Dərslik Azərbaycan Respublikası TəhsilYüklə 2,8 Kb.

səhifə92/94
tarix14.09.2018
ölçüsü2,8 Kb.
növüDərs
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   94

 
 
374 
 
67.Texnoloji tələb nədir? 
A) istehlak tələbi B)istifadə rahatlığı 
C)istismar rahatlığı 
D) malın emalında müasir metodların tətbiqi 
E)istehsal tələbi 
68.Daxili köhnəlmə nədir? 
A)malın quruluşunun dəyişməsi ilə müşahidə olunur 
B)deformasiya olur 
C)elastik xassə azalır 
D)malın plastik xassəsi artır 
E)mal kövrək olur 
69.Əmtəə ekspertizasının mərhələləri hansılardır?  
A)başlanğıc və son mərhələ 
B)giriş və yekun mərhələ 
C)hazırlıq, əsas, yekun mərhələ 
D)orta, son mərhələ 
E)orta, son və qərar mərhələsi 
70.Fitosanitar ekspertiza nəyə deyilir?  
A)becərilən məhsulun keyfiyyətinin pisləşməsi 
B)bitkilərin sanitar ekspertizası 
C)bitki  məhsullarının  karantin  təhlükəsizliyinin  tə-
min edilməsi 
D)kənd  təsərrüfatı  məhsullarına  ziyanvericilərin  ya-
yılmasının qarşısını almaq 
E)karantin xidmətinin təmini 
71.Meterologiya nədir?  
A)Fiziki  kəmiyyətlərin  ölcülməsi  haqqında  informa-
siya verən vasitədir 
B)Texniki  ölçmə  vasitələrinin  iş  prinsipini  öyrənən 
elmdir 


 
 
375 
 
C)Fiziki  kəmiyyətlərin  ölçülmələri,  ölçmələrin  vəh-
dətinin  təmin  olunması  metodları  və  vasitələri,  lazımi  də-
qiqliyə nail olma üsulları haqqında elmdir 
D)Ölçmə  vasitələrinin  eyniliyinin  təmin  edilməsi 
haqqında elmdir 
E)Ölçmə  texnikası,  elektronika  və  hesablama  texni-
kası haqqında elmdir 
72. Metrologiyanın predmeti nədir?  
A)Ölçmələr,onların növləridir 
B)Ölçmələr,onların vəhdəti və dəqiqliyidur 
C)Ölçmələr,onların xarakteristikasıdır 
D)Ölçülən kəmiyyətin qiymətinin tapılmasıdır 
E)Ölçü cihazının texniki xarakteristikalarıdır 
73.Metrologiyanın hüquqi əsasları dedikdə nə ba-
şa düşülür? 
A)Dövlət  tərəfindən  müəyyənləşdirilmiş  qaydalarla 
ölçmə  vasitələrinin  eyniliyinin  və  ölçmələrin  vəhdətinin 
təmin edilməsi 
B)Metrologiya  elminin  fundamental  əsaslarının  işlə-
nib hazırlanması 
C)Nəzəri işləmələrin praktiki tətbiqi məsələləri 
D)Qanunverici metrologiyanin müddəalarının prakti-
ki tətbiqi məsələləri 
E)Standartlar və normativ sənədlər 
74. Ölçmə vasitəsinin tərifini seçin. 
A)Ölçmələrdə  istifadə  olunan  və  normalaşdırılmış 
metroloji  xarakteristikalara  malik  olan  texniki  vasitələrə 
deyilir 
B)Ölçmələrdə  geniş  istifadə  olunan  və  fiziki  para-
metrlərə malik olan texniki vasitələrə deyilir 


 
 
376 
 
C)Ölçmələrdə  istifadə  olunan  və  kiçik  konstruktiv 
ölçülərə malik olan texniki vasitələrə deyilir 
D)Ölçmələrdə  istifadə  olunan  və  dəqiq  fiziki-mexa-
niki  parametrlərə  malik  olan  stasionar-  texniki  vasitələrə 
deyilir 
E)Ölçmələrdə  istifadə  olunan  və  lazımi  konstruktiv 
ölçülərə malik olan stasionar -texniki vasitələrə deyilir 
75.  İnsanın  hiss  orqanlarindan  istifadəyə  əsasla-
nan ölçmələr necə adlanır?  
A)Orqanoleptik ölçmələr 
B)Evristik ölçmələr 
C)Aləti ölçmələr 
D)Avtomatlaşdırılmış ölçmələr 
E)Avtomatik ölçmələr 
76. Məhsulun keyfiyyəti nədir?  
A)Məhsulun bütün xassəllərinin məcmuudur 
B)Məhsulun  o  xassələrinin  məcmuudur  ki,  o,  öz 
təyinatına uyğun müəyyən tələbləri ödəsin 
C)Məhsulun kimyəvi xassələrinin məcmuudur 
D)Məhsulun iqtisdi göstərclərinin məcmuudur 
E)Məhsulun  ancaq  uçota  alınan  xassələrinin  məc-
muudur 
77. Standartlaşdırmanın mahiyyəti:  
A))Standartlaşdırma  –  məhsullar  (işlər,  xidmətlər) 
üçün norma, qayda və 
xarakteristikaları müəyyənləşdirən fəaliyyət 
B)Standartlaşdırma  –  məhsullar  üçün  norma,  qayda 
və xarakteristikaları 
müəyyənləşdirən fəaliyyət 


 
 
377 
 
C)Standartlaşdırma – müxtəlif sahələrdə işlərin eyni 
qaydalar əsasında görülməsi 
üçün qəbul edilmiş normalar 
D)Standartlaşdırma – beynəlxalq standartların tətbiqi 
üzrə fəaliyyət 
E)Standartlaşdırma – sistemləşdirmənin bir üsulu 
78. Milli standartlar hansı tələbləri müəyyənləşdirir?  
A)məhsulun,  xidmətin  təhlükəsizliyini  və  C,  D 
bəndlərində qeyd olunanlar 
B)Termin və təyinləri 
C)qablaşdırma və nəqletmə qaydalarını 
D)keyfiyyət və təhlükəsizlik sınaq metodlarını 
E)Məhsulun istismar müddətini 
79.Hansı  standartlar  dövlət  qeydiyyatından  keç-
məlidir?  
A) dövlət və sahə standartları  
B)dövlət  standartları,  müəssisə  standartları,  texniki 
şərtlər 
C)sahə  standartları,  texniki  şərtlər,  norma  və  qayda-
lar 
D)dövlət standartları, sahə standartları, texniki şərtlər 
E)müəssisə standartları 
80.Standartlaşdırmanın funksiyaları hansılardır?  
A)nizamlama və B,C,D,E bəndlərində qeyd olunanlar 
B)sosial 
C)ehtiyatların qənaəti 
D)kommunikativ 
E)sivilləşdirici 
81.“Standartlaşdırma haqqında” AR Qanunu  
hansı məsələləri tənzimləyir?  


 
 
378 
 
A)Standartlaşdırmanın  əsas  müddəaları  və  B,  C,  D 
bəndlərində qeyd olunanlar 
B)Standartlaşdırma  üzrə  normativ  sənədlər  və  on-
ların tətbiqini 
C)Standartların  tələblərinə  riayət  edilməsinə  dövlət 
nəzarəti 
D)Standartlaşdırma  və  dövlət  nəzarəti  üzrə  işlərin 
maliyyələşdirilməsi 
E)Standartlaşdırma  və  unifikasiya  i.lərinin  koordi-
nasiyası 
82.  ГОСТ nədir? 
A)milli standart 
B) beynəlxalq standart 
C)dövlətlərarasi standart 
D) Rusiya standartı  
E)regional standart 
83.Standartlaşdırma aspekti dedikdə nə başa dü-
şülür?  
A)qarşiliqli  əlaqəli  standartlaşdırma  obyektlərinin 
məcmuu 
B)verilmiş  standartlaşdırma  obyektinin  müəyyən 
xassələrini xarakterizə edənstandartlaşdırma istiqaməti 
C)standartlaşdirma üzrə işlərin predmeti olan və şərti 
işarələrin  köməyi  ilə  xarakterizə  edilə  bilən  məmulatlar, 
proseslər və metodlar 
D)müəyyən  növ  fəaliyyətin  xarakteristikalarını  əks 
etdirən normativ-hüquqi akt 
E)şərti  vahid  və  anlayışlar  vasitəsilə  kəmiyyətcə  və 
keyfiyyətcə  xaraktkerizə  edilə  bilən  qayda  və  istehsal  va-
sitələri 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   94


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə