Dərslik az ərbaycan Milli KonservatoriyasınınYüklə 2,8 Kb.

səhifə1/22
tarix28.11.2017
ölçüsü2,8 Kb.
növüDərs
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22 

AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI 
 
 
Filologiya elml
əri namizədi, dosent 
Samir
ə Mir-Bağırzadə 
 
 
 
 
 
 
 
İNCƏSƏNƏT TARİXİ 
 
DƏRSLİK 
 
 
 
 
Az
ərbaycan Milli Konservatoriyasının 
İctimai elmlər kafedrasının iclasının 
q
ərarı əsasında çap olunur 
(19.10.2011 il, 
2 saylı protokolundan çıxarış) 
 
 
 
 
 
 
BAKI - 2012 
 


 

Elmi redaktor:   Filologiya elml
əri namizədi,  
dosent Firudin Qurbansoy 
 
 
R
əyçilər:  
S
ənətşünaslıq elmləri doktoru,  
professor C
əmilə Həsənzadə, 
  
Filologiya elml
əri doktoru,  
Feyzullayeva Aida 
  
S
ənətşünaslıq namizədi  
M
əmmədəliyevə Turan 
 
Kulturologiya elml
əri namizədi  
K
ərimli Vügar 
 
  
 
Mir-
Bağırzadə S.A. İncəsənət tarixi. Dərslik. Bakı, MSA, 2012. 
 
T
əqdim olunan kitab dərslik kimi nəzərdə tutulub, burada incəsə-
n
ətin bütün növləri-təsviri incəsənət, dekorativ-tədbiqi incəsənəti, 
me
marlıq,  musiqi,  teatr,  kino  və  s.  qədim dövrlərdən bu günlərə 
q
ədər öz əksini tapıb. Dərslik illüstrasiyalarla tamamlanır və tövsiyə 
olunan 
ədəbiyyatla verilir. 
 
ISBN 978-9952-440-33-5 
 
 
 
© Samir
ə Mir-Bağırzadə, 2012 
 


 

 
 
 
KİTABI ATAMA,  
AZƏRBAYCANIN GÖRKƏMLİ MEMARI,  
ALTAY 
SƏİD HÜSEYN OĞLU MİR-BAĞIROVIN  
XATİRƏSİNƏ HƏSR EDİRƏM 
 


 

 


 

İNCƏSƏNƏT TARİXİN FƏNNİN  
NÜMUNƏVİ MÖVZU PLANI 
I semestr 
№  Mövzular 
Mühazirə 
Seminar 

İncəsənət. İncəsənətin növləri 
2 saat 
2 saat 

Qədim dünya və Orta əsr təsviri 
incəsənəti. Ərəb xülafəti dövründə 
islam incəsənətinin tarixi  
 
 
2 saat 
 

İntibah dövrün təsviri incəsənət tarixi 
2 saat 
 

XVII-
XX əsr təsviri incəsənət tarixi  
2 saat 
2 saat 

Qədim dövr və Orta əsrlər memarlıq 
tarixi 
 
2 saat 
 

Ərəb xülafəti dövründə memarlıq. 
Məqrib memarlığı 
 
2 saat 
 

XI-
XX əsr memarlıq tarixi 
2 saat 
2 saat 

Dekorativ-
tətbiqi incəsənəti. Miniatür. 
Xəttatlıq. 
 
2 saat 
 
2 saat 

Dekorativ-
tətbiqi incəsənəti. 
Keramika və şüşədən hazırlanan 
məmulatlar. Ağac və daş üzərində 
oyma. Divar rəsmləri  
 
 
 
2 saat 
 
10 
Dekorativ-
tətbiqi incəsənəti. 
Xalçaçılıq. 
 
2 saat 
 
2 saat 
11 
Qədim dünya və Orta əsr musiqi 
incəsənətinin tarixi. İntabah dövrünün 
musiqisi. İslam musiqisi incəsənəti. 
 
 
2 saat 
 
12 
XVII-
XX əsr musiqi tarixi 
2 saat 
2 saat 
13 
Üzeyir Hacıbəyli 
2 saat 
 
14 
Qara Qarayev 
2 saat 
2 saat 
15 
Opera və balet incəsənətinin tarixi 
2 saat 
2 saat 
16 
Teatr incəsənətinin tarixi. Teatrın 
növləri. 
 
2 saat 
 
17 
Xarici ölkələrin teatrı. 
2 saat 
 
18 
Azərbaycan teatrı  
2 saat 
2 saat 
19 
Kino incəsənətinin tarixi. Kino 
sintetik incəsənətinin növü kimi 
 
2 saat 
 
20 
Səssiz və səsli kino. Azərbaycan 
kinosu. 
 
2 saat 
 
2 saat 
 


 

G
İRİŞ 
 
Az
ərbaycan  Respublikasının  müstəqilliyi  şəraitində  elmin, 
t
əhsilin və  mədəniyyətin yüksək səviyyədə  inkişafı  dövrün  əsas 
probleml
ərindəndir.  Elmin  inkişafı  kadrların  hazırlığından  asılıdır. 
D
ərsliyin  tərtibi bu nöqteyi-nəzərdən xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 
«İncəsənət tarixi» fənni üzrə  tərtib olunan bu  dərslik  Azərbaycan 
Milli Konservatoriyasının «İctimai elmlər» kafedrasının Solo oxuma, 
musiqişünas, bəstəkar, dirijor, xalq çalğı alətləri, milli nəfəs və zərb 
al
ətləri ixtisasının bakalavr dərəcəsi üzrə təhsil alan tələbələri üçün 
n
əzərdə tutulmuşdur. Tədris planında fənn üçün 60 saat ayrılmışdır. 
Bunlardan 40 saat
ı  mühazirə, 20 saatı seminar dərsləri üçün müəy-
y
ənləşdirilmişdir.  
D
ərslik qədim dövrün incəsənəti tarixindən başlayaraq müasir 
dövr
ə qədər olan mövzuları əhatə edir. Burada memarlığın, təsviri in-
c
əsənətin, dekorativ tətbiqi sənətin, heykəltaraşlığın, musiqinin, ədə-
biy
yatın tarixi haqqında biliklərin öyrədilməsinə və tədrisinə yer ve-
ril
mişdir 
D
ərsliyin  hazırlanmasında  Azərbaycan və  rus dillərində  olan 
ədəbiyyatlardan istifadə olunmuşdur.  
 
F
ənnin məqsəd və vəzifələri. 
 
1. F
ənnin məqsədi: Tələbələri incəsənətin tarixi və bu sahədə 
görk
əmli şəxslərin nailiyyətləri ilə tanış etməkdir.  
F
ənnin əsas vəzifəsi: Dünya mədəniyyəti kontekstində incəsənə-
tin inkişafı haqqında təsəvvür sistemini formalaşdırmaqdan ibarətdir.  
2.  F
ənnin məzmununun səviyyəli mənimsənilməsinin 
t
ələbləri. 
F
ənnin öyrənilməsi nəticəsində  tələbəyə  Dünya incəsənətinin 
q
ədim dövrdən bu günkü günə  qədər tarixini, dünya incəsənətinin 
əsas abidələrini incəsənət, memarlıq və ədəbiyyatın nəzəri əsaslarını, 
inc
əsənətin  əsas  janrlarının,  istiqamətlərini, cərəyanlarını  və 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə