Dərs vəsaiti Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 18. 01. 2013-cü IL tarixli 54 saylı əmri ilə təsdiq edilmiş­dir. Bakı-2013


Risklər və onların idarə edilməsiYüklə 1,04 Mb.
səhifə9/13
tarix20.09.2017
ölçüsü1,04 Mb.
növüDərs
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

6.4. Risklər və onların idarə edilməsi
Risk dedikdə, fəaliyyətin itki və ya zərərlə nəticə­lən­­­­­məsi qorxusu (təhlükəsi) başa düşülür. Risk iqtisadi təh­­­lilin və proqnozlaşdırmanın obyektidir. İdarəetmə təc­rü­bəsi göstərir ki, riski idarə etmək və tənzimləmək müm­kün­dür. Buna görə də, öncə risklərin öyrənilməsi və təhlil olun­­ması vacibdir.

Riskləri öyrənmək üçün onu qruplaşdırmaq və təs­nif­­ləş­dirmək lazımdır. Riskləri aşağıdakı kimi təsnif­ləş­dir­mək olar. 1. Təbii risklər. Bunlara zəlzələ, tufan, daşqın, su­na­mi, meşə yanğınları, epidemiya və s. aiddir.

 2. Siyasi risklər. Bunlara hərbi münaqişələr, mü­ha­ri­bələr, inqilablar, müsadirələr, milliləşmə və s. aid­dir.

 3. Nəqliyyat riski. Bura reyslərin təxirə salınması, nəq­­liy­yatda qəzaların baş verməsi, gediş haqlarının qal­dı­rıl­­­ması və s. aiddir.

 4. İqtisadi risklər. Bura əmlak, istehsal, ticarət və ma­­liy­yə riskləri aiddir.

Əmlak riskinə əmlak hüququnun itirilməsi, əmlak­la bağlı təxribatçılıq və qəza hallarının baş verməsi aid­dir.

İstehsal riskinə texniki avadanlıqların xarab olması və sıradan çıxması, texnikanın mənəvi və fiziki aşın­maya məruz qalması və s. aiddir.

Ticarət riskləri göndərilmiş malların gəlib çatma­ma­sı, yola salınmış malın dəyərinin alıcı tərəfindən ödənil­­mə­sindən imtina olunması, malların xarab olması, mal­la­rın saxlama müddətinin ötməsi, malların qiymətinin də­yiş­məsi, istehlakçıların alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düş­mə­si, əmtəəyə olan tələbatın aşağı düşməsi və s. aiddir.

Maliyyə riski dedikdə isə, pul vəsaitlərinin itkiləri ilə əlaqədar risklərdir. Maliyyə riskləri ölkə səviyyəsində və müəssisə səviyyəsində (mikro və makro səviyyədə) baş verir. Ölkə səviyyəsində (makro səviyyədə) maliyyə risk­ləri pulun inflyasiyası, deflyasiyası, valyuta məzənnəsinin də­yiş­­məsi ilə əlaqədar risklərdir.

Mikrosəviyyədə maliyyə risklərinə müəssisələr ara­sın­da maliyyə hesabatlarının başa çatmaması, debi­torun if­lasa uğraması, büdcə və qeyri-büdcə təşkilatlarına ödə­nil­məli olan vəsaitlərə gecikmə faizlərinin hesablanması, kreditlərin geri qaytarılması halları ilə əlaqədar risklərdir.

Riskin baş verib-verməməsi sahibkarın iradəsindən asılı ola və olmaya bilər. Risklər baş vermə ehtimalına gö­rə qarşısı alınan və qarşısı alınmaz risklərə bölünür.

Qarşısı alınan risklərin baş verməməsi müəssisə rəh­bə­rlərinin iradəsindən asılı ola bilər. Məsələn əmlak risk­lərində qəza, təxribatçılıq risklərinin, istehsal risk­lərində istismar şərtlərinə əməl etməməyə görə tex­ni­ka­nın sıradan çıxması riskinin, ticarət risklərin­də malların xarab olması, saxlanma müddətinin ötməsi ilə əlaqədar risklərin baş verməsinin qarşısının alınması müəssisə rəh­bə­ri tərəfindən mümkündür. Lakin təbii, ekoloji, siyasi, nəq­liyyat risklərinin və bir sıra iqtisadi risklərin müəssisə tərə­findən qarşısının alınması təşkila­tın rəhbərliyi tərə­fin­dən müm­kün deyildir. Qarşısı alınması mümkün olmayan iqtisadi risk­lərə isə alıcıların istehlak və alıcılıq qa­bi­liy­yə­ti­nin aşa­ğı düşməsi, bazarda qiymətlərin dəyiş­mə­si, in­fl­ya­­siya və valyuta məzən­nələrinin dəyişməsi ilə əla­qədar risklər aiddir.

Qarşısı alınması mümkün olmayan riskli halların qa­baq­cadan proqnozlaşdırılması və onların müəssisənin fəa­liy­yətinə təsirinin azaldılması və ya “sıfra” endirilməsi ida­rəetmənin əsas vəzifələrindən biridir. Riskli hal baş ver­diyi təqdirdə müəssisə rəhbəri problemin aradan qal­dı­rıl­ması üçün operativ tədbirlərin həyata keçirilməsini tə­min etməlidir. Bu cür tədbirlər operativ planlarda öz ək­si­ni tapmalıdır. Risklərin idarə olunması strateji, taktiki, cari və operativ planlaşdırma ilə həyata keçirilir.

Fəaliyyət istiqamətlərinin və strateji məqsədlərin düz­gün seçilməsi, təsərrüfat əlaqələri üçün təsərrüfat sub­yekt­lərinin düzgün müəyyənləşdirilməsi, strateji dövrlərdə baş verə biləcək riskli halların düzgün proq­noz­laş­dı­rıl­ma­sı, bu cür halların aradan qaldırılması və qarşısının alın­ma­sı üçün tədbirlərin müəy­yən­ləşd­iril­məsi strateji plan­laş­­dırma ilə bağlıdır. Operativ planlar fəaliyyət dövründə baş vermiş risk­lə­rin və onun yaratdığı problemlərin dərhal ara­dan qal­dı­rıl­masına xidmət edir.

Risklərin idarə edilməsinin funksiyalarına aşağı­da­kı­­ları aid etmək olar: 1) risklərin proq­noz­laş­dı­rıl­ma­sı; 2) risk­lərin azaldılması və qarşısının alınması; 3) baş vermiş riskin nəticələrinin aradan qaldırılması.

Riskin proqnozlaşdırılması riskli vəziyyətin qa­baq­cadan müəyyən olunması, riskin baş verməsinə təsir edə­cək bütün amillərin öyrənilməsi, risklə bağlı qa­baq­ca­dan alternativ təkliflərin irəli sürülməsini nəzərdə tutur. Risk­lərin proqnozlaşdırılması zamanı bu işdə səriştəsi olan partnyorların cəlb edilməsi məqsədəuyğundur. Yəni risk­lə­rin proqnozlaşdırılması, həmçinin cəlb edilmiş mü­tə­xə­sislər tərəfindən aparıla bilər.

Riskin azaldılması. Elə risklər vardır ki, onlar müəs­­­si­­sə üçün qaçılmazdır. Bu zaman müəssisə həmin risk­­­lərin baş verəcəyi ilə qabaqcadan barışır. Lakin həmin risk­­lərin müəs­sisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliy­yətinə nə də­­rə­cədə təsir gös­tərə­cəyi idarəetmənin səviy­yəsindən ası­lı­dır. Mü­tə­­xəssislər bu zaman idarəetmənin məh­sul­dar­lı­ğı­nı riskin tə­sirinin mini­muma endirilməsi ilə əlaqə­lən­di­rir­lər. Müəs­si­sə rəhbərləri gələ­cəkdə risklərin təsirini mi­ni­mu­ma en­dir­mək üçün əla­və maliyyə ehtiyat­larına, ma­te­rial ehti­yatl­a­rına, alternativ təd­birlər planla­rı­na malik ol­ma­ğa üstünlük ve­­rirlər. Məsələn pərakəndə ərzaq ticarəti obyektinin yaxın­lığında yeni topdansatış ərzaq ticarəti obyektinin fəaliy­yə­ti nəzərdə tutulur. Bu hal pərakəndə ticarət obyektinin rəh­bərlərini narahat edir. Çünki topdan­satış obyekti alı­cı­ya malı ucuz qiymətə təklif edəcək və alıcını özünə cəlb edəcəkdir. Bu isə pərakəndə ticarət ob­yek­­tinin fəaliyyəti üçün təhlükə yaradacaqdır. Bu məq­səd­lə pərakəndə ticarət obyektinin rəhbəri onun fəaliyyəti üçün yaranmış riskin təsirini minimuma endirmək üçün yol­lar axtarır. Bu cür vəziyyətdən çıxışın yolları müxtəlif ola bilər.

Pərakəndə ticarət obyektinin (malın kəmiyyəti, key­fiy­yəti, çeşidi, qiyməti, kommersiya xidmətləri sahə­sində) yeni atacağı taktiki addımları onu bu təhlü­kə­dən xilas edə bilər. Bu zaman pərakəndə ticarət müəssisəsi topdansatış obyektinin satacağı məhsulu topdansatış qiymətinə sat­maq­la öz müştərilərini itirməz. Bu onun üçün satış qiy­mət­lərində bir o qədər də, ciddi güzəşt addımı kimi qiy­mət­ləndirilmir. Çünki topdansatış obyektinin mal çeşidi pərakəndə satış obyektindən xeyli az olur. Əgər ərzaq topdansatış obyekti 50-100 adda mal satırsa, pərakəndə ticarət obyekti (PTO) 1000-lərlə çeşiddə mal satır. Fik­ri­mi­zi bir misal ilə izah edək.

Yaşayış məntəqəsində “a” və “b” məhsul çeşid­lə­ri­nin pərakəndə satışı ilə məşğul olan 2 ticarət obyekti fəa­liy­yət göstərir. Həmin obyektlərin öz müştəriləri vardır. Həmin müştərilər PTO-lərində satılan “a” və “b” məhsul çeşidlərinin alıcılarıdırlar.

1 2

a məh. b məh. a məh. b məh.

Birdən həmin məntəqədə “a” məhsul çeşidinin top­dan­sa­tışı ilə məşğul olan obyekt fəaliyyətə başlayır. Bu halda aşağıdakı şəkildə göründüyü kimi müştərilər a məhsulunu topdansatış ticarət obyektindən (T.T.O.) almağa üstünlük verirlər.
a a

b b
Göründüyü kimi hər iki pərakəndə ticarət obyekti “a” məhsul çeşidi üzrə satış həcmindən məhrum oldular.

Vəziyyətdən çıxış yolu axtaran I pərakəndə ticarət obyekti “a” məhsulunun qiymətini topdansatış qiymə­tinə en­dirir. Bu zaman hər iki müştəri qiymət fərqi olmadığı təq­dirdə hər iki mal çeşidini bir obyektdən almağa üs­tün­lük verir və sxem aşağıdakı şəkli alır.


a b a b

Nəticədə nə baş verir.

1) 2-ci pərakəndə ticarət obyekti öz alıcısını itirir.

2) Topdansatış ticarət obyekti fəaliyyətini davam et­dirir.

3) 1-ci pərakəndə ticarət obyekti “a” məhsulunun qiy­­mətini topdansatış qiymətlərinə endirməklə, yalnız “b” məhsulundan mənfəət əldə etməklə hər iki müştərini özü­nə cəlb edir və riskin təsirini azaldır. Misaldan görün­dü­yü kimi 1-ci pərakəndə ticarət obyekti riskli və­ziy­yət­dən çıxış yolunu qiymət siyasətində görür.

Baş vermiş risklərin aradan qaldırılması ilk öncə ope­­rativ tədbirlərin həyata keçirilməsini, sonra isə strateji tak­tiki və cari planlarda düzəlişlərin aparılmasını tələb e­dir.

Riskin təsirinin azaldılması və ya qarşısının alın­ma­sı qiymət, keyfiyyət, yeni məhsullar, istehsalın təkmil­ləş­di­­ril­məsi, yeni texnologiya, maliyyə amillərinə kom­p­­leks yanaşılmasını tələb edir.

Vençur biznesi riskli biznes kimi şərh olunur. Ven­çur biznesi həddindən artıq riskli sahələrdə biznes fəa­liy­yə­ti ilə məşğul olunması ilə əlaqədar fəaliyyətdir. Bu cür biz­nes fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisələr isə vençur firmaları adlanır. Vençur firmaları innov­asiy­ala­rın həyata keçiril­məsinə çox meylli olurlar. Vençur firma­ları, həm­çi­nin təşəbbüskar firmalar timsalında çıxış edirlər.FƏSİL VII. ƏMƏK RESURSLARI
7.1. İşçi qüvvəsi
İşçi qüvvəsi əmək fəaliyyətində insanın işinin fiziki və mənəvi qabiliy­yətinin məcmusu kimi başa düşülür. İşçi qüv­vəsi bə­zən ədəbiyyatlarda işçi heyəti, personal, əmək eh­tiyatları, insan resurs­ları ifadəsi ilə şərh olunur. İşçi he­yəti həm əsas, həm də köməkçi fəaliyyətlə məşğul olan, is­tehsal fəaliyyətini birbaşa və dolayısı ilə yerinə yetirən işçilərdir.

Müəssisə və təşkilatlarda çalışan işçi qüvvəsi muzd­lu işçilər hesab edilirlər. Muzdlu işçilər fəaliyyətin şərt­lərinə dair iş verənlə bağlanmış əmək müqaviləsi əsasında iş­lə­yən və bunun müqabilində əmək haq­qı alan şəxslərdir. Muzdlu işçilər aşağıdakı kate­qo­ri­ya­la­ra bölünürlər: 1. Qulluqçular

 2. Fəhlələr

Qulluqçular qrupuna rəhbərlər, mühəndislər və digər mü­təxəssislər aiddirlər. Rəhbərlər müəssisənin və onun struk­­­tur bölmələrinin rəhbərləri vəzifələrini tutanlardır. Mü­­­həndis heyətinə müəssisənin əsas fəaliyyət sferasına aid olan işin texnologiyasını bilən qulluqçular daxildir. Di­­­gər mütəxəssislərə iqtisadi, hüquqi, texniki və s. sahədə ça­­lışan aqronomlar, mühasiblər, iqtisadçılar, hüquq­şünas­lar, energetiklər, həmçinin təsərrüfat müdirləri, komen­dantlar, arxiv müdirləri, kassirlər, statistiklər, çertyojçular, katibələr və s. daxildir.

Fəhlələr fiziki əməklə məşğul olan və birbaşa maddi sər­vət­lərin yaradılması prosesində maşın, mexanizm və is­tehsalat tikililərini iş vəziyyətinə gətirən şəxslərdirlər. İşçilərin saxlanmasına çəkilən xərclərə aşa­ğı­dakılar aiddir: 1. Muzdlu işlərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı birbaşa əmək haqqı.

 2. Mükafat və xeyriyyə ödənişləri.

 3. Qeyri-iş günlərinə görə ödəmələr.

 4. İşdən çıxmağa görə ödəmələr.

 5. Məzuniyyət haqları və s.

Həmçinin muzdlu işçilərlə bağlı xərclərə sosial müa­vi­nətləri, səhiyyə-tibbi xərcləri, nəqliyyat xərclərini, iş­çi­lərin təhsilinə çəkilən xərcləri də aid etmək olar.

İşçilərin hərəkəti onların işə qəbulu və işdən azad edil­­məsi nəticəsində siyahı sayının dəyişməsidir. Hesabat döv­­ründə işçilərin hərəkəti balans şəklində tərtib edilir. Be­lə ki, faktiki dövrün əvvəlinə işçilərin siyahı sayına fak­tiki dövrdə işə qəbul edilənlərin sayı əlavə edilir və iş­dən azad edilənlərin sayı çıxılır. İşçilərin siyahı sayına əmək mü­qaviləsinə əsasən daimi, müvəqqəti və mövsümi işə gö­türülmüş işçilərin sayı daxildir. İşçilərin siyahı sayı, həm­çinin məzuniyyətdə olan, xəstəliyə görə işə çıx­ma­yan, ha­miləliyə və analığa görə məzuniyyətə çıxanları, xid­məti eza­miyyətdə olan işçilərin sayı da daxil edilir. Bu si­ya­hı­ya əvə­ze­dicilər, mülki müqavilə bağlamaqla və ya mü­qa­vilə bağ­lamadan əmək haqqı alan şəxslər daxil edil­mir­lər.


7.2. Fərd və kollektiv
Kollektiv qarşılıqlı əlaqədə olan və ictimai faydalı fəaliyyət göstərən insan birliyidir. Yəni kollektiv fərd­lə­rin sosial birliyidir. Fərd-özünəməxsus psixoloji xüsusiy­yət­lə­ri olan başqalarından fərqlənən təbii varlıqdır. Fərd şəx­siy­yətin iradi, əxlaqi, mənəvi, intellektual və sair psixoloji keyfiyyətləri özündə birləş­dirən “mənlik” obra­zı­dır. İradə insanın öz davranışlarını tən­­zim edə bilməsi qa­biliyyətidir. İradə motivasiyanı güc­ləndirir və bu əsasda fəaliyyəti tən­zim­ləyir. İradə səy (insanın malik olduğu imkanlar, güc), inad­­kar­lıq (sözündən dönməmək), dözümlülük (çətin­lik­lə­rə tab gətirmək), qətiyyətlilik (qəti qərarlar qəbul etmək və addımlar atmaq) kimi psixoloji keyfiyyətlərin məc­mu­sudur.

Mənlik dedikdə, insanın öz “məni” ni dərk etməsi, özü­­­nü duyması başa düşülür. İnsan fərd kimi doğulur, cə­miy­­­yətdə şəxsiyyət kimi formalaşır. Fərdin cəmiyyətdə şəx­­siy­yət kimi formalaşması üçün əvvəlcə o, ictimai mü­na­­sibətlərə daxil olmalı, sonra isə cəmiyyətdə özünə məx­sus yer tutmalıdır. Yəni əvvəlcə o ictimailəşməli, son­ra özü­nəməxsus, təkrar olunmaz fərqli xüsusiyyətləri ilə fər­di­ləş­məlidir. Fərd şəxsiyyətə çevrildikcə sosial key­fiy­­yət­lərə malik olur.

Fərdi yanaşma zamanı rəhbər işçi hər bir fərdin psi­xo­logiyasını öyrənməli, onun bacarığını, qabiliyyətini də­yər­ləndirməli, yaxşı işçini pis işçidən fərqləndirməlidir. Məsələn yax­şı işçinin mükafatl­an­dırılması, əmək haqqı­nın ar­tırılması, ona maddi yardımların edilməsi, fəxri fər­man­la­rın, dip­lom­ların verilməsi, vəzifəsinin artırılması fər­di ya­na­ş­ma­nın təzahürüdür.

Kollektiv münasibət. Psixologiyada qrup dedikdə, ümu­mi mənafe naminə insanların birliyi və məcmusu başa dü­­şülür. Qrupda fərdlərin bir-biri ilə, həmçinin bütöv­lük­də cəmiyyətlə qarşılıqlı rabitəsi özünü biruzə verir.

Sosial qrupları təsnifləşdirmək olar. Həmkarlar İtti­fa­qı, Tələbə Gənclər Təşkilatları, Sahibkarlar Konfe­de­ra­si­ya­sı, ba­zar­da alıcılar və ya satıcılar qrupu, ailə, idman ko­man­­da­la­rı, müəssisə və təşkilatlarda, onun ayrı-ayrı struk­tur va­hid­lərində çalışan işçilər, əmək kollektivləri və s. Qrup­lar təş­kilat daxilində də fəaliyyət göstərə bilir. Məsələn müəs­sisələrdə idarə heyəti, səhmdarların və ya tə­sis­çi­lərin yı­ğıncağı, təftiş komissiyaları, direktorlar şu­ra­sı, el­mi şu­ra, metodik şuralar və s. misal göstərmək olar.

Qrup adam­ların elə mütəşəkkil birliyidir ki, bu bir­li­yin nə­ti­­cə­sin­də onların hər birinin fəallığı artmalıdır. Məsələn biz x, y, z subyektlərindən ibarət bir q- qrupunu təş­kil edək. Onların fəallığını isə F-lə işarə edək. Onda belə bir nəticəyə gələrik:
F(q) >F(x)+F(y)+F(z)
İnkişaf etmiş qrupun ən yüksək forması kollektivdir. Kol­lektiv fərdlərin öz xassələrini saxlamaqla onların bir­ləş­­məsindən yaranmış yeni xassəli vahiddir.

Kollektiv bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan, müəy­yən təşkilat və birlikdə ictimai faydalı fəaliyyət göstərən in­­s­an­ların sosial birliyidir.


 • kollektiv birgə fəaliyyətə əsaslanır;

 • kollektivdə fəaliyyət eyni istiqamətli olur;

 • kollektivlərin üzvləri bir struktur daxilində olub, onlar arasında hüquq, vəzifə, səlahiyyət bölgüsü apa­rılır;

 • kollektivdə mütəşəkkillik mövcud olur;

 • kollektivə yeni üzvlər daxil ola və çıxa bilir.

Kollektivin formalaşması üçün vacib olan əsas amil­lər­­dən biri sosial–psixoloji mühitdir. Kollektivin sosial–psi­­xo­loji mühitinə idarəetmə səviyyəsi, iş şəraiti, insan­la­rın qarşılıqlı münasibəti təsir göstərir. Müəssisədə sosial–psi­­xoloji mühitə kollektiv üzvlərinin xarakter­lə­ri­nin uy­ğun­­luğu, psixoloji əlaqələri, psixoloji durumu, in­sanlar ara­­­sında xoş münasibətlər, onların bir-birlərinə rəf­tarları, ma­­raq və meyləri, sosial vəziyyətləri, kollek­tiv­də abu-ha­va və s. aiddir.

Kollektivdə sosial–psixoloji gərginlik isə qrupda mü­na­qişələrə gətirib çıxarır. Münaqişənin əsa­sın­da in­san­la­rın qarşıdurması, fikirlərin və mövqe­lərin, xa­rak­­terlərin, ma­raq­­ların toqquşması baş verir. Münaqişə za­ma­nı ilk ön­cə həm özünümüdafiə, həm də emosional reak­siyalar ya­ra­nır. Bu mərhələdə məsələnin həllinin sülh yolu seçilməzsə, növ­bəti mərhələ mü­na­qişəli davranış mərhələsi kimi cərə­yan edir. Məsə­lə­nin həllində aqressivlik artır, kollek­tiv­də baş vermiş emo­sional vəziyyət əmək fəaliy­yə­ti­nə mənfi təsir­lə­ri­ni gös­tərir. Üçüncü mərhələdə ya tərəflər kom­promisə get­mə­li, ya da münaqişənin digər həlli yolu­nu tapmalıdır. Əks təqdirdə rəhbərlər tərəfin­dən mün­a­qi­şə­­nin həllinin in­zi­­bati me­todlarına əl atılır.

Kollektivin idarə olunması kollektiv müna­sibət­lə­ri­n öyrənilməsini tələb edir. Hər bir kollektiv sosial qrupdur. La­kin hər bir qrupu kollektiv kimi qiymətləndirmək ol­maz. Məsələn Menecerlər İttifaqı sosial qrupdur. Bu qru­pa res­pub­likada çalışan bütün menecerləri aid etmək olar. Lakin menecerlərin o hissəsi kollektivin üzvləri he­sab olu­nur ki, onlar birgə fəaliyyətin ümumi məq­səd­lərinə ta­be olsunlar. Məsələn bir müəssisədə çalışan menecerlər, ma­­­liy­yə me­ne­ceri, satış meneceri, layihə meneceri kol­lek­ti­vin üzv­lə­ri he­sab edilirlər.

Kollektivin bir məqsəd naminə birləşməsi və çalış­ma­­sı idarə etmədə rəhbərin qarşısında duran əsas prioritet və­zifələrdən biridir. Onlar illərlə bir yerdə işləyir, bir-bir­lə­­rini anlamağa başlayır, hərəkətlərini, dav­ranışlarını, mü­ra­ciətlərini qəbul edirlər, onların işində özünəməxsus ahəng yaranır.7.3. Personalın (heyətin) idarə edilməsi
Heyətin idarə edilməsi idarəetmə fəaliyyətinin əsas tər­kib hissələrindən biridir. Heyətin idarə edilməsi sosial kon­sepsiyaya aid edilir. Bu konsepsiya heyətin idarə edil­mə­­­sinin mahiyyətini, məzmununu, məqsədini, vəzifə­lə­ri­ni, prin­sip və metodlarını özündə əks etdirir. Bu kon­sep­si­ya, həmçinin heyətin idarə edilməsinin metodologiyasını və texnologiyasını əhatə edir.

Heyətin idarə edilməsi məqsədlərin formalaş­masını, təş­kilati strukturun yaradılmasını, idarəetmə qərar­­larının iş­lə­nib hazırlanmasını, reallaşdırılmasını, əmə­yin təşkilini, bir­gə fəaliyyətin əlaqələndirilməsini, işçilərin sosial in­ki­şa­­fını və s. əhatə edir.

Sahibkarlıq və biznes fəaliyyətində heyətin idarə olun­­­masının əhəmiy­yə­ti böyükdür. Çünki hər hansı müəssi­­sənin məq­səd­lə­ri­nin uğurla həyata keçirilməsi bila­va­sitə insan re­surs­la­rın­dan səmərəli istifadə olunmasından asılı­dır.

Heyətin idarə olunması zamanı aşağıdakı əsas sə­nəd­lərin tərtib olunması zəruridir.

- təşkilati sənədlər–kollektiv müqavilə, daxili nizam-in­tizam qaydaları, ştat cədvəli, işçilərin xidməti təli­mat­la­rı;

- sərəncam sənədləri–əmrlər, sərəncamlar, tap­şırıq­lar, göstərişlər, qaydalar;

- məlumat–sorğu sənədləri–məlumatlar, ərizələr, iza­hat­­lar, təqdimatlar, iclas protokolları və s;

- kadrların şəxsi işi–tərcümeyi hal, anket, əmək ki­tab­çası, təhsil haqqında sənəd, əmək müqaviləsi və s.

Rəhbərlər heyətin idarə olunması prosesində kollek­tivlə əlaqəni aşağıdakı yollarla həyata keçirirlər.

1) Təkbətək söhbətlə.

2) Təlimatı və sərəncamverici sənədlər vasitəsilə.

3) İclas, müşavirələr və yığıncaqlar vasitəsilə.

4) Elanlar lövhəsi vasitəsilə.

5) Təkliflər, şikayətlər, rəylər kitabı və ya qutusu.

Heyətin idarə olunmasının funksiyaları aşağıdakı­lar­dan ibarətdir:

1) Heyətin planlaşdırılması;

Heyətin planlaşdırılması ehtiyac duyulan işçilərin müvafiq (sayı, tərkibi, sosial mənşəyi, təhsili, peşəsi, ixti­sa­sı və s.) göstəricilər üzrə planlaşdırılmasından iba­rət­dir. He­yətin planlaşdırılması təşkilati struktur və kadr­ların ştat cəd­vəli əsasında aparılır. Heyətin plan­laş­dırıl­ması müəy­yən dövr ərzində heyətin cəlb olunmasını, maliy­yə­ləş­mə­si­ni, sosial inkişafını nəzərdə tutur.

2) İşçi heyətinin uçotunun aparılması;

Bu funksiya kadrlar şöbəsinin əsas funksiyasıdır. Bu funksiya müəssisədə çalışan işçilərin müəyyən göstəricilər üzrə uçota alınması ilə əlaqədardır. Məsələn soy adı, insialı, cinsi, yaşı, yaşayış yeri, təhsili, ixtisası, iş təcrü­bə­si, vəzifəsi və s.

Heyətin uçotunun aparılması onları lazım olan para­metr­lər üzrə qruplaşdırmağa imkan verir, vakant iş yer­lə­ri­nin qey­də alınmasına şərait yaradır.

3) İşçi heyətinin axtarılması və seçilməsi;

İşçi heyətinin axtarışı aşağıdakı üsullarla həyata ke­çi­rilir:

a) vakant iş yerləri üçün elanların verilməsi;

b) bu məqsədlə məşğulluq idarələrinə və işə dü­zəlt­mə məntə­qə­lə­ri­nə müraciət olunması;

c) əmək yarmarkalarında iştirak etmək və s.

İşçi heyətinin seçimi axtarış funksiyası ilə sıx əla­qə­də­dir. Çünki axtarışın nəticələrinə görə nə qədər çox alter­na­tiv subyekt cəlb olunarsa, seçim imkanları daha da ge­niş­lənər. Yəni müəssisə rəhbərləri namizədlər içərisin­dən ən yüksək göstəriciyə malik namizədləri seç­mək imkanı əldə edərlər. Seçim funksiyası zamanı aşağ­ı­dakı üsul­lar­dan geniş istifadə olunur:

a) anket üsulu. Bu zaman rəhbər anketdə qeyd olu­nan məlumatların reallığına əmin olmalıdır;

b) müsabiqə üsulu. Namizədin peşə-ixtisas biliyi, dün­­­yəvi elmlər, kompüter, xarici dil biliklərinin səviyyəsi müəy­­yən olunur. Müsabiqə yazılı, test, şifahi qaydada apa­­rıla bilər.

c) müsahibə üsulunda namizədlə şifahi sorğu-sual apa­­­rılır. Bu zaman yeni vəzifə ilə bağlı namizədə onun məq­­sədi, gələcək planları, bu sahədə hazırkı dövrədək əl­də et­diyi təcrübi bilikləri haqqında suallar verilir. Mü­sa­hibə za­manı namizədin geyiminə, hərəkətlərinə, davranış mə­də­niyyətinə, nitqinə və s. şəxsi keyfiyyətlərinə fikir ve­ri­lir;

d) müşahidə üsulu. Bu üsulu tətbiq etməklə nami­zə­də konkret sınaq müddəti verilir. Həmin müddət ərzində onun bacarığı, qabiliyyəti, peşə keyfiyyəti müşahidə olu­nur.

Heyətin seçimi bir neçə mərhələdə də aparıla bilər. Həmin mərhələlər yuxarıda qeyd olunan üsulların mər­hə­ləli şəkildə tətbiqindən ibarət təşkil oluna bilər.

4) işçi heyətinin sosial inkişafı. Bu funksiya heyətin sosial inkişafı ilə əlaqədar olub, onun əmək fəaliyyətində inkişafına, əməyinin nəti­cə­lə­rinin yüksəldilməsinə xidmət edir. Bu məqsədlə işçilərə treninqlərin, ixtisasartırma kurs­la­rının, seminar­ların ke­çi­ril­məsi, qiyabi və gecə təhsil for­ma­sın­da onların təhsil­lərinin ar­tı­rıl­ması nəzərdə tutulur. Bun­dan başqa heyətin inkişafının di­gər tərkib hissəsi kar­yera və xidməti pe­şə irəliləmələrinin planlaş­dırıl­masıdır. İşçi qısa və uzun müddətə öz karyerasını özü plan­laş­dır­ma­lıdır. Çünki hər bir işçi aşağı pillələrdən yuxarı və­zi­fə­lərə doğru işdə qa­zan­dığı təcrübələr və uğurlar hesabına irəliləyir.

Heyətin inkişafına təsir edən amillər 2 cürdür:

1. Heyətin daxili mühit amilləri.

2. Heyətin xarici mühit amilləri.

Daxili mühit amillərinə işçinin öz üzərində səylə ça­lış­ması, işdə peşə vərdişlərinin qazanılması, təcrübənin əl­də edilməsi aiddir. Daxili mühit amilləri istehsalatda, iş pro­sesində qazanılır. Xarici mühit amillərinə isə işçilərin tək­milləşdirilməsi üçün kursların keçirilməsi, onların ix­ti­saslaşdırılması, təhsilin yüksək pillələrinə yiyələn­məsi, elmi dərəcələrə sahib olması aiddir. Sadaladığımız xarici mü­hit amilləri istehsalatdan ayrılmaq və ayrılma­ma­q­la qazanılır.

5) İşçi heyətinin hərəkətinin təmin olunması. Yəni va­­kant yerlərə işçilərin cəlb edilməsi, əmək və peşə fəaliy­yətində fərqlənənlərin yüksək vəzifələrə keçirilməsi, vəzi­fəsinin öhdəsindən gəlməyən işçilərin aşağı vəzifələrə keçi­rilməsi və ya tutduğu vəzifəsindən azad edilməsi.

6) Kadrların maliyyələşdirilməsi heyətin idarə edil­mə­­­sinin ən vacib tərkib hissələrindən biridir. Kadrların ma­­­liyyələşdirilməsi planında əvvəlcə maliy­yələş­diriləcək təd­­­­birlər və maliyyələşmənin həcmi müəy­yənləşdirilir. Ma­­­­liy­yələşdiriləcək tədbirlər qruplaş­dırılaraq müvafiq fond­­­­larda sistemləşdirilir və həmin fondlar vasitəsilə ma­liyyələşdirilir. Bu cür fond­lara əmək haqqı fondlarını, iq­ti­s­adi həvəsləndirmə fond­larını, sosial inkişaf fondunu, mü­kafat və yardım fond­larını, sosial sığorta fondlarını aid et­mək olar. Xərc maddələrinə isə aşağıdakılar aiddir: 1. Əsas və əlavə əmək haqqı.

 2. Sosial sığortaya ayırmalar.

 3. Ezamiyyət xərcləri.

 4. Maddi yardımlar.

 5. Kadr hazırlığına və ixtisasların artırılmasına çəki­lən xərclər.

 6. İctimai iaşə, mənzil-təsərrüfat, səhiyyə xərcləri.

Kadrların idarə edilməsi prosesində idarəetmənin bü­tün funksiyaları və metodları tətbiq olunur.

- iqtisadi metod heyətin maliyyələşdirilməsində, on­la­rın əmək haqqının hesablanmasında, iqtisadi həvəs­lən­dir­mə sisteminin tətbiq edilməsində, işçilərin sosial tələ­ba­tı­nın ödənilməsində istifadə olunur;

- inzibati metod kadrların idarə olunmasının bir-başa təsir metodudur. İnzibati üsul məcburedici üsul olub, yüksək tələbkarlıq əsasında insanları fəaliyyətə, icraçılığa, ni­zama, intizama sövq etdirir. İnzibati metod əmr, sə­rən­cam, konkret tapşırıqlar verilməklə işçi heyətinin fəaliy­yə­tinə, onun fəallığının artmasına təsir göstərir;

- sosial-psixoloji metod heyətin psixologiyasına mə­nə­vi təsirlər göstərməklə, onun sosial tələbatlarını ödə­mək­­lə, sosial qayğısına qalmaqla, sosial inkişafını təmin et­­məklə idarəetmənin həyata keçirilməsi üsuludur. Sosial-psi­xoloji metod təşkilatda sağlam–psixoloji mühit for­ma­laş­dırır, heyəti ideya–siyasi cəhətdən tərbiyə­ləndirir, kol­lek­tivin ənənələrinin, adətlərinin qorunub saxlanmasını və inkişaf et­di­rilməsini təmin edir.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə