Dərs vəsaiti Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirinin 08 iyu L 2011-ci IL tarixliYüklə 186,61 Kb.

səhifə1/67
tarix23.01.2018
ölçüsü186,61 Kb.
növüDərs
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   67
22034

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 
Azərbaycan Turizm İnstitutu
Ə.T.Əsgərov, B.Ə.Bilalov, Ç.G.Gülalıyev
EKOLOJİ TURİZM
Dərs vəsaiti
Azərbaycan Respublikasının  Təhsil 
Nazirinin  08 iyu l 2011-ci il tarixli 
1277№ -li əm ri ilə təsdiq edilmişdir.
Azerbaycan  F' 
spııblikası 
Prezidentinin


Bu  kitab  Azərbaycan  Respublikasının 
Prezidenti  yanında  Qeyri-Hökumət 
Təşkilatlarına  Dövlət  Dəstəyi  Şurasının  maliyyə  yardımı  ilə  İB  Bakı  Sülh  Evi 
tərəfindən  həyata  keçirilən
  "  
Turizm  sənayesinin  inkişafında  maraqlı  olan  tərəflərin 
ekoturizm  təhsili  istiqamətində  maarifləndirilməsi"  layihəsi  çərçivəsində  hazırlana­
raq nəşr edilmişdir
Mustafayev N.S. 
-  
“Bakı Sülh Evi ” İB 
Nuriyev C.Q. 
-  
Siyasi elmlər doktoru, professor 
Məmmədov  C.A.- 
Bakı Dövlət Universiteti 
“Xarici ölkələrin  siyasi-iqtisadi coğrafiyası və 
turizm ” kafedrasının professoru 
Sultanova H.B. -  
Bakı Dövlət Universiteti 
“Xarici ölkələrin siyasi-  iqtisadi coğrafiyası 
və turizm ”  kafedrasının müdiri,  dosent 
Dolxanov A.B. 
-  
Bakı Dövlət Universiteti 
“Ətraf mühiti  mühafizə  və  təbii ehtiyatlardan 
səmərəli istifadə ” kafedrasının dosenti 
Səfərov R.S. 
-  
Azərbaycan  Turizm İnstitutu,
“Turizm biznesinin  təşkili və  texnologiyası" 
kafedrasının baş müəllimi,  c.e.n.
Ə .T .Ə sg ə r o v ,  B .Ə .B ila lo v ,  Ç .G .G ü la lıy e v
E koloji  turizm  (D ərs v əsa iti), B akı, “A d ilo ğ lu ” nəşriyyatı,  2 0 1 1 ,2 7 6  səh.
Dərs vəsaitində ekoloji turizmin əlamətləri, prinsipləri,  növləri,  ehtiyatlan və prob­
lemləri işıqlandınlmaqla, xüsusi mühafizə olunan  təbiət ərazilərinin (qoruqlann, yasaq- 
lıqlann,  milli parklann)  bu  turizm  növünə  cəlb  olunması perspektivləri  və  bəzi  dünya 
ölkələrinin  qazandığı  təcrübə  araşdınlır.  Hər  bölmədən  sonra  verilən  suallar  və 
tapşınqlar bu sahəni öyrənmək istəyən tələbələrin müstəqil çalışmalan üçün vacibdir.
Kitab  turizm  istiqamətində fəaliyyət  göstərən  müəllimlər,  tələbələr,  turagent  və 
turoperator firmalarının  menecerləri,  turizm  və  səyahət  məsələləri  ilə  maraqlanan 
geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Layihənin rəhbəri: 
Elmi  redaktoru: 
Rəyçilər:
4722110018
---------------- 
qrıflı nəşr
121-2011
© “Adiloğlu” 2011
3
MÜNDƏRİCAT
Ö n   söz  ................................................................................    7
Birinci fəsil. E koturizm ə  giriş  ..........................................   11
1.1 .Ekoturizmin inkişaf tarixi və əmələ gəlməsinin  ilkin
şəraiti.  Müasir turizmin dayanıqlı  inkişaf
konsepsiyası  ..........................................................................   11
1.2.  Təbii turizm ehtiyatlarına turizmin təsirinin
idarə olunması  imkanları və ekoturizmin faydası  ............  17
1.3.  Ekoturizmin tə y in i.........................................................   21
1.4.  Ekoturizmin n ö v ləri.......................................................  33
1.5.  Ekoturizm bazarının tutumu və  inkişaf
dinamikası  .............................................................................   36
1.6.  Ekoturistin marketinq biliyi  .........................................   39
1.7.  Ekoturizmin inkişaf amilləri və proqnozları  ..............   40
İkinci fəsil.  E koturizm də  turo p erato rlu q
(tu rist p ro q ram ların ın  işlənib  h a z ırla n m a sı)................   44
2.1.  Turoperator anlayışı və onu təşkil edən a m illə r........  44
2.2.  Ekoturların  layihələndirilm əsi......................................  47
2.3.  Bələdçilərin qonaqlarla işləməsi  .................................   54
2.4.  Turizm xidmətinin  menecment keyfiyyəti  .................   57
2.5.  Ekoturistlərin  istirahət tələblərinin öyrənilm əsi.........  61
2.6.  Qonaqlarla informasiya əlaqəsi  ...................................   64
Üçüncü  fəsil. E koturistlərin xidm ət  m e n e c m e n ti.......... 68
3.1.  Ekoturistlərin yerləşdirilməsinin təşkili  ........................ 68
3.2.  Ekoloji və macəra turlarında turistlərin
qidalanmasının təşkili...........................................................   73
3.3.  Xidmət proqramının yerinə yetirilməsi  ......................... 80


Ə.T.Əsgərov, B.Ə.Bilalov,  Ç.G.Gülalıyev
Dördüncü fəsil. Ekoturizmdə təhlükəsizlik (dağ 
səyahəti nümunəsində)  .........................................................85
4.1.  Turizmdə təhlükəsizliyin təmin olunması  ....................87
4.2.  Turizmdə təhlükənin növləri  ..........................................90
4.3.  Dağ və macəra turlarında təhlükələrin profilaktikası  .  97
4.4.  MDB  ölkələrində ekoloji və macəra dağ turizmində
.  bədbəxt hadisələrin strukturu və səbəbləri  ......................   101
4.5.  Ekoloji və macəra dağ turizmində təbii təhlükələr və
davranış q a y d ala rı...............................................................  105
4.6.  Ekoloji və macəra turizmində  axtarış və xilasetmə
işlərinin təşkili  ............................................................................   108
4.7.  Azərbaycan Respublikasında əcnəbi turistlər üçün
təhlükələr  .............................................................................   111
4.8.  Beynəlxalq turistlər üçün təhlükəsizlik üzrə
yaddaş  ..................................................................................   114
Beşinci fəsil. Ekoturizmdə insan ehtiyatlarının 
m enecm en ti...............................................................................   129
5.1.  Turizm firmasının strukturu və strategiyası ilə işçi
heyətin idarə olunması arasında ə la q ə ..............................   131
5.2.  İşçi heyətə tələbatın təyin olunması, kadrların axını  və
əmək m əhsuldarlığı.............................................................   138
5.3.  Turizm biznesində işçi heyətin hazırlanmasının 
peşə (kvalifikasiya) standartları və ekoturizm
üçün qonaqpərvərlik............................................................   143
5.4. Turizm firmasında işçi heyətin seçilməsi  .................   147
5.5.  Əmək müqaviləsinin bağlanm ası...............................   155
5.6.  Peşə yönümü və əməyə uyğunlaşm a.........................  156
5.7.  İşçi heyətin turizmdə və qonaqpərvərlik üzrə təlimi  157
5.8. Turizm təşkilatlarında işçi heyətin
qiym ətləndirilm əsi..............................................................   161
5.9.  İşçi heyətin azad edilməsi, işdən çıxarılm ası............  163
5
Altıncı  fəsil.  Ekoloji və  macəra turizmində ətraf mühitin 
çirklənməsinin azaldılması texnologiyaları.................   167
6.1.  Yeməklərin hazırlanm ası............................................   168
6.2.  Dəyişəklərin (alt partarlarının) və qabların
Yuyulm ası............................................................................   169
6.3.  Sığmacaqlann, otellərin, düşərgələrin düzəldilməsi..  170
6.4.  Tullantıların idarə ounması..........................................  173
6.5.  Turistlərin nəqliyyatda daşınması  .............................  174
Yeddinci fəsil. Ekoloji və macəra turizmi dağ 
rayonlarının sosial-iqtisadi inkişaf vasitəsi kimi (Qərbi 
Nepalın nümunəsində)................................................. 
 
176
Səkkizinci fəsil. Dünyanın dağlıq  rayonlarında 
ekoturizmin inkişafı  .........................................................   188
8.1. Amerikanın turizm re g io n la n .....................................  188
8.2.  Afrikanın turizm regionları  ........................................  194
8.3. Turizm regionlan:  Yaxın Şərq və Cənubi A siy a .....   197
Doqquzuncu  fəsil. Qərbi Qafqazın Dağlıq  rayonlarında 
ekoturizmin inkişafı  ...............................................................  205
9.1. Qərbi Qafqaz dağlıq turizm rayonlarının ayrılması
və təsnifatı...........................................................................   205
9.2.  Krasnodar diyarının dağlıq turizm rayonlarında
ekoturizmin inkişaf şəraiti və ehtiyatlan.................................   207
9.2.1.  Krasnodar turizm m ezorayonu...............................   207
9.2.2. Abşeron turizm mezorayonu  ..................................   210
9.2.3.  Soçi turizm m ezorayonu..........................................  213
9.2.4.  Psebaysk potensial-turizm m ezorayonu................  215
9.3.  Adıgey Respublikasının Maykop turizm 
Mezorayonunda ekoturizmin inkişaf ehtiyatlan 
və şəraiti
217
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   67


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə