Dərs vəsaiti Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 18. 01. 2013-cü IL tarixli 54 saylı əmri ilə təsdiq edilmiş­dir. Bakı-2013


FƏSİL III. MENECMENTİN FUNKSİYALARIYüklə 1,04 Mb.
səhifə4/13
tarix20.09.2017
ölçüsü1,04 Mb.
#619
növüDərs
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

FƏSİL III. MENECMENTİN FUNKSİYALARI
3.1. Planlaşdırma funksiyası. Biznes – plan
Planlaşdırma menecmentin ilkin funksiyasıdır və o, təşki­latın qarşıya qoyduğu məqsədə çatmaq yollarını və mər­hələlərini özündə birləşdirir. Plan–qarşıya qoyulan məq­sədləri, onların məzmu­nunu, ardıcıllığını, müəy­­­yən müd­dət ərzində onlara nail olunması yol­larına dair fi­kir­ləri və ideyaları özündə əks etdirir.

Planlaşdırma prosesi planların tərtib edilməsi ilə əla­qə­dar bir prosesdir. Planlaşdırma pro­sesi qərarların qə­bul edil­məsi və real­laşdırılması ilə əlaqədar təsəvvürlərin sis­tem­ləşdirilməsi me­xanizmdir. Planlaş­dır­manın ida­rə­çi­lik fəaliyyəti baxı­mın­dan aşağıdakı funk­si­ya­ları vardır: 1. Məqsədin müəyyən edilməsi.

 2. Proqnozlaşdırma.

 3. Layihələşdirmə.

 4. Daxili koordinasiya.

 5. Ehtiyatların bölüşdürülməsi.

Müddətinə görə planlar 3 növə bölünür:

1. Qısa müddətli planlar (Qısa müddətli planlar bir ilə­dək olan müddəti əhatə edir).

2. Orta müddətli planlar (Orta müddətli planlar iki il­dən dörd ilədək olan müddəti əhatə edir).

3. Uzun müddətli planlar (Uzun müddətli planlar isə beş ildən yuxarı müddəti əhatə edir).

Planlar təsərrüfat fəaliyyətinin iqtisadi mahiyyəti və məz­mununa görə aşağıdakı kimi təsnifləşdirilir:


 1. Strateji planlar.

 2. Taktiki planlar.

 3. Cari planlar.

 4. Operativ planlar.

Strateji planlar beş ildən yuxarı olan dövrü əhatə edir. Strateji planlar müəssisənin strategiyasının, onun fəaliy­­yət istiqamətlərinin, perspektiv inkişafının müəyyən­ləş­dirilməsindən ibarətdir. Strateji planlar yeni və mü­tə­rəq­­qi məh­sul­la­rın istehsalını, müəssisənin rəqabət qabiliy­yə­tinin möh­kəm­ləndirilməsini nəzərdə tutur.

Strateji məqsədlərə aşağıdakılar aiddir: 1. Fəaliyyət istiqamətlərinin seçilməsi.

 2. İstehsal olunacaq məhsul növünün seçilməsi.

 3. Kapital qoyuluşunun həyata keçirilməsi.

 4. Mövcud istehsalın təkmilləşdirilməsi.

 5. Perspektivlərin müəyyən olunması.

 6. Təşkilatın rəqabət qabiliyyətinin möhkəm­lən­diril­mə­si və s.

Strategiya təşkilatın mövcudluğuna dair əsas suallara cavab verir. Strategiya təşkilatın zəif və güclü tərəflərini araş­dırır, imkanları və gözlənilən təhlükələri müəy­yən­ləş­dirir. Strategiya xarici mühitdə dəyişkənliyə reaksiya ve­ril­­­mə­sinin vasitəsidir.

Strategiya uzun müddətli layihələr əsasında işlənilir. Hə­min layihələrin işlənməsi zamanı düzgün ətraflı mə­lu­mat­lar toplusundan istifadə etmək lazım gəlir.

Strateji planlar şirkətin hansı biznes fəaliyyəti ilə məş­­ğul olacağını və bu istiqamətdə həyata keçiriləcək və­zi­­fələri özündə əks etdirir. Bundan sonra biznes vahidinin da­xilində da­ha dəqiq planlaşdırma baş verir. Strateji məq­sədlər mar­ke­tinq, maliyyə, informasiya, istehsal, nəzarət sahələr üzrə birgə iş­lə­nir.

Taktiki planlar strategiyaya nail olmaq üçün müəs­sisəni müxtəlif vaxtlarda müəyyən fəaliyyət mövqelərinə çı­xa­rır. Taktiki planlar strateji plana nail olmaq üçün tak­ti­ki gedişləri, mərhələləri, dövrləri özündə əks etdirirlər.

Cari planlar isə bir illik cari dövrü əhatə edir. Həm tak­­tiki, həm də cari plan strateji planlara nail olunmasına xid­­­mət edir. Cari plan uzun müddətli maliyyə-təsərrüfat fəaliy­­yətini illər üzrə özündə əks etdirən aralıq plandır. Cari planlara bir il­lik istehsal, maliyyə, maddi-texniki təc­hizat, satış və s. plan­lar aiddir.

Operativ planlar fəaliyyət dövründə baş vermiş mən­­fi dəyişikliklərin və onun yaratdığı problemlərin dər­hal ara­dan qaldırılmasına xidmət edir. Operativ təd­bir­lər pla­nı aşa­ğıdakı məsələlərin həllini özündə cəm­ləş­dirir.


 1. Dəyişikliklərin və onların yaranma səbəblərinin öyrə­nilməsi.

 2. Dəyişikliklərin və onların yaranmasına təsir edən amil­lərin təhlil edilməsi və təsir dərəcələrinin minimuma endi­rilməsi.

 3. Dəyişikliklərin və onların yaratdığı problemlərin nə­ti­cələrinin dərhal aradan qaldırılması.

 4. Müəssisədə həmin dəyişiklik və problemlərin ya­­­ran­­­maması üçün profilaktik tədbirlərin görülməsi.

Planlaşdırmanın aşağıdakı prinsipləri mövcuddur:

 1. Planların ardıcıllığı prinsipi. Qarşıya qoyu­lan məq­­­sədə nail olmaq yollarının və müddətlərinin ar­dı­cı­llığı düz­gün müəyyənləşdirilməlidir.

 2. Planların reallığı prinsipi. Planda nail olunması nə­­­zər­də tutulan göstəricilər və nəticələr reallığa uyğun ol­ma­lı­dır.

 3. Planların aydınlığı prinsipi. Planlar aydın, başa dü­­­şü­lən tərzdə tərtib edilməlidir. Çünki ayrı-ayrı şö­bə­lər və böl­mələr onun müddəalarını başa düşməli və fəaliy­yət­lərin­də tətbiq etməlidirlər.

 4. Planların çevikliyi prinsipi. Planlar situasiyanın, yaran­mış vəziyyətin tələblərinə uyğun olaraq çevik for­mada dəyiş­dirilmək imkanına malik olmalıdır.

Biznes-plan. Planlaşdırmanın həyata keçiril­məsində biznes–planların əhəmiyyəti və mahiyyəti olduqca bö­yük­­dür. Biznes–planlar əsasən biznes sahə­ləri üçün nə­zər­də tutu­lan plan sənədidir. Biznes–planlar biznes sa­hə­lə­ri­nin inki­şaf perspek­tiv­lə­rinin, iqtisadi səmərəliliyin gös­təri­cisi­dir. Biznes-planlar müəs­sisənin sanki güzgü­sü­dür.

Biznes-planlar müəssisənin istehsal və maliyyə-tə­sər­­­rüfat fəaliyyətinin geniş proqramıdır. Biznes-plan ye­ni ide­ya­ların həyata keçirilməsini, mövcud istehsalın geniş­­lən­diril­məsini əhatə edir. Həmçinin biznes-plan müəs­si­sə­sinin keç­miş, indiki və gələcək fəaliyyətinin qısa yazılmış şərhi­dir.

Biznes-plan həm müəssisədaxili, həm də müəssisə­xa­ri­ci sənəddir. Biznes-plan ona görə müəssisənin xarici sə­nə­di­dir ki, digər müəssisələr, rəqiblər, tərəfdaşlar, alı­cılar, sifa­rişçilər müəssisə haqqında informasiya almaq istədikdə, onlar biznes-planın məlumatlarına istinad edə bilər­lər. Biz­nes–plan ona görə müəssisədaxili sənəddir ki, müəssisənin daxi­li strukturları biznes-planın onlara aid olan bölmələrini əldə rəhbər tutaraq fəaliyyət gös­tə­rir­lər. Biznes-plan bir neçə bölmələrdən ibarət olur. Biznes-planın ən çox istifadə olunan bölmələri aşağıdakılardır:


 1. Biznes-plan haqqında qısa xülasə;

 2. Müəssisə haqqında məlumat;

 3. Təşkilati plan;(Təşkilati struktur)

 4. Marketinq planı;

 5. İstehsal planı;

 6. Maddi-texniki təchizat planı;

 7. Satış planı;

 8. Maliyyə planı;

 9. Mənfəət planı;

 10. Layihənin iqtisadi səmərəliliyi.

Birinci bölmədə biznes-plan haqqında ümumi mə­lu­­mat verilir. Yəni biznes-plan hansı məqsəd üçün tərtib olu­­­nub, fəaliyyətin hansı tərəflərini və hansı isti­qa­mət­lə­ri­ni əha­­tə edir, hansı müddət üçün nəzərdə tutulur. Bu böl­mə yeni layihə üçün lazım olan kapital qoyuluşunun həc­mini də müəy­yən edir.

İkinci bölmədə müəssisənin özü haqqında məlumat ve­ri­lir. Burada müəssisənin fəaliyyət sferaları, onun möv­cud vəziyyəti və iqtisadi durumu, əsas vəsaitləri, ehtiyac du­­­yu­lan təmir və bərpa işləri haqqında informasiyalar və s. nə­zər­də tutulur. Bu mərhələdə müəs­si­sə­nin maliyyə im­kan­ları, onun aktivləri və passivləri əks etdirilir.

Üçüncü bölmə təşkilati strukturun müəyyən olun­ma­sını və biznes-planın həyata keçirilməsi üçün vəzifə böl­gü­sü­nü özündə əks etdirir. Bu bölmədə biznes-planın han­sı tərəf­lərinin və müddəalarının təşkilati strukturun hansı böl­mə­ləri tərəfindən yerinə yetiriləcəyi qeyd edilir.

Dördüncü bölmə bazarın öyrənilməsini, bazarda məh­­­sula olan tələbatın müəyyən edilməsini əks etdirir. Bu plan “han­sı məhsuldan nə qədər və hansı keyfiyyətdə is­teh­­sal olu­narsa və bazara hansı qiymətlə çıxarılarsa onu sat­­maq olar” sualına cavab verir. Həmçinin marketinq plan müəssi­sənin rəqabət qabiliyyətinin artırılması üçün bö­yük əhə­miy­yət kəsb edir.

Beşinci bölmə istehsalla bağlı olub, marketinq plana istinad edərək məhsulun kə­miy­­yə­tini, növünü, çeşidini, key­fiyyətini, dəyərini plan­laş­dırır. Yəni bu bölmədə mar­ke­tinq planında irəli sü­rül­müş müddəalara əsasən, məh­su­lun kəmiyyət və keyfiyyət gös­təriciləri üzrə istehsal plan­laşdırılır.

Altıncı bölmə istehsalın əsas vəsaitlərlə, xammal və ma­­te­riallarla, yanacaq və enerji ilə təchiz edilməsini müəy­­­yənləşdirir.

Satış planı satılacaq məhsulun həcmini, çeşidini, qiy­mə­­tini müəyyən edir. Bu plan satışdan əldə olunacaq gə­lirin müəy­yən olunmasında əhəmiyyətli rol oynayır. Sa­tış plan­ları, həmçinin məhsulun satış bazarlarının müəy­yən olun­ma­sını, satışın həvəsləndirilməsi tədbir­lərini özün­də əks etdirir. Bəzən satış və marketinq plan­ları bir plan bölməsində birləşdirilir.

Maliyyə planı yuxarıda sadalanan bütün pro­ses­lə­rin ma­liyyələşməsini və əldə ediləcək gəlirin həcmini özün­də əks etdirir. Maliyyə planı iki hissədən ibarətdir. Gəlirlər və xərc­lər. Onların müqayisəsi nəticəsində mən­fə­­ət aşkar edi­lir.

Yeddinci bölmə isə mənfəətə həsr olunur. Bu bölmə ma­liyyə planı ilə birgə verilə bilər. Bu bölmədə mən­fəətin bölüş­dürülməsi və ondan hansı məqsədlər üçün istifadə olun­ması nəzərdə tutulur. Mənfəətin bölüş­dürülməsi və isti­fa­dəsi müəssisənin gələcək strate­gi­ya­sı­nın forma­laş­ma­­sı­nın əsasını təşkil edə bilər.

Nəhayət, biznes-plana sərf olunmuş kapitalın nə vaxt ge­ri qaytarılacağı və onun iqtisadi səmərəlilik göstəriciləri müəy­yən olunur. Bu bölmədə təhlillər və müqayisələr aparılır, müəssisənin fəaliyyətinə iqtisadi qiymət verilir.Proqnozlaşdırma (qabaqcadan demə). Proq­noz­laş­dır­ma planlaşdırmanın əsas funksiyalarından biridir. Proq­noz­laşdırma yunanca “proqhasis” sözündən götü­rü­lüb “gə­lə­cəyin biliyi” deməkdir. Hələ 2000 il bun­dan əv­vəl qə­dim yu­nan alimi Hippokrat “proqnoz­laş­dırma” adlı əsə­ri­ni yaz­mış və proqnoz­lasdır­maya dair elmi təsəv­vür­lə­rin əsasını qoy­muşdur.

Proqnozlaşdırma anlayışı “öncə görmə” mənasında ba­şa dü­şülür, hər hansı hadisə və obyektin gələcəkdəki və­ziy­­­yəti ba­rədə elmi cəhətdən əsaslandırılmış müla­hi­zələr irəli sür­məyə imkan verir. Proqnoz­laş­dır­manın aşağıdakı üsulları möv­cuddur:Ekstrapolyasiya üsulu. Ekstrapolyasiya üsulu ən sadə üs­ul olmaqla, başa çatmış dövrün məlumatları əsa­sın­da gələcəyin dinamika sırasında proqnoz­laş­dırıl­ma­sı­dır. Məsələn keçən il müəssisənin mənfəəti 100 min ma­nat olmuşdur. Növbəti il üçün hər rüb üzrə 25 min manat olmaqla, mənfəətin illik məbləği 100 min manat proq­noz­laş­­dırılır. Bu proq­noz­laş­manın ən sadə üsuludur. Burada rüb­lər, aylar, illər üzrə dinamik sıralama apa­rıla bilər.

Analogiya üsulu. Analogiya oxşar hadisələrlə bağlı proq­­nozların verilməsi üsuludur. Məsələn bazar qanun­larından bəlli olduğu kimi hər hansı bir məhsul növü üzrə bazarda tələb artdıqda, tək­lif azaldıqda həmin məhsulun qiyməti artır. Bu hadisə bütün sahələrdə qiy­­mə­tin artması barədə proqnoz verməyə əsas verir. Deməli, analoji olaraq tələb artdıqda və təklif azaldıqda qiymətlərin qalxmasına dair proqnoz vermək olar.

Normativ üsul. Normativ üsul proqnozlaşdırmada tən­­zim­ləyici üsuldur. Çünki bəzi parametrlərin, amillərin müəy­­yən olunmasında norma və nor­ma­tiv göstəricilərin ro­lu var­dır. Məsələn qiymət qoymada material nor­ma­la­rının, amor­ti­zasiya ayırmalarının, vergi dərəcələrinin tə­siri böyükdür. De­məli, qiymətin proqnozlaşdırılması za­ma­nı həmin nor­ma­ların nəzərə alınması normativ üsulun tətbiqi ilə əlaqədardır.

Riyazi modelləşdirmə üsulu. Riyazi model­ləş­dir­mə üsu­lu proqnozlaşdırılan obyektin və ya prosesin ön­cə mo­de­linin, quruluşunun, sisteminin yara­dıl­­masını, tər­tib edil­mə­sini, sonra isə müvafiq riyazi-iqtisadi üsullarla onun qiy­mət­ləndirilməsini nəzərdə tutur.

Proqnozlaşdırma təşkilatın zəif və güclü tərəflərinin təd­qiqi yolu ilə məqsədlərin müəyyən olunmasına kö­mək­lik gös­tərir. Proqnozlaşdırma müəssisənin gələcək pers­­­pek­tiv­lə­rinə xidmət edir. Müəssisə səviyyəsində proq­nozlaşdırma xarici mühitin gələcək göstəriciləri haqqında məlumatların verilməsi ilə əlaqədardır. Proq­noz­lar planlar üçün material xarakteri daşıyır. Yəni proq­noz­lar planların tərtib edilməsi üçün istifadə olunan informasiya xarakterli amillər və ünsür­lər kimi qəbul edilir. Müəssisə çərçivə­sin­də proqnozlara aşağıdakılar aiddir: 1. Regionun iqtisadi vəziyyətinin proqnozu.

 2. Rəqib müəssisələr haqqında proqnozlar.

 3. Firma tərəfindən istehsal edilib satılan məhsula olan tələbatın proqnozu.

 4. İnvestisiyalar haqqında proqnoz.

 5. Texnoloji proqnozlar.

 6. Əmtəə bazarında yeni tələbatların proqnozu.

Regionun iqtisadi vəziyyətinin proqnozu dedikdə, fir­­­­manın fəaliyyət göstərdiyi ərazidə iqtisadiyyatın gələ­cək və­ziy­yəti haqqında proqnozlar başa düşülür.

Ayrı-ayrı rəqib müəssisələrin proqnozu dedikdə isə, rə­­qiblərin gələcək inkişafı, bazara çıxaracağı məhsulların həc­mi, keyfiyyəti, qiyməti, onların gələcək perspektivləri haq­qında proqnozlar başa düşülür.

Satılacaq məhsula olan tələbatın proqnozu olduqca va­cib məsələlərdən biridir. Çünki bu, gələcəkdə məh­sulun ba­zarda satışının intensivliyinin nə dərəcədə ola­cağı­nı müəy­yən etmək üçün əsas meyardır.

Bu cür proqnozlar içərisində investisiyalar proq­nozu da mühüm yer tutur. Çünki təşkilatın fəaliyyət gös­tər­­diyi sa­həyə gələcəkdə qoyulacaq investisiyalara dair in­for­ma­si­yalar olduqca əhəmiyyətlidir. Çünki inves­tisiya qoyu­lu­şu hə­min fəaliyyət sferasında məhsul isteh­salının kə­miy­yət və key­fiyyət göstəricilərinə müsbət təsir göstə­rir. Bu da özünü gələ­cəkdə müəssisənin fəaliyyətinə təsir edəcək xa­rici amil kimi büruzə verir.

Texnoloji proqnoz müəssisənin istifadə etdiyi və gə­lə­­cəkdə istifadə edəcəyi texnoloji avadanlıqlar, vasi­tələr və üsul­lar haqqında, onların kəşfi ilə əlaqədar infor­ma­si­ya­lar verir.

Yeni tələbatların proqnozu yeni elmi axtarışlar, inno­va­siya tədqiqatları və mütərəqqi məhsulların gələcək is­teh­­salı ilə bağlıdır. Çünki müəssisə istehsalı nəzərdə tut­u­lan, la­kin alıcılarda hələ heç bir təsəvvür olmayan mütə­rəq­qi və ye­ni məhsullara tələbatı müəyyən etməli, sonra isə həmin məh­sulların istehsalını həyata keçirməlidir. Ye­ni tələbat proq­nozu müəssisəni istehsal ediləcək yeni və mütə­rəqqi məhsulun bazarda yüksək səviy­yədə satıla bilə­cə­yinə əmin edir.


3.2.Təşkiletmə funksiyası
İdarəetmənin növbəti əsas funksiyalarından biri də təşki­let­mədir. Bu funksiyanın məqsədi qəbul olunmuş iş planının həyata keçirilməsini təmin etməkdən iba­rət­dir. Təş­kiletmə funksiyası fəaliyyətin həyata keçirilməsi ilə əla­qə­dar hazırlıq işlərinin yerinə yetiril­məsidir.

Təşkiletmə funksiyası fəaliyyətin planlaşdırma mər­hə­­lə­sindən fəaliyyətin həyata keçirilməsi mərhələsinə ke­çid mər­hələsidir. Təşkiletmə işə başlamaq üçün lazım olan ünsürləri cəlb edir, yerləşdirir, onların gələcəkdə bir­gə fəaliy­yəti üçün qarşılıqlı əlaqəsini təmin edir, işlək və­ziy­yə­tə gətirir. Təş­ki­l­etmə funk­siyası sistemin bütün ele­ment­ləri arasın­da da­imi və mütə­rəqqi əlaqələri müəyyən edir, on­ların fə­aliy­yətinin qay­da­larını və şərtlərini müəy­yən­ləş­di­rir.

Təşkiletmə funksiyasının vəzifəsi istehsal və in­san eh­­ti­yat­­­larını elə qarşılıqlı əlaqəli sistemdə birləş­dir­mək­­­dən iba­­­rətdir ki, qarşıya qoyulan məqsədə səmərəli surət­də nail ol­­­maq mümkün olsun. Burada sistemin qu­ru­lu­şunun müəy­­­­­yən­­ləşdirilməsi, altsistemlər arasında qar­şı­lıq­lı əlaqə­lər, böl­mələr arasında funksiyaların pay­lan­ma­sı, müvafiq hü­quq­ların verilməsi və s. nəzərdə tutulur.

Plan tapşırıqlarının ritmik və nəzərdə tu­tu­lan həcm­də, vaxtında və key­fiy­yətlə yerinə yetirilməsi idarəet­mə­nin təşkiletmə funk­siya­sı­nın başlıca məsələsidir.

Hər bir düşünülmüş hadisə və proses, onun təşkil olun­ma­sı ilə başlayır. Burada belə bir sual meydana çıxır. Onda niyə ida­rəetmənin birinci funksiyası təşkilet­mə deyil, plan­­laş­dır­ma hesab olunur?

Çünki hər hansı bir müəssisə və fəaliyyət təşkil olun­­­ma­mışdan qabaq əvvəlcə məqsəd ortaya çıxır və ya müəy­­yən olu­nur. Məqsədin müəyyən olunması isə plan­laş­­­dırmanın ilkin mərhələsi hesab edilir. Deməli, məq­­sə­din öncə yaran­ması fikri təşkiletmədən qabaq plan­laş­dır­manın ya­zı­lı və ya in­san beynində ideya formasında meydana gəl­mə­sini təsdiqləyir.

Təşkiletmə, həmçinin bir prosesdir. Bu prosesi 3 mər­­hə­ləyə bölmək olar.


 1. Müəssisənin təşkil edilməsi.

 2. İstehsalın təşkil edilməsi.

3. İdarəetmənin təşkili.

Təşkiletmənin birinci mərhələsi müəssisənin hüquqi cə­­­hət­dən təsis edilməsi və müvafiq dövlət orqanlarında qey­­­­­diy­­­yatdan keçirilməsi ilə əlaqədardır. Bu mərhələ müəs­­­­sisənin hüquqi cəhət­dən təşkil olunması mərhələsi ki­­­­mi başa düşülür. Çün­ki istehsal fəaliyyəti ilə məşğul ola­raq pul qazanmaq istəyən sahib­­kar həmin istəyinə çat­maq və ideyalarını real­laş­dır­maq üçün birinci növbədə müəs­sisəni təsis etməli, başqa sözlə desək, hüquqi şəxs ya­rat­malıdır. Sahibkarlıq fəaliy­yəti ilə məşğul olmaq üçün hü­quqi şəxs yaratmadan fiziki şəxs kimi də fəaliyyət gös­tər­mək müm­kün­dür. Amma bu kiçik həcmli təsərrüfat sub­yektləri üçün daha çox əlverişlidir.

Hüquqi şəxsin yaradılması üçün əvvəlcə müəs­si­sə­nin təşkil olunmasının hüquqi və texniki tərəflərini həya­ta ke­çirmək lazım gəlir.

Müəssisənin təşkilinin hüquqi və texniki tərəfləri ni­zam­­­­­na­mənin tərtib edilib müvafiq dövlət orqanlarında qey­­­­­­diy­yata alınmasından tutmuş, banklarda hesablaşma he­­­­­sabı aç­ma­­ğa qə­dər olan bütün mərhələləri özündə əks etdirir.

İkinci mərhələ isə istehsalın təşkili mərhələsidir. Bu mər­­hələ istehsal üçün lazım olan ünsürlərin təşkili ilə əla­qə­­­dardır. İstehsalın baş verməsi üçün üç ünsürün ol­ma­sı va­cib­dir. 1) əmək alətləri (əsas vəsaitlər); 2) əmək ci­sim­lə­ri (dövriyyə vəsaitləri); 3) işçi qüvvəsi. İşçi qüv­və­si əmək alət­ləri vasitəsi ilə əmək cisimlərinə təsir etməklə məh­sul isteh­sal edir.

Məhsul istehsalının təşkili məqsədilə rəhbərlər aşa­ğı­da­kı funksiyaları yerinə yetirməlidirlər.

1. Əsas vəsaitlərin cəlb edilməsi və yerləşdirilməsi.

2. Müəssisənin istehsal gücünün artırılması ilə əla­qə­dar texniki-təşkilati işlərin yerinə yetirilməsi.

3. Dövriyyə vəsaitlərinin cəlb edilməsi.

4. Maliyyə kapitalının cəlb edilməsi və maliyyə im­kan­­larının genişləndirilməsi.

5. İşçi qüvvəsinin cəlb edilməsi və əmək bölgüsünün aparılması.

6. Təhlükəsizlik və ekoloji tələblərin təmin olun­ması və s.

İstehsal fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün əvvəlcə əsas vəsait­lərin – inzibati binanın, istehsal binasının təmin olun­ması, yəni alınması və ya icarəyə götürülməsi la­zım­dır. Bun­dan sonra texniki vəsaitlərin (maşın və ava­dan­­lıq­la­­rın, dəz­gahların) təchiz edilməsi vacib məsə­lə­dir. Əsas və­­sait­lərin təşkilindən sonra isə material təchizatını tə­­min et­­mək lazım gəlir. Daha sonra sadalanan maddi və tex­­niki və­sait­ləri hərəkətə gətirmək, onların bir-birinə tə­si­­rini ya­ratmaq üçün, daha dəqiq desək, istehsalı həyata ke­çir­mək üçün işçi qüvvəsini, yəni əmək ehtiyatlarını cəlb et­mək lazımdır. Bundan sonra təşkilati idarəetmənin ikinci mər­hə­lə­si başa çatır.

Üçüncü mərhələ idarəetmənin təşkili ilə əlaqə­dardır. Yəni istehsal üçün bütün ünsürlər vardır. Sadəcə olaraq, bu ünsürləri hərəkətə gətirməklə məhsulun istehsalı prose­sini həyata keçirmək lazımdır. İstehsal prosesi isə ol­duq­ca çə­tin və mürəkkəb prosesdir. Bu pro­sesi idarə etmək üçün müəs­sisənin idarəetmə apara­tını, təşkilati struk­tu­ru­nu ya­rat­­maq lazımdır. Çünki isteh­sala xidmət edən sa­hə­lə­ri (təc­­­­hi­zat, marketinq, maliy­yə, satış və s.) idarə etmək bir nə­­­fərin işi deyildir. Buna görə də müəssisədə təşkilati struk­­tu­ru yarat­maq, idarə heyətini təşkil etmək, əmək böl­gü­­sü­nü həyata keçir­mək, onun əlaqəli fəaliyyətini qur­maq, yəni idarə etmə mexanizmini təşkil etmək la­­­zım­dır. Bu zaman təşkil­etmə prosesi daha da mü­rək­kəb­lə­şir və el­mi­ləşir.

Təşkiletmə, müəssisənin bü­­tün sferalarını əhatə edir və özündən sonrakı proseslərin hə­­­yata keçirilməsində mü­hüm rol oynayır.
3.3.Motivləşdirmə funksiyası
Motivləşmə daha çox psixoloji termindir. Motiv­ləş­mə insa­nı məqsədyönlü formada hər hansı bir işi görməyə sövq edən, onu hərəkətə gətirən bir prosesdir.

Motivləşmə prosesinin baş verməsində motivasi­ya­nın rolu olduqca böyükdür. Motivasiya motivlər toplu­su­dur. Motiv­lər dedikdə, prosesin baş verməsi üçün lazım olan amil­lər, səbəblər, maraqlar, elementlər, xüsu­siy­yətlər ba­şa düşü­lür. Motivlər insanı fəaliyyətə təhrik edir. De­mə­li, moti­vasiya insanı fəaliyyətə sövq etdirən və ya onu fəal­laş­dıran daxili və xarici hərəkətverici qüv­və və amil­lə­rin məc­mu­sudur. Burada daxili və xarici hərə­kət­verici qüv­vələr mo­tivlərdir.

Motivləşmə prosesi isə insanda motivlərin köməyi ilə fəaliy­yətin başlaması, davam etməsi və fəallığın art­ma­sı pro­sesidir. Motivləşmənin əsasında insan tələbatları da­ya­­nır. Maddi və mənəvi ehtiyaclar insanın mad­di və mə­nə­vi tələ­bat­larını yaradır. İnsan öz tələbatını ödə­mək üçün müx­­təlif üsul və vasitələr axtarır. Tə­lə­bat­lar insanı həyat və əmək fəaliyyətinə sövq edir. Bu­ra­dan belə aydın olur ki, tə­ləbat­lar insanın fəallığının mənbəyini təşkil edir. De­mə­­li, mo­tivləşmə prosesinin əsas mənbəyi tələbatlardır.

İnsan hər hansı fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün qar­şı­­sına məqsəd qoyur. Nə iş görməli və hansı sahədə ça­lış­­ma­lı­dır ki, o yeməyə, geyimə və s. olan tələbatlarını ödə­­­sin. Bu su­ala cavab tapdıqdan sonra insan özünə müvafiq fəaliy­yət sfe­rasında çalışmaq üçün əvvəl həmin fəaliy­yətin ün­sür­lərinə (motivlər: ixtisas, bilik, infor­maşı­yalar, ma­liy­yə və­sai­ti, texniki vəsaitlərə) malik olur, sonra isə fəaliy­yət göstərməyə başlayır (motivləşir).
B
Fəaliyyət
iz qeyd etdik ki, istehsalın baş verməsi üçün üç ün­sü­­rün olması vacibdir. 1) əmək alətləri; 2) əmək cisim­ləri; 3) işçi qüvvəsi. İşçi qüvvəsi əmək alətləri vasitəsi ilə əmək pred­­metlərinə təsir etməklə məhsul istehsal edir. Məsələn me­­tal lövhələri tokar dəzgahında yonmaqla yiv­lər istehsal et­mə­liyik. Təsəvvür edək ki, biz istehsalın hər üç ünsür­lə­ri­ni cəlb etmişik. Yəni fəaliyyət təşkil olun­muş­dur. Bura­da əmək aləti kimi tokar dəzgahı, əmək cisimləri kimi metal löv­hələr, işçi qüvvəsi kimi bu işi yerinə ye­tirəcək insanlar çı­xış edir. Bu ünsürləri bir yerə top­la­maq hələ is­teh­sal pro­se­­sinə başlamaq demək deyildir. Çün­­ki ünsürləri təşkil et­dik­­dən sonra, istehsal prosesi üçün onların bir-birinə təsi­ri­ni təmin etmək, yəni ida­rəetmənin üçüncü funksiyası he­sab edilən motivləşmə pro­sesini yaratmaq və həyata keçirmək lazımdır. Motiv­ləşmə insanı əmək alətləri vasitəsilə əmək predmetinə şü­urlu surətdə təsir etməyə vadar edir. Bəs motivlər bu pro­ses­də özünü necə büruzə verir?

Əgər motivləşmə hərəkətverici qüvvədirsə, motiv bu qüv­­vəni yaradan səbəb və ya amildir. Məsələn istehsal pro­­se­sinin baş verməsi üçün dəzgah və metal lövhə vardır. Lakin iş­çi qüvvəsini cəlb etmək lazımdır. İşçi qüvvəsinin ala­cağı əmək haqqının məbləği onu qane etməzsə, o, işlə­mə­yə­cək­dir. Nəti­cədə istehsal prosesi baş tut­ma­ya­ca­q­dır. De­mə­li, əmək haq­qı işçini işləməyə sövq edən əsas motiv­lər­dən biridir.

Başqa bir misal göstərək. Yiv istehsal etmək üçün tokar dəzgahı və metal lövhə vardır. İndi isə işçi qüvvəsini cəlb etmək lazımdır. Əgər biz ixtisasını və ya peşəsini nəzərə almadan, bu işi təsadüfü bir şəxsə təklif edərik­sə, isteh­sal prosesi yenə də baş tutmayacaqdır. Çünki həmin şəxs dül­gərlik peşəsinə sahib deyildir. Demə­li, işçinin ba­carığı, qabiliyyəti, ixtisası, peşə vərdişləri fəaliyyət üçün motivdir.

Motiv təkcə hərəkətin və fəaliyyətin başlanmasında və hə­yata keçirilməsində rol oynamır. Motiv, həmçinin fəaliy­­­yətin aktivləşməsində və sürətləndirilməsində də əhə­­­miyyət kəsb edir. Məsələn yiv istehsal edən dülgər müəssisə rəh­bəri ilə bağladığı müqaviləyə əsasən, yerinə yetirdiyi işə görə ayda 300 manat əmək haqqı alır. Müəs­si­sə rəhbəri ay­lıq normadan artıq məhsul istehsal edəcəyi təqdirdə işçiyə əla­və əmək haqqı verəcəyini vəd edir. Ve­ri­lən vəd işçini əv­vəl­kindən daha artıq məhsul is­teh­sal et­məyə ruhlandırır. Bu hal müəs­sisədə istehsalın həcminin və tempinin yüksəlməsinə səbəb olur.

Motivlər, yəni hərəkətverici qüvvələr insanın xa­ri­cin­də və daxilində olur. Motivlərlə əlaqədar yuxarıda 3 misal göstər­dik.

Birinci misalda motivləşmə rəhbərin işçiyə təklif etdiyi əmək haqqı ilə əlaqədar yaranır. İşçiyə əmək haqqı təklifi kənar­dan edildiyi üçün, həmin amil xarici motiv he­sab olu­nur.

İkinci misalda izah olunur ki, yiv istehsal etmək üçün tələb olunan motivlərdən biri dül­gərlik peşəsidir. İn­san peşə­yə əldə etdiyi nəzəri və təc­rü­bi biliklər əsasında nail olur. Nəzəri və təcrübi bi­lik­lər in­sanın daxili aləmini təşkil et­diyi üçün, peşə bacarığı da­xi­li motiv hesab olunur.

Üçün­cü misal isə həvəs­lən­dirmə sis­te­mi ilə əlaqədar oldu. Belə ki, əla­və əmək haq­qı sis­te­mi­nin tətbiqi işçini əmək fəa­liy­yə­tin­də ak­tiv­ləş­dir­di. Amma əmək haqqının artırılması təklifi işçi­yə ətraf mü­hitdən, yəni rəhbərdən gəldiyi üçün, əmək haq­qı və di­gər bu kimi amillər (əlavə əmək haqqı, maddi yar­dımlar, mü­kafatlar) xarici motivlərə aid olub, işçini əmək prose­sin­də sti­mul­laş­dırır və fəallığını artırır.

Daxili motivlər insanın daxilində mövcud olur, onun fəaliy­­yəti üçün vacib amil hesab edilir. Daxili motivlər in­sa­nın daxili imkan­ları və potensialıdır. İdarəetmənin əsas şərt­lərin­dən biri də, işçinin daxili potensialını təş­ki­la­tın məq­səd­ləri na­minə səfərbər etmək və ondan səmərəli isti­fadə etmək­dir. Bu­nun üçün rəhbərlər daxili motivləri öy­rən­­mə­dən və araş­dırmadan ondan səmərəli şəkildə is­ti­fadə edə bilməzlər. Bu məq­sədlə də təşkilat rəhbərləri psi­xo­­­lo­gi­ya, idarəetmə psi­xo­­logiyası, məntiq elmlərinə dair bilik­lərə yiyə­lən­mə­li­dirlər.

Daxili motivləri aşağıdakı kimi təsnifləşdirmək olar:

1) Təhsil (ali, orta ixtisas, peşə, orta).

2) Dünyagörüşü (biliklər, bacarıqlar, vərdişlər).

3) Davranış motivləri (xarakter, səy­lər, ma­raqlar cəhd, qətiyyət,).

4) Psixoloji keyfiyyətlər (təşəbbüskarlıq, diqqətlilik, həs­saslıq).

Təhsil biliklərin insana aşılanmasında rol oynayır. İn­san malik olduğu təhsilin formasına görə idarəetmə və əmək fəaliy­­yətində vəzifələrə nail olur. Məsələn idarə­et­mə fəaliy­yəti ilə məşğul olmaq üçün ali təhsil almaq məq­sə­d­ə­uy­ğun hesab edilir.

İnsanın dünyagörüşü dedikdə, onun nail olduğu bi­lik­lər, bacarıqlar və vərdişlər başa düşülür.

Bilik təbiət, cəmiyyət və idraka aid olan məlumat­ların, qa­nun və qanunauyğunluqların məcmusudur. Baca­rıq bilik­lərin həyatda və fəaliyyətdə tətbiqidir. Vər­diş isə ba­carığın av­tomatlaşdırılmış forma­sıdır. Məsələn avto­mo­bil sürmək, pal­tar tikmək, musi­qi alətində ifa etmək, dəzgah, avadanlıq və texniki vasitələrdə çalışmaq və s.

Qabiliyyət isə fəaliyyətin müvəffəqiyyətli icrasının şər­ti olub, onun üçün zəruri olan bilik, bacarıq və vərdiş­lə­rə yi­yə­­lənmə dinamikasının fərdlərdə təzahürüdür. Qa­bi­liy­­yət­li insanlar bilik, bacarıq və vərdişlərə sürətlə yiyə­lə­nirlər.

Xarakter insanın fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərindən biri kimi daxili motivasiya amilləri içərisində böyük əhə­miy­­yət kəsb edən ünsürlər toplusuna aiddir. İnsanın xa­rak­teri ailədə, əmək kollek­tivin­də, cəmiyyətdə forma­la­şır və davranışın təsir vasi­tə­sinə çevrilir. Xarak­ter insanda özünü davamlı formada büruzə verir. Məsələn insan iş yoldaşları ilə bir dəfə humanist dav­ran­maq­la ona humanist insan de­mək olmaz. Əgər bu xüsusi­y­yə­t davamlı formada onun dav­ranış tərzində müşahidə olunursa, həmin insan hu­ma­nist xarakterli insan kimi qəbul oluna bilər. Xarakterik əla­mətlər 4 cür təsnifləşdirilir:

1) Kollektivə və insanlara münasibəti ifadə edən xa­rak­­terik əlamətlər (kollektivçilik, humanistlik, xeyir­xahlıq, qayğıkeşlik, sədaqətlilik, səmimilik, diqqətlilik, sa­də­­lik, nəzakətlilik, ədalətlilik);

2) Əməyə münasibəti ifadə edən xarakterik əla­mət­lər (əmək­­­sevərlik, işgüzarlıq, məsuliyyətlilik);

3) İnsanın özünə münasibətini ifadə edən xarakterik əla­mət­ləri (təvazökarlıq və ya şöhrətpərəstlik);

4) Əşyalara münasibəti ifadə edən xarakterik əla­mət­lər (səli­qəlilik, ehtiyatlılıq, qayğıkeşlik və s.).

Daxili motivlərlə bərabər insanın motivləşməsində xarici motivlərin də rolu böyükdür.

Xarici motivlərin mənbəyi müəssisənin rəhbər­liyi, müş­tərilər, tərəfdaşlar, sifarişçilər hesab olunurlar. Xa­rici motiv­lər 2 cür qruplaşdırılır. Maddi və mənəvi.

Mad­di motiv­lərə əmək haqqı, əlavə əmək haqqı mü-ka­fatlar, mad­­di yardım­lar və s. aiddir. Mənəvi mo­tiv­lərə isə tərif­­na­mə­lər, fəxri fərman­lar, diplomlar, orden və me­dal­­­lar, fəxri ad­­lar və s. aiddir.

Xarici motivlərin köməyi ilə motivləşmənin iki üsu­lu möv­cuddur. Qamçı və qoğal üsulu.

Qoğal üsulu iqtisadi üsul hesab edilir. Rəhbər işçi ça­lışdığı təşkilat ilə əmək müqaviləsi bağlayır. İşçi ona aid olan vəzifələri və üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə ye­tir­di­yinə görə əmək haqqı alır. Qoğal üsulu işçiyə əmək fəaliy­yətində həvəsləndirici təsir göstərir. Bu üsul rəh­bər­lik tə­rə­­findən işçiyə göstərilən sosial-iqtisadi təsiri xa­rak­te­rizə edir. Deməli, qoğal üsulu sosial və iqtisadi üsullar va­sitəsilə insanların əmək fəaliyyətində fəallığının artırıl­ma­sına yönəldilən üsullar sistemidir.

Qamçı üsulu isə inzibati üsuldur. Əgər işçi ona tap­şı­rı­lan işi layiqincə yerinə yetirmirsə, işə “dırnaq­arası” mü­na­sibət bəsləyirsə, onda qamçı üsulu tətbiq edilir. Qamçı üsu­­lu işçini qorxutmaq, onu iqtisadi sanksiyalarla, digər in­zibati tədbirlərlə hədələmək, hətta həmin san­k­si­ya­lara və təsirlərə məruz qoymaqla onun əmək fəa­liy­­yə­tin­də fəal­lı­ğını məcburi qaydada artırmağa yönə­l­dilmiş üsul­lar­dan iba­rətdir. Qamçı üsuluna, həmçinin işçiyə şifahi və rəsmi xə­bər­dar­lıq, töhmət elan edil­məsi, əmək haqqının aşağı salınması, vəzifəsinin aşağı salınması, iqtisadi sanksiyalar tətbiq olunması, şifahi tənbehləri aid etmək olar.

sos


Təltiflər

Tərifləmək

Mənəvi


Yüklə 1,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə