Dərs sisteminin yaradıcısı hesab olunur. A platon b V. A. Suxomlinski c aristotel d y. A. KomenskiYüklə 151,59 Kb.

tarix11.07.2018
ölçüsü151,59 Kb.
növüDərs


3

4

56

7

89

10

1112

13

1415

A

B1

 Sinif-dərs sisteminin yaradıcısı hesab olunur. A)Platon 

B)V.A.Suxomlinski C)Aristotel D)Y.A.Komenski 

E)K.N.Ventsel

2 İ.Herbartın pedaqoji sistemində təlim pillələri. 

A)Assosiyasiya, metod, sistem, ümumiləşdirmə 

B)Assosiyasiya, nəticə, metod, sistem C)Metod, sistem, 

üsul, aydınlıq D)Sistem, analiz, ümumiləşdirmə, nəticə 

çıxarma E)Aydınlıq, assosiyasiya, sistem, metod

3

C.Lokka görə centlmeni harada tərbiyə etmək   lazımdır A)Evdə B)Təbiətin qoynunda C)Məktəbdə D) 

Xüsusi təşkil olunmuş tərbiyə müəssisələrində E) 

Mədəni tərbirlərin keçirildiyi klub və parklarda

4 Baloniya hüquq məktəbi (universiteti) nə vaxt 

yaranmışdır? A)İtaliyanın Baloniya şəhəirndə-1158-ci 

ildə B)Romada-1168-ci ildə C)Neapolda-1228-ci ildə 

D)Baloniyada-1058-ci ildə E) Venesiyada 1058-ci ildə

5

İntibah  dövründə "Şadlıq evi" məktəbi yaratmışdır: A)Mark Fabiy Kvintilian B)Con Lokk C)Fransua 

Rable D)Fittorino de Feltre E)Tomas Cefferson

6 Sinif-dərs sistemi kimin adı ilə bağlıdır? A)C.Lokkun 

B)T.Morun C)İ.Pestalotsinin D)Y.A.Komenskinin 

E)İ.Herbartın

7

Sparta tərbiyə sisteminin tamamlayıcı  mərhələsi. A)Qrammatik məktəblər B)Kifra-musiqi məktəbləri 

C)Efeblər məktəbi D)Sokratın məktəbi E)Palestra 

məktəbləri 

8 Pedaqoji nəzəriyyəsinin əsasında azad tərbiyə prinsipi 

əks olunan pedaqoq. A)Con Lokk B)Tomazo 

Kampanella C)Jan Jak Russo D)İ.Pestalotsi 

E)Y.A.Komenski

9

Hansı məşhur pedaqoqun təlim sistemi avtoritar pedaqogikaya əsaslanırdı. A)C.Lokkun B)Y.A. 

Komenskinin C)İ.Herbartın D)C.Dyuinin E)Karl 

Rocersin

10 Təlim pillələri nəzəriyyəsi kimə məxsusdur? 

A)İ.Herbarta, B)Y.A.Komenskiyə C)İ.H.Pestalotsiyə 

D)İ.Spenserə E)C.Lokka

11

Avropa intibahı hansı əsrləri əhatə edir? A)XIV-XVI əsrləri B)XIV-XVII əsrləri C)XII-XIV əsrləri D)Yeni 

dövrü E)Ən yeni dövrü

12 "Gerturudanın öz uşaqlarına təlim verməsi" kimin 

əsəridir? A)Con Lokk B)İ.Pestalotsi C)Con Dyui 

D)Y.A.Komenski E)Siseron

13

"Riyaziyyat və dənizçilik elmləri məktəbi" üçün rəsmi fərman neçənci ildə elan olunmuşdur? A)1701-ci ildə 

B)1699-cu ildə C)XVIII əsrin sonlarında D)1715-ci 

ildə E)1712-ci ildə16

17

1819

20

2122

23

2425

26

AB

14 T.Morun "Ən gözəl dövlət quruluşu haqqında qızıl 

kitab" və ya "Utoniya adası" əsrində hansı pedaqoji 

ideyalar əks olunmuşdur? A)Hərtərəfli və harmonik 

inkişaf etmiş insan tərbiyəsi B)Antik pedaqoji fikrin 

tənqidi, C).Həm oğlanlara, həm də qızlara ictimai 

tərbiyə, ibtidai savad təlimi vermək D)Təlimin ana 

dilində aparılması, təhsilin daha çox təcrübi biliyə 

əsaslanması E)Əmək tərbiyəsi və qadın  təhsili 

ideyasını irəli sürülməsi 1)A,B,C,E 2)A,C,D,E  

3)A,B,C,D  4)B,C,D,E  5)hamısı

15

Didaktika terminini ilk dəfə hansı pedaqoq işlətmişdir? A)R.Dekart  B)F.Ratke C)İ.Pestalotsi D)A.Disterveq 

E).Y.A.Komenski

16 K.D.Uşinskiyə görə Vətən pedaqogikasının əsasında 

hansı ideya durmalıdır? A)Təlim və tərbiyənin vəhdəti 

B)Xəlqilik ideyası C)Azadlıq ideyası D)Əmək 

tərbiyəsi E)Pedaqoji nəzəriyyənin təcrübi əsaslara 

sökənəkliyi

17

"Əməyin psixi və tərbiyəvi əhəmiyyəti" adlı əsər kimindir? A)Y.A.Komenski B)L.Tolstoy C)İ.H. 

Pestalotsi D)M.Y.Lomonosov E)K.D.Uşinski

18 Y.A.Komenskinin ictimai-siyasi baxışlarının əsasını 

təşkil edən cəhət nədir? A)Stoizm B)Sensualizm 

C)İctimai müqavilə nəzəriyyəsi D)Humanizm və 

demokratizim E)Təbii hüquq nəzəriyyəsi

19

Rusiyada təhsil müəssisələrinin ilk Nizamnaməsi nə vaxt və kim tərəfindən hazırlanmışdır? A)M.E.Qolovin 

1790-cı ildə B)F.İ.Yankoviç 1786-cı ildə C)V.N. 

Tatişev,1786-cı ildə D)L.O.Maqnitski,1731-ci ildə 

E)F.V.Zuyev, 1790-cı ildə

20 "İnsan tərbiyənin obyektidir" kimin əsəridir? 

A)J.J.Russo B)L.N.Tolstoy C)N.İ.Priqov 

D)K.D.Uşinski E)N.A.Dobrolyubov

21

1755-ci ildə açılmış Moskva Universitetində belə bir fakültə olmamışdır. A)İlahiyyat fakültəsi B)Tibb 

fakültəsi C)Hüquq fakültəsi D)Fəlsəfə fakültəsi 

E).Sual düzgün qoyulmamışdır

22 Didaktikanın nəzəri əsaslarını hazırlayan mütəfəkkir 

pedaqoq kimdir? A)B.Ratke B)F.Bekon C)M.F. 

Kvintilian D)İ.Herbart E)Y.A.Komenski

23

Y.A.Komenskinin əsərlərinin siyahısına aid deyildir? A)Latın dili, Xalqın səadəti, İşığın yolu, Fizika 

B)Komenski təcrübəsinə giriş, Ümumi nəsihət 

Ratixiyanın üsulu ilə ümumi təlim, Tərbiyə haqqında 

fikirlər C) Fəlsəfə bağının mübahisəli üsulları, Çex 

dilinin xəzinəsi, Dünyanın dolaşıq yolları, Ana 

məktəbi D)Dillərin açıq qapısı, Dirilmiş forsi və ya 

mühafizəkarlığın məktəbdən qovulması. Böyük 

Didaktika E)Səadət dəmirçisi və yaxud özü-özü ilə 

məsləhətləşmək sənəti,Yaxşı təşkil olunmuş məktəbin 

qanunları, Real aləm şəkillərdə

24 Dünya pedaqogikasında hansı ənənəvi təhsil sistemləri 

mövcuddur? A)Yaponiya təhsil sistemi B)Müasir Qərb 

təhsil sistemi C)Şərq Təhsil sistemi D)Sovet təhsil 

sistemi E)Fransa təhsil sistemi 1)A,B,C 2)B,D,E   

3)B,C,D  4)C,E,D  5)A,C,E27

28

2930

31

3233

34

3536

37

38A

B

25Tərbiyənin mənşəyi haqqında psixoloji nəzəriyyənin 

nümayəndəsi kimdir? A)P.Monro B)Ş.Leturno 

C)C.Silmpson D)A.Espinas E)U.M.Uott

26 "Rus dilinin qramatikası" dərsliyinin müəllifi kimdir?  

A)A. N. Radişev B)İ.İ.BetskoyC)M.Y.Lomonosov 

D)V.N. Tatışev  E)N.İ.Novikov

27

Y.A.Komenski hansı universitetlərdə təhsil almışdır? A)Heydelberq və Hernborn B)Paris və Praqa 

C)Oksford və Paris D)Baloniya və Praqa E)Praqa və 

Hernborn 

28 Tərbiyənin mənşəyi ilə bağlı təkamül-bioloji 

konsepsiyanın mahiyyətini ifadə edən bəndi göstərin. 

A)Tərbiyə fəaliyyəti ali heyvanların öz balalarına 

göstərdikləri instiktiv qayğıdır B)Bu konsepsiya 

tərbiyənin meydana çıxmasında uşaqların böyükləri 

şüursuz sürətdə təqlidini əsas götürür C)İnsan insan 

olaraq yaranmış, özünün qabiliyyəti və keyfiyyət 

imkanlarından istifadə edərək inkişaf etmişdir 

D)İnsanın tərbiyəsini fərqləndirən sosial 

xarakteristikalarla bağlıdır E)Uşaqların tərbyəsi insanın 

əmək fəaliyyətinin bir növüdür

29

Rusiyada J.J.Russonun azad tərbiyə nəzəriyyəsinin ardıcıllarından biri . A)N.Q.Çernışevski B)N.A. 

Dobrolyubov C)L.N.Tolstoy D)N.A.Korf 

E)A.N.Radişşev

30 Tərbiyənin mənşəyi ilə bağlı bioloji nəzəriyyənin 

nümayəndələri kimlərdir? A)S.Leturno C.Simpson, 

Y.A.Komenski B)Y.A.Komenski,İ.Herbart, 

A.Disterveq C)Morqan,R.Vinter, S.Kramer D)Pifaqor, 

Sokrat Aristotel E)C.Simpson, Ş.Letuno, A.Espinas

31

"Tərbiyədə hər şey tərbiyəçinin şəxsiyyətinə əsaslan-malıdır" fikri kimə məxsusdur? A)K.D.Uşinski 

B)L.N.Tolstoy C)J.J.Russo D)R.Əfəndiyev 

E)M.T.Sidqi

32 Elmi bilik sistemi kimi didaktika (təlim nəzəriyyəsi) ilk 

dəfə kim tərəfindən işlənmişdir? A)J.J.Russo 

B)L.N.Tolstoy  C)N. İ. Piroqov D)İ.Pestalotsi 

E)Y.A.Komenski

33

Sparta tərbiyə sisteminin səciyyəvi xüsusiyyətlərinə aid olan bəndləri seçin. A)Gənclərin tərbiyəsi dövlətin 

ixtiyarında idi B)Fiziki və hərbi hazırlığa xüsusi diqqət 

yetirilirdi, C)Qullar ,,danışan alətlər” adlandırılırdı 

D)Yeddi yaşaqədər uşaqlara  ailədə tərbiyə verilirdi 

E)Qızların hərbi-fiziki təliminə diqqət yetirilirdi.) 1)A, 

B,C  2) B, D, E   3) A, C, E   4)  A, B,E  5) A, C, D       

34 "Pedaqoji poema" kimin əsəridır? A)Avraham Maslou 

B)Karl Roçers C)N.K.Krupskaya D)Y.K. Babanski E) 

A.S. Makarenko

35

"Qarqantua və Pantaqruel" əsəri kimindir? A)B.de Feltre B)Fransua Rable C) Mişel Monten D)Tomas 

Mor E)Dante Aligeri

36 Elmi pedaqogikanın yaradıcısı. A)C.Lokk B)Y.A. 

Komenski C)J.J.Russo D)Mişel Monten E)Erazm 

Rotterdamski39

40

4142

43

4445

46

4748

49

5051

52

53A

B

37J.J.Russonun məşhur əsəri. A)"Böyük didaktika" 

B)"Ağıl haqqında təcrübələr" C)"Təcrübələr" D)"İnsan 

tərbiyənin obyektidir" E)"Emil yaxud tərbiyə 

haqqında"

38 Con Lokka görə tərbiyənin məqsədi A)Özünü dərk 

etmə B)Hərtərəfli inkişaf C)Şəxsin özünü inkişafı 

D)Tanrıya qovuşma E)Centilmenin tərbiyəsi

39

Platonun tərbiyə haqqında fikirləri hansı əsərlərində əks olunmuşdur? A),,Dövlət” və ,,Poetika” B),,Dövlət” 

və ,,Qanunlar” C),,Qanunlar” və ,,Tərbiyə haqqında” 

D),,Metafizika” və ,,Məntiq” E)E ,,Poetika” və 

,,Nikomax etikası”                  

40 İ.Pestalotsiyə görə tərbiyənin məqsədi. A)Çentlme-nin 

tərbiyəsi B)Özünü dərk etməyə səy etmə C)Şəxsiyyətin 

ahəngdar inkişafı D)Hərtərəfli inkişaf    E) 

Özünütərbiyə

41

1804-cü il nizamnanməsi ilə Rusiya təhsil sisteminə gətirildi. A)Silkilik B)Kadet korpusları C)Təlimdə 

ardıcıllıq, varislik D)Məhəllə məktəblərinin dövlət 

tərəfindən maliyyələşdirilməsi E)Universitetlərə 

muxtariyyat

42 "Tərbiyə haqqında" əsəri hansı antik mütəfəkkir-

pedaqoqundur? A)Ksenofont  B)Aristotel  C)Pifoqor  

D)Diogen E)Platon              

43

12 cilidlik “Natiqlik sənəti haqqında” əsəri kimindir? A)Pifaqor B)Domokrit C)Heraklit D)Aristotel 

E)M.F.Kvintilian             

44

Qədim Romanın mütəfəkkir pedaqoqlarını seçin. A)M.Averli, M.Siseron, L.Seneka, Plutarx 

B)M.Siseron, L.Seneka, Plutarx, M.Kvintilian 

M.Averli C)L.Seneka, M.Siseron, Plutarx, 

M.Kvintilian, Ksenofant D)L.Seneka, M.Averli, 

Museimun, Plutarx E)Platon, T.Mor, M.Averli, 

L.Seneka         

45

Bağdadın ,,Nizamiyyə” mədrəsəsi neçənci illərdə inşa edilmişdir? A)1017-1092-ci illərdə B)1065-1067-ci 

illərdə C)976-978-ci illərdə D)1065-1078-ci illərdə 

E)1055-1057 –ci illərdə         

46 "Tərbiyəedici təlim" anlayışının müəllifi. A)C.Lokk 

B)Y.A.Komenski C)J.J.Russo D)İ.Herbart 

E)İ.Pestalotsi

47

A.Disterveqin pedaqoji əsəri. A)Həyat məsələləri B)İnsan tərbiyəsinin obyektidir C)Böyük didaktika 

D)Pedaqoji poema E)Alman müəllimlərinin təhsilinə 

rəhbərlik

48 Pedaqoji fikir tarixində uşaqların yaş dörlərinin 

təsnifatını verən ilk pedaqoq-müətəfkkir. A)Aristotel 

B)Sokrat C)Pifaqor D)Platon E)Seneka

49

Cəngavərlik tərbiyəsinin məzmununa  aiddir. A)Yeddi sərbəst sənət B)Yeddi əsas bacarıq C)Fiziki tərbiyə 

D)Estetik və fiziki inkişaf ideyaları E)Əxlaq kodeksini 

öyrənmək                   

50 İntibah dövrünün mütəfəkkir pedaqoqu. A)Y.A. 

Komenski B)Averli Avqustin C)Pyer Abelyar D) 

Erazm Potterdamski E)Raymond Lulliyan

51

Orta əsr "Cəngavər tərbiyəsi"nin yaş dövrü. A)0-5; 5-10, 10-15 Yaş B)0-7; 7-14; 14-21 yaş C) 0-10; 10-12; 

12-18 yaş D)0-3; 3-10; 10-21 yaş E)0-8; 8-18; 18-21 

yaş54

55

5657

58

5960

61

6263

64

6566

67

6869

A

B52 Qədim Misirdə ali təhsil müəssisəsi necə adlanırdı? 

A)Edduba B)Həkimlər məktəbi C)Həyat məktəbi     D) 

Zikkuratlar E)Mirzə məktəbləri

53

Moskva Universiteti neçənci ildə yaradıldı və kimin adı ilə bağlıdır? A)1755-ci il yanvarın 12-si, Qraf 

Şuvalovun B)1761-ci ildə, II Yekaterinanın C)1755-ci 

il yanvarın 12-si, M.V.Lomonosovun D)1724-cü il, I 

Pyotrun verdiyi fərmanla E)1755-ci il sentyabrın 12-si, 

M.B.Lomonosovun         

54 Qədim Çinin tərbiyə və təhsil təcrübəsi hansı mütəfək-

kirin əsərlərində əks olunmuşdur? A)Konfutsi 

B)Mentszi C)Syuntszi D)Lao Tezi E)Müəllifi məlum 

olmayan "Təlim haqqında qeydlər"kitabı

55

Elementar təhsil nəzəriyyəsi hansı pedaqoqa məxsusdur? A)Ş.Furye B)Filantropistlər C)R.Ouen 

D)İ.Pestalotsi E) İ.Herbart                              

56 İ.Pestalotsi təlimin hansı prinsipləri haqqında fikir 

söyləmişdir? A)Həyatla, əməklə əlaqələndirmə 

B)Əyanilik C)Sistematiklik və ardıcıllıq D)Biliklərin 

möhkəmləndirilməsi, yaşa və gücəmüvafiqlik 

E)Elmilik 1)A, B, D  2) A, B, C  3) C, D, E   4) B, C, 

D  5) A, C, E       

57

"Ağ lövhə" nəzəriyyəsinin yaradıcısı kimdir? A)D. Didro B)J.J.Russo C)C.Lokk D)A.Disterveq E)A. 

Maslou


58 Uşaq "Filosif kimi düşünməli kəndli kimi işləməyi 

bacarmalıdır" fikrinin müəllifi kimdir. A)K.A.Helvetsi 

B)J.J.Russo C)B.Paskal D)M.Monten E)D.Didro

59

Didaktikanın prinsiplərini formalaşdıran, bu sahədə ilkinlik qazanan pedaqoq kimdir? A)Y.A.Komenski 

B)İ.H.Pestalotsi C)C.Lokk D)M.Monten E)K.D. 

Uşinski

60

İ.Pestalotsi savad təlimində hansı üsulu müdafiə edirdi? A)Höccəlmə üsulunu B)Səs (sovti) üsulunu 

C)Şərh üsulunu D)Müsahibə üsulunu E)Nəqletməni                                 

61

"Linqard və Gerturuda" əsərinin müəllifi kimdir? A) Plutarx B)Pestalotsi C)Komenski D)Herbart 

E)Disterveq

62 Gil  lövhələr üzərində nadir pedaqoji sənədlər hansı 

qədim sivilizasiya məkanına aiddir  A)Qədim Yunans-

tana B)Qədim Romaya C)Qədim Misrə D)Qədim 

Türklərə E)Qədim Şumerlərə

63

Kazan Universteti neçənci ildə yaradılmışdır? A)1819-cu ildə B)1803-cü ildə C)1802-ci ildə D)1804-cü ildə 

E)1805-ci ildə                                         

64 "Həkimlər məktəbi" hansı qədim Şərq ölkəsində 

meydana gəlmişdir. A)Misir  B)Şumer C)Çin 

D)Hindistan E)Orta Asiyada

65

Qədim hindlilərin müqəddəs kitabı və tədris vəsaiti. A) Mahabharata  B)Bhaqavata purana  C)Vedalar              

D) Bhaqavadqita E).Brahmaçarilər.

66

,,Müəllim seminariyasının layihəsi”  (1861)  kimindir? A)İ.D.Delyanov B)A.İ.Gertsen C)V.F.Odoyevski 

D)N.İ.Piroqov  E)K.D.Uşinski                    

67

"Hökmlər və söhbətlər" kimin əsəridir? A)Konfutsi B)Pifaqor C)Seneka D)Plutarx  E)Dekart


70

71

7273

74

7576

77

7879

80

81A

B

68 ,,İnsan tərbiyənin predmetidir” əsəri kimindir? A)K.D.Uşinski  B)İ.A.Komenski  C)İ.H.Pestalotsi 

D)A.Disterveq E)N.İ.Piroqov                                      

69

"Yazını mum çəkilmiş taxta üzərində yazmaq" ənənəsi: A)Sparta tərbiyə sisteminə B)Qədim Şumerlərə C) 

Qədim Misirə D)Afina tərbiyə sisteminə E)Qədim 

Türklərə

70 "Elladanı Homer tərbiyə etdi" fikri kimə aiddir? A) 

Sokrata  B)Epikürə C)Platona D)Aristotelə E)Pifaqora

71

"Tərbiyə haqqında" adlı əsər kimindir? A)Aristotel B)Platon C)Sokrat D)Demokrit E)Pifaqor

72 K.D.Uşinskinin pedaqoji fəaliyyəti  hansı təhsil 

müəssisələri ilə bağlıdır? A)Yaraslavl hüquq liseyi       

B) Qatçina yetimlər institutu C)Rusiya Daxili İşlər 

Nazirliyi D)Smolnı qızlar institutu E)Moskva 

universteti 1) A, B, C   2) B, C, E   3) C, D, E   4)  A, 

B, D   5) B, D, E    

73

K.D.Uşinskinin əsərləri kimi göstərilən bəndlərdən biri səhvdir. A),,Əməyin psixi və tərbiyəvi əhəmiyyəti 

haqqında” B),,İnsan tərbiyənin predmetidir” C) 

,,İctimai tərbiyədə xəlqilik ideyası” D),,Tərbiyədə 

əxlaqi ünsürlər” E),,Yağışdan yağmura”,,Çubuqlarla 

darmadağın edilən Rusiya xəyalları”  

74 "Günəş şəhəri" əsərinin müəllifi. A)Mişel Monten B) 

Foma Akvinski C)Pyer Abelyar D)Fittorino de Feltre 

E)Tomazo Kampanella

75

K.D.Uşinskinin ,,Vətən dili”, ,,Uşaq aləmi” dərslikləri hansı üsulla hazırlanmışdır? 1)Höcəlləmə üsulu ilə     

2)Səs üsullu ilə 3)Bel-Lankestr üsulu ilə 4) Hecalara 

bölməklə 5)Hərf işarələri yazıya almaqla     

76 Y.A.Komenskinin dünyagörüşünün əsasını təşkil edir. 

A)Panteizm B)İdealizm C)Sensualizm D)Materializm 

E)Tomizm


77

Məktəbi həyata, həyatı məktəbə gətirən kitab-dərslik: 

A)Y.A.Komenski "Real aləm şəkillərdə" B)Y.A. 

Komenski "Dillərin açıq qapısı" C)K.D.Uşinski "Vətən 

dili" D)A.O.Çernyayevski "Vətən dili" E)R.Əfəndiyev 

"Uşaq bağçası"

78

K.D.Uşinski xəlqilikdə rus xalqına xas olan hansı əlamətləri müəyyənləşdirirdi? A)Hər xalqın 

özünəməxsus milli tərbiyə sisteminin olması B)Vətənə 

dərin məhəbbət, vətənpərvərlik C)Rus xalqının 

yaradıcı qüvvəsinə inam D)Xalq maarifini bürokratik 

çinovnik qəyyumluğundan azad edib xalqın özünə 

tapşırmaq E)Bütün xalqlar üçün ümumi olan tərbiyə 

sisteminin olması 1) A, B, D   2) B, D, E   3) B, C, D    

4)  A, C, D   5) C, D, E       

79

"Tərbiyə hər şeyi həll edir, tərbiyə vasitəsilə dahilər yetişdirmək olar" fikri kimindir? A)C.Lokk B)V.Ratke 

C)Y.A.Komenski D)K.A.Helvetsi E)D.Didro
82

83

8485

86

8788

89

9091

92

9394

95

AB

80 K.D.Uşinskinin əxlaq tərbiyəsi üçün irəli sürdüyü 

vasitələr hansılardır?A)İnandırma, düzgün pedaqoji 

rəftar B)Təlim, müəllimin şəxsi nümunəsi                       

C)Alışdırma, əxlaqi söhbətlər,yaxşı adətlər, 

D)Xəbərdarlıq, rəğbətləndirmə və cəza, rejim 

E)Müşahidə üsulu, vərdişlərin möhkələndirilməsi 

üsulu 1) A, B,C   2)  A, B, C, D   3) B, C, D, E   4) A, 

B, D, E  5) Hamısı   

81

"Rusiyanın universitet planı" adlı layihə kimindir?        A) N.A.Dobrolyubov  B)N.İ.Piroqov C)K.D.Uşinski 

D)M.Y.Lomonosov, E).Deni Didro

82 Təbii din nəzəriyyəsi hansı mütəfəkkir-pedaqoqun adı 

ilə bağlıdır? A)D.Diro B)J.J.Russo C)Y.A.Komenski 

D)F.Akvinski E)X.L.Vives

83

1804-cü ildə yaradılan universitet. A)Moskva B)Kazan C)Derpt  D)Vilno E)Peterburq

84

Azad tərbiyə ideyasının tərəfdarları kimlərdir? A)F.Rable, F.de Feltre, Tomas Mor B).İ. A. Komenski,  

İ.Pestalotsi, A.Disterveq C)İtaliya intibahının görkəmli 

nümayəndələri D)C.Lokk, J.J. Russo, R.Oyen  

E)J.J.Russo, L.N.Tolstoy, K.N.Vensel                 

85

Cənubi Azərbaycanda yeni üsullu ilk Azərbaycan məktəbi (1893) hansı maarifçi- pedaqoqun adı ilə 

bağlıdır? A)Z.Marağayi  B)M.Ə.Talıbov 

C)M.H.Rüşdiyyə D)Məşədi İsmayıl Kazımzadə 

E)Mirzə Kazım Əsgərzadə            

86

Baloniya bəyannaməsi nə vaxt elan olundu? A)1998-ci ilin 25 mayında B)17-18 may 2004-cü ildə C).2005-ci 

il mayın 19-da D)30 iyun 1999-cu ildə E)XX əsrin 60-

cı illərində                                

87

Azərbaycan Respublikası Baloniya prosesinə neçənci ildə qoşulmuşdur. A)30 iyun 1999-cu ildə B)19 may 

2005-ci ildə C)25 may 1998-ci ildə D)19 may 2001-ci 

ildə E)17-18 may 2004-cü ildə       

88 Bakı Dövlət Universiteti. A)1920 B)1919 C)1918 

D)1879, E)1924

89

Baloniya Bəyannaməsinin müddəalarına aid olan bəndlərdən biri səhvdir. A)İki pilləli ali təhsil 

sisteminin tətbiqi B)Təhsilin metodlarının seçilməsi 

C)Kredit sisteminin tətbiqi D)Diplomların tanınması 

E)Ömrü boyu təhsil       

90

"Mən milli məktəb ona deyərəm ki, orada bütün elmlər öz ana dilimizdə tədris olunsun” fikrinin müəllifini 

göstərin. A)R.Əfəndiyev  B)M.Mahmudbəyov          C) 

İsmayıl bəy Qaspralı D)C.Məmmədquluzadə 

E)Ü.Hacıbəyov                                              

91

Azərbaycan müəllimlərinin ilk qurultayı. A)1905 B)1924 C)1906 D)1920 E)1907

92

Məktəb sahəsində islahatçılığın başlıca məzmununu əks etdirən ,,Üsuli-cədid” hərəkatı kimin adı ilə 

bağlıdır? A)S.Ə.Şirvani B)M.İ.Qasir C)İ.Qaspralı 

D)S.M. Qənizadə və H.Mahmudbəyov E)Tayxuddin 

Mamlıyev             

93

H.Z.Tağıyevin təsis etdiyi ilk Azərbaycan qız məktəbi, neçənci ildə yaranmışdır. A)1899  B)1854  C)1918 

D)1901  E)1906
96

97

9899

100


101

102


103

A

B94 «Avesta» təlimində tərbiyənin başlıca məqsədi ifadə 

olunmuş bəndi göstərin. A)Xeyirxalq insan 

yetişdirmək B)Xeyir söz, xetir fikir, xeyir amal. 

C)Dindar şəxs, cısur döyüşçü, bacarıqlı əkinçi 

yetişdirmək D)Gəncləri doğrüçüluq, düzlük, 

sədaqətlilik ruhunda tərbiyə etmək. E)Gəncləri 

vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə etmək

95 Ana dili məktəbləri kimi sadalanan bəndlərdən biri 

səhvdir. A)M.

İ.Qasirin məktəbi B)S.Ə. Şirvaninin 

məktəbi C)M.M.Nəvvab

ın məktəbi D)M.T. 

Sidqinin "

Əxtər" və "Məktəbi tərbiyə"si E)S.M. 

Qənizadə və H.Mahmudbəyovun rus-Azərbaycan 

məktəbi


96 Zərdüşt məktəblərində «Аvesta» hansı yol və 

vasitələrlə 

öyrədilirdi. A)Yazı və oxu vasitəsilə 

B)Heroqilif yaz

ı vasitəsiləC)Mətinlərin həm yazılı, 

həm də 


şifahi oxunuşu ilə. D) mətinlərin şifahi yolla 

öyrədilərək əzbərlədilməsi ilə. E)Heç biri düz deyil.   

97 Alban kilsə məktəblərində təhsilin məzmununun 

səciyyəvi x

üsusiyyətini əks etdirən bəndi göstərin. 

A)Dini ayin və mərasimlərin 

öyrədilməsi. B) 

Katexzis mənsubiyyətinə 

üstünlük verilməsi  C) 

Təhsilin təbiliyi və savad təlimi. D)Ayin və 

mərasimlərin 

şifahi yolla öyrədilməsi E)Yazı və oxu 

təlimi.  

98 Göstərilən bəndlərdən biri pedaqoji hadisə sayıla 

bilər.  A)АLban təqviminin haz

ırlanması. B)Аlban 

əlifbas

ının yaradılması C)Xiristian kilsələri yanında məktəblərin meydana gəlməsi D)"Alban" tarixi 

kitab


ının yazılması E)Suriya Niyasibeyn 

Akademiyas

ının məzunlarının Alban məktəblərində 

m

üəllimlik etməsi.  99 Şərq-islam təhsil sisteminin  mahiyyətinə aid olan 

bəndi se


çin. A)Praktik fəaliyyəti hazırlıq. B)Yalnız 

dini  biliklərin 

öyrədilməsi. C)Dünyəvi biliklərin 

öyrədilməsinin qadağan olunması. D)Mənəvi 

kamillik, əxlaq

ın saflaşdırılması. E)Bəşəriyyətin 

toplad

ığı biliklər məcmuyunun öyrədilməsi.100 Nizami Gəncəvi şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafının hansı 

tərkib hissələrinin müəyyənləşdirirdi. A)Mənəvi 

kamilliyini, əxlaqi saflığını,fiziki sağlamlığını.  B)Əqli, 

əmək,fiziki və estetik tərbiyəsini. C)Əqli, əxlaqi, əmək 

fiziki və estetik tərbiyəni. D)Əqli tərbiyəni, əmək 

tərbiyəsini, əxlaqi saflığı E)Əxlaq,əmək, estetik və 

peşəyönümü tərbiyəsini 

101 Nizaminin əsərlərində hansı obrazlar əməyə və 

əmək

çi insana məhəbbət hissi yaradır. A)Kərpickəsən ki

şi Fitnə, Xeyir sürətləri 

B)Kərpickəsən ki

şi, Fitnəя, Fərhad sürətləri. 

C)Kərpickəsən ki

şi, Fərhad, Bəhram шащ сурятляри 

D)N

üşabə, Bəhram, İsgəndər kimi hökümdar obrazlar

ı E)Fitnə, Fərhad,  İsgəndər sürətləri   
104

105


106

107


108

109


110

111


112

113


114

115


116

A

B102 Nizami Gəncəvinin elm, bilik və müəllim haqqında 

fikirləri daha 

çox hansı əsərində əks olunmuşdur? 

A)«


İsgəndərnamə» B)«Sirlər xəzinəsi» C)«Leyli və 

Məcnun» D)«Хоsrov və 

Şirin» E) «Yeddi gözəl»             

103 Nizami Gəncəvinin pedaqoji fikir tarixinə 

d

üşməsini nə ilə izah etmək olar? A)Əsərlərində təlim-tərbiyə motivləri   g

üclü олдуьуна görə 

B)Pedaqoji m

övzuda əsər yazdığına görə. C)Yüksək 

əxlaqi keyfiyyətləri təbli

ğ etdiyinə görə 

D)«Xəmsə»nin didaktik nəsihət

çilik məzmununa 

g

örə. E)Bu fikirlərdən heç biri qoyulmuş test sualını tam əhatə etmir

104 Yeddi yüz ilə bir yaxın dövrdə Аzərbaycanda və 

digər islam 

Şərq ölkələrində ən çox oxunan əxlaq 

dərsliyi hans

ı mütəfəkkirindir. A)«Cami-cəm» 

М.

Əhvədinin. B)«Həqiqəti-şühəda» М.Füzulinin C)«G

ülüstan» Sədi Şirazinin D)«Əxlaqi-Nasiri» N. 

Tusinin E)"Nəsihətnamə" М.М.Nəvvabinin.   

105 Naxçıvan qəza məktəbi neçənci ildə yaradılmışdır? 

A)1837-ci il may

ın 20-də B)1837-ci il  martın 15də 

C)1938-ci il may

ın 20-də D)1835-ci il mayın 12-də  

E)1830-cu il dekabr

ın 30-dа    

106 «Müsəlman məktəbi» təsis etmək üçün lahiyə 

(1832)haz

ırlayan müəllif kimdir. A)М.F.Axundov 

B)М.


Ş.Vazeh C)А.А.Bakıxanov. D)Мirzə 

A

ğalarov E)Mirzə Səfər Puşmalov                      107 Zaqafqaziya (Qori) Müəllimlər Semnariyasının 

Azərbaycan 

şöbəsi neçənci ildə təsis olundu. 

A)1876-c


ı ildə B)1866-cı ildə C)1879-cu ildə D)1918-

ci ildə E)1887-ci ildə        

108 Azərbaycan pedaqoji fikrinin ilk və ən görkəmli 

tədqiqat


çısı, bu sahə üzrə elmi məktəb yaratmış 

alim kimdir.  A)Mehdi Mehdizadə B)Fikrət 

Seyidov C)Mərdan Muradxanov D)

Əhməd Seyidov 

E)H

üseyn Əhmədov                 109 Azərbaycanda rus-tatar məktəbləri necənçi ildə 

yarad


ılmışdır. A)1896-cı ildə B)1867-ci ildəC)1887-

ci ildə D)1860-c

ı ildə E)1879-cu ildə        

110 Elmi pedaqogikanın banisi kimdir? A).N.Gəncəvi, 

B)J.J.Russo C)K.D.Uşinski D)Y.A.Komenski 

E).N.Tusi

111

Böyük didaktika" əsərinin müəllifi kimdir? A)K.D.Uşinski B)J.J.Russo C)Q.Pestolotsi 

D)Y.A.Komenski E)V.A.Suxomlinski

112 Elmi pedaqogikanın yaranması neçənci əsrə təsadüf 

edir?A).XIV, B).XV, C).XVI, D).XVII, E).XVII

113

Uşaqların yaş dövrünün ilk təsnifatını kim vermişdir? A)N.Tusi B)Aristotel C)Y.A.Komenski D)N. Gəncəvi 

E)K.D.Uşinski

114 Təlimdə "qızıl qayda"nəzəriyyəsinin banisi kimdir? 

A)K.D.Uşinski B)J.Jrusso C)N.Tusi D)Y.A.Komenski 

E)N.Gəncəvi117

118


119

120


121

122


123

124


125

126


A

B

115"Hesab məsələləri" dərsliyi kimindir: A)S.Ə.Şirvani 

B)S.M.Qənizadə C)R.Əfəndiyev D)Ü.Hacıbəyov 

E)F.Köçərli

116 Bakıda ilk milli kitabxana (qiraətxana) kim tərəfindən 

və neçənci ildə yaradılmışdır? A)S.M.Qənizadə 

tərəfindən 1899-cu ildə B)H.Zərdabi tərəfindən 1905-

ci ildə C)H.Z.Tağıyev tərəfindən 1901-ci ildə 

D)F.Ağazadə tərəfindən 1907-ci ildə E)N.Nərimanov 

tərəfindən 1894-cü ildə

117


Hacı Zeynalabdin Tağıyevin maarifçilik fəaliyyətinə 

aid olmayan bəndi seçin: A)Azərbaycanlı gənclərin 

Rusiya və Avropada təhsil almasına yardım göstərməsi 

B)Səttarxanın milli-azadlıq mübarizəsinə (1908-1911) 

yardım göstərməsi C)"Şərqi-rus" qəzetinin nəşrinə 

maliyyə yardımı göstərməsi D)1901-ci ildə Bakıda ilk 

qız məktəbinin yaranması E)1905-ci ildə "Həyat" 

qəzetini nəşr etdirməsi

118

Şumerlərin əxlaq tərbiyəsi haqqında fikirləri hansı ədəbi əsərdə (hekayədə) öz əksini tapmışdır?           

A),,Bilqamıs” dastanında B),,Ata və fərsiz oğul” 

hekayəsində  C)Müdrik Axikar haqqında hekayədə   

E),,Babil çarı Hammurapinin Qanunları”nda 

D),,Məktəbli günü” hekayəsində

119


Yazı işarələrini heyvan sümükləri, bambuk və sonralar 

ipək parça üzərində yazmaq hansı qədim Şərq 

ölkəsində mövcud olmuşdur? A)Qədim Misir                                      

B)Qədim Yunanıstan C)Qədim Şumer                                       

D)Qədim Hindistan  C)Qədim Çİn

120


Qədim türklərdə Turanın (Qanunun) sabit əsaslarına 

aid olan bəndləri seçin. A)Ədalət, insanlıq  

B)Bərabərlik, ümumilik C)Yaxşılıq, faydalılıq, 

D)Faydalılıq, doğruçuluq E)Dünyavilik, bərabərlik         

1) A, B, C     2) B, C, E      3) A, C, D        4) A, C, E      

5) C, D, E

121

Həzrət Əlinin din, siyasət, fəlsəfə, tərbiyə haqqında fikirləri hansı əsərində əks olunmuşdur?                                 

A)Xoşbəxtlik günü B),İbrətamiz nümunələr kitabı” 

C),,Müəllimin davranışı" D),,Nəhcül-Bəlağə”. 

E),,Bilik kitabı”

122

Ilk islam tərbiyə məktəbi hansıdır? A)"Darül-Şəfa"B)"Dar-əl-Əqram" C )Nizamiyyə mədrəsəsi

D) Darül-hikmət E) Beytülhikmət

123

Duvani-lüğət-it-türk” əsərinin müəllifi kimdir?A) Yusif Xas Hacib B) Əhməd Yüqnəki C )Mahmud 

Kaşqarlı


D) Əhməd Yasəvi E) Əbu Həsr Fərabi

124


Kiyev Rusunda Bizans mədəniyyətinin yayılmasında 

hansı tarixi hadisə əhəmiyyətli rol oynadı.                                                    

A) Qıpçaqların yürüşləri B) Bizansla arası kəsilməz 

müharibələr C) Bizans-bolqar müharibəsi zamanı 

bolqar alimlərinin Kiyev Rusunda sığınacaq tapması

D) Monqolların yürüşləri E) Rusların Sibirə hərbi 

yürüşləri127

128


129

130


131

132


133

134


135

A

B125

 XX əsrin II yarısında Avropa ölkələri və ABŞ-dakı 

təhsil sistemləri üçün yeni səciyyəvi xüsusiyyət hansı-

dır?


A)Xüsusi (özəl) məktəblər B)Liseylərin yaranması

C)Ali kolleclərin fəaliyyəti D)Sahə universitetlərinin 

yaranması E)Gimnaziyaların məzmun-strukturunun 

yeniləşməsi

126

293. ABŞ-da müəllim kadrları hazırlayan təhsil müəssisələri hansılardır? A)Universitetlər

B)Pedaqoji kolleclər C)İncəsənət kollecləri

D)Aşağı kolleclər E)Liseylər

 1)  A, B, C,    2) B,C, D      3) A, B, C, E    4) B, C, 

D,E    5) A, B, C, D,             

127


Cənubi Azərbaycanda ilk Azərbaycan məktəbi (1893) 

hansı maarifçi- pedaqoqun adı ilə bağlıdır?

A)Z.Marağayi B M.Ə.Talıbov C)M.H.Rüşdiyyə

D)Məşədi İsmayıl Kazımzadə E)Mirzə Kazım 

Əsgərzadə

128


Azərbaycan SSR-də ümumi icbari-ibtidai təhsil  

neçənci ildə əsasən başa çatdırıldı? A)1920-ci ilin 

ortalarındaB)1956/57-c- tədris ilində C) 1933/34-cü 

tədris    ilindəD) Ikinci Dünya müharibəsindən az 

sonra  E) ÜİK (B) PMK-nin 25 avqust 1932-ci il qərarı 

ilə 


129

,,Məktəbin həyatla əlaqəsini möhkəmləndirmək və 

SSRİ-də xalq maarifi sistemini daha da inkişaf 

etdirmək haqqında” Qanuna əsasən orta məktəbin 

strukturunda hansı dəyişiklik baş verdi?A)Yeddiillik 

natamam təhsilin priopitet olmasıB)Hamılıqla 

səkkizillik təhsilə keçrilməsinə starat verilməsi 

C)İbtidai təhsilin dördillik olması D)11 illik istehsalat 

təlimi verən orta təhsilə keçrilməsi E)Orta təhsilin 10 

illik olması

130

SSRİ-də məktəb təcrübəsi və nəzəriyyəsi üçün metodoloji prinsiplər hansılardır?A)Sinifilik 

B)Tarixilik

C)Elmilik D)Nəzəriyyənin təcrübə ilə vəhdəti

E)Interaktiv proqramlara  və konpensasiyaedici təlimə 

geniş yer ayırmaq

1) C, D, E    2) B, C D  3) A, B, C, D  4) B, C, D, E   

5) A, B, D, E

131


Təbriz Universiteti neçənci ildə yaradıldı?

A)1911-ci ildə B)1917-ci ildə C)1920-ci ildə

D)1933-34-cü illərdə E)1946-cı ildə

132


,,Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikir tarixi” 

proqramının və bu adda tədris vəsaitinin müəllifi 

kimdir?A)Əjdər Ağayev B)Fərrux Rüstəmov

C)Mərdan Muradxanov D)Hüseyn Əhmədov

E)Əliheydər Həşimov

133


Azərbaycanda ,,Pedaqogika tarixi” üzrə tədris 

vəsaitlərinin müəllifləri kimlərdir?A)X.Fikrət, V.V. 

Komarovski, S.Xəlilov B)Ə.Həşimov, Ə.Ağayev, 

F.Rüstəmov C)M.Muradxanov, M.Mehdizadə, 

Ə.Seyidov D)Ə.Seyidov, Ə.Tağıyev, F.Rüstəmov

E)Ə.Seidov, M.Mehdizadə, Ə.Ağayev

1) A, B   2)  A, D    3) C, E      4) B, E       5) B, C136

137


138

139


140

141


142

143


A

B

134İlkin orta əsrlərdə Azərbaycan şairlərinin  

yaradıcılığında hansı tərbiyəvi keyfiyyətlər əsas yer 

tuturdu A)Əmək və əmək adamlarına məhəbbət

B)Dostluq və yoldaşlıq tərbiyəsi C)Əxlaqi keyfiyyətlər

D)Mənəvi keyfiyyətlər E)Ədalətlilik, doğruçuluq, 

sədaqətlilik və b. keyfiyyətlər

135

Orta əsr məhşur Azərbaycan mədrəsələrini göstərən bəndi seçin A)Naxçıvan, Ordubad, Şamaxı, Təbriz, 

Marağa B)Naxçıvan, Marağa, Təbriz, Zəncan, Şamaxı

C)Ordubad, Zəncan, Marağa, Təbriz, Şamaxı

D)Zəncan, Təbriz, Gəncə, Naxçıvan, Marağa

E)Marağa, Naxçıvan, Gəncə, Təbriz, 

136


Hansı qəza məktəbində istisna hal kimi qədim dil (latın 

dili) öyrədilirdi A)Şuşa qəza məktəbində B)Bakı qəza 

məktəbində C)Nuxa qəza məktəbində D)Naxçıvan 

qəza məktəbində E)Gəncə qəza məktəbində

137

Xətib Təbrizinin «Nizamiyyə» mədrəsəsində elmi-pedaqoji fəalliy-yətini göstərən bəndi seçin

A) Mədrəsənin kitabxanasının əsasını qoymuşdur

B) Mədrəsənin kitabxanasının yaradıcısı və müdiri 

olmuş, ədəbiyyat nəzəriyyəsindən dərs demişdir.

C) «Nizamiyyə» mədrəsəsinə rəhbərlik etmişdir

D) Nücum və ilahiyyat fənlərini tədris etmişdir

E) Ərəb filologiyası üzrə müəllim işləmişdir

138


«Üxvan üs-səfa» cəmiyyətinin elm və təhsil sahəsində 

həyata keçirmək istədikləri başlıca məqsəd hansıdır

A) İnsanların abad və bərabər yaşayışını təmin etməklə 

təhsillə əhatə olunması B)Ümumi icbari cavad 

təliminin həyata keçirilməsi C)Sxolastik və quru 

əzbərçilik təliminin tənqidi D)Dünyəvi elmlərin təbliği, 

cəmiyyətin ziyanlı adət və mövhumatdan azad edib 

ideoloji intibah yaratmaq E)Qardaşlıq dinini yaymaq, 

ümumin təhsillənməsinə nail olmaq

139


Tərbiyənin xüsusi fəaliyyət növü kimi meydana 

gəlməsi hansı dövrə təsadüf edir? A)B.e. əvvəl V-X 

əsrlərə

B)B. e əvvəl 40-35 min il əvvəllərə C)Bizim eranın I-III əsrlərinə E)B.e əvvəl 20-30 min il əvvəllərə

D)Eramızın yeni və ən yeni dövrlərinə

140

Ən qədim tədris (məktəb) mətnləri hansı Şərq ölkəsində mövcud olmuşdur?A)B. e. əvvəl qədim 

Misirdə papirus kağızları üzərində B)B.e. əvvəl qədim 

Şumerdə Şuranpak qazıntıları zamanı əldə edilən gil 

kitabələrdə C)Qədim Çində b. e.ə. II minillikdə yuxarı 

dərəcəli məktəblərdə D)Qədim Hindistanda b.e. ə. III 

minillikdə ,,Bhaqavatqitada” E)Qədim türklərdə 

b.e.əvvəllərində Yenisey-Orxon abidələrində

141


Yaş, fərdi, cinsi xüsusiyyətlərin nəzərə alınması, sözlə 

əməlin vəhdətinin gözlənilməsi kimi tərbiyə prinsipləri 

hansı dini tərbiyə üçün səciyyəvidir?A)Buddiizm

B)İslam C)Xristianlıq D)Zərdüştlük E) Uidizim
144

145


146

147


148

149


150

151


152

A

B142

 Pedaqogika tarixində ilk nadir sənədlər (pedaqoji 

hekayələr) hansı qədim Şərq ölkəsində yaranmışdır?

A)Qədim Şumerdə gil lövhələr üzərindəki hekayələr

B)Qədim Misirdə papirus kağızları üzərindəki 

nəsihətlər C)Qədim Çində Lao Tszinin əsərlərində

E)Qədim türklərin folklorunda. D)Qədim Hindistanda 

,,Bhaqavatquta” da

143

 Erkən orta əsrlərdə hansı xalqlarda yalnız ailə tərbiyəsi mövcud idi? A)Slavyanlarda B)Germanlarda

C)Anqlo-saksonlarda  D)Türklərdə E)Skandinavlarda

144

 Bizans mədəniyyətinin inkişafının birinci mərhələsi üçün səciyyəvi mədəni-maarif hadisələrini göstərən 

bəndləri seçin. A)Afina, İskəndəriyyə, Beyrut və 

Qəzza kimi antik təhsil mərkəzləri B)Antik elm ocağı 

olan Afinadakı ali məktəbin 529-cu ildə bağlanması bu 

dövrə təsadüf edir C)Təhsil səviyyəsinə görə XIII-XIV 

əsrlərə qədər Qərbi Avropa dövlətlərindən xeyli üstün 

idi D)Bu mədəniyyətdə ellinizm və Roma ənənələri ilə 

yanaşı, bir çox xalqların mədəniyyətləri də 

qovuşmuşdu

E)Yunan-Roma mədəniyyəti bu mədəniyyətin əsas 

ənənələri ilə bağlı deyildi

 1)A, B, C, D  2) A, B, C, E  3) B, C, D, E   4) A, C, D, 

E  5) heç biri

145


 Erkən orta əsrlərdə  məktəb təhsilinin yeni formalarına 

aid olan bəndləri göstərin. A)Kilsə məktəbləri

B)Sex məktəbləri C)Gildiya məktəbləri D)Ritorika 

məktəbləri E)Şəhər məktəbləri

 1) A, B, C, D   2) B, C, D, E     3) A, C, D, E     4) A, 

B, C, E  5) heç biri

146

 Ilk rus məktəbi nə vaxt və kim tərəfindən açılmışdır?A)Vladimir Monamax, 1115-ci il B)Bolqar alimləri 

tərəfindən, 970-ci il C)Kiril Turovski tərəfindən, 1167-

ci il D)Kliment Smolyatir tərəfindən, 1181-ci il

E)Knyaz Vladimir Svyatoslaviçin dövründə, 988-ci il

147

Hansı Kiyev knyazı tərəfindən kitabxana təşkil edilmişdi?A)Knyaz Vladimir B)Yaraslov Mudrı

C)Vladimir Monomax D)Vladimir Svyatoslaviç

E)Knyaz Vsevolod

148


 XIV-XVI əsrlərdə Rus pedaqoji fikrində əsas 

istiqamət kimi tərbiyə problemlərinin əks etdirən yazılı 

abidələr hansılardır?A)"Prla” (XIV-XV əsrlər)

B)"İqor polku haqqında dastan” (XIV əsr)

C)"Vladimir Monamaxın nəsihətləri” (XII əsr)

D)"Domostroy” (XV-XVI əsrlər)

E)"Poslane Qennadiya! (1550)

 1) B, C, D     2) C, D, E    3) A, D, E     4) B, C, E   5) 

A, B, C

149


"Tərbiyə" məktəbi neçənci ildə yaranmışdır? A)1880      

-cı ildə B)1882-ci ildə C)1890-cı ildə D)1894-cü    ildə 

E)1896-cı iıdə

150


Sidqinin "Əxtər" məktəbi neçənci ildə yaranmışdır? 

A)1884-cü ildə B)1889-cu ildə C)1885-ci ildə D)1892-

ci ildə E)1896-cı ildə153

154


155

156


A

B

151 Rus olmayan hansı xalqların məktəblərində ana 

dilindən istifadə olunması qəti qadağan idi? 

A)Ukraynların, Belarusların B)Krım türk xalqlarının 

C)Azərbaycanlıların D)Orta Asiya xalqlarının 

E)Şimali Qafqaz xalqlarının

152


Çar Rusiyasının qeyri-rus əhalisinin təhsili ilə bağlı 

qanun neçənci ildə qəbul olunmuşdu? A)1861-ci ildə

B)1864-cü ildə C)1804-cü ildə D)1828-ci ildə

E)1870-ci ildə

153

Uşağın maraq, meyl və qabiliyyətlərini nəzərə almağı, ,,orta səviyyəli uşağa” əsaslanmağı irəli sürən pedaqoji 

cərəyan hansıdır? A) Praqmatizm pedaqogikası

B)Müqayisəli pedaqogikası C) Funksional 

pedaqogikası D) Əməkdaşlıq pedaqogikası

E) Eksperimental pedaqogika

154


Sovet təhsil sisteminin mahiyyətinə aid olmayan bəndi 

seçin.A)Oxumaq və biliklərə yiyələnmək

B)Praktik iş qabiliyyəti olanların müəyyən ixtisas 

biliyinə yiyələnməsi C)Dünyavi bilikləri, fundamental 

elmləri mürəkkəb proqramlar əsasında öyrənmək

D)Öyrənənlərin dünyagörüşünü icbari yolla ideoloji 

çərçivələrə salınırdı E) Təlim-tərbiyə işlərində 

sərbəstlik və könüllülük icbarililiklə əvəz edilmişdi

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə