Dərs vəsaiti Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 18. 01. 2013-cü IL tarixli 54 saylı əmri ilə təsdiq edilmiş­dir. Bakı-2013Yüklə 1,04 Mb.
səhifə7/13
tarix20.09.2017
ölçüsü1,04 Mb.
#619
növüDərs
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Sosial-psixoloji metod

Sosial-psixoloji üsul sosial və psixoloji üsullardan ibarətdir.Sosial üsul. İdarəetmənin üsullarından biri də sosial üsuldur. Sosial üsul insanların sosial tələbatının ödənil­məsi və sosial inkişafının təmin olunması ilə idarə­et­mə­nin həyata keçirilməsi üsuludur.

Sosial tərbiyə “İnsan-insan” sistemində həyata keçi­rilir. Qərb ölkələrində bu iş sosial iş adını almışdır. Sosi­al işin mənasını insanın insana humanist münasibəti təş­kil edir. Sosial iş, həmçinin insanın cəmiyyətə uyğun­laş­ma­sında xü­su­si əhəmiyyət kəsb edir. İdarəetmənin sosial me­to­du rəhbər işçi münasibətlərində işçilərin hüquq­larının po­zul­mamasını, onlarla səmimi rəftar olunmasını, işçi­lərin sosial inkişafını və sosial tələbatlarının ödənilməsini tələb edir.

Qeyd etdiyimiz kimi, metodlar insanları əmək fə­a­liy­­yətində motivləşdirir və aktivləşdirir. Sosial üsul insan­ları birbaşa və dolayı yolla fəallaşdıran təsir üsul­ların­dan ibarətdir. Birbaşa təsir üsullarına aşağıdakıları aid etmək olar:

1. Sosial tələbatın ödənilməsi.

2. İqtisadi həvəsləndirmə sistemlərinin tətbiq olunması.

Dolayı təsir üsullarına aşağıdakılar aiddir:

1. İşçilərin sosial inkişafının təmin olunması.

2. Kollektivə sosial qayğıların göstərilməsi.

Sosial tələbat dedikdə, insanın maddi və mənəvi tə­lə­bat­ları sistemi başa düşülür. İnsan fəaliyyətinin əsasında sosial tələbatlar dayanır. İnsan öz tələbatını ödəmək üçün fəaliyyət göstərir və gəlir əldə edir. Əldə etdiyi gəlirlə o, öz tələbatlarını ödəməyə müvəffəq olur. Deməli, işçilərin tə­ləbatlarının ödənilməsi yolu ilə onların fəallaşdırılması so­sial üsulun əsas məqsəd­lərindən biridir. Rəhbər mü­əs­si­sə­yə işçi qəbul edərkən ona əmək haqqı təklif edir. O dü­şün­məlidir ki, təklif etdiyi əmək haqqı işçinin minimum yaşayışını təmin etməlidir. Əgər təmin etmirsə, işçi daim iş axtarışında olacaq və istənilən vaxt o müəssisəni tərk etmək məcburiyyətində qalacaqdır.

Sosial tələbatın ödənilməsi işçini əmək fəaliyyətinə sövq edirsə, iqtisadi həvəsləndirmə sistemlərinin tətbiqi onların əmək fəallığını artırır. İqtisadi həvəsləndirmə sis­te­minə əlavə əmək haqqını, mükafatlandırma sistemini, mad­di yardımların verilməsini aid etmək olar.

Qeyd etdiyimiz kimi, sosial siyasət sosial inkişafın tə­min olunması ilə də bağlıdır. Sosial inkişafa əl əməyinin yün­gülləşdirilməsi, işçilərin təhsil alması, ixti­sas­ların ar­tırılması, kadrların təkmilləş­diril­məsi, elmə yi­yə­lənməsi, sosial rifahının yaxşı­laş­dırıl­ma­sı, mənzil prob­lemlərinin həlli məsələ­lərini aid etmək olar.

İdarəetmədə sosial qayğının da rolu olduqca əhə­miy­yətlidir. Müəssisələrdə işçilərin xidməti-nəqliyyat vasi­tə­ləri ilə təmin olunması, onların kommunal-rabitə xidmət­lə­ri­nin dəyərinin ödənilməsi, pulsuz ictimai-iaşə xidmət­lə­rinin göstərilməsi, kollektiv gəzintilərin təşkil edilməsi so­sial üsulun dolayı təsirlərinin təzahürüdür. İstirahət gün­lərində, asudə vaxtlarında qeyri iş saatlarında kollek­ti­vin mədəni istirahətini təşkil etmək (kon­sert, teatr və s. mə­dəni kütləvi tədbirləri təşkil etmək) onlarda ruh yük­səkliyi yaradır.

Müəssisədə aparılan sosial siyasətə sağlamlıq və sə­hiy­yə xidmətlərinin göstərilməsi də daxildir. Sağlam­lığın qo­runması, işçilərin təhlükəsizliyinin təmin olun­ması, bəd­­bəxt hadisələrdən mühafizə tədbirlərinin həyata ke­çi­ril­məsi və sığortalanması işçilərə sosial qayğının ele­men­tidir. Bu məqsədlə müəssi­sədə sağlamlıq mərkəzlərinin, id­man kompleks­lə­ri­nin, tibb məntəqələrinin fəaliyyəti məq­sədəuyğundur. Bu cür imkanlardan istifadə olunması əmək kollektivinin əmək qabiliyyətinin qorunub sax­lan­ma­sına və inkişafına şərait yaradır.

Sosial üsulun tətbiqi işçinin əhval ruhiyyəsini artır­maqla onda əməyə stimul yaradır. Bu məqsədlə də, sosial üsul insan amili üçün daha çox əhəmiyyət daşıyır.Psixoloji üsul. İdarəetmədə psixologiyanın, psixi proseslərin rolu böyükdür. İdarəetmə fəaliyyətində psi­xo­lo­ji üsul insanların davranış və ünsiyyət fəaliyyəti ilə əla­qə­­dar olub, onların fəaliyyətinə təsir göstərmək, onları va­cib məqsəd ətrafında səfərbər etmək üsuludur.

Psixoloji üsullar sistemi də sosial fəlsəfənin tərki­bi­nə daxildir. Psixoloji üsul fərdlərin, qrupun və ya kollek­tivin psixologiyasına təsir etməklə onların fəal­lığının ya­ra­dılması və artırılması üsuludur. İdarəetmənin bu me­to­du kollektiv arasında psixoloji əhval ruhiyyə yarat­maqla is­teh­salın inkişafına, keyfiy­yətin yaxşı­laş­dırıl­ma­sına və in­sanlar arasında birgə fəaliy­yətin və sosial mü­na­si­bət­lə­rin tənzimlənməsinə yönəldilir.

Psixoloji üsul işçinin daxili imkanlarını araşdırmaq, on­lardan istifadə etmək və psixologiyasına təsir etmək üsu­ludur.

Psixoloji üsul kollektivin psixologiyasına birbaşa və dolayı təsir göstərməklə onları əmək prosesində fəal­laş­dı­rır. Aşağıdakı birbaşa təsir üsullarını tətbiq etməklə iş­çi­nin fəallığını artırmaq mümkündür: 1. Tərifləməklə.

 2. Vədlər verməklə.

 3. İstiqamətləndirməklə.

 4. Fəxri fərmanlarla, diplomlarla, medallarla təltif et­­mək­lə.

 5. Şərəf lövhəsinə şəklini vurmaqla və s.

Birbaşa təsir üsulu mənəvi cəhətdən həvəs­lən­dir­məklə, işçini əmək prosesində ruhlandırır.

Psixoloji üsulun dolayı təsir üsulları aşağıdakılardır:

1. Kollektivdə fərdi və kollektiv psixoloji xüsusiy­yətləri nəzərə almaq.

2.Təşkilatda sağlam psixoloji mühiti formalaş­dır­maq.

3. İdeya-siyasi tərbiyələndirmə.

4. Kollektivin ənənələrinin, adətlərinin qorunması və inkişaf etdirilməsi.

Kollektivdə fərdi və qrupdaxili münasibətlərdən, on­la­rın psixoloji xüsusiyyətlərindən “Əmək resursları” fəs­lin­də bəhs olunmuşdur.

Dolayı psixoloji üsullardan biri müəssisədə sağlam psi­xoloji mühitin formalaşdırılmasıdır. Bu üsul kollek­tiv­də daim yüksək abu-havanın, əhval-ruhiyənin olma­sını tə­min edir. Sağlam psixoloji mühit insanlar arasında mü­na­sibətləri tənzimləyir, humanizmin inkişa­fına şərait ya­radır.

İdeya-siyasi tərbiyə dedikdə, konstitusiyasının ali məqsədinə hörmətlə yanaşmağı, dövlət direktivlərinə, qa­nun­vericilik aktlarına əməl etməyi, əməli fəaliyyətdə döv­lətin mənafeyini şəxsi mənafedən üstün tutmağı tələb edir. İdeya-siyasi tərbiyə milli bayramların, məsələn Kon­sti­tu­si­ya gününün, müstəqillik gününün, milli dirçəliş gününün və s. qeyd edilməsi, işçilərin bir sıra siyasi xadimlərlə görüş­lərinin keçirilməsi, kollektivin dövlət tədbir­lə­rin­də, siyasi tədbirlərdə fəal iştirakı ilə əlaqədardır. İdeya-siyasi tərbiyə kollekti­vin vətənpərvər ruhda tərbiyələn­mə­si üçün önəmlidir.

Kollektivin adət-ənənəsi bir neçə illər və ya on il­lik­lər ərzində yaranır və formalaşır. Yeni təyin olunmuş rəh­bər­lər də kollektivin adət-ənənələrini öyrənməli və ona uy­ğunlaşmalıdırlar. Çünki kollektivin adət-ənənəsi kollek­tivin xarakterinin, xüsusiyyətlərinin, onlar arasında ünsiy­yətin, əlaqənin təzahüründən formalaşır. Kadrların hərə­kəti, yeniləşməsi, işə qəbulu tədricən baş verdiyin­dən, ye­ni kadrlar həmin ənənələrin təsirinə məruz qalır və ona uy­ğun­laşırlar. Kollektivin adət–ənənəsi onu digər kollek­tiv­lər­dən fərqləndirən əsas xüsusiyyətlərdən biridir.

Din insanlar üçün paklıq, saflıq rəmzidir. Müəssi­sə­də müxtəlif dinə sitayiş edən insanlar çalışa bilərlər. On­la­rın dini etiqadına, ibadətinə hörmətlə yanaşılması kol­lek­tiv münasibətlərin tənzimlənməsi üçün olduqca vacib mə­sə­­lələrdən biridir. Onların ibadəti üçün şəraitin yara­dıl­mas­ı, dini bayramlarda onlara diqqət yetirilməsi, hə­diy­yələrin, yardımların verilməsi psixoloji üsulun ele­men­ti sayılır.

Psixoloji təsirin müsbət nəticələri aşağıdakılardır:

1) Xoş əhvalı-ruhiyyə.

2) Özünə inam.

3) Aktivlik.

4) Məsuliyyətlilik.

Kollektivdə bu cür psixoloji hallar və vəziyyətlərin yaranması işçilərdə müsbət emosiyalara səbəb olur, on­la­rın əmək prosesində daha da aktivləşməsinə müsbət təsir göstərir.


FƏSİL V. LİDERLİK VƏ RƏHBƏRLİK. İDARƏETMƏ TEXNOLOGİYASI VƏ QƏRARLAR


  1. Liderlik

Lider dedikdə, hər hansı bir qrupu və ya fərdi ümu­mi mə­nafeyə uyğun, müəyyən məqsədə çatmaq üçün öz ar­xa­sınca apara bilən şəxs başa düşülür. Liderlik işçi­lərdən bi­rinin kollektivdə şəxsi nüfuz əldə etməklə, digər üzvlərin davranışına təsiridir. Liderlik özünü və başqa­la­rı­nı müəy­yən məqsəd naminə səfərbər etmək qabiliyyətidir. Fərd­lər qrupda və ya kollektivdə üstünlüyü ələ almaqla liderliyə nail olurlar. Bu cür üstünlük həmin şəxsin təş­ki­lat­çılığı, iş­gü­zarlığı, peşəkarlığı, qabiliyyəti, ağlı, zə­ka­sı, uza­q­gö­rən­liyi sayəsində əldə edilir.

Liderlər menecerlərdən fərqli olaraq təyin edilmirlər. Yəni liderlik vəzifə deyildir. Onlar bacarıq və qabi­liy­yət­ləri ilə özlərini kollektivə lider kimi təqdim edir və tə­rəf­daş­ları tərəfindən qəbul olunurlar.

Liderlikdə güc və məcburiyyəti ruhlandırma və hə­vəs­ləndirmə əvəz edir. Çünki ruhlandırma və həvəs­lən­dir­mə insanları ümumi məqsədə nail olmağa isti­qa­mət­­lən­dirir və sövq edir. Liderlər öz hakimiy­yətlərini tərəf­­daş­la­rının köməkliyi ilə əldə edir və həyata ke­çi­rir­lər. Çünki tə­rəf­daşlar onu artıq lider kimi qəbul edirlər. Əvəzində li­derlər həmin şəxslərə müəyyən vədlər verir və köməkliklər gös­tərirlər.

Liderlərin qarşısında əsasən aşağıdakı vəzifələr da­ya­nır:


 1. Qarşıya məqsəd qoymaq.

 2. Kollektivi və ya komandanı yaratmaq.

 3. Vəzifələri bölmək.

 4. Məqsədə nail olmaq üçün komandanın vərdiş­lə­rin­dən, imkanlarından və istedadından istifadə etmək.

Liderlərin müxtəlif tipləri mövcuddur. Rəsmi və qey­ri rəsmi liderlər.

Rəsmi lider rəhbərin özüdür. Rəsmi lider həm rəh­bər, həm də lider məfhumunu özündə birləşdirir. O, özü­nün peşəsinə, vəzifəsinə, idarəetmə bacarığına görə rəh­bər­dir. Rəsmi lider işçiləri səfərbər etmək və arxasınca apar­­maq qabiliyyətinə malik olan rəhbərdir. Rəsmi lider ol­maq üçün inzibati və ictimai vəzifələrlə işgüzar və şəxsi key­fiyyətləri birləşdirmək lazımdır. İşgüzar və şəxsi key­­fiy­yətə malik rəhbər-işçi lider kimi çıxış etdikdə, kol­lektiv onu tanıyır və ətrafında bir­ləşir.

Rəsmi lider özünün şəxsi nüfuzunu təmin etməli və şəxsi keyfiyyətləri ilə kollektivin diqqətini cəlb etməli­dir. İşçilər rəhbərin peşə keyfiyyətlərinə həmişə diqqət yetirir və onu qiymətləndirirlər. Bu o deməkdir ki, rəhbərin təş­kilatçılıq, işgüzarlıq, peşəkarlıq və ünsiyyətə girmək qa­biliyyəti onun rəsmi rəhbər statusuna liderlik statusunu da əlavə edir.

Bəzən kollektivin rəhbəri liderliyi ələ ala bilmir. Yə­ni rəhbərlə yanaşı idarəçilik fəaliyyətində ümumi iş­lərin həl­linə müdaxilə və ya təsir et­məyi bacaran şəxslər də ola bilir. Bu zaman həmin şəxs­lərin tim­salında kol­lek­tiv­də yeni liderlər formalaşırlar. Bu cür lider­lər qeyri-rəs­mi li­der­lər hesab edilirlər.

Qeyri-rəsmi liderin idarəçilik funksiyaları məhdud olur. Onların mühitlə münasibəti yalnız qrupdaxili müna­sibət­lərdən ibarətdir. Qeyri-rəsmi liderlər pozitiv və ne­qativ ola bilərlər.

Pozitiv qeyri-rəsmi liderlər təşkilatçı və əlaqə­lən­di­ri­ci rolunu oynayırlar. Onlar rəhbərlərin güzgüsüdürlər. Təş­­­­­­­ki­latda vəziyyəti düzgün qiymətləndirir, problemin həl­­­­­lini öz komandasının iştirakı ilə rəhbərliklə işgüzar mü­na­­si­bət­lər formasında çözməyə çalışırlar.

Neqativ qeyri-rəsmi liderlər isə kollektivdə pozucu xarakteri ilə fərqlənirlər. Onların məqsədi problemləri həll etmək deyil, nəyin bahasına olursa olsun, hakimiy­yətə gəlməkdir.

Rəsmi və qeyri–rəsmi liderlərin arasında düzgün mü­­na­­si­bətlərin formalaşması idarəetmə fəa­liy­­yətində sağ­lam sosial münasibətlərin mənbəyidir. Rəs­mi liderlər əgər qeyri–rəsmi liderləri dinləmədən, onlara qar­şı daim təz­yiq­lər göstərərək müəyyən ziddiyyətlər ya­ra­dır­sa, bu hal­da konflikt daha da dərinləşə bilər. Rəhbərlər qeyri-rəsmi li­der­ləri öyrənməli, onların istəkləri ilə ma­raq­­lanmalı, mə­sə­lənin həllinin optimal variantlarını seç­mə­lidirlər. Əgər qeyri-rəsmi liderlərin fikri neqativdirsə, yəni o, heç bir razılığa gəlmirsə, bu halda rəhbərlər prob­le­min həlli üçün qanunla nəzərdə tutulmuş tədbirlər gö­r­mə­lidirlər.


5.2. Rəhbərlik
Rəhbər–hüquqi hakimiyyət verilmiş, rəsmi sə­la­hiy­yət əldə etmiş şəxsdir. Rəhbərə hakimiyyət yalnız təşkil­atı idarə etmək, bununla bağlı idarəetmə qərarlarını qəbul etmək üçün verilir. Rəhbərlik müvafiq qanun­vericilik və dövlət qərarlarına, müəssisənin nizam­na­məsinə, əsasna­məsinə, müəyyən edilmiş daxili qaydalara əsasən verilmiş səlahiyyətlərin tətbiqi ilə kollektivin idarə olunmasıdır.

Rəhbər müəssisənin idarə edilməsində mərkəzi fi­qur­dur. Rəhbərin təsir sahəsi genişdir. O, müəyyən subar­di­na­siya və reqlament daxilində ətraf mühitlə əlaqə sax­la­yır, başqa təşkilatlarda öz qrupunu təmsil edir.

Rəhbərlərlə liderlərin oxşar cəhətləri vardır:

1. Qarşıya məqsəd qoymaq (yəni məqsədlər siste­mi­nə malik olmaq).

2. Kollektivi və ya qrupu yaratmaq.

3. Qərar qəbul etmək.

4. Kollektivdə nüfuza malik olmaq.

5. Təmsil olunduğu qrup və ya kollektivdə etik prin­siplərə riayət etmək.

Rəhbərlik və liderlik anlayışlarını bir-birindən fərq­lən­dirmək də lazımdır. Onların fərqli cəhətlərinə aşağı­da­kı­ları aid etmək olar:


 1. Rəhbər rəsmi surətdə təyin olunur və ya seçilir, lider isə kollektivdə özünü qeyri-rəsmi surətdə təqdim edir və ya qəbul olunur;

 2. Rəhbərdə idarəçilik bacarıqları mövcud olur, lider isə ətrafında komanda yaradıb, onları öz arxasınca aparmaq qabiliyyətinə malik olur;

 3. Rəhbərlərin idarəçilik fəaliyyətində inzibatçılıq, maddi və mənəvi həvəsləndirmə, nəzarətçilik xüsusiy­yət­lə­ri daha çox nəzərə çarpır. Liderlərin isə fəaliyyətində psi­­xoloji təsirlər, ruh yüksəkliyinə, vədlər ver­məyə, inan­dırmağa daha çox üstünlük verir;

 4. Rəhbərin təsir sahəsi genişdir. O, makromühitlə əlaqə saxlayır, bu zaman öz müəssisəsini təmsil edir. Li­de­rin isə təsir sahəsi məhduddur. Onun təsir sahəsi yal­nız mik­romühit səviyyəsində qrupdaxili münasi­bət­lər­lə məh­dudlaşır. Lakin bəzən makromühitlə də əlaqəsi baş verə bilir;

 5. Rəhbər işçilərə qanunla müəyyən edilmiş sank­si­ya­lar tətbiq etmək hüququna malikdir. Lider isə san­k­si­ya­lar sisteminə malik deyildir.

Müəssisə və təşkilatların rəhbərləri yüksək savada, xü­susilə təşkilatın fəaliyyət sferasına, iqtisadi, hüquqi, tex­ni­ki və digər sahələrə dair nəzəri və təcrübi biliklərə malik ol­malıdırlar. Rəhbərlər istehsalın idarə edilməsinin nə­zə­riyyəsini, təsərrüfatçılıq fəaliyyətinin əsaslarını yük­sək sə­viyyədə bilməlidirlər. Rəhbərlər tutduğu vəzi­fədən asılı olmayaraq peşə bilikləri və vərdişlərinə malik olma­lı­dır­lar. Rəhbərin əsas keyfiyyətlərindən biri nüfuza malik ol­maq­dır. Nüfuz rəhbərlərə olan hörməti və inamı artırır. Nü­fuza təsir edən amillərdən ən başlıcası rəhbərin şəxsi keyfiyyətidir.

Rəhbərlərin şəxsi keyfiyyətlərinə onun əxlaqi key­fiy­yətləri, peşə keyfiyyətləri, idarəçilik keyfiyyətləri aiddir.  • əxlaqi keyfiyyətlərə onun tərbiyəsi, mədəniyyəti, ge­­yimi, etik davranışları, sadəliyi, səliqəsi, intellektual sə­viy­yəsi və s. aiddir.

  • peşə keyfiyyətinə rəhbərin öz peşəsi ilə bağlı nəzəri və təcrübi biliklərə malik olması, təhsili, bu sahədə ixtisaslaşması, təkmilləşməsi, işgüzarlığı və s. aiddir.

  • idarəçilik keyfiyyətlərinə isə kollektivə qarşı hu­ma­nist­liyi, obyektivliyi, ünsiyyət bacarığı, təşəb­büs­kar­­lığı, nitq mədəniyyəti, müdrikliyi, novatorluğu və s. aiddir.


5.3. İdarəetmə prosesi və onun həyata keçirilməsi texnologiyası
İdarəetmə prosesi müəssisə və təşkilatların son məq­sə­də çatmaq üçün onun fəaliyyətinin həyata keçiril­mə­sinə xid­mət edir. İdarəetmə prosesi bu sahədə bütün funk­si­ya­la­rın, prinsiplərin, metodların bilavasitə həyata ke­çi­ril­mə­si­nin məcmusudur. İdarəetmə prosesi müəs­si­sə­nin fəaliy­yə­tinin bütün tərəflərini əhatə edir. Elə bir sahə yox­dur ki, o idarəetmədən kənarda qalsın. Əks təqdirdə, hə­min sa­hə­də problemlər təhlil edilməz, onların qarşısı alınmaz, nöq­sanlar aradan qaldırılmaz və bu da müəs­si­sə­nin fəa­liy­yə­tində arzu olunmaz nəticələrə gətirib çıxarar.

Proses dedikdə, müəyyən nəticəyə və yekuna gətirib çıxaran hərəkətlərin, hadisələrin, fəaliyyətlərin məcmusu başa düşülür.

İdarəetmə prosesi sosial proses olaraq hüquqi, iqtisadi, ictimai, psixoloji prosesləri özündə birləşdirir və hüquqi proseslərin bütün fəaliyyət mərhələlərini əks etdi­rir. Rəhbərlərin və idarə edən şəxslərin səlahiyyətlərinin icrası hüquqi prosesdir. İnzibati proses isə hüquqi proses olaraq bütün sahələrin tənzimlənməsini həyata keçirir. İnzibatçılıq normalar əsasında fəaliyyətin tənzim­lən­mə­sinə yönəldilir. İnzibatçılıq idarəçilik işlərinin həllinə və nəticələr əldə edilməsinə yönəldilir.

İdarəetmə prosesi idarəetmə fəaliyyəti ilə əlaqə­dar davranışları və hərəkətləri özündə əks etdirir. İdarə­etmə prosesinin xüsusiyyətləri aşağıdakılardır: 1. İdarəetmə prosesi şüurlu və məqsədyönlü fəa­liy­yət­dir;

 2. İdarəetmə prosesi planlaşdırılmış işlərin həyata ke­çirilməsinə yönəlmiş fəaliyyətdir;

 3. İdarəetmə prosesi hakimiyyət səlahiyyətlərinin hə­ya­ta keçirilməsi fəaliyyətidir;

İdarəetmə prosesinin əsas məqsədi işçi qüvvəsini və əmək vasitələrini elə işlətməkdir ki, bu zaman son məq­sə­də çat­maq müm­kün olsun. Bundan başqa idarəetmə pro­se­si az mə­s­rəf sərf etməklə çox gəlir əldə edilməsini nəzərdə tu­­tur.

İdarəetmə prosesi xammaldan hazır məhsul alın­ması ilə əlaqədar texnoloji və iqtisadi əməliyyatların təşkili və icrası ardıcıllığını özündə əks etdirir.

İdarəetmə bir proses kimi bütövlükdə müəssisənin və onun ayrı-ayrı sahələrinin idarə olunmasını özündə birləş­dirir. İdarəetmə prosesi aşağıdakı kimi təsnif olunur:


 1. Müəssisənin idarəedilməsi.

 2. Ayrı-ayrı şöbə və ya bölmələrin idarə edilməsi (plan, maliyyə, təchizat, istehsal, satış, kadr və s. şöbə­lərin idarə edilməsi).

 3. İstehsalın idarə edilməsi.

Müəssisənin idarə edilməsi aşağıdakı məsələləri əha­­­­tə edir:

 1. Müəssisənin fəaliyyətinin planlaşdırılması;

 2. Təşkilati məsələlərin idarə edilməsi;

 3. İstehsalın həyata keçirilməsini təmin etmək;

 4. Marketinq və satış fəaliyyətinin həyata ke­çiril­mə­sini təmin etmək;

 5. Müəssisədə ümumi nəzarətin həyata keçirilməsi;

 6. İnformasiya təminatının həyata keçirilməsi;

 7. Ayrı-ayrı şöbə və ya bölmələrin fəaliyyətinin əla­qə­­ləndirilməsi.

Müəssisənin idarə edilməsinin başında onun rəhbəri durur. Lakin o, bu prosesi təşkilati struktur vasitəsi ilə hə­yata keçirir. Yəni onlar müavinlərin, menecerlərin, şöbə və ya bölmə müdirlərinin vasitəsilə müəssisənin fəaliy­yə­ti­ni idarə edirlər.

Şöbə və ya bölmə rəhbərləri idarəetmənin alt həlqə­ləri­dirlər. Onlar öz struktur vahidlərinin fəaliyyət planını və proqramını tərtib edir, şöbənin fəaliyyətinə nəzarət edir, işçi­lərin arasında koordinasiya yaradır, fəaliyyətin nə­­­ti­cə­lə­rinə dair müəssisə rəhbərliyinə hesabat verirlər.

İstehsalın idarə edilməsi idarəetmə prosesinin ana xət­tini təşkil edir. Çünki, istehsal müəssisənin əsas fəaliy­yət sferasıdır. Digər sahələr isə ona xidmət edir. Məsələn mad­­di-texniki təchizat sahəsi istehsal sferasını texnika və xammal-materiallarla təchiz edir. Satış sahəsi istehsal edil­miş məhsulların satışı ilə məşğul olur və s. Bütün sahə­lərdə işin həcmi istehsalın həcmi ilə bağlıdır. Yəni is­te­h­­sa­lın həcmi nə qədər böyük olarsa, bu həmin sahə­lərin işinin həcminə təsir göstərəcəkdir.

İstehsalın idarə edilməsi müəssisənin istehsal fəaliy­yə­­tini əhatə edir. İstehsal işçi qüvvəsi tərəfindən əm­ək alət­lərinin təsiri ilə xammaldan hazır məhsul alın­ması pro­se­sidir. Deməli, istehsalın idarə edilməsi bu pro­sesi bü­tünlüklə əhatə edir. İstehsalın idarə edilməsini aşa­ğı­dakı kimi təsnifləşdirmək olar:

1. İstehsalın planlaşdırılması.

2. İstehsalın təşkili.

3. Texnoloji proseslərin idarə olunması.

4. İstehsal heyətinin idarə olunması.

5. İstehsal fəaliyyətinə nəzarət edilməsi.

Biz bu prosesdən istehsal menecmenti bəhsində ət­raf­lı söhbət açacağıq. İndi isə yuxarıda qeyd etdiyimiz proseslərin idarə edilməsi texnologiyasından bəhs edək.

İdarəetmə texnologiyası idarəetmənin üslublarının, funk­­siyalarının, metodlarının, prinsiplərinin məkan və za­man aspektlərində elə qarşılıqlı, əlaqəli, ardıcıl, mərhə­ləli, fasiləsiz tətbiqini nəzərdə tutur ki, nəticədə fəaliyyət sə­mə­rəli və məhsuldar olsun. Bu zaman bir sıra idarə­et­mə alət­lərindən, vasitələrindən, hüquqlarından istifadə olu­nur.

İdarəetmə texnologiyasının məhsuldar formada apa­rıl­­ması aşağıdakı idarəetmə resurslarının olmasını tələb e­dir:  1. Qərarlar.

  2. İnformasiyalar.

  3. Hakimiyyət.

  4. Səlahiyyət.

  5. Məsuliyyət.

Hakimiyyət, səlahiyyət və məsuliyyət. Müəssisə və təşkilatlarda idarəetmə fəaliyyəti idarəetmə aparatı tərə­fin­dən həyata keçirilir. İdarəetmə aparatının başında rəhbər dayanır. Müəssisəni idarə etmək üçün rəhbər haki­miy­yətə malik olmalıdır.

Hakimiyyət–müəyyən məqsədə nail olmaq üçün kol­lek­tivi yaradan, dəyişdirən və ya onun fəaliyyətinə xitam ve­rən və adamların davranışına təsir edən sosial idarəetmə alə­tidir. Hakimiyyət təşkilatın daxilində hər hansı bir möv­qe ilə əlaqədar olan qanuniləşdirilmiş qüv­vədir. O, adə­tən qərar qəbul etmək, əmr etmək, icra et­mək, re­surs­ları cəlb etmək və onlardan istifadə etmək hüqu­qunu əhatə e­dir.

Hakimiyyət başqalarının davranışına təsir etmək imkanlarının və səlahiyyətlərinin məcmusu kimi başa dü­şü­­lür. Hakimiyyət və təsir bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan anlayışlardır. Təsir dedikdə, bir nəfərin və ya qrupun di­­gərinin fəaliyyətində və münasibətlərində dəyişiklik etmək mexanizmidir. Hakimiyyət isə müəyyən sə­lahiy­yət­lər toplusundan ibarət olmaqla, həmin təsir me­xa­nizmlə­ri­ni həyata keçirmək imkanıdır. Təsire­tmə­nin yol­ları aşağı­dakılardan ibarətdir:


 1. Əmr etməklə.

 2. Məcbur etməklə.

 3. Qorxutmaqla.

 4. İnandırmaqla.

 5. Xahiş etməklə.

6. Mükafatlandırmaqla və s.

Hakimiyyət səlahiyyətlərinə malik olma idarə­etmə­nin əsas xassəsidir. İdarəetmədə hakimiyyət səlahiyyətin azlığı və çoxluğu ilə deyil, həm də rəhbərin və ya liderin şəxsi keyfiyyətlərindən də asılıdır. Ayrı-ayrı təşkilat­larda və ya təşkilat daxilində hakimiyyətin dərəcəsini fərqlən­dir­mək lazımdır. Hakimiyyətin dərəcəsi təsiret­mənin, ta­be­çi­liyin, asılılığın səviyyəsi ilə ölçülür. Nəzərə almaq la­zım­dır ki, tabeçilikdə olanların da haki­miy­yəti vardır. Yəni hakimiyyət yuxarıdan aşağıya ayrı-ayrı sahələr və struktur vahidləri arasında bölüşdürülür.

Hər bir təşkilatda menecerlərin qarşılaşdığı ən va­cib problemlərdən biri yuxarı səviyyəli rəhbərlikdən sə­la­hiyyətlər almaq və tabeliyindəki işçilərə səlahiyyətlər ver­mək­dir. Səlahiyyətlərin verilməsi dedikdə, tabeliyin­də­kilərə hakimiyyətdən müəyyən payların, hissələrin qo­pa­rı­lıb verilməsi başa düşülür. Bu zaman səlahiy­yət­lərdən is­ti­fadə etməklə həyata keçirilən fəaliy­yətin nəticəsinə dair mə­suliyyəti səlahiyyət sahibi daşıyır.

Səlahiyyət kollektiv və subyektlərin hüququ statu­sunun bir hissəsidir. Səlahiyyət idarə etmədə iştirakla bağ­lı hüquq və vəzifələri, qərar qəbul etmək və icraçılıq hüqu­qunu əhatə edir. Deməli, səlahiyyət öz vəzifələ­rini həyata keçirmək üçün işçiyə verilən konkret hüquq­lardır.

Hakimiyyət, həmçinin təşkilatın daxilində müxtəlif səviy­yəli istehsal vahidləri və ya şöbələri arasında da bölüş­dürülür. Təşkilati səviyyələr arasında hakimiyyətin bö­lüş­dürülməsi qeyri-mərkəzləşdirmə adlanır.

Səlahiyyətlərin aşağı rəhbərlər və ya strukturlar ara­sın­da bölüşdürülməsində məqsəd aşağıdakılardan iba­rət­dir:

1. Rəhbərlər idarəetmə imkanlarını genişləndirirlər.

2. Rəhbərlər strateji idarəetmədə daha çox fəal­la­şır­lar. Əsas qulluqçulara müxtəlif vəzifələri həvalə etmək­lə rəh­bər strateji məsələlərin həllini, ciddi problemləri öz üzərinə götürür və öz fəaliyyətini də sərbəst planlaş­dır­maq imkanına malik olur.

3. Rəhbərlər səlahiyyətlərin verilməsi ilə tabeçi­lik­də­ki işçilərin idarəetmə sahəsindəki təcrübəsindən və bi­lik­lərindən istifadə etmək imkanı əldə edirlər.

4. Səlahiyyətlərin verilməsi sahə menecerlərinin ida­rə­et­mə təc­rü­bəsini artırır. Çünki bu günün maliyyə me­ne­ceri sa­ba­hın təşkilat rəhbəridir.

Səlahiyyətlərin rəhbərlər tərəfindən tabeliyindəki iş­çi­lərə həvalə olunmasının vəzifələri aşağıdakılardır:


 1. Yerinə yetiriləsi işləri, yəni öhdəlikləri, bilavasitə, öz tabeliyindəki işçilərə vermək.

 2. Tabeliyindəki işçilərə bu öhdəlikləri yerinə yetir­mək üçün lazım olan hakimiyyəti vermək.

 3. Öhdəliklərin uğurla yerinə yetirilməsi üçün məsu­liy­yəti müəyyən etmək.

Öhdəliklərin verilməsi səlahiyyətlərin bölüş­dürül­mə­si prosesinin bir elementidir. Öhdəlik qəbul edilən qərar­lar­dan, əldə edilən razılaşmalardan, üzərinə düşən vəzi­fə­lər­dən irəli gələn və həyata keçirilməsi vacib sayılan fəa­liy­yətlərdən, hərəkətlərdən, davranışlardan, tap­şırıq­lar­dan, göstərişlərdən ibarətdir. Menecer öhdə­liyi tabe­li­yin­də­ki işçisinə ötürürsə belə, məsuliyyətdən tama­milə im­ti­na edə bilməz. Çünki rəhbər və ya menecer fəa­liy­yətin nə­ti­cəsinə görə məsuliyyət daşıyır. Fəaliyyətin nəticəsi isə ayrı-ayrı öh­də­lik­lərin nəticəsi ilə tamamlanır.

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, hakimiyyət əmr et­mək, icra etmək, qərarlar qəbul etmək və resursları xərc­lə­mək hüququdur. Hakimiyyətə malik olan şəxs həmin hü­quq­lardan istifadə etməklə, idarəetmə obyek­t­lərinə və subyektlərinə təsir göstərir. Səlahiyyətlərin verilməsi rəh­bə­rə xas olan hərəkətdirsə, səlahiyyətlərin üzərinə gö­tü­rül­məsi tabeçilikdə olanlara xasdır. Haki­miy­yət və öh­də­lik­lər arasında balansın olması səlahiyyətlərin veril­mə­si­nin sə­mə­rəliliyi üçün başlıca şərt­dir. Bu balans adətən Paritet prin­sipi adlanır və öhdəliklərlə haki­miy­yətin bəra­bər ol­ma­sını təsdiq edir.Məsuliyyət səlahiyyətlərin verilməsinin üçüncü ele­mentidir. Məsuliyyətin nə olduğunu başa düşmək üçün iki ünsürü yadda saxlamaq lazımdır. Birincisi, əmin olma­lı­sı­nız ki, sizin işçiniz tapşırılan öhdəliyin uğurla yerinə ye­ti­ril­məsi üçün məsuliyyət daşıdığını başa düşür və razılaşır. İşçilərin öhdəlik hissi öhdəliklərə diqqətini təmin etməyə kömək edir, onları sual verməyə və “qaranlıq yerləri” ay­dın­laşdırmağa sövq edir, işçilərin etibarlılıq səviyyəsini ölçməkdə me­ne­cerlərə kömək edir. İkincisi, menecerlər məsuliyyəti iş­çilərə verə bilmir. Menecer işçisinə müəy­yən öhdəliyi tap­şırır və nəzərdə tutur ki, həmin adam mə­su­liy­yət­lidir. Lakin menecer özünün məsuliy­yətindən im­tina edə bil­məz, əmək bölgüsü müəyyən əmrlər zən­cirin­dən keç­di­yi üçün menecer tapşırığın kim tərəfindən yerinə ye­ti­­ril­mə­sin­dən asılı olmayaraq tapşırığın yerinə yeti­ril­məsi üçün mə­suldur.

Səlahiyyətlərin bölüşdürülməsinin müəyyən üstün­lük­­­lərinin olmasına baxmayaraq, bəzən bunun əleyhinə çı­xan­lar da olur. Aşağıdakılar həmin amillər kimi çıxış edə bilərlər:

1) Supervizorlar (ali menecerlər);

2) Tabeçilikdə çalışan işçilər;

3) Təşkilatın imkanları.

1) Supervizorlar və ya menecerlər səlahiyyətlərin bö­­lüş­­­dürülməsinə mane olurlar və bu halda onlar aşağı­dakı mövqelərindən çıxış edirlər:

- onlar daim hakimiyyətə malik olmaq istəyir və tabeliyindəki işçilərə hakimiyyətin bir zərrəsini də vermək istəmirlər;

- onlar səlahiyyətlərin verilməsinə zəiflik əlaməti kimi baxırlar;

- onlar tabeçilikdə olanların fəaliyyətin öhdəsindən gələ bilməsinə şübhə ilə yanaşırlar;

- onlar qorxurlar ki, yaxşı işləyən işçi onlardan daha yaxşı görünə bilər;

- onlar tabeliyindəki işçiyə işin necə yerinə ye­ti­ril­mə­sini öyrətmək üçün vaxt sərf etmək istəmirlər.

2) Tabeçilikdəki işçilər də səlahiyyətlərin veril­mə­sinə mane ola bilirlər. Belə ki :

- əlavə öhdəliyi yerinə yetirməyə əmin deyillər;

- uğursuzluqdan qorxurlar;

- onlar əlavə öhdəliyə mükafatı olmayan əlavə yük kimi, növbədənkənar iş kimi baxırlar;

- işin yerinə yetirilməsi üçün informasiyanın və ya re­sursların çatışmamasından ehtiyat edirlər;

- onlar hesab edirlər ki, problemi özləri həll et­mək­dən­sə supervizordan (menecerdən) soruşmaq daha asan­dır.

3) Səlahiyyətlərin bölüşdürülməsinə təşkilatın im­kan­ları da mane ola bilər:

- təşkilatın ya strukturu kiçikdir, ya da işçiyə tap­şı­rı­la­caq fəaliyyət növləri azdır;

- təşkilatda səlahiyyətlərin bölüşdürülməsi ənənəsi yoxdur.

Təşkilati vahidlər arasında səlahiyyətlərin bölüş­dü­rül­­məsi təşkilatın nə dərəcədə mərkəzləşdirilmiş və qeyri-mərkəzləşdirilmiş olmasını müəyyənləşdirir.

Hakimiyyətin rəhbərlərdən işçiyə keçməsində oldu­ğu kimi təşkilatda hakimiyyət çox sayda vahidlər, şöbələr və menecment səviyyələri üzrə də bölüşdürülür. Qeyri-mər­kəzləşdirmə hakimiyyətin bütün təşkilat üzrə bö­lüş­dü­rül­düyünü, mərkəzləşdirmə isə hakimiyyətin təşkilatın yuxarı pillələrində cəmləşdiyini göstərir.
Yüklə 1,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə