Dərslik Azərbaycan Respublikası TəhsilYüklə 2,8 Kb.

səhifə89/94
tarix14.09.2018
ölçüsü2,8 Kb.
növüDərs
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   94

 
 
358 
 
7.Aşağıdakılardan  biri  xarakterizə  olunan  xüsu-
siyyətlərin  miqdarına  görə  göstəricilərin  təsnifatının 
tərkibinə daxildir: 
A
 
 iqtisadi göstəricilər 
B
 
 ekoloji göstəricilər 
C
 
kompleks göstəricilər 
D
 
texniki göstəricilər 
E
 
 erqonomik göstəricilər 
8.Aşağıdakılardan  biri  xarakterizə  olunan  xüsu-
siyyətlərə  görə  göstəricilərin  təsnifatının  tərkibinə  daxil 
deyil: 
A)
 
iqtisadi göstəricilər 
B)
 
texnoloji göstəricilər 
C)
 
patent-hüquqi göstəricilər 
D)
 
estetik  göstəricilər 
E)
 
erqonomik göstəricilər 
9.Məmulatın hazırlılıq əmsalı necə təyin olunur? 
A)
 
К=

 
B)
 
         (     
 

C)
 
    (      
 
) х Т 
D)
 
К=
0
t
эt
ct
Т
*
З
З
ПЭ
 
E)
 
        (     
 

10.İnteqral göstəricilər necə hesblanır? 
A)
 
        (     
 

B)
 
      (      
 
) х Т 


 
 
359 
 
C)
 
 И =
0
t
эt
ct
Т
*
З
З
ПЭ
 
D)
 
        (     
 

E)
 
И = П
 
 
 х  
 
 
 
11.Aşağıdakılardan  biri  erqonomik  göstəricilərin 
təsnifatının tərkibinə daxil deyil: 
A)
 
gigiyenik  
B)
 
antropometrik     
C)
 
fizioloji      
D)
 
texnoloji   
E)
 
psixoloji 
12.Estetik göstəricilər xarakterizə etmir: 
A)
 
məmulatın informasiya-bədii ifadəliliyini  
B)
 
məmulatın orijinallığını 
C)
 
formanın səmərəliliyi 
D)
 
məmulatın uzun ömürlülüyünü 
E)
 
kompozisiyanın tamlığını 
13.Aşağıdakılardan hansı texnoloqluluq göstərici-
lərinin tərkibinə daxil deyil: 
A)
 
xüsusi əməktutumluq   
B)
 
rentabellik   
C)
 
materialtutumluq       
D)
 
 məmulatın  hazırlanması  və  istismarının  enerjitu-
tumluluğu 
E)
 
təmirlərin davamiyyəti 
14.Aşağıdakılardan  hansı  iqtisadi  göstəricilərin 
tərkibinə daxil deyil: 
A)
 
maya dəyəri    
B)
 
rentabellik 


 
 
360 
 
C)
 
materialtutumluq     
D)
 
 alışın qiyməti    
E)
 
əmək məhsuldarlığı  
15.Aşağıdakılardan  hansı  uzunömürlülüyün  va-
hid  göstəricisidir? 
A)
 
orta bərpa vaxtı     
B)
 
orta  xidmət müddəti 
C)
 
iş qabiliyyətlilik vəziyyətinin bərpası ehtimalı  
D)
 
 təyin olunmuş saxlanma müddəti 
E)
 
orta saxlanma müddəti 
16.Aşağıdakılardan  hansı  stndartlaşma  və  unifi-
kasiya  göstərici deyil? 
A)
 
tətbiq əmsalı 
B)
 
təkrarlanma əmsalı 
C)
 
məmulatın unifikasiyası əmsalı 
D)
 
 qrup məmulatların unifikasiyası əmsalı 
E)
 
əmək məhsuldarlığı 
17. Aşağıdakılardan hansı ekoloji göstəricidir? 
A) tətbiq əmsalı 
B) təkrarlanma əmsalı 
C) məmulatın unifikasiyası əmsalı 
D))ətraf mühitə buraxılan zərərli tullantıların tərkibi 
E) əmək məhsuldarlığı 
18. Texniki nəzarət sisteminə nə daxil deyil? 
A) nəzarət obyektləri  
B) nəzarət əməliyyatları 
C)texniki təchizat  
D) mexanikləşdirmə və avtomatlaşdırma vasitələri 
E)) reklam işi  


 
 
361 
 
19.  Texniki  nəzarət  sistemi  hansı  şöbənin  iştirakı 
ilə işlənir? 
A))texniki nəzarət şöbəsi 
B)  plan-iqtisad şöbəsi 
C)  maddi-texniki təchizat şöbəsi 
D)  ümumi şöbə 
E)  texniki təhlükəsizlik şöbəsi 
20.Aşağıdakılardan  hansı  texniki  nəzarət  şöbəsi-
nin vəzifələrinə aid deyil? 
A)  standartların tələblərinə  uyğun  gəlməyən  məhsul 
buraxılışının dayandırılması 
B))standartların  tələblərinə  uyğun  gəlməyən  məhsul 
idxalının dayandırılması 
C)    standartların  tələblərinə  uyğun  gəlməyənməhsul 
tədarükünün dayandırılması 
D)texniki şərtlərin  tələblərinə uyğun gəlməyən məh-
sul buraxılışınındayandırılması 
E)təsdiq edilmiş nümunələrin  tələblərinə uyğun gəl-
məyən məhsul buraxılışının dayandırılması 
21.Aşağıdakılardan  hansı  texniki  nəzarət  şöbəsi-
nin funksiyalarına  aid deyil? 
A)texniki  nəzarətin  bütün  növlərinin  səmərəliliyinin 
təhlili 
Bgiriş nəzarəti 
C)məhsulun hazırlanmasında iştirak və onun attesta-
siyasında iştirak 
D)normativ  sənədləşmənin  təkmilləşdirilməsində  iş-
tirak 
E)müəssisə işçilərinin hazırlanması və attestasiyasın-
da iştirak 


 
 
362 
 
22.”Keyfiyyət”  anlayışı  haqqındakı  təriflərdən 
hansı K.İşikavaya məxsusdur? 
A)keyfiyyət  –  istehlakçıları  real  olaraq  təmin  edən 
xüsusiyyətdir 
B)keyfiyyət – ―yaxşı-pis‖ prinsipi üzrə differensiasi-
yadır 
C)keyfiyyət  –  məhsulun  təyinatına  uyğun  müəyyən 
tələblərin  təmin  olunmasına  yararlılığını  şərtləndirən  xü-
susiyyətlərinin cəmidir 
D)keyfiyyət – məhsul və ya xidmətə  nəzərdə tutulan 
tələblərin  təmin  olunması  keyfiyyətini  verən    xüsusiyyət 
və xarakteristikaların cəmidir 
E)keyfiyyət iki aspektə malikdir: obyektiv –fiziki xa-
rakteristikalar və subyektiv – əşya nə dərəcədə ―yaxşıdır‖ 
23.Əmtəə  (xidmətlər)  keyfiyyəti  göstəricilərinə 
qoyulan  dörd  mütləq  tələbi  göstərin  (tam  cavabı  qeyd 
edin ): 
A)etibarlılıq, ekoloji, müasirlik, erqonomiklik tələblər 
B)ekoloji, müasirlik, qarşılıqlı əvəz olunma, təhlükə-
sizlik tələbləri 
C) texnoloji tələblər 
D) ehtiyata qənaət, texnoloji tələblər 
E) erqonomiklik və etibarlılıq tələbləri 
24.“Keyfiyyətə  nəzarət”  kursunun  “üçlüyünə” 
hansı  fənlər daxildir? 
A) meterologiya, kvalimetriya, standartlaşma 
B) standartlaşma, kvalimetriya, metrologiya 
C))standartlaşma, meterologiya, sertifikatlaşma 
D) standartlaşma, kvalimetriya, sertifikatlaşma 
E) standartlaşma, kvalimetriya, akreditasiya 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   94


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə