Dərslik Azərbaycan Respublikası TəhsilYüklə 2,8 Kb.

səhifə94/94
tarix14.09.2018
ölçüsü2,8 Kb.
növüDərs
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   94

 
 
384 
 
CAVABLAR 
1.
 
 
11.
 
  D 
21.
 
 

31.
 
 

2.
 
 
12.
 
 D 
22.
 
 

32.
 
 

3.
 
 
13.
 
 B 
23.
 
 

33.
 
 

4.
 
 
14.
 
 C 
24.
 
 

34.
 
 

5.
 
 
15.
 
 B 
25.
 
 

35.
 
 

6.
 
 
16.
 
 E 
26.
 
 

36.
 
 

7.
 
 
17.
 
 D 
27.
 
 

37.
 
 

8.
 
 
18.
 
 E 
28.
 
 

38.
 
 

9.
 
 
19.
 
 A 
29.
 
 

39.
 
 

10.
 
 
20.
 
 D 
30.
 
 

40.
 
 

41.
 
 
51.
 
  
61.
 
 

42.
 
 
52.
 
  
62.
 
 

43.
 
 
53.
 
  
63.
 
 

44.
 
 
54.
 
  
64.
 
 

45.
 
 
55.
 
  
65.
 
 

46.
 
 
56.
 
  
66.
 
 

47.
 
 
57.
 
  
67.
 
 

48.
 
 
58.
 
  
68.
 
 

49.
 
 
59.
 
  
69.
 
 

50.
 
 
60.
 
  
70.
 
 

71.
 
 
81.
 
  
91.
 
 

72.
 
 
82.
 
  
92.
 
 

73.
 
 
83.
 
  
93.
 
 

74.
 
 
84.
 
  
94.
 
 

75.
 
 
85.
 
  
95.
 
 

76.
 
 
86.
 
  
96.
 
 

77.
 
 
87.
 
  
97.
 
 

78.
 
 
88.
 
  
98.
 
 

79.
 
 
89.
 
  
99.
 
 

80.
 
 
90.
 
  
100.
 
  
 
385 
 
İSTİFADƏ OLUNAN ƏDƏBİYYAT 
 
1.
 
Abbasov  M.İ.,  Sadıqov  R.F.  Menecment.  Bakı: 
Bakı Biznes Universitetinin nəşriyyatı,  2013. 
2.
 
Əliyev  M.Ə.,  Həmidov  H.İ.  Biznesdə  insan  re-
surslarının  idarə  edilməsi.  Bakı:  Azərbaycan  Dövlət  İq-
tisad Universitetinin nəşriyyatı, 2013. 
3.
 
Şahbazov K.A., Məmmədov M.H., Həsənov H.S. 
Menecment. Bakı: «Təhsil» EİM, 2005. 
4.
 
Чиркин  В.Е.  Государственное  управление.  – 
М., «ЮРИСТ», 2002. 
5.
 
Друкер П. Эффективное управление. – М., 2003. 
6.
 
Y.Həsənov,  E.Abbasov,  S.Hümbətov  ―Ölçmə  nə-
ticələrinin  işlənməsi  və  onların  qeyri-müəyyənliklərinin 
qiymətləndirilməsi‖ Bakı .2009 
7.
 
 Гуськова Н.А., Юцковскнй И.М. Новая редак-
ция Устава и Правил процедуры МЭК // Стандарты и 
качество. -2002. - № 3 . -  с. 54-55 
8.
 
Гуськова Н.А.,  Юцковскнй И.М. Новая редак-
ция Устава и Правил процедуры МЭК // Стандарты и 
качество. -2002. - № 3 . -  с. 54-55 
9.
 
Гуленков В.Ю., Куприянова М.С. Новое в под-
ходе  к  сертификации  систем  менедъмента  качества  // 
Стандарты и качество. 2002. №3. с.90-83 
10.
 
Гуленков  В.Ю.,  Куприянова  М.С.  Новое  в 
подходе к сертификации систем менедъмента качества 
Стандарты и качество. 2002. №3. с.90-83 
11.
 
Лапидус В.А. Прежде чем внедрять стандар-
ты ИСО 9000, надо навести элементарный порядок на 
производстве //Стандарты и качество. 1999. №2. 31-33 с. 


 
 
386 
 
12.
 
 М.М.Радкевич, И.И.Сидоров, Методы оцен-
ки  качества  и  управления  качеством  промышленной 
продукции. М.: 2001 
13.
 
Международный  Словарь  Терминов  Зако-
нодательной  Метрологии  (VİML),  OİML,  Париж,  из-
дание 2000 
14.
 
Məmmədov  N.R.  Standartlaşdırmanın  əsasları: 
Dərs vəsaiti. - Bakı: Çaşıoğlu, 1999. – 204 
15.
 
Mansurov  A.H.,  Hacıyev  F.H.,  Hacıyev  E.H. 
Məhsul növləri təsnifatı. -Bakı: Azərdövlətstatistika, 1998. 
-294 s. 
16.
 
Методика  оценивания  состояния  TQM  на 
предприятии. Сер. "Все о качестве". Мищенко С., По-
номарев С., Герасимов Б., Пономарева О. Экспертные 
оценки  затрат  на  качество  на  предприятиях  Тамбов-
ской  области  //  Стандарты  и  качество.2001.  №7-8. 
с.79-81 
17.
 
Молодов  М.В.  Место социальных факторов 
в концепции TQM // Стандарты и качество. 2002. №5. 
с.65-67 
18.
 
Н.М.Чечепсина,  Т.И.Путилина.  Экспертиза 
товаров. Москва,2000 
19.
 
Окрепилов  В.В.  Управление  качеством: 
Учебник  для  ВУЗов  /  2-е  изд.,  доп.  и  перераб.  СПб.. 
ОАО Издательство "Наука", 2000, 912 с. 
20.
 
Огвоздин  В.Ю.  Управление  качеством:  ос-
новы  теории  и  практики.  Уч.пос.  М.:  Дело  и  сервис, 
2002 
21.
 
Окрепилов  В.В.  Управление  качеством: 
Учебник  для  ВУЗов  /  2-е  изд.,  доп.  и  перераб.  СПб.: 
ОАО Издательство "Наука", 2000, 912 с. 


 
 
387 
 
22.
 
Пичугин  К.В.  Принцип  "постоянного  улуч-
шения"  в  стандартах  ИСО  9000  версии  2000  года  // 
Сертификация. 2001. №3. с.20-22 
23.
 
Руженцев  Н.  Стандартизация  в  США  // 
Стандарты и качество. - 2002. -№3. - с. 49 
24.
 
Руженцев Н. Новости АНСИ // Стандарты и 
качество. -2002.-№4. - с. 81 
25.
 
 РМГ  29-99  МЕТРОЛОГИЯ  Основные  тер-
мины и определения, 2001 
26.
 
Свиткин  М.З.  Стандарты  ИСО  серии  9000 
версии 2000 года: новые шаги в практике менедъмента 
качества // Стандарты и качество. 2000. № 2. с.56-60 
27.
 
Скрипко Л. Экономические методы менедъ-
мента  качества  в  стандартах  ИСО  серии  9000:2000  // 
Стандарты и качество. 2002. №7. с.66-68 
28.
 
Спицнадель В.Н. Системы качества (в соот-
ветствии с меъдународными стандартами ISO семейс-
тва  9000):  Уч.пос.  СПб.:  Издательский  дом  "Бизнес- 
пресса", 2000. 336 с. 
29.
 
Справочник  директора  предприятия  /  Под 
ред. М.Г.Лапусты. 5-е изд., испр., изменен, и доп. М.: 
ИНФРА-М, 2001. 750 с. 
30.
 
Сурнин В.В. Фрагментно-пиктографический 
метод  отобраъения  технической  информации  //  Стан-
дарты и качество. 2002. №3. с.45-46 
31.
 
Сорокин  Е.П.  Совершенствование  порядка 
разработки  межгосударственных  стандартов  //  Стан-
дарты и качество. -2002. - № 6. — с. 18-19 
 
 
 


 
 
388 
 
MÜNDƏRİCAT 
GİRİŞ .......................................................................2 
 
I  FƏSİL.  KEYFİYYƏT  İQTİSADİ  KATEQORİYA 
KİMİ VƏ  KEYFİYYƏTİN İDARƏ OLUNMASININ 
KATEQORİYASI 
1.1. Keyfiyyətə nəzarətin predmeti və vəzifələri..............6 
1.2. Malların keyfiyyətinə təsir edən amillər və şərait ....8 
1.3. Məhsulun keyfiyyət anlayışı və göstəriciləri...........14 
1.4. Keyfiyyətə nəzarətin kateqoriyası...........................17 
1.5. Keyfiyyətin idarə edilməsi sistemlərinin inkişaf       
tarixi................................................................................19 
  
II  FƏSİL.  KEYFİYYƏTƏ  NƏZARƏTİN  ÜMUMİ 
ANLAYIŞLARI VƏ  İSTEHLAK DƏYƏRİ 
2.1.Əsas anlayışlar və təriflər.........................................27 
2.2.Keyfiyyət göstəriciləri istehlakçı dəyərlərinin əsas      
qiymətləndirmə kateqoriyası  kimi.................................29 
2.3.Məhsulun keyfiyyət göstəricisinin  əlamətləri.........34 
2.4.Keyfiyyət  göstəricisinin  nomenklaturası................39 
2.5.Keyfiyyətin texniki-iqtisadi  səviyyəsi.....................44 
 
III  FƏSİL.  MƏHSULUN  KEYFİYYƏT  GÖSTƏRİ-
CİLƏRİ 
3.1.Məhsulun keyfiyyətinin formalaşma mərhələləri.....46 
3.2.  Keyfiyyət  göstəricilərinin  baza  göstəriciləri  ilə 
müqayisəli qiymətləndirilməsi.......................................49 
3.3.Məhsulun  keyfiyyət  səviyyəsinin  qiymətləndiril-
məsi……………………………………………………
56 
3.4. Məhsulun keyfiyyətinin planlaşdırılması................62 
3.5.Məhsulun  keyfiyyətinin  yüksəldilməsi  üzrə  planlaş-
dırma .............................................................................68 


 
 
389 
 
 IV  FƏSİL.  KEYFİYYƏTİN  İDARƏ  EDİLMƏSİ 
PROSESLƏRİNİN NƏZARƏTi, UÇOTU VƏ TƏHLİLİ 
4.1.
 
Məhsulun  keyfiyyətinə  nəzarətin  və  zay  olmasının 
profilaktikasının təsnifatı................................................72 
4.2.Nəzarət haqqında qərarların qəbulu və nəzarət  
proseslərinin təşkili ........................................................77 
4.3. Keyfiyyətə  nəzarət xidmətinin  strukturu...............83 
4.4.Keyfiyyətə nəzarətin, qüsurların və onların  
      səbəblərinin təhlilinin üsulları..................................88 
4.5.
 
Keyfiyyətə nəzarətin statistik üsulları.....................91 
 
V  FƏSİL.  MƏHSULUN  KEYFIYYƏTININ  TƏMİN 
OLUNMASINA SƏRF OLUNAN XƏRCLƏRİN  
İDARƏ OLUNMASI 
5.1.Məhsulun  keyfiyyətinə  sərf  olunan  xərclərin  növ-
ləri.................................................................................97 
5.2.Məhsulun  keyfiyyətinə  sərf  olunan    xərclərin  təhlili-
nin informasiya (məlumat)  bazası .............................104 
5.3.Məhsulun keyfiyyətinə sərf olunan xərclərin təhlili  
      metodları.................................................................110 
5.4.Çıxdaşın və çıxdaşdan itkilərin təhlili....................113 
5.5.Yeni məhsulun iqtisadi səmərəliliyi və rəqabət   
      qabiliyyətliyi..........................................................116 
 
VI FƏSİL. KVALİMETRİYA – MƏHSULUN  
KEYFİYYƏTİNİN  KƏMİYYƏTCƏ  QİYMƏTLƏN-
DİRİLMƏSİ METODU KİMİ 
6.1.Kvalimetriyanın prinsipləri və spesifik problemləri... 123 
6.2.Kvalimetriyanın konseptual müddəaları................127 
6.3.Keyfiyyət göstəricilərinin təsnifatı.........................133 
6.4.Məhsulun keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi...........135 
6.5.Keyfiyyətin  idarə  olunmasında  kvalimetriya  metod-
ları.141 


 
 
390 
 
VII    FƏSİL.  MÜƏSSİSƏDƏ  KEYFİYYƏTƏ  NƏZA-
RƏTİN TƏŞKİLİ 
7.1. Keyfiyyətə nəzarət müəssisənin rəqabət mübarizəsin-
də amil kimi.................................................................145 
7.2. Müəssisələrdə keyfiyyətin yüksəldilməsinin vacib  
istiqamətləri.................................................................151 
7.3.Müəssisədə  keyfiyyətə  nəzarət  sisteminin  funksiya-
ları................................................................................155 
7.4.Məhsulun keyfiyyətinin müəyyənləşdirilməsi və key-
fiyyət planlarına sistemli yanaşmanın vasitələri ..........159 
7.5.Məhsul keyfiyyətinin həyat  silsiləsi......................162 
 
VIII  FƏSİL.  KEYFİYYƏT  SAHƏSİNDƏ  MÜƏSSİ-
SƏ  SİYASƏTİ 
8.1. Müəssisələrin  keyfiyyət  sahəsində  fəaliyyət  istiqa-   
       mətləri....................................................................168 
8.2. Müəssisənin  məhsul  keyfiyyətinin  yüksəldilməsi  
siyasəti..........................................................................170 
8.3. Müəssisədə məhsulun  keyfiyyətinin  qorunub   
       saxlanması.............................................................173 
8.4. Müəssisədə texniki nəzarətin  təşkili....................178 
8.5. Müəssisədə  keyfiyyət göstəricisinin  optimallaşdırıl-
ması meyarları..............................................................181 
 
IX FƏSİL. KEYFİYYƏTİN İDARƏ OLUNMASININ 
PRİNSİPLƏRİ VƏ  FUNKSİYALARI 
9.1. Keyfiyyətin idarə olunmasının prinsipləri.............187 
9.2. Keyfiyyətin idarə edilməsinin  metodları .............193 
9.3.Keyfiyyətin  idarə  edilməsi  prosesinin  planlaşdırıl-
ması..............................................................................200 
9.4. Keyfiyyətin idarə edilməsinin praktiki təşkili,  uzlaş-
dırılması və  tənzimlənməsi ........................................204 


 
 
391 
 
9.5.  Keyfiyyətin  idarə  olunması  zamanı  motivasiya  pro-
sesinin əhəmiyyəti........................................................206 
 
X  FƏSİL.  MƏHSULUN  KEYFİYYƏTİNİN  İDARƏ-
EDİLMƏSİ SİSTEMLƏRİ VƏ MEXANİZMİ 
10.1.Ümumi  menecment  və  keyfiyyət  menecmentinin 
qarşılıqlı əlaqəsi............................................................209 
10.2.Keyfiyyət ilgəyi. Deminq silsiləsi........................213 
10.3.Məhsulun  keyfiyyətinin  idarə  edilməsi  mexa-
nizmi.............................................................................216 
10.4.Keyfiyyətin  idarə  edilməsinin  mövcud  sistem-
ləri................................................................................221 
10.5."CİT" sistemi.......................................................226 
 
XI FƏSİL.KEYFİYYƏTIN İDARƏ EDİLMƏSİ   SİS-
TEMİNDƏ STANDARTLAŞDIRMA 
11.1.Standartlaşdırma proseslərinin mahiyyəti............231 
11.2. Standartlaşdırmanın əsas vəzifələri ....................236 
11.3. Standartların növləri ...........................................242 
11.4. Standartlaşdırma metodları.................................248 
11.5.Azərbaycan  Respublikasının  standartlaşdırma  sis-
temi .............................................................................253 
 
XII  FƏSİL.  STANDARTLAŞDIRMANIN  METODİ-
Kİ ƏSASLARI 
12.1.Standartlaşdırmanın əsas prinsipləri.....................258 
12.2.Standartlaşdırma və unifikasiya səviyyəsinin əsas  
 göstəriciləri .................................................................264 
12.3.Standartlaşdırmanın iqtisadi səmərəliliyi.............267 
12.4.Obyektlərin  identifikatlaşdırılması  və  kodlaşdırıl-
ması .............................................................................271 
12.5.Standartların işlənilməsinin mərhələləri..............276 
 


 
 
392 
 
XIII FƏSİL. MƏHSULUN VƏ KEYFİYYƏT  
SİSTEMLƏRİNİN SERTİFİKATLAŞDIRILMASI 
13.1.Məhsulun  keyfiyyətinin  sertifikatlaşdırılması  anla-
yışı ...............................................................................282 
13.2.Sertifikatlaşdırmanın əsas prinsipləri...................288 
13.3.Sertifikalaşdırmanın növləri.................................292 
13.4. Sertifıkatlaşdırmanın əsas ilkin şərtləri və təşkilati  
 strukturu......................................................................299 
13.5.Azərbaycan Respublikasında sertifıkatlaşdırılmanın 
 aparılmasının metodik əsasları....................................305 
 
XIV  FƏSİL.  İSTEHLAK  MALLARININ  KEYFİY-
YƏT EKSPERTİZASININ NƏZƏRİ  ƏSASLARI 
14.1. Əmtəə ekspertizasının subyektləri və obyektləri.312 
14.2. Əmtəə ekspertizası vasitələrinin təsnifatı............315 
14.3.İstehlak mallarının keyfiyyət ekspertizasının metod-
larının təsnifatı.............................................................322 
14.4.Əmtəəşünaslıq və sanitar-gigiyenik ekspertizası..329 
 14.5.Malların ekspertizasının aparılmasının qayda 
ları ………………………………………………..…..337 
           
XV FƏSİL. KEYFİYYƏTƏ NƏZARƏTIN SƏNƏDLİ  
VƏ İNFORMASIYA TƏMİNATI 
15.1.Keyfiyyət 
sisteminin  normativ-metodiki  təmi-
natı...............................................................................341 
15.2. Keyfiyyət  sistemində  müəssisə  standartları….343 
15.3.Keyfiyyət sistemində informasiyanın xarakteri...346 
15.4.Keyfiyyətə  nəzarətdə  informasiya  təminatnın  avto-
matlaşdırılmasının prinsipial əsasları……...................349 
15.5.Keyfiyyət  sistemində    informasiyanın  təkmilləşdi-
rilməsi…......................................................................353 
 
TEST NÜMUNƏLƏRİ............................................356 
İSTİFADƏ OLUNAN ƏDƏBİYYAT....................385 
 


 
 
393 
 
Esmira Hamlet qızı Məmmədova 
      Arzu İslam qızı Mirheydərova   
 
 
KEYFİYYƏTƏ  NƏZARƏT 
 
Dərslik. Bakı, 2017. 
 
 
 
      Redaktor:                           dos. R.F.Sadıqov 
     Texniki redaktor:              Ə.N.Bağırov 
     Kompüter tərtibatçısı:       N.A.Hüseynzadə 
 
Çapa imzalanıb:  
Kağız formatı:  60/84/1/16 
Həcmi 14,5 ç/v 
Tiraj: 500 
 
 
 
“Bakı Biznes Universitetinin nəşriyyatı” Bakı,  
H.Zərdabi küç. 88

 Dostları ilə paylaş:
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   94


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə