i c h   z a g o ­

r z a ł y c h   k r y t y k ó w   d e k o n s t r u k c j i .   U t r w a l i ł a   się  u  n a s   b o w i e m   do ść  d ł u g a   l i t a n i a  

z a r z u t ó w   k i e r o w a n y c h   p o d   a d r e s e m   D e r r i d y   n i h i l i s t y ,   D e r r i d y   a n t y h u m a n i s t y ,  

D e r r i d y   a n t y m e t a f i z y c z n e g o ,  b e z   s k r u p u ł ó w   p o d w a ż a j ą c e g o   K a r t e z j a ń s k i e   p o d ­

w a l i n y  e u r o p e j s k i e g o  ratio, D e r r i d y  g ło s z ą c e g o , że  n ie   m a   n ic   p o z a  t e k s t e m ,  a  p o ­

z n a n i e   n i e   jest  m o ż l iw e .  C z y   ro la   „ o b r o ń c y   c z ł o w i e k a ”  jest  r z e c z y w iś c ie   n ie   do 

p o g o d z e n i a   z  d e k o n s t r u k c j ą ?   P o d o b n i e   p o s t a w i o n y   p r o b l e m   u s i ł u j e   ro z w ią z a ć  

J a c e k  G u t o r o w  w w y d a n e j   ju ż   ja k i ś  c zas t e m u ,   a  m a ł o   n i e s t e t y  z n a n e j   k s i ą ż c e  N a  kresach  człow ieka.  S ze ść  esejów o  dekonstrukcji^.

A u to r,  ja k   z a z n a c z a   we  w s tę p i e ,  p r a g n i e   p r z e d s ta w ić   d z ie ł o   D e r r i d y   ja k o   p r o ­

je k t  p r z e d e   w s z y s t k im   egzy sten cjaln y ,  nie   s k u p i a j ą c y   się  w ięc  ty lko  n a   filozofii 

ję zyka ,  ja k  p rz y j ę ło   się  w   k rę g a c h   u w a ż a ją c y c h   d e k o n s t r u k c j ę   za  w a r i a n t   post- 

s t r u k t u r a l i z m u .   G u t o r o w  ro z t r z ą s a  w ię c  is totę  p o w ią z a ń   m y ś li  D e r r i d y  z  filo zofią 

„ b y c ia ”  czy  „ m y ś l e n i a   b y c i a ”  M a r t i n a   H e i d e g g e r a ,  s z c z e g ó l n ie   często  z e s t a w i a   ją 

z m y ś lą  E m m a n u e l a  L é v in a s a , an a l i z u j e   p o jęcia p rz y j a ź n i , d a r u ,  g o ś c i n n o ś c i, k t ó ­

re w  p i s m a c h  a u t o r a  Chory pojaw iły  się na p r z e ł o m i e  lat 80. i 90.  D r u g a ,  b a r d z o  c i e ­

k aw a część  k s i ą ż k i  p o ś w ię c o n a   jest z w ią z k o m   D e r r i d y  z  m y ś lą   d ia l o g ic z n ą , z  m i s ­

ty k ą  c h r z e ś c i j a ń s k ą   i  ży d o w sk ą,  te ologią   n e g a ty w n ą ;  o m a w i a   też  s t o s u n e k   f r a n c u ­

skiego  filozofa  do  ś m ie rc i .  S ąd z ę   je d n a k ,  że  p r z e w o d n i m ,   c h o ć   p o d s k ó r n y m  

w ą t k i e m  całe go w y k ł a d u   jest ch ęć d o w ie d z e n i a , że  ta k  c h a r a k t e r y s t y c z n a   d l a   D e r -  

r i d i a ń s k i e j   s t r a t e g i i   n i e k o n k l u z y w n o ś ć  -  w y r a ż a ją c a   się  ra czej  w   m n o ż e n i u   p y ta ń  

n iż   d a w a n i u   ja s n y c h   o d p o w ie d z i,  w   c ią g ły m   k w e s t i o n o w a n i u   w niosków ,  d o   k t ó ­

ry ch   ju ż,  ju ż  w y d a j e m y   się  zbliżać,  nie   s ta n o w i  g e s t u   o d r z u c e n i a   i  n e g a c ji, w   ty m  

w y p a d k u   p r o b l e m ó w   h u m a n i s t y k i   i  ety k i  poję tej  b a r d z o   p o   e u r o p e j s k u .   N i e   p r o ­

w a d z i  d o   a n t y h u m a n i z m u ,   o  k tó r y   p o w s z e c h n ie   p o d e j r z e w a n y   jest  D e r r i d a   -  

i  m o ż e   być  d z i a ł a n i e m   w ła ś n i e   ety cz n y m .

S a m   fr a n c u s k i   fi lo z o f w  w ie lu   sw oich  p r a c a c h   z a p r z e c z a   d o m n i e m a n e m u   o d c i ­

n a n i u   się  od  o św ie c e n io w y c h   tr a d y c ji,  zbyw a  p o d e j r z e n i a   o  n i h i l i z m   i  d e m e n t u j e  

n a j b a r d z i e j   p o p u l a r n e   r o z u m i e n i e ,   w ie lo z n a c z n e g o   p rz e c i e ż ,  n a js ły n n i e js z e g o  

swego  s t w i e r d z e n i a :  „il  n ’y a p a s  dehors de  texte”.  U w a ż n i  c z y t e l n i c y   d z ie ła   D e r r i d y  

w ie d z ą ,  że  p o ję c i a   ta k ie ,  ja k  p o d n i e s i o n e   p rz y   o k a z ji  d e b a t y   U N E S C O   -   „ p o d e j ­

m o w a n ie   d e c y z j i”  czy   „ p rz y j m o w a n i e   o d p o w i e d z i a l n o ś c i ”  -   o t w ie r a ją   w   d e k o n ­

s t r u k c j i   p ie k ł o   w ie lo z n a c z n o ś c i.  P o ró w n u j ą c   s t r a te g i ę   d e k o n s t r u k c y j n ą   d o   r e n e ­

sansow ej  m e l a n c h o l i i ,   s n u j ą c   r o z w a ż a n ia   n a d   is to tą   n ie z d e c y d o w a n i a   księ c ia  

D a n i i   H a m l e t a ,  G u t o r o w  p rz y t a c z a   słowa  p o w tó r z o n e   p r z e z   D e r r i d ę   za  K i e r k e g a -  

a r d e m :  „ m o m e n t   decyzji  jest  s z a l e ń s t w e m ” .  M u s i   być  s z a l e ń s t w e m   w  św iecie  po-

J.  G u to r o w  N a  kresach  czło w ieka .  S z e ś ć  esejów o d eko n stru kcji,  O p o le   2 0 0 1 .97

http://rcin.org.pl
Roztrząsania  i  rozbiory

w t a r z a l n y c h   n a w ykow o wyborów  -  na   p r z y k ł a d  z e m s ty  czy lo ja ln o ś c i w o b e c  ojca -  

k tó r y c h   tr a fn o ś c i  n ic   poza  w ła ś n i e   s a m y m   n a w y k ie m   H a m l e t o w i   n ie   g w a r a n t u j e ,  

k tó r y c h   ra c j o n a ln o ś ć   pozo staje  z a s a d n a   w obec  z d ra d l iw e j  być  m o ż e   sieci  fi k c y j­

ny ch ,  a r b i t r a l n i e  u s t a n o w i o n y c h  w a r u n k ó w ,  w obec p r z e m i j a j ą c y c h  być  m o ż e  o k o ­

liczności. M e l a n c h o l i k  cofa się  p rz e d  w y b o r e m , od w le k a   jego m o m e n t ,  p o g r ą ż a  się 

w n ie j a s n o ś c i a c h .  W   jego w a h a n i u  w y ra ż a   się  m ęc z ą c e   n a p ię c ie   e g z y s t e n c ji ,  k tó r a  

n ie  jest f a k t e m , a p ro ces em . M i m o  to D e r r i d a  n ie  w a h a  się, k ie d y  d y s k u t u j e  z e n t u ­

z j a s ta m i  e ry   in f o r m a c ji,  przyw oła ć  w ła ś n i e   m o m e n t u   p o d e j m o w a n i a   decyzji, 

p rz y j m o w a n i a  o d p o w ie d z ia ln o ś c i , p o z o s t a ją c y c h  g łó w n y m i w s p o r n i k a m i  e u r o p e j ­

skiej ety k i, ja ko o g r a n i c z e ń  dla w ie dzy. J a k o  tego, co ró żn i ją od in f o r m a c ji. M o ż n a  

w ięc  p o w ie d z ie ć ,  że  w e d łu g   fr a n c u s k ie g o   filozofa  ró ż n i c a   p o m i ę d z y   i n f o r m a c j ą  

a w ie d z ą  jest ró ż n i c ą  e ty cz n ą w ła śnie.  D z i ę k i  tej  ró ż n ic y  w ie d z a  w filozofii D e r r i d y  

b ę d z ie   o z n a c z a ł a   raczej  p e w n e   a k ty w n e   d o ś w ia d c z e n i e   n iż   n i e p o d w a ż a l n y   st a n  

b a d a ń .

D l a   H e id e g g e r a ,  dow odzi  G uto ro w ,  c a łk o w ite   o d rz u c e n i e   m e t a f i z y k i,  „ z e r w a ­

n ie  z m y ś lą  o b y c i u ” , o k tó r e  p o d e jr z e w a   a u t o r  B ycia i czasu  N i e tz s c h e g o , jest  je d y ­

n ie  u m o c n i e n i e m  jej  g m a c h u . W  rzeczyw is tości  jest m e t a f i z y c z n y m  g e s t e m  z e r w a ­

n ia   i  w y o b c o w a n ia   się  jakiejś  a n ty -ratio  w d ą ż e n i u   do  u s t a l e n i a   k o le j n e g o ,  stałe go 

o ś r o d k a  p e w n o śc i -  tyle że „poza b y t e m ” .  H e id e g g e r, a za n i m  D e r r i d a ,  p r ó b u j ą  r a ­

czej  stw orzyć  k ry t y k ę   e u ro p e j s k ie g o   p o jęcia  „ m e t a f i z y k i ”  jako  czegoś,  co  jest  już 

d a n e , n i e p o d w a ż a l n e  i n i e r u c h o m e  -  n ie  p o d le g a j ą c e  w  z a s a d z i e  a n i z m i a n o m ,  ani 

d y s k u s ji  i  w y k lu c z a j ą c e   p ra w d z iw e   p y t a n i a   o  by t,  k tó r e   p o w in n y   u m o ż l i w i ć   tak że 

negację  s a m e g o  by cia ,  ta k i m ,  ja kie  o n o   jest.  P y ta j ą c y  o byt,  czy raczej  t u t a j   o H ei- 

d eg g e ro w sk ie   „B ycie” ,  n ie   m oże  je d n a k   całk o w ic ie  tego  poję cia  p rz e k r o c z y ć ,  ta k  

jak  n ie   m o ż e   p rz e k r o c z y ć   swojego  czło w ie czeń stw a.  F ilozofia  d e k o n s t r u k c j i ,   ja ko 

filozofia  „ n i e d e c y d o w a l n o ś c i”, ch ce w ię c raczej  poz o sta w a ć  w ja k i m ś  -  aż się  tu ta j 

pro si  -   L e ś m i a n o w s k i m   „prześ w icie  b y c i a ” .  C zyli  ta m ,  ja k  m ów i  o p o ls k i  b a d a c z , 

gd z ie   b ycie   „ n ie   je s t”  czło w ie k ie m   (ty m ,  za  co  czło w ie k  się  u w aża),  ale  i  nie  jest 

czym ś  i n n y m   niż   czło w ie k  -   „ n a   k r e s a c h   c z ło w ie k a ” .  W   i n t e r p r e t a c j i   G u to r o w a  

myśl  D e r r i d y   to  p r z y k ł a d   d o s k o n a ł e g o ,  d ia l e k ty c z n e g o   c h y b a   w  d u ż e j  m i e rz e  

b a la n s o w a n i a   p o m i ę d z y  p o c z u c i e m  oczyw istości  i obcości byc ia ,  p o m i ę d z y  b l i s k o ­

ścią s a m o ś w ia d o m o ś c i a  ty m , że zw ykle  p o s t r z e g a m y  ją ja k o  w a rto ś ć  d o p i e r o  d o c e ­

lową.  Zycie   jest sobie z a r a z e m  b lisk ie  i  obce -  tę  a w a n t u r n i c z ą   ś w ia d o m o ś ć  z a c h o ­

w u je się je d y n i e  n ie  re z y g n u ją c  an i z p o s z u k i w a n i a  p e w n ik ó w  b y tu , ani  z m o ż l iw o ­

ści  ic h  k w e s ti o n o w a n i a .  P o n ie w a ż   G u t o r o w   p rz y w o łu j e   w  k o ń c u   te o lo g ię   n e g a ­

ty w ną,  m o ż n a   by  p o k u s i ć   się  o  st w i e r d z e n i e ,  że  czło w ie k  d e r r i d i a ń s k i ,   „is to cząc 

się” ,  o k r e ś lo n y  zostaje  ty lko ze w z g lę d u   n a   to,  czym   n ie   jest.  W   te n   sp o s ó b   m o ż n a  

by  i n t e r p r e t o w a ć   sł y n n e   t w ie r d z e n ie   d e k o n s t r u k c j i ,   że  p o z y ty w n ie   i s t n i e j e   ty lko 

„ r ó ż n i c a ” .  W   k o ń c u   je d n a k  w  p e r s p e k ty w ie  N a  kresach  człow ieka  m yśl  D e r r i d i a ń -  

ska  to  n ie k o n i e c z n i e   chęć  s a m o o k r e ś l e n ia   się  czło w ie ka,  to  raczej  ch ęć w y w i ja n ia  

się  p e w n ik o m .  C h o c ia ż   w ięc  filolog  o p o ls k i  p o s z u k u j e   w  s t ra te g i i  d e k o n s t r u k c j i  

m i ejs ca  n a   ety kę,  to  o d n a j d u j e   je  p r z e d e   w s z y s t k im ,  ja k w id a ć   n a   p r z y k ł a d z i e   p o ­

wyższ ego  r o z w a ż a n ia ,  na  sposób  ja k b y   zap rzeczo n y .  I s tn ie j e   ona  w ię c  t u t a j   ty lko

98

http://rcin.org.pl
Orska  Derrida w   obronie  etyki

p o p r z e z   p a r a d o k s ,   k tó r y   u z n a je   się  za  p o d s t a w o w ą   fig u rę   m y ś li  f r a n c u s k i e g o   filo ­

zofa. N i e   m a  wię c czegoś t a k ie g o   ja k „e ty k a  d e k o n s t r u k c j i ” , s t w i e r d z a  w k o n k l u z j i  

ro z d z i a ł u   „O   ety ce  d e k o n s t r u k c j i ”  G u to r o w ,  j e d n a k   m o ż n a   w  d e k o n s t r u k c j ę   w p i ­

sać  p e w ie n   e ty c z n y   p u n k t   w id z e n ia .  T a k   n a   p r z y k ł a d z ie   p a r y s k ie j  k o n f e r e n c j i  

p r z e k o n u j e m y  się, że  ch ęć w y w i ja n ia   się  p e w n i k o m   p o z o s t a je  w  p e w n y c h   o k o li c z ­

n o ś c i a c h   d z i a ł a n i e m   ety cz n y m .

N a l e ż y   zw rócić  uw agę  n a   to,  że  a u t o r  N a   kresach  człow ieka,  b u d u j ą c   e g z y s t e n ­

c ja l n ą   w y k ł a d n i ę   c z y ta n e g o   d o t ą d   ja ko  „jęz y k o w y ”  p r o j e k t u   D e r r i d y ,   p o d ą ż a  

śc ieżk ą  p r z e t a r t ą   ju ż  w   p e w n y m   s t o p n i u   p rz e z   C h r i s t o p h e r a   N o r r i s a ,   a  w   Polsce 

p r z e z   M i c h a ł a   Paw ia   M a r k o w s k i e g o .  N o r r i s   w   D ekonstrukcji p rzeciw  postm oderni­

zm o w i  o m a w i a   p o l e m i k ę   H a b e r m a s a   z  D e r r i d ą ,   k o m e n t u j ą c   n a   b ł ę d n y c h   w e d łu g  

n ie g o   p o d s t a w a c h   o p a r t e   p o d e j r z e n i e ,  że  d e k o n s t r u k c j a   zry w a   z  r a c j o n a l n y m i  

p r z e s ł a n k a m i   p r o j e k t u   ośw iecenia.  W e d ł u g   s p a d k o b i e r c y   f r a n k f u r t c z y k ó w  o ś w ie ­

c en ie w y m a g a   n i e u s t a n n e j   odnow y, czego d o w o d z i  on w  F ilozoficznym  dyskursie no­woczesności.  D e r r i d a   w   im ię   o św ie c e n ia   now ego  d e k o n s t r u u j e   o ś w ie c e n i e   d a n e , 

a  p o z w a la j ą  m u  n a   to oczyw iste z n i m  z w iązk i, e l e m e n t y  r a c j o n a l i s t y c z n e g o , n ig d y  

nie  s p e ł n i o n e g o   o św iecen io w eg o   p r o j e k t u   -   w y m a g a n ia ,  k tó r e   s t a w i a   z a s t a n y m ,  

g o to w y m   d y s k u r s o m ,   a  k tó r e   o k a z u ją   się  ic h  nie   s p e ł n ia ć .  D e k o n s t r u k c j a   w ięc 

to  r a d y k a l iz a c j a   k r y t y k i  zaw sze  w e w n ą t r z   p r o j e k t u   o ś w ie c e n i a   o b e c n e j .  Z  tego 

w ła ś n i e   p u n k t u   w i d z e n i a   w   tr a k c ie   p a ry s k ie j  d e b a t y   D e r r i d a   p r z y p o m i n a   c z ł o n ­

k o m   U N E S C O ,   o d w o łu ją c y m   się  do  ty p o w o   h u m a n i s t y c z n y c h   id ei  w y c h y lo n e j 

w p rzy s zło ść, n ieza w isłej ratio -  p r o j e k tu j ą c e j  tu  ty m  r a z e m  z a m i a s t  k r y s z ta ło w y c h  

d o m ó w   g l o b a l n ą   k r z e m o w ą   d o l i n ę   -   o  ety cznej  isto cie  o ś w ie c e n i o w e g o   p r o j e k t u .  

J a k   pis ze  M a r k o w s k i   w   E fekcie  inskrypcji,  d e k o n s t r u k c j a   s y s t e m a t y c z n i e   u z n a j e  

i  u k a z u j e   z m e d i a t y z o w a n ą ,   s k o n s t r u o w a n ą ,   c z ą stk o w ą ,  s p o ł e c z n i e   u k o n s t y t u ­

o w a n ą  n a t u r ę  w s z e lk i c h  re a ln o śc i, czy to z ja w is k o w y c h , ję z y k o w y c h , czy p s y c h o l o ­

g ic z n y c h , nie   p o  to w szak że, by  os i ą g n ą ć   P r a w d ę , a  po to, b y p o k a z a ć , że w s z y s t k ie  

te  o p e r a c j e   są  r e t o r y c z n e ,  w ię c  ty lk o   p o z o r n i e   je d n o z n a c z n e ,  u n i w e r s a l n e .   J a c e k  

G u t o r o w  p o d o b n i e  o c e n ia  s t o s u n e k  d e k o n s t r u k c j i  do h u m a n i z m u :   D e r r i d a  nie o d ­

r z u c a  h u m a n i z m u ,  a s t a r a  się raczej  d o p r o w a d z i ć  do  sy t u a c ji , k i e d y  h u m a n i z m  zo­

s t a n i e   z a s t ą p i o n y   „ p r o b l e m e m   h u m a n i z m u ”  -   p r o b l e m e m   d o   c ią g łe g o   r o z w ią z y ­

w a n ia ,  p r o b l e m e m   u t r z y m u j ą c y m   h u m a n i s t ó w   w  n i e o d z o w n y m   d l a   n i c h ,   e ty c z ­

n y m   po g o to w iu .

J e d n ą   z  tez N a  kresach  człow ieka  jest  m ożliw ość w p i s a n i a   e ty c z n e g o   p u n k t u   w i ­

d z e n i a  w ca ło ść p r o j e k t u  D e rrid y . N i e  b y ła b y  w ię c ona,  ja k  c h c ia ł  S i m o n   C r i t c h l e y  

w  książce  The E thics o f  Deconstruction.  Derrida an d  Levinas  (1992), e f e k t e m   ja k ie g o ś 

r a p t o w n e g o  p r z e ł o m u  w m yśli D e r r i d y  w la t a c h  90. A r g u m e n t e m  b y ła b y  t u  n ie  ty l­

ko w i d o c z n a   już w  la t a c h   60.  z a le ż n o ść  o d   L e v in a s a ,  ale  m o ż l iw o ś ć   e ty c z n e j  lekcji 

w s z y s t k ic h   n a jw a ż n i e js z y c h ,  s t w o r z o n y c h   p r z e z   D e r r i d ę   poję ć.  P r z y j a ź ń   p o ja w ia  

się  w ię c w   jego  p i s m a c h   dość  p ó ź n o , w  e s e ju   The Polilics o f  Friendship  z  1988  ro k u , 

i  u m o ż l i w i a   w p r o w a d z e n i e   d r u g i e g o   z  poję ć,  k tó r e   p a d a   w   t r a k c ie   k o n f e r e n c j i  

U N E S C O - „ p r z y j m o w a n i a  o d p o w i e d z i a l n o ś c i ” . J a k  pis ze G u to r o w , D e r r i d a  r o z u ­

m i e   p r z y j a ź ń   za  L e v i n a s e m   ja ko  otw a rc ie   się  n a   „ I n n e g o ”  ( b l iź n i e g o ) ,  w łą c z n i e

99

http://rcin.org.pl
Roztrząsania  i  rozbiory

z  m ożliw o ścią  p o rz u c e n i a   sa m e g o   siebie.  J a k o   re lację  o p a r t ą   nie   na  p o li ty c z n y m  

w c h ło n ię c iu , u p o d o b n i e n i u   D r u g i e g o  do w y z n a w a n e g o   prz e z   n as, gotow ego sy s te ­

m u   w a rto ś c i,  ale  na  s z a c u n k u ,   o d p o w ie d z ia ln o ś c i  i  b e z w a r u n k o w e j  g o ś c i n n o ś c i 

w łaśnie.  W   myśli  fr a n c u s k ie g o   filozofa  g r u n t   dla  ta k i e g o  b e z w a r u n k o w e g o   o t w a r ­

cia  się  p r z y g o to w u ją   d a w n e   poję cia  differance  i  „ u p r z e s t r z e n n i e n i a ” .  Ś w ia d o m o ś ć  

r óżnicy,  pis ze  G u to ro w ,  to  t a k ż e   ś w ia d o m o ść   ró ż n ic y   o tw ier ającej  się  w e  m n i e , 

s kryw ającej  n i e z n a n e   p o z io m y   mojej  osoby:  „O tw orzyć  się  na  tę  grę  to  z a k w e s t i o ­

now ać  trwałość  m o je g o   «ja»  i  d o p u ś c i ć   m ożliw ość  czegoś  z u p e ł n i e   o d m i e n n e g o ,  

p rz y c h o d z ą c e g o   s k ą d i n ą d ”  (s.  56).  J a k   k o n t y n u u j e   dalej  b a d a c z   z  O pola:  „ d e k o n -  

s t r u k c ja   se nsu  nie  p ozw ala   na  u p r z e d m i o t o w i e n i e   B li źnie go,  na  u m i e s z c z e n i e   go 

w p o lu   m ojeg o  «ja»,  na  tr a k t o w a n i e  go  ja ko  pew n eg o  se n s u   lu b  zjaw is k a  [...]  p r z y ­

jaźń   jest  r u c h e m ,  k tó r y   n i e u s t a n n i e   p o d w a ż a   swoją  sens o w n o ść, z m u s z a j ą c   nas do 

cią głego o d n a w ia n ia   z n a c z e n i a   p r z y j a ź n i  i do c z y n ie n ia   tego  nie w p r z e s t r z e n i  o n ­

tycz nej,  lecz  raczej  e t y c z n e j”  (s.  68).  W a r u n k i e m   p rz y j a ź n i,  relacji  p o z a lo g ic z n e j, 

czy  raczej  trzeba  p o w ie d z ie ć   poza  logosem,  jest  w ięc  ś w ia d o m o ść   ró żnicy,  ś w i a d o ­

mość,  ze  n ajg łęb szy  s z a c u n e k   m o ż e m y  ok a z a ć   D r u g i e m u ,   k ie d y   u z n a m y   jego  nie- 

po zn aw aln o ść.

N i e   p o w ie m ,  że  p r ó b a ,  któ rej  d o k o n u j e   tu  G uto row ,  p ró b a   p r z e p i s a n i a   filo zo­

ficznego  p r o j e k tu   D e r r i d y   na  język  ety k i,  jest  „ cie k aw ą  p r o p o z y c j ą ” ,  „ o r y g i n a l ­

n y m   z a m i e r z e n i e m ” , „czy  pie r w s z ą  w  Polsce  taką  p r ó b ą ” .  G u t o r o w  w  r z e c z y w is to ­

ści  p o d ą ż a   p r z e t a r t y m i   ju ż p rz e z  T a d e u s z a   Sław ka  czy M a r k o w s k i e g o  s z l a k a m i   ro ­

z u m i e n i a   d e k o n s t r u k c j i   i  p o d e j m u j e   te m a t ,  jak  w s p o m i n a ł a m ,   dość  m o c n o   już 

w  d e r r id io l o g ii  obecny.  Z  d ru g i e j  j e d n a k   strony,  o p o ls k i  filolog  u k a z u ją c   p r o j e k t 

D e r r i d i a ń s k i   ja ko  p r z e d e   w s z y stk im   e g z y s t e n c ja l n y   pis ze  ksią ż k ę ,  k tó r a   w   Polsce 

p o w in n a   być  n a p i s a n a   ju ż  ja kiś  czas  t e m u , w y p e łn ia   lu k ę,  k tó r a   d a je  o  so b ie  z n a ć  

c h o c ia ż b y  w krytyce lite r a c k ie j.  I  to  nie  dla te g o , że t ł u m a c z y  D e r r i d ę   na  języ k  ety ­

ki,  jak  sądzę,  bli ższy  i  b a r d z i e j  z r o z u m i a ł y   dla   pols kie j  h u m a n i s t y k i .   Bez  lekcji 

D e r r i a ń s k i e g o   „ e g z y s t e n c j a l i z m u ”  n ie   jest  m ożliw e  przy jęcie  n a jb a r d z ie j  w a r ­

tościo w ych  pro p o zy cji  p o e ty c k i c h   lat  90.,  k tó r y m i   G u to r o w   się  fa s c y n u je ,  co  w i ­

d o c z n e   jest w w ie lu   jego  te k s ta c h   k ry t y c z n y c h ,  a  tak że w y d a n e j  n ie d a w n o  w „ Z n a ­

k u ”  książce Niepodległość głosu.  Poezja  ta k i c h   auto rów ,  ja k A n d r z e j  So sn o w sk i, T a ­

d e u s z   Pióro,  a  tak że  M a r c i n   S e n d e c k i  czy  D a r e k   F o k s,  to  nie,  ja k  się  p r z y w y k ło  

są dzić,  p ro p o zy cje  językow ych  gier.  To  poezja   g o ś c in n o śc i  iście  D e r r i d i a ń s k i e j   -  

ale  to  już  t e m a t  na  i n n y   szkic.

Joanna  ORSKA

100


http://rcin.org.plDostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə