Dərslik Azərbaycan Respublikası TəhsilYüklə 2,8 Kb.

səhifə90/94
tarix14.09.2018
ölçüsü2,8 Kb.
növüDərs
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   94

 
 
363 
 
25.Aşağıdakılardan  hansı  standartlaşdırmanın 
məqsədi deyil? 
A) təhlükəsizliyin təmin edilməsi  
B)  müdafiə  qabiliyyəti  və  səfərbərliyin  təmin  edil-
məsi  
C) ölçülərin vəhdətliyinin  təmin edilməsi 
D))sertifikatlaşmanın aparılmasının təmin edilməsi 
E) bütün növ ehtiyatlara qənaətin təmin edilməsi 
26.Orqonoleptik metodlar hansı növlərə bölünür?  
А)) vizual, qoxu, lamisə, dad bilmə, audia metod 
B) vizual 
C)audiometod  
D) vizual, hiss, 
E) aromatik  
27. İdentifikasiya nə deməkdir?  
A)latın sözü olub, əvəzetmə 
B))latın sözü olub, eyniləşdirmə 
C)rus sözü olub, oxşarlıq 
D)alman sözü olub, təkrarlamaq 
E)yunan sözü olub, saxtalaşdırmaq 
28. İdentifikasiyanın subyektlərini göstərin.  
A)dövlət müəssisələri, xidmətlər 
B))ticarət müəssisələri, istehsalçılar 
C)istehsalçılar, dövlət müəssisələri 
D)ticarət müəssisələri, xidmətlər 
E)işçi qüvvələri, məlumatlar 
29.  Aşağıdakı  hansı  sırada  orqanoleptiki  üsulla 
qiymətləndirilmə  zamanı  subyektivliyi  aradan  qaldır-
maq  üçün  həyata  keçirilən  tədbirlər  düzgün  olaraq 
göstərilmişdir?  


 
 
364 
 
A)yüksək  səviyyəli  ekspertlərdən,  normativ  sənəd-
lərdən, identifikasiya 
ekspertizasından alınan nəticədən istifadə etmək, or-
qanoleptiki  göstəriciləri  dəqiq  təyin  etmək  üçün  yeni  me-
yarlar işləyib hazırlamaq və alınan nəticələri eksperiment-
dən keçirmək 
B)ekspertlərin sayını artırmaq, yüksək səviyyəli eks-
pertlərdən  istifadə  etmək,orqanoleptiki  göstəriciləri  dəqiq 
təyin  etmək  üçün  yeni  meyarlar  işləyib  hazırlamaq  və 
alınan nəticələri riyazi-statistik üsulla hesablamaq 
C)orqanoleptiki göstəriciləri dəqiq təyin etmək üçün 
yeni  meyarlar  işləyib  hazırlamaq,yüksək  səviyyəli  əmtəə-
şünas ekspertlərdən, yeni normativ sənədlərdən istifadə et-
mək  və  alınan  nəticələri  fiziki-kimyəvi  metodla  hesab-
lamaq 
D)mövcud,  yeni  normativ  sənədlərdən,  yüksək  sə-
viyyəli əmtəəşünas ekspertlərdənistifadə etmək, ekspertlə-
rin sayını artırmaq və alınan nəticələri biokimyəvi metodla 
hesablamaq 
E)ekspertlərin  sayını  artırmaq,  malın  təhlükəsizlik 
göstəricilərinin  analizindən  alınan  nəticələrdən,  yeni  nor-
mativ sənədlərdən istifadə etmək və alınan nəticələri kim-
yəvi metodla hesablamaq 
30. Bunlardan hansı çeşid identifikasına aiddir?  
A))İstehsal olunmuş  malın bu və  ya  başqa  mal qru-
puna aid olmasının identifikasıyası; 
B)Hazır  məhsulun  müəyyən  çeşidə  uyğunluğunun 
identifikasiyası; 
C)Malı müşaiyət edən sənədlərin identifikasiyası; 
D)Fiziki-kimyəvi göstəricilərinin identifikasiyası; 


 
 
365 
 
E)Orqanoleptiki göstəricilərin identifikasiyası. 
31.Aşağıdakı  hansı  göstərici  sort  identifikasiya-
sında təyin edilir?  
A))məhsulun keyfiyyəti 
B)məhsulun fiziki – kimyəvi xassələri 
C)məhsulun çeşidi 
D)məhsulun kimyəvi tərkibi 
E)məhsulun miqdarı 
32.Malın  keyfiyyət  göstəriciləri  identifikasiyanın 
hansı növü vasitəsilə təyin edilir? 
A))sort 
B)çeşid 
C)xüsusi 
D)istehlak 
E)mal partiyası 
33.  İdentifikasiya  termini  əşyanın  hansı  xüsusiy-
yətinin müəyyənləşməsini izah edir? 
A)hər  hansı  bir  əşyanın  başqası  iləəvəz  olunmasını 
və müxtəlif olmasını 
B)hər hansı bir əşyanın başqası ilə oxşar olunmasını 
və eynicinsli olmasını 
C)hər hansı bir əşyanın başqası ilə üstüstə düşməsini 
və eyni olmasını 
D)hər hansı bir əşyanın başqası ilə tərkibcə oxşar ol-
masını və müxtəlif cinsli olmasını 
E)hər hansı bir əşyanın başqası ilə qarşılıqlı əlaqəsini 
və tərkibcə oxşarlığını 
34.İdentifikasiyanın funksiyalarını göstərin.  
A)idarəedici, yoxlama, analiz etmə 


 
 
366 
 
B))məlumatlandırıcı,  təsdiqləmə,  idarəedici,  istiqa-
mətləndirici 
C)təsdiqləmə, rəy vermək, qaimə vermək, idarəedici 
D)istiqamətləndirici, yoxlama, rəy vermək, təsdiqləmə 
E)idarəedici, təyinedici, yoxlama, məlumatlandırma 
35.İdentifikasiya  ekspertizasının  əsas  məqsədini 
göstərin.  
A))malların fərdi əlamətlərinin mövcud standartların 
tələblərinə uyğunluğunu müəyyən etmək 
B)malların  qidalılıq  dəyərinin  mövcud  standartların 
tələblərinə uyğunluğunu müəyyənetmək 
C)malların  enerji  dəyərinin  mövcud  standartların 
tələblərinə uyğunluğunu müəyyənetmək 
D)malların  sort  və  çeşidinin  mövcud  standartların 
tələblərinə uyğunluğunu müəyyənetmək 
E)malların  sanitar-gigiyenik  əlamətlərinin  mövcud 
standartların tələblərinə 
uyğunluğunu müəyyən etmək 
36. İdentifikasiyanın mənbələrini göstərin.  
A)qoşma  sənədləri,  fakturalar,  sertifikatlar,  marka-
lanma 
B)reqlamentləşdirilmiş  keyfiyyət  göstəriciləri,  key-
fiyyət vəsiqələri, qiymətli kağızlar,fakturalar 
C))normativ sənədlər, reqlamentləşdirilmiş keyfiyyət 
göstəriciləri, qoşma sənədləri,markalanma 
D)markalanma, qiymətli kağızlar, normativ sənədlər, 
keyfiyyət vəsiqələri 
E)qiymətli  kağızlar,  markalanma,  qoşma  sənədləri, 
fakturalar 


 
 
367 
 
37.İstehlak  identifikasiyasının  aparılmasının  əsas 
məqsədini göstərin.  
A)ərzaq məhsullarının uzun müddət saxlanılma qabi-
liyyətini müəyyən etmək 
B)ərzaq  məhsullarının  identifikasiya  göstəricilərini 
müəyyən etmək 
C)ərzaq məhsullarının texnoloji göstəricilərini müəy-
yən etmək 
D)ərzaq məhsullarının insan qidası üçün yararlılığını 
müəyyən etmək 
E)ərzaq məhsullarının yararsız dəyərliliyini müəyyən 
etmək 
38.Orqanoleptik  metodla  qiymətləndirmə  zamanı 
yanacaq materiallarının hansı xarici  əlaməti daha çox 
istifadə olunur?  
A) İy  
B)Kristallaşması 
C) Donması  
D)Tutqunlaşması  
E)Rəngi 
39.Ekspertiza sözü fransızca nə deməkdir ?  
A)səriştəli 
B)bilikli 
C)xüsusi bilikli 
D)təcrübəli 
E)ziyalı 
40. Əlavə əmtəə ekspertizası nə üçün aparılır ?  
A)ilkin əmtəə ekspertizasına nəzarət məqsədilə 
B)obyektiv qərarın çıxarılması üçün 
C)çatışmayan informasiyaları əldə etmək üçün 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   94


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə