Dərslik Azərbaycan Respublikası TəhsilYüklə 2,8 Kb.

səhifə93/94
tarix14.09.2018
ölçüsü2,8 Kb.
növüDərs
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   94

 
 
379 
 
84.Beynəlxalq standartlaşdırma nədir?  
A)standartlaşdirma  üzrə  elə  fəaliyyət  sahəsidir  ki, 
burada  məcburi  xarakterli  standartlar  və  normalar  işlənib 
hazırlanır və təsdiq edilir 
B)standartlaşdirma  üzrə  elə  fəaliyyət  sahəsidir  ki, 
burada  iştiraketmə  bütün  dünya  ölkələrinin  muvafiq  or-
qanları üçün açıqdır 
C)standartlaşdirma  üzrə  elə  fəaliyyət  sahəsidir  ki, 
burada  qəbul  edilən  standartlardünyanın  ancaq  bir  qrup 
ölkələrində tətbiq oluna bilər 
D)standartlaşdirma  üzrə  elə  fəaliyyət  sahəsidir  ki, 
burada  ancaq  İSO-nun  üzvləri  və  müxbir  üzvləri  iştirak 
edə bilərlər 
E)standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki, bu-
rada iştiraketmə İSO və BEKtəşkilatları üçün açıqdır 
85.Texniki şərtlər nədir?  
A)məmulatin hər hansı xassəsini xarakterizə edən sə-
nəddir 
B)şərti vahidlər, işarələr və ya anlayışların köməyilə 
ifadə  edilən  standartlaşdırmaobyektlərinin  xarakteristika-
larıdır 
C)təşkilati-texniki və  ya ümumtexniki qaydaları, xa-
rakteristikaları və prinsipləri özündə birləşdirən sənəddir 
D)konkret  məmulata,  materiala  və  digər  məhsullara, 
onların  hazırlanmasına  vənəzarətinə  kompleks  tələbləri 
müəyyən edən standartlaşdırma üzrə normativ-texniki 
sənəddir 
E)optimal  halların  və  nəticələrin  seçilməsi  və  işlən-
məsidir 
 


 
 
380 
 
86.Sertifikatlaşdırma sistemi necə sistemdir?  
A)məhsulların keyfiyyət göstəricilərinə nəzarət siste-
midir 
B)məcburi sertfikatlaşdırma sistemidir 
C)uyğunluq sertfikatlaşdırılmasını aparmaq üçün хü-
susi üsullara və idarəetmə qaydalarına malik olan sistemdir 
D)könüllü sertifikatlaşdırma sistemidir 
E)təhlükəsizlik qaydalarına nəzarət sistemidir 
87.Хüsusi  səlahiyyət  verilmiş  orqan  tərəfindən 
məhsulların,  proseslərin  və  хidmətlərin  normativ    sə-
nədlərin məcburi tələblərinə uyğunluğunu təsdiq edən 
sertifikatlaşdırma necə adlanır? 
A))məcburi sertifikatlaşdırma 
B)könüllü sertifikatlaşdırma 
C)uyğunluğun sertifikatlaşdırılması 
D)keyfiyyət sisteminin sertifikatlaşdırılması 
E)oхşar məhsulun sertifikatlaşdırılması 
88.Standart nədir?  
A)standartlaşdırma üzrə fəaliyyətdir 
B)ölçmə vasitəsidir 
C)tədbirlər planıdır 
D)eyniyyətdir 
E)məhsulun keyfiyyət  və təhlükəsizliyinə dair tələb-
ləri müəyyənləşdirən normativ sənəddir 
89.Sertifikatlaşdırma sözünün mənası nədir? 
A)məcburiyyət mənasında işlədilir 
B)könüllülük mənasında işlədilir 
C)uyğunluq mənasında işlədilir 
D)latın sözü olub «keyfiyyət» mənasını daşıyır 


 
 
381 
 
E)latın  sözü  olub  «düzgün  edilmişdir»  mənasını  da-
şıyır 
90.Eyni  konkret  standartlar,  qaydalar  və  üsullar 
tətbiq  edilən  məhsulların  sertifikatlaşdırılması  necə 
adlanır? 
A)oхşar məhsulların sertifikatlaşdırılması 
B)keyfiyyət sisteminin sertifikatlaşdırılması 
C)uyğunluğun sertifikatlaşdırılması 
D)yeyinti sənaye məhsullarının sertifikatlaşdırılması 
E)yüngül sənaye məhsullarının sertifikatlaşdırılması 
91.Sertifikatlaşdırma  üzrə  hər  hansı  bir  fəaliyyət 
göstərmək  üçün  səlahiyyətlərin  rəsmi  tanınması  necə 
adlanır?  
A)patentləşdirmə 
B)akkreditləşdirmə 
C)sertifikatlaşdırma 
D)kodlaşdırma 
E)standartlaşdırma 
92.Azərbaycan  Respublikasında  standartlaşdır-
ma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində aparı-
lan işlərə aşağıdakılardan hansı rəhbərlik edir?  
A)Nazirlər Kabineti 
B)müvafiq nazirliklər 
C)Azərbaycan  Respukblikasının  Standartlaşdırma, 
Meterologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi 
D)Səhiyyə nazirliyi 
E)şirkətlər 
93. Aşağıdakılardan hansı Standartlaşdırma üzrə 
milli orqandır?  


 
 
382 
 
A)nazirliklərin  standartlaşdırma,  meterologiya  və 
sertifikatlaşdırma üzrə şöbələri 
B)Nazirlər  Kabinetinin  standartlaşdırma  və  metero-
logiya şöbəsi 
C)Azərbaycan Standartlar İnstitutu 
D)Azərbaycan  Respublikasının  Standartlaşdırma, 
Meterologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi 
E)nazirliklərin standartlaşdırma üzrə baş təşkilatı 
94. ISO təşkilatı neçənci ildə yaradılmışdır?  
A)1901,  B)1906, C)1946, D)1951, E)1957 
95.ISO təşkilatının əsas vəzifəsi nədir?  
A)normativ sənədlərin sayını artırmaqdır 
B)iqtisadiyyatı inkişaf etdirməkdir 
C)standartlaşdırmanın inkişafına kömək etməkdir 
D)standartlaşdırmanı  sertifikatlaşdırma  ilə  əlaqələn-
dirməkdir 
E)sertifikatlaşdırmanı inkişaf etdirməkdir 
96.  Aşağıdakılardan  hansı  ISO-ya  üzvlüyün  for-
masıdır?  
A)rəhbər edən üzv 
B)assosiasiya edən üzv 
C)əlaqələndirici üzv 
D)komissiya üzv 
E)) komitə üzv 
97.Hansı tariх «Beynəlхalq standartlaşdırma günü» 
adlanır?   
A)08 fevral 
B)17 aprel 
C)25 iyul 
D)14 oktyabr 


 
 
383 
 
E)12 dekabr 
98. ISO- nun əsas işçi dilləri hansılardır?   
A)ingilis, fransız və alman 
B)ingilis və fransız 
C)ingilis və rus 
D)ingilis, rus və alman 
E)ingilis, fransız və çin 
99.Sertifikatlaşdırma sınaqlarının məqsədi nədir?  
A)sınaq metodlarının effektivliyini təsdiq etmək 
B)nəzarət  edilən  dövrdə  buraхılmış  məhsulun  key-
fiyyət səviyyəsini təyin etmək 
C)məhsulun  təhlükəsizlik  və  ətraf  mühitin  mühafi-
zəsi tələblərinə uyğunluğunu təyin etmək 
D)məhsulun keyfiyyətinə dövri nəzarət etmək 
E)növbəti  sınaqlararası  dövrdə  teхnoloji  prosesin 
stabilliyinə nəzarət etmək 
100.  Dövlət  standartlarının  adları  hansı  dildə  ya-
zılmışdır? 
A)Milli və rus 
B)Milli 
C)Milli, rus və fransız 
D)Milli və ingilis 
E)Milli, rus, ingilis və fransız 
 
 
 
 
 
 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   94


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə