Dərslik Azərbaycan Respublikası TəhsilYüklə 2,8 Kb.

səhifə17/94
tarix14.09.2018
ölçüsü2,8 Kb.
növüDərs
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   94

 
 
63 
 
-
 
məhsulun  texniki  səviyyəsini  və  keyfiyyətini  ən 
yaxşı ölkə və xarici nümunələrin səviyyəsinə qədər qaldır-
malı; 
-
 
ehtiyatın  təminatı  və  istehlakçıların  sorğusu  nöq-
teyi-nəzərindən məhsulun keyfiyyətinin  yüksəldilməsi üz-
rə  iqtisadi  baxımdan  optimal  tapşırıqların  müəyyən  edil-
məsi; 
-
 
müxtəlif  ölçülü  tiplər  sırası  üzrə  optimallaşdırılma 
yolu ilə buraxılan məhsulun strukturunu təkmilləşdirməli
-
 
sertifıkasiya  olunmuş  məhsulların  buraxılışını 
artırmalı; 
-
 
artıq buraxılmaqda olan məhsulun ayrı-ayrı istehlak 
xüsusiyyətlərini (möhkəmliyini, uzunömürlüyünü, qənaət-
cilliyini və s.) yaxşılaşdırmalı; 
-
 
mənəvi baxımdan köhnəlmiş və rəqabət qabiliyyət-
liliyi  olmayan  məhsulların  istehsalını  vaxtında  azaltmalı, 
yaxud onları istehsaldan çıxarmalı; 
-
 
yüksək  keyfiyyətli  məhsulun  buraxılışını  artırmalı; 
məmulatların  material  tutumunu  azaltmalı,  fondverimini 
yüksəltməli; 
-
 
standartların,  texniki  şərtlərin  və  digər  normativ 
sənədlərin  tələblərinə  ciddi  riayət  olunmasını  təmin  et-
məli,  vaxtında  yeni  işlənib  hazırlanmış  standartları  tətbiq 
etməli və köhnələri yenidən nəzərdən keçirməli
-
 
verilmiş  keyfiyyət  səviyyəsinə  nail  olunmasını 
təmin edən konkret tədbirləri işləyib hazırlamalı və həyata 
keçirməli; 
-
 
istehsalın  iqtisadi  səmərəsini  və  keyfiyyəti  yaxşı-
laşdırılmış məhsuldan istifadə olunmasını artırmalı. 


 
 
64 
 
Məhsulun  keyfiyyətinin  planlaşdırılmasımn  mühüm 
(vacib) prinsipləri aşağıdakılardan ibarətdir: 
- müəssisə  məhsulunun  rəqabət  qabiliyyətliyinin  daim 
yüksəldilməsindən irəli gələn fasiləsizlik nəticəsində key-
fiyyətin  planlaşdırılmasına  tək-tək  hal  kimi  deyil, 
məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi üzrə planların tərtib 
edilməsinin daim bərpa olunan prosesi kimi baxılır; 
- planlaşdırmada  elm  və  texnikanın  ən  yaxşı  nailiy-
yətlərini, perspektiv standartların tələblərini, bazarın (həm 
mövcud, həm də perspektiv), tələbatını nəzərdə tutan elmi 
planların işlənib hazırlanmasını; 
- qənaətcilliyi.  Həmin  prinsipin  mahiyyəti  bundan 
ibarətdir  ki,  planlar  məqsədə  nail  olmağın  maksimum  sə-
mərə əldə etməyə imkan verən yolunu nəzərdə tutmalıdır, 
planın  tərtib  olunmasına  edilən  məsrəflər  isə  ondan  çox 
olmamalıdır; 
-  planlı  fəaliyyətin  koordinasiyası  və  inteqrasiyası. 
Planlı  fəaliyyətin  koordinasiyası  «üfüqi  xətt  üzrə»,  yəni 
eyni  səviyyəli  bölmələr  arasında,  inteqrasiya  isə  -  «şaquli 
xətti üzrə», yəni yuxarı və aşağı bölmələr arasında baş ve-
rir.  Nəticədə  keyfiyyətin  firmadaxili  planlaşdırılması  la-
zımi tamlıq və vəhdət müəssisənin fəaliyyətinin bütün cə-
hətlərinin  keyfiyyət  üzrə  planlarda  əlaqələndirilməsini 
(yeni  texnikanın  yaradılmasını,  standartların  tətbiqini,  is-
tehsal  həcminin  artırılmasını  və  s.)  nəzərdə  tutan  komp-
lekslik əldə edir. 
Planlaşdırmanın  kompleksiliyi  o  deməkdir  ki,  son 
məhsulun  keyfiyyətinin  yüksəldilməsi  üzrə  tapşırıqlar 
müəssisənin təsərrüfat partnyorlarının  göndərdikləri xam-
malın,  materialların,  yarımfabrikatların,  komplektləşdirici 


 
 
65 
 
məmulatların,  ehtiyat  hissələrinin  və  son  məhsulun  digər 
komponentlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üzrə planla-
rı ilə əlaqələndirilməlidir. 
Keyfiyyətin  planlaşdırılması  prinsiplərinin  həyata 
keçirilməsi  bəzi  qayda  və  tələblərdən  istifadə  olunmasına 
kömək göstərir. 
1) idarəetmə  səviyyələrinin  əlaqəsi  aşağıdakı  tərzdə 
həyata keçirilir: 
-
 
«yuxarıdan  aşağıya»  planlaşdırılma  (planın  detal-
laşdırılması, müfəssəl təsviri); 
-
 
«aşağıdan  yuxarıya»  planlaşdırılma  (planın  birləş-
dirilməsi  (iriləşdirilməsi)  -  plana  əlavələr  edilməsi  barədə 
təkliflər); 
-
 
plansız iş (keyfiyyətin təmin edilməsi və yüksəldil-
məsi üzrə funksiyaların tam ötürülməsi (göndərilməsi); 
-
 
nəticə  zonasında  planlaşdırılma  (qismən  ötürülmə 
(göndərilmə). 
2)Təqvimlə  əlaqələndirilmə  (planın  həyata  keçiril-
məsinin  təqvim  müddətlərinin  müəyyən  olunması)  aşağı-
dakı variantlardan birinin seçilməsi yolu ilə həyata keçirilir: 
- təqvim  intervalları  (fasilələri)  üzrə  keyfiyyət 
həcmli planlaşdırılma; 
- işlərin tamamlanması tarixləri üzrə (xüsusi nöqtələr 
üzrə)ciddi planlaşdırılma; 
- işlərin növbəliyinin sərbəst planlaşdırılması. 
3)Planlaşdırma  dairəsinin  uzadılması  –  planlaşdırıl-
manın vaxt intervalı (fasilələri): 
- bir  interval  üçün  planlaşdırılma  (diskret  planlaşdı-
rılma); 


 
 
66 
 
- dəyişən  (qeyri-sabit)  planlaşdırma  (planlaşdırma 
dairəsi hesabat müddətindən çoxdur); 
- qalıq planlaşdırma (get-gedə azalan plan dairəsi); 
- qıvraq planlaşdırma (plan dairəsi seçilmək şərti ilə); 
4) Gələcək  planın  tərtib  edilməsinə  bundan  qabaqkı 
nəticənin təsiri: 
- «sıfırdan»  planlaşdırma  keçmiş  öhdəliklər  itir, 
(qüvvədən düşür); 
- «qayıdış» planlaşdırılması (keçmiş öhdəliklər qalır). 
5) Planlaşdırılma  zamanı  dəyişən  birinciliyin  ayrıl-
ması: 
- sifarişlər üzrə planlaşdırılma; 
- məhsul qrupları üzrə planlaşdırılma; 
- iqtisadi-texniki göstəricilər üzrə planlaşdırılma; 
- kombinə edilmiş planlaşdırılma (artıq məhsulla iş). 
6) Planlaşdırılma obyektləri arasında əlaqə (rabitə): 
- «zəif cəhət üzrə» («məhdud yer üzrə») planlaşdırılma; 
- «çıxışdan girişə kimi» planlaşdırılma; 
- «girişdən çıxışa qədər» planlaşdırılma; 
- məhsul vahidlərinin ardıcıl «nəql olunması». 
7)Planlı işin təşkilinin prinsipləri: 
- planlı fəaliyyətin ixtisaslaşdırılması; 
- planlaşdırılma  proseslərinin  və  planın  təshihinin 
bölünməsi
- normativ  planlaşdırılmanın  və  təqvim  müddətləri 
ilə planın əlaqələndirilməsinin bölünməsi; 
- kompüter sistemi vasitəsilə plan işçilərinin qarşılıq-
lı əlaqələri; 
- planlaşdırılmanın müəssisənin vahid struktur üfüqü 
(müstəvisi) kimi həyata keçirilməsi. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   94


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə