Dərs vəsaiti Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 18. 01. 2013-cü IL tarixli 54 saylı əmri ilə təsdiq edilmiş­dir. Bakı-2013Yüklə 1,04 Mb.
səhifə6/13
tarix20.09.2017
ölçüsü1,04 Mb.
#619
növüDərs
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Qiymətin idarə edilməsi dedikdə, müəssisədə qiy­mət qoymanın həyata keçirilməsi və bu fəaliyyətlə əla­qə­dar amillərin, məlumatların əldə edilib təhlil olun­ma­sı ba­şa düşülür. Bu zaman qiymətin tələbdən asılı­lığı, məh­su­lun maya dəyərinin həcmi, rəqiblərin stra­tegiyası nəzərə alın­malıdır (xərc yönümlü qiymət qoyma, tələb yönüm­lü qiymət qoyma, rə­qabətə əsaslanan qiymət qoyma).

Reklam fəaliyyətinin idarə olunması dedikdə, təş­viqat işinin aparılması, alıcı ilə satıcı arasında kom­mu­ni­kasiyanın yaradılması, reklam vasitələrinin hazır­lan­ma­sı, bazarda satışın intensivləşdirilməsi ilə əlaqə­dar fəa­liy­yət başa düşülür.

Müəssisədə marketinq fəaliyyətini həyata keçirmək üçün marketinq xidmətini yaratmaq lazımdır. Bunun han­sı səviyyədə həyata keçirilməsi isə müəssisədə işin həc­min­dən, istehsal olunan məhsulun çeşidindən, ba­zar­ların növündən asılıdır. Bundan ötrü müəssisədə mar­ke­tinq şöbəsinin olması əhəmiyyət kəsb edir. Marke­tinq şö­bə­si müəssisənin marketinq strategiyasını hazırlayır və marketinq planlarını tərtib edir. Marketinq planlarında məq­­sədlər müəyyənləşdirilir, məqsədə çatmağın yolları qo­­yulur və hansı nəticələrin əldə oluna­cağı nəzərdə tu­tulur. Marketinq strategiyası, həmçinin müəssisənin ümu­mi strategiyasına daxil olmaqla onun tərkib hissəsi kimi çıxış edir.

Marketinq fəaliyyətinin idarə olunması marketinq üzrə menecerlər tərəfindən həyata keçirilir. Marketinq fəaliy­­yətinin istiqamətləri üzrə müxtəlif sahə menecerləri fəaliy­yət göstərə bilərlər. Məsələn satış üzrə menecer, reklam meneceri, servis və ya xidmət üzrə menecer və s. Özünün ən məşhur simasında marketinq üzrə menecer müəyyən müddətdə firmanın istehsal etdiyi məhsulların sa­tıl­ması üçün lazımi sayda müştəri axtaran mütəxəssis kimi təsvir olunur.

Marketinq şöbəsində çalışan peşə sahibləri marketo­loq­lar adlanırlar. Marketoloqlar tələb, təklif, istehsal, əmtəə, xid­mət, qiymət və s. iqtisadi-sosial kateqoriyaların mahiy­yə­tini, məzmununu, vəzifələrini kamil bilən və elmi araş­dır­malar, tədqiqatlar aparmağı bacaran, təkliflər və tövsiyələr vermək qabiliyyətinə malik olan mütəxəs­sis­lər­dirlər. Mar­ketoloqlar dərin biliyə malik olmaqla bə­ra­bər ye­ni­lik­lə­rə hazır olmalı, ziddiyətləri təmkinlə həll et­mə­li, də­qiq­lik, yüksək mədəniyyət göstərməlidirlər.3.5. Nəzarət funksiyası
Nəzarətetmə idarəetmənin mühüm funksiyalarından biri­dir. Nəzarət sözü nəzər yetirmək, baxmaq, müşahidə apar­maq mənasını daşıyır. Nəzarətetmə müəssisədə intiza­mın yaranmasını, fəaliyyətin tənzimlənməsini, qayda-qanunlara, təlimatlara əməl olunmasını təmin edən idarə­çi­lik funksiyasıdır.

Nəzarət idarəetmənin obyektini və subyektlərini əha­tə edir. Nəzarətin obyekti bütün isteh­sal sistemləri və ya­rım­sistemləri, funksional və xətti sistemlər, istehsal, tə­da­vül və s. sahələr ola bilər. Nəzarətin subyekti isə, fərdi adamlar, sosial qruplar və bütövlükdə təşkilat ola bilər.

Nəzarətin əsas məqsədi qərarların qəbulu ilə ic­ra­sı ara­sındakı vəhdətliyi təmin etməkdən, müəssisələrin sə­rən­camında olan maddi dəyərləri mühafizə etməkdən, prob­lemləri aşkar et­mək­dən, aradan qaldırmaqdan və gə­lə­cək­də baş vermə­mə­si üçün tədbirlər görülməkdən iba­rətdir.

Nəzarət təşkilatın öz məqsədinə çatmasını təmin edən bir prosesdir. İdarəetmədə nəzarət tətbiqi sahələri ilə əla­qədar olaraq aşağıdakı məqsəd­lər üçün istifadə olunur: 1. Nizam-intizam qaydalarına əməl edilməsi məqsə­di­lə nəzarət;

 2. Norma və normativlərə əməl edilməsi məqsədilə nəzarət.

 3. İcraçılıq intizamına əməl edilməsi baxımından nə­zarət.

 4. Funksiyaların yerinə yetirilməsinə nəzarət.

 5. İdarəçilik qərarlarının icrasına nəzarət.

 6. Planların yerinə yetirilməsinə nəzarət.

Nəzarəti hə­yata keçirən rəhbərlər aşağıdakı funksi­ya­ları yerinə yetir­məlidirlər:

 1. Nəzarətin mexanizminin yaradılması.

 2. Nəzarətin zaman və məkan aspektindən planlaş­dı­rılması.

 3. Müəssisədə nəzarət strukturunun yaradılması.

 4. Nəzarəti gücləndirmək məqsədilə informasiya ma­teriallarının cəlb edilməsi.

 5. Nəzarət edilən obyektin real vəziyyətinin qiymət­lən­dirilməsi və aşkara çıxarılması.

 6. Norma və standartların, tapşırıqların, qaydaların po­zulması hallarının müəyyən edilməsi.

 7. Həmin kənarlaşma hallarının səbəblərinin aşkara çıxarılması.

 8. Yoxlanılan obyektin fəaliyyətinin qaydaya salın­ma­sı üçün təsirli tədbirlərin görülməsi.

Nəzarət ayrı-ayrı təşkilatlarda və onların daxili böl­mə­­lərində əlverişli şəraitin yaradılmasına imkan yarat­ma­lıdır. Bunun üçün təşkilatların özlərində və onlardan kə­nar­da müxtəlif nəzarətetmə sistemləri yara­dılır. Nəzarət öz tə­biətinə görə əks əlaqə prinsi­pinə, ideyasına əsas­lanır. Başqa sahələrdə (Məsələn idarə­etmə qərar­ların­da) olduğu kimi nəzarətin də özünəməxsus texnologiyası var­dır:

 1. nəzarət konsepsiyasının müəyyən edilməsi, seçil­m­əsi

 2. nəzarət məqsədinin seçilməsi

 3. nəzarət metodlarının seçilməsi

 4. nəzarət normalarının seçilməsi

 5. nəzarət sferalarının seçilməsi

 6. nəzarət müddətlərinin seçilməsi

Nəzarətin məqsədi stres vəziyyəti, qorxu xofu yarat­maq deyil, nöqsanların aradan qaldırılmasına kö­mək et­məkdir. Menecer həmişə nəzarətin səmərəli olma­sına, nə­ticədə müsbət halətin yaranmasına çalış­ma­lıdır.

Nəzarətdə ən başlıca məsələ obyektin arzu olunan stan­dartdan kənarlaşma səbəblərinin sistemli halda aş­kara çıxa­rılması və qiymətləndirilməsi, tənzimləmə proq­ramı­nın tərtib edilməsidir. Ən vacib məsələdən biri də nəza­rə­tin idarəetmə tsikli, menecmentin digər funksiyaları ilə op­timal halda əlaqələndirilməsidir. Nəzarətdə, həmçinin nə­za­rət vaxtının (ilkin, cari, son), nəzarət məqsədinin (ope­ra­tiv, strateji), nəzarət predmetinin (inzibati, maliy­yə), nə­za­rətin məzmununun və nəzarət metodlarının də­qiq­liyi, nə­za­rət fəaliyyətinin səmərəli təşkili son dərəcə vacibdir. Hər bir nəzarət növünün öz konkret məzmunu vardır. Bir qay­da olaraq kənarlaşmalar yol verilən, yol veriləndən aşağı və yuxarı hədlərdə olur. Ona görə də ən vacib prob­lem­lərdən biri həmin kənarlaşmaların faktiki miqyasının müəyyən edilməsidir.

Nəzarət prosesi dörd mərhələdən ibarətdir.

Birinci mərhələdə idarəetmə məqsədləri və strate­gi­ya­sına uyğun qiymətləndirmə meyarları və standartları müəyyən edilir.

İkinci mərhələdə idarəetmə obyektlərinin faktiki nə­ti­­cələri qəbul edilmiş standartlarla müqayisə olunur, yol verilən kənarlaşma intervalı aydınlaşdırılır və müəy­yən­lə­şdirilir.

Üçüncü mərhələdə kənarlaşmaların, fəsadların ara­dan qaldırılması baş verir.

Dörüncü mərhələdə həmin kənarlaşmaların gələ­cək­də bir daha baş verməməsi üçün tədbirlər görülür.

İdarəçilik nəzarəti firmaların bütün imkanlarının nə­zərə alınması və onların potensialından səmərəli istifadə edilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Kənarlaşmaların operativ qaydada ara­dan qaldırıl­ma­sın­da firmadaxili avtomat­laş­dı­rıl­mış in­for­­ma­siya sis­te­mi və elektron-hesablama tex­ni­ka­sın­dan geniş isti­fadə edilir. Fir­malarda operativ nəzarətlə ya­naşı mər­kəz­ləş­dirilmiş nə­za­­rət sistemi də formalaşır. Nə­zarə­tin həyata keçi­ril­mə­sin­də və infor­ma­siya­ların təhli­lin­də yuxa­rı­da gös­təri­lən iq­ti­sa­­di xidmət qrupları ilə yanaşı fir­ma­la­rın sahə menecerləri və ya struktur bölmələrinin rəhbərləri mühüm rola ma­lik­dir.

Firmaxarici sistemlərə dövlət və qeyri-dövlət nəzarət sistem­lərini aid etmək olar. Məsələn İqtisadi İnkişaf Na­zir­­liyi, Maliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, proku­rorluq or­­qan­ları, sahibkarların, istehlakçıların hüquq­la­rı­nın mü­da­fiəsi ilə məşğul olan təşkilatları misal göstərmək olar.

Nəzarət baş vermə vaxtına görə ilkin, cari və yekun xarakterli nəzarət formalarından ibarətdir.

İlkin nəzarət fəaliyyətə başlamazdan əvvəl həyata keçi­rilir. İlkin nəzarət – inventarlaşma, mühasibat uçotu, maliyyə uçotu, statistik uçot formasında həyata keçirilir.

İlkin nəzarət müəssisədə nəzarət sisteminin təşkil olun­ması və həyata keçirilməsinin mexanizminin sxe­mi­nin, layihəsinin, mo­delinin tərtib olunması ilə əlaqədardır. Deməli, ilkin nə­zarət gələcəkdə nöqsanların və kənar­laş­ma­ların qarşı­sı­nın alınmasına xidmət edir. Bundan başqa ilkin nəzarət nə­zarətin subyektlərinin, obyektlərinin, pro­ses­lərinin qey­də alınmasını da özündə əks etdirir.

Cari nəzarət hadisə və fəaliyyətin baş verdiyi və yerinə yetirildiyi zaman həyata keçirilir. Yəni cari nəzarət işin həyata keçirildiyi müddətdə yerinə yetirilir. Bu nə­zarət forması kənarlaşmaların, nöqsanların və pozun­tuların vax­tın­da və yerində müəyyən olunub aradan qald­ırıl­ma­sına xid­mət edir. Məhz buna görə də, cari nəzarət pro­se­si rəh­bər­lər tə­rəfindən daim reydlərin, yoxlam­aların ke­çi­ril­məsi, mü­şa­hidələrin aparılması ilə xarakterizə olunur.

Yekun nəzarət sonradan nəzarət məfhumu kimi də işlədilir. Yekun nəzarət hadisə və proseslər baş verdikdən sonra, yəni fəaliyyət başa çatdıqdan sonra aparılır. Yekun və ya sonradan nəzarətin aparılması məqsədilə rəhbərlər ay, rüb və ya il başa çatdıq­da işçilərdən həmin dövrlər üzrə görülən işlər barəsində hesa­batlar alır və hesabat göstəricilərini faktiki göstə­ri­cilərlə müqayisə edir­lər. Mə­sə­lən işçi hər ayın axırı gördüyü işin hesa­bat­la­rını rəh­bər­liyə təqdim edir. İlin axırı rəhbərlik təqdim olun­muş hesa­batları aylar üzrə yoxlayır və yoxlama nə­ti­cəsində fak­tiki sənədlərlə təqdim olunmuş hesabat gö­s­tə­ri­cilərini mü­qa­yisə edir. Müqayisə zamanı kənar­laş­ma­ların olub-ol­ma­ması müəyyən edilir. Deməli, sonradan nə­za­­rət əvvəlki dövrlərdə buraxılmış nöq­san­la­rın aşkara çı­­­xa­rılıb, gələcək dövrlərdə bir daha baş ver­mə­mə­si üçün bö­­yük əhəmiyyət kəsb edir.

Nəzarətin aşağıdakı formaları vardır: 1. Dövlət nəzarəti (Səlahiyyətli dövlət orqanlarının hə­yata keçirdiyi nəzarət). Dövlət nəzarəti icra orqanları, məhkəmə, prokurorluq, vergi, gömrük, əd­liy­yə orqanları və s. tərəfindən həyata keçirilir.

 2. İctimai nəzarət (Müxtəlif ictimai təşkilatlar, ic­ti­mai partiyalar tərəfindən həyata keçirilən nəzarət, xalq nə­za­­rəti).

 3. Daxili nəzarət (Hər bir müəssisə və təşkilatların tər­ki­bində daxili struktur vahidləri).

Nəzarət uçot, yoxlama (audit), təhlil və tənzimləmə kimi prosesləri özündə cəmləşdirir.

Nəzarətin həyata keçirilməsində uçot mühüm rol oynayır. O nəzarətetmə üçün kəmiyyət və keyfiyyət səp­ki­li informasiya verir. Uçot həmçinin maliyyə və maddi re­surslardan istifadənin təhlil edilməsi üçün də müstəsna əhəmiyyətə malikdir. İctimai istehsalda istifadə olunan uçot sisteminə 4 uçot forması–operativ, müha­sibat, ma­liy­­yə və statistika uçotu daxildir. Hər bir uçot for­ma­sı­nın öz növ­bə­sində xüsusi vəzifələri, metodları və təşkil olun­ma qaydası vardır.Yoxlama (audit) prosesin gedişində və başa çat­dıq­dan sonra kənarlaşmaların aşkar edilib aradan qaldırıl­ma­sı­nı təmin edir.

Təhlil (təsvir etmə). Təhlil ərəb sözü olub, təs­viret­mə məna­­sını daşıyır. Bəzi dillərdə analiz məfhumu kimi istifadə olu­nur. Analiz yunanca “Analisis” sözündən götü­rülmüş par­ça­lanma deməkdir. Təhlilin məqsədi hər hansı bir ha­di­sə­ni, prosesi və ya göstəricini araşdırarkən onu his­sələrə, ele­ment­lərə ayıraraq öyrənilməsi başa düşülür. İq­­tisadi təh­li­l­lər iqtisa­di proqnozların verilməsi və iqtisadi qərarların qə­bul edilməsi üçün çıxış nöqtəsidir. Təhlil daha ətraflı araş­dırma və ya təd­qiqat formasıdır. Çünki təh­lil nəti­cə­sin­də əgər hadisə, pro­ses və obyektlər daha ki­çik tər­kib hissə­lə­rinə ayrılırsa, de­məli araşdıran şəxs hə­min sis­temin tərkibinə nüfuz edir və özü­nü problemin içərisində hiss edir. Təhlil məhsul istehsalını, istehsal gü­cü­nü, bazar tələbatını, maya dəyərini və s. öyrənməklə plan­­l­arın yerinə yetril­məsinin müm­kün­lü­y­ü­nü, hətta iqti­sa­di səmə­rəliliyini düzgün qiy­mətlən­diril­məsi məqsədilə aparılır.

İqtisadi təhlil müəssisə və təşkilatların işinin öyrənil­mə­sinə, maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinin qiy­mət­ləndirilməsinə, gələcəkdə maddi, əmək və maliyyə resurs­larının hərəkətə gətirilməsi imkanlarının aşkar edil­mə­si­nə xidmət göstərir. Təhlil nəticəsində qəbul ediləcək ida­rə­etmə qərarları, əmr, sərəncam və göstərişlər müəyyən dərə­cədə əsaslandırılır. Deməli, təhlil idarəetmə qərar­larını ya­rarlı hala gətirilməsində əhəmiyyətli rol oynayır.

Nəzarətlə tənzimləmə arasında üzvi əlaqə vardır. Nə­za­rət vasitəsilə sosial-iqtisadi proseslərdə baş verən kə­nar­laş­malar, qeyri-sabitlik yaradan amillər haqqında infor­ma­si­yalar toplanır, səbəbləri öyrənilir, situasiyaların fak­tiki və proq­nozlaşdırılan səviyyəsi araşdırılır. Tənzim­ləmə vasitə­si­lə aşkara çıxarılmış nöqsanların ara­dan qal­dı­rıl­ması, prob­lemlərin həll edilməsi üçün təşkilati-iqtisadi təd­birlər sist­emi işlənib hazırlanaraq həyata ke­çi­ri­lir və be­lə bir sistem halını alır:

nəzarət–kənar­laş­ma­nın qiy­mət­lən­diril­mə­si-tənzim­lə­mə–idarəetmə qərarı.

Tən­zim­­­ləmə ha­disə və prosesləri izləyir, onları ni­zam­­layır. Tən­zim­­ləmə ida­rəetmə strukturunda nizam-in­ti­zamın yaranmasını şərt­lən­­dirir.

FƏSİL IV. MENECMENTİN METODLARI
4.1.Menecmentin metodları və idarəetmədə onların rolu
Metod yunan sözü olub üsul deməkdir. Bütün elm­lər­də olduğu kimi menecmentin də metodları vardır. Bu metodlar idarəetmə elminin öyrənilməsi, bu elmdən irəli gələn funksiyaların və prinsiplərin həyata keçiril­məsinin üsuludur. Menecmentin metodu idarəetmə sub­yek­tinin ida­rəetmə obyektinə təsir mexanizmidir. İdarə­et­mə me­to­du idarə edilən sistemə necə, hansı üsul və vasitələrlə təsir etmək lazım olduğunu bildirir.

Menecmentin metodu idarə olunan kollektivin xü­su­siy­yətlərindən, mədəniyyət səviyyəsi və psixoloji iq­li­min­dən asılı olaraq, idarəetmə sisteminə tərs vasitə­sidir.

Menecmentin metodlarının aşağıdakı cəhətlərini xarakterizə edə bilərik.


 1. Menecmentin metodu idarəetmə funksiyalarının həyata keçirilməsini təmin edir.

 2. Menecmentin metodu idarə olunanı idarə edənin iradəsinə tabe etdirmək üsuludur.

 3. Menecmentin metodları fərdin fərdə, fərdin kol­lek­tivə, kollektivin kollektivə, kollektivin fərdə təsir üsu­lu­dur.

 4. Menecmentin üsulu təşkilatın məqsədinə nail olun­­ması üsuludur.

Təcrübəli rəhbərlər bütün idarəetmə metodlarından ba­­ca­rıqla istifadə edir və onları üzvi surətdə əlaqələ­n­di­rir­lər.

Bu üsullar müəssisənin maliyyə-iqstisadi fəaliy­yətini genişləndirməyə, təsərrüfatçılıq fəaliyyətinin inkişa­fına, əmək ehtiyatlarının əmək prosesində fəallı­ğının artırıl­ma­sı­na, tərəfdaşların, partnyorların, təchiza­t­çıların, alıcıların cəlb olunmasına, rəqabət qabiliyyətinin gücləndirilməsinə təsir göstərir. İdarə­etmənin aşağıdakı me­tod­ları mövcud­dur:

1) İqtisadi metodlar.

2) İnzibati metodlar.

3) Sosial-psixoloji metodlar.
4.2. İqtisadi metod
İqtisadi inkişafa nail olunması, iqtisadi maraqların tə­min olunması məqsədilə həyata keçirilən metodlara ida­rə­etmənin iqtisadi metodları deyilir. İqtisadi metod iqti­sa­di siyasətin və maddi maraq prinsiplərinin tətbiqi ilə işin icrasının yerinə yetirilməsini təmin edir.

İqtisadi metodlar aşağıdakı kimi təsnif olunur:

1)Müəssisədaxili iqtisadi metodlar.

2 )Müəssisəxarici iqtisadi metodlar.

Müəssisədaxili iqtisadi metodlar həm müəssisənin iq­­tisadi maraqlarının, həm də personalının və ya işçilərin so­sial-iqtisadi tələbatlarının təmin olunmasına xidmət edir.

Müəssisəxarici iqtisadi metodlar təsərrüfatlararası he­sablaşmaları, müəssisə və təşkilatın digər müəssisə və təş­kilatlarla, alıcılarla, satıcılarla, sifarişçilərlə iqtisadi əla­qə­ləri, əqdlərin bağlanmasını, təsərrüfat, iqtisadi və ma­liy­yə münasibətlərinin formalaşdırılmasını əhatə edir.

İqtisadi metodlar bazar sistemində aparıcı mövqeyə malikdir. Bu metodlar vasitəsilə firmaların fəaliyyətinə təsir göstərilir və onlar üçün əlverişli şərait yaradılır.

İqtisadi metod idarəetmə obyektinin müəyyən tərəf­lə­rinə - istehsalın təşkilinə və onun nizama salın­masına, kol­­lektivin və onun üzvlərinin maddi maraq­larına təsir edir, istehsalın ahəngdar olmasına xidmət edir.

İqtisadi metod müəssisənin iqtisadi inkişafı ilə əla­qə­dar olub, onun iqtisadi potensialının, maliyyə im­kan­larının genişləndirilməsini nəzərdə tutur. Bu üsul daha çox kapital qoyuluşu həyata keçirməklə, inves­tisiyalar və ma­liy­yə kapitalı cəlb etmək, iqtisadi sferada münasibətləri geniş­lən­dirməklə, müəssisəyə tərəfdaşlar cəlb etməklə müəs­­si­sənin iqtisadi inkişafına nail olmağa imkan yaradır. İq­­ti­sadi metodun tətbiqi ilə planlaşdırma, təsərrüfat he­sa­bı, əmək haqqı, qiymət, maddi həvəs­lən­dirmə, maya də­yə­ri, mənfəət, gəlir və başqa mexanizmlər məqsədyönlü tə­si­rə çev­rilir. İqtisadi metodlar ehtiyatların qənaətinə, maya də­yə­rinin aşağı salınmasına, mal və xidmətlərin key­fiy­yə­ti­nin yaxşılaş­dırılmasına, gəlirin və mənfəətin həcminin ar­tı­rılmasına yönəldilir.

Bu metoda bəzən iqtisadi-təsərrüfatçılıq üsulu da de­yir­lər. Bu zaman metod özünün hədəf sferasını geniş­ləndirərək təsərrüfat sahəsini də öz təsirinə məruz qoyur. Təsər­rüfat­çılıq üsulu yeni texnika və texnologiyanı tətbiq et­mək­lə, maddi-texniki bazanı inkişaf etdirməklə, məh­sul istehsalı pro­sesini təkmilləşdirməklə gəlirin artırıl­­masını təmin edən idarərtmə üsulu kimi başa düşülür. Bu üsul əl əmə­­yi­nin yüngülləşdirilməsinə və elmi texniki tərəqqinin nailiy­yətlərinin tətbiqinə nail olmaqla təsərrüfatçılığın apa­rıl­ması üsuludur.

Müəssisə təsərrüfat sferasını genişləndirməklə, ayrı-ayrı təsərrüfat sahələri yaratmaqla məhsul istehsalı pro­se­si­ni daha da genişləndirir. Həmin sahələrin fəaliyyəti bir-bi­ri ilə əlaqələndirilə və ya əlqalən­ləndiril­məyə bilər. Məsələn dəri məhsulları fabriki paralel ola­raq 3 təsərrüfat sa­hə­si yaradır. Birinci sahə dəri ayaqqabı, ikinci sahə dəri gö­­dəkcə, üçüncü sahə isə dəri çanta istehsalını həyata ke­çi­­rir. Dəri məhsulları istehsalı ilə məşğul olmaq istəyən di­gər fabrik də, 3 təsərrüfat sahəsi yaradır. Birinci sahə gön­də­ri tədarükü ilə, ikinci təsərrüfatçılıq sahəsi dəri mə­mu­lat­­larının emalı ilə, üçüncü sahə isə dəri çanta isteh­sa­lı ilə məş­ğul olur. Göründüyü kimi birinci müəs­sisə­də bütün tə­sə­r­­­rüfatçılıq sahələri paralel olaraq ayrı–ayrı çeşiddə məh­sul­­­lar isteh­sal edir. İkinci müəssisədə isə bir təsərrüfat böl­mə­­si digəri üçün xammal istehsal edir. Müəssisənin özü üçün xammal istehsal etməsi maya dəyərini aşağı salır, nə­ti­­cədə iqtisadi səmərəlilik göstəricilərinə müsbət təsir göstərilir.

İqtisadi və təsərrüfatçılıq üsulu həm iqtisadi, həm də təsərrüfatçılıq üsul­la­rı­nın tətbiqini tələb etdiyi üçün təşkilatın rəhbəri həm iqtisadi, həm də təsərrüfat fəa­liy­yəti ilə əlaqədar nəzəri və təcrübi biliklərə malik ol­ma­lıdır. Məsələn ticarət müəs­sisə­sinin rəhbəri ticarət sahəsini, icti­mai iaşə müəs­si­s­əsinin rəhbəri ictimai iaşə sahəsini, tikinti müəssisəsinin rəhbəri tikinti sahəsini mükəmməl bilmə­lidir. Çünki isteh­salın inkişafı və geniş­lən­dirilməsi, yeni texno­lo­giyaların tətbiqi ilə bağlı ide­ya­lar, təkliflər və fikirlər müəssisənin rəhbərində cəm­lə­nir. Bu istiqa­mət­də ən optimal variantların seçilməsi ilə bağlı qərar rəhbər tə­rəfindən qəbul edilir. Məhz buna görə də təsər­rüfat­çı­lı­ğın bu sahəsində bilik və bacarığı olmayan rəhbərlər düz­gün qərarlar qəbul etməkdə çətinlik çəkirlər. Nəticədə fəa­liy­yət səmərəsiz olur.

Rəhbərlər təsərrüfatı inkişaf etdirmək, genişlən­dir­mək üçün iqtisadi sahədə də bilik və bacarıqlara malik ol­ma­lıdırlar. Müəssisənin inkişafının əsasını onun maliyyə im­kanları və maliyyə fəaliyyəti təşkil edir. Bunun üçün rəh­­bərlər müəssisənin maliyyə imkanlarının genişlən­di­ril­mə­si, yüksək mənfəət əldə etmək, başqa sözlə desək müəs­­­sisənin iqtisadi qüdrətini artırmaq üçün daim yollar ax­­ta­rır­lar. Maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinə dair ver­gi xidməti orqanlarına, statistika şöbələrinə, sosi­al mü­­da­fiə fondlarına hesabatların verilməsi təşkilatın rəh­bə­ri­nin məsuliyyətinə aid edildiyi üçün idarəetmədə iqtisadi üsulun vacibliyi məsələsi burada da önə çıxır.

İqtisadi metod personalda əməyə maddi maraq (stimul) yaradır. Çünki sosial-iqtisadi tələbatların ödə­nil­mə­­si işçinin əmək fəallığını artırır. Sosial-iqtisadi tələ­bat­la­­rın ödənilməsi dedikdə, işçiyə əmək haqqının, əlavə əmək haqqının, mükafatların, maddi yardımların ve­­ril­­məsi başa düşülür. İqtisadi metod əl əmə­yinin yün­gül­ləş­di­ril­mə­sini və əmək şəraitinin yaxşılaş­dırılmasını təmin edir.


4.3. İnzibati metod
İnzibati üsul idarə edənin idarə olunan obyektə bir­ba­şa və bilavasitə təsir üsuludur. İnzibati üsul məc­buredi­ci üsuldur və yüksək tələbkarlıq əsasında insanları fəaliy­yətə, icraçılığa, nizama, intizama sövq edir. Müəs­si­sə­lərin rəh­bərləri bu cür üsulların tətbiqi üçün əmr etmək, sərən­cam­lar, göstə­rişlər, tapşırıqlar vermək səlahiy­yət­lə­ri­nə malik­dirlər.

İnzibati metodlar qanunların, qaydaların rəhbərlərə ver­­diyi səlahiyyətlər əsasında həyata keçirilir. İnzibati metod normativ-sərəncam xarakteri daşıyır və onun yerinə yetirilməsi məcburidir. İnzibati-sərəncam metod­la­rı­nın obyekti geniş və çoxcəhətlidir. Lakin bunu müəyyən is­ti­qamət üzrə təsnifata ayırmaq olar. İnzibati təsir meto­du­nun köməyi ilə istehsal sahələrinin təşkili sistemi, onların idarəetmə orqanları, əməyin təşkili formaları, işçi-rəhbər münasibətləri formalaşdırılır və təkmilləşdirilir.

İnzibati idarəetmə subyektlərin birinin digərinə ta­beçi­liyi ilə bağlıdır. İnzibati idarəetmə hər hansı subyektin öz iradəsini bir tərəfli qaydada bildirməsi ilə əlaqədardır.

İnzibati idarəetmə işçilərin vəzifə və funksiyalarını müəy­yən­ləşdirir. İnzibati təsir üsulları aşağıdakı inzibati dav­ranış və hərəkətləri yerinə yetir­mək­lə həyata keçirilir: əmr et­mək­lə, tapşırıqlar, göstərişlər verməklə, diktə et­mək­lə, va­dar etməklə və s.

İnzibati üsulları aşağıdakı kimi təsnifləşdirmək olar:

1. Məcbur edici (Hərəkəti etməyə məcbur etmək üsu­lu).

2. Qadağan edici (Hərəkəti etməyi qadağan etmək­ üs­u­­­­lu). Bu üsul inzibati tədbirlərlə, qorxutmaqla, hədə­lə­mək­lə həyata keçirilir.

3. Səlahiyyət verici.

4. Həvəsləndirici üsul.

İnzibatçılıq yüksək idarəetmə bacarığı və qabiliy­yətidir. İnzibati təsir metodunun başlıca xüsusiyyətləri aşa­­­­ğı­­dakılardan ibarətdir: • inzibati üsul müəssisə və təşkilatlarda kollektiv mü­­na­­sibətləri formalaşdırır və tənzimləyir;

 • inzibati üsul idarəetmə münasibətlərində, sərəncam verici-icraedici strukturlarda subyektlər arasında hakimiy­yət və tabeçilik münasibətlərini formalaşdırır;

 • inzibati üsul öhdəlikləri, yerinə yetirilməməsinə görə cavabdeh şəxslərin məsuliyyətini müəyyən edir.

İnzibatçılıq inzibati proses olaraq üç funksiyanı ye­rinə yetirir.

 1. Hüquqyaradıcı. İnzibati üsul müəssisədə qanun­ve­ri­cilik aktlarının, dövlət standartlarının və normativ sə­nəd­lərin tətbiqini, daxili qaydaların, təlimatların forma­laş­dırılmasını və onlara əməl edilməsini tələb edir.

 2. Hüquqverici. Qanunlara, qaydalara əsaslanaraq funksiyaların həyata keçirilməsini konkret strukturlara və şəxslərə həvalə edilir.

 3. Tənzimləyici. İnzibati proses hüquqi proses ola­raq bütün sahələrin tənzimlənməsini həyata keçirir. İn­zi­bat­­çılıq fəaliyyətin normalar əsasında tənzim­lən­mə­si­nə yönəldilir.

İnzibatçılıq idarəçilik işlərinin həllinə və nəticələr əldə edilməsinə yönəldilir. İnzibatçılar səlahiyyətlərə ma­lik olan və həmin səlahiyyətlərdən fəaliyyətin tənzim­lən­mə­sində istifadə edən şəxslərdir. İnzibatçı rəh­bər rəh­bər­lik eti­kasına ciddi riayət etməlidirlər. Yəni iş­çi­lərlə dav­ra­nı­şın­da ciddi, ədalətli və nəzakətli olmalı, işçini dinləməyi ba­carmalıdır. Onlar işçilərin tənqidi çıxışlarına qulaq as­ma­lı, qanunvericiliyə dürüst riayət etməlidirlər.  1. Yüklə 1,04 Mb.

   Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə