Dərslik Azərbaycan Respublikası TəhsilYüklə 2,8 Kb.

səhifə91/94
tarix14.09.2018
ölçüsü2,8 Kb.
növüDərs
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   94

 
 
368 
 
D)iddiaçının tələbinə əsasən 
E)həlledici nəticənin qəbulu üçün 
41.Kompleks əmtəə ekspertizası nə üçün aparılır ? 
A)malların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün 
B)malların kəmiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün 
C)malın  kompleks  xassələrinin  qiymətləndirilməsi 
üçün 
D)malın  orqanoleptiki  xassələrinin  qiymətləndiril-
məsi 
E)malın laboratoriya üsulu ilə qiymətləndirilməsi üçün 
42.Ekspertizanın  yaranma  tarixi  nə  vaxtdan 
hesab olundu ?  
A))bizim eradan əvvəl 344cü il 
B)1770 -ci il 
C)1800 -cü il 
D)1900 -cü il 
E)1870 -ci il 
43.Müqavilə ekspertizasının mahiyyəti nədən iba-
rətdir ?  
A)nümunələrin keyfiyyətinin təyin 
B)mal əyarının tələbə uyğunluğu 
C)müqavilənin şərtlərinin qiymətləndirilməsi 
D)qablaşdırılmanın tələbə uyğunluğu 
E)boşaldılmanın tələbə uyğunluğu 
44.Sığorta  ekspertizasının  mahiyyəti  nədən  iba-
rətdir ? 
A)keyfiyyət itkilərinin nəzərə alınması 
B)kəmiyyət itkilərinin nəzərə alınması] 
C)dəymiş  sığorta  ziyanı  zamanı  sığorta  qiymətinin 
təyini 


 
 
369 
 
D)malın xassələrinin təyini 
E)yanğın zamanı mülkiyyətin oğurlanması 
45. Ekspertin müstəqilliyi nə ilə izah olunur ? 
A)xüsusi biliklərə yiyələnmək 
B)sənədləşdirməni tam bilmək 
C)maraqlı tərəflərdən asılı olmamaq 
D) subyektivlikdən qurtarmaq 
E)istehsalçıdan asılı olmamaq 
46. İlkin əmtəə ekspertizası kimin sifarişi ilə apa-
rılır ? 
A)ticarət sənaye palatasının 
B)keyfiyyət üzrə departamentin 
C)istehsalçının 
D) istehlakçının 
E)maraqlı sifarişçi təşkilatın 
47. Təkrar əmtəə ekspertizası hansı hallarda apa-
rılır ? 
A)kəmiyyətin dəqiqləşdirilməsi məqsədilə 
B)keyfiyyətin dəqiqləşdirilməsi məqsədilə 
C)ilkin ekspertizanın nəticələrindən narazılıq olduqda 
D) xüsusi qərarların qəbulu üçün 
E)obyektiv nəticənin qəbulu üçün 
48. Kömrük ekspertizasının mahiyyəti nədən iba-
rətdir?  
A)istehsal ölkəsinin təyini 
B)çeşidin eyniləşdirilməsi 
C)malların  kömrük  məqsədilə  ekspertlər  tərəfindən 
qiymətləndirilməsi 
D) xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi 
E)sınaq üçün nümunələrin seçimi 


 
 
370 
 
49.İstehlak ekspertizasının mahiyyəti nədir ?  
A)keyfiyyətin faizlə aşağı düşməsinin təyini 
B)nöqsanların yaranma səbəblərinin aşkar edilməsi 
C)malın xassələrinin qiymətləndirilməsi 
D)istehlakçıdan ekspert tərəfindən qəbul edilmiş ma-
lın qiymətləndirilməsi 
E)istismar edilmiş malın qiymətləndirilməsi 
50.Malların  təhlükəsizliyinin  mahiyyəti  nədən 
ibarətdir ?   
A)ətraf mühitə ziyan vermə 
B)istehlakçının sağlamlığına ziyan vermə 
C)ziyandəymə riskinin maksimum həddə qədər məh-
dudlaşdırılması 
D) fauna və floraya təhlükə törətmə 
E)istehlakçının əmlakına ziyan verilməsi 
51. Əmtəə ekspertizasının subyektləri kimlərdir? 
A)ekspertlər 
B)baş ekspertlər 
C)müstəqil ekspertlər 
D))fiziki və hüquqi şəxslər 
E)azad ekspertlər 
52. Ekspertizanın obyekti nədir ?  
A)yarımfabrikatlar 
B)xammal 
C)istehlak malları 
D) saxlanma 
E)daşınma 
53. Ekspertin şəxsi keyfiyyəti hansılardır  
A)obyektivlik 
B)prinsipiallıq 


 
 
371 
 
C)qərəzsizlik 
D) məsuliyyətlilik 
E)obyektivlik,  məsuliyyətlilik,  qərəzsizlik,  prinsipi-
allıq 
54.Ekspertizanın  metodları  təsnifat  zamanı  hansı 
növlərə bölünür ?  
A)sosioloji 
B)bioloji 
C)fiziki 
D)obyektiv və evristik 
E)lamisə 
55.Orqanoleptik metodlar hansı növlərə bölünür? 
A)vizual 
B)audiometod 
C))vizual, lamisə, qoxu, dadbilmə, audiometod 
D)hiss 
E)sensor 
56.Ekspert metodları hansı növlərə bölünür? 
A)riyazi 
B)statistika 
C)sorğu 
D)anket 
E)sorğu, qiymətləndirmə, riyazi-statistik 
57.Evristik metodlar hansı növlərə bölünür? 
A)sosioloji 
B)bioloji 
C)mikrobioloji 
D)ekspert və sosioloji 
E)riyazi 


 
 
372 
 
58.Vizual  metoda  hansı  hiss  orqanından  istifadə 
olunur? 
A)taktil 
B)lamisə 
C))görmə 
D)qoxu 
E)ətir 
59.Laboratoriya metodunun çatışmayan cəhətləri 
hansılardır?  
A)yüksək səriştəyə malik işçilərin olması 
B)uzun vaxt tələb olunması 
C)işçi  qüvvəsi,  bahalı  avadanlıq  və  uzun  müddət 
tələb olunması 
D)sınaq aparılması üçün yüksək xərclərin olması 
E)nümunənin çətin seçilməsi 
60.Orqanoleptiki  metodların  üstünlüyü  hansılar-
dır?  
A)tezliyi 
B)mürəkkəbliyi 
C)sadə və tezliyi, bahalı cihazlardan istifadə olunma-
ması 
D)audiometoddan istifadə 
E)vizual metoddan istifadə 
61. Sosioloji metodun mahiyyəti nədən ibarətdir? 
A)sorğuya əsasən 
B)anketə əsasən 
C)dialoqa əsasən 
D)istehlakçıların fikir və rəylərinə əsasən 
E)sərgi yolu ilə 
62. Estetik tələb nədir?  


 
 
373 
 
A)malın xarici tərtibatına verilən tələbdir 
B)gözəllik haqda tələbdir 
C)ictimai dəyəri göstərir 
D)faydalılığını göstərir 
E)səmərəliliyini göstərir 
63.Antropometrik tələb nədir?  
A))malın insan ölçülərinə uyğun olması tələbidir 
B)statistik tələbdir 
C)riyazi tələbdir 
D)ölçü tələbidir 
E)psixo-fizioloji tələbdir 
64.Zahiri köhnəlmə nədir?  
A))zahiri köhnəlmədə məmulatın səthi dağılır 
B)malın xassələri dəyişir 
C)fiziki köhnəlmə 
D)mənəvi köhnəlmə 
E)düz köhnəlmə 
65.  Sanitar-gigiyenik  ekspertizanın  hüquqi  baza-
sını nə təşkil edir?  
A)fiziki şəxslərin tələbləri 
B)hüquqi şəxslərin tələbləri 
C)Azərbaycan Respublikasının sanitar qanunvericiliyi 
D)gigiyenik təhlükəsizlik 
E)sanitar təhlükəsizlik 
66. Erqonomik tələb nədir? 
A) gigiyenik tələbdir  
B) malın istismar zamanı istifadə rahatlığıdır 
C)dəyərə uyğun tələbdir 
D)xarici tərtibata verilən tələbdir 
E)konkret tələbdir 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   94


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə