Dərslik komplekti Mü əlliflər: Mirzəli MurquzovYüklə 241,97 Kb.

səhifə1/6
tarix11.07.2018
ölçüsü241,97 Kb.
növüDərs
  1   2   3   4   5   6


 

 

  


 

  

 

 

RОspublТkaЧıЧ ümumtəhsil məktəblərinin 

8-ci sinifl

əri üçün “Fizika” dərslik komplekti  

 

       Mü

əlliflər: Mirzəli Murquzov 

                             Rasim Abdurazaqov 

                                                

Rövşən Əliyev 

                                               Dilb

ər Əliyeva 

 

 

 

Bakı: Bakı Nəşr, 2015. 

 

 

D

ərslik komplekti ilə bağlı TQDK-вa НaбТl Шlmuş və aхıq 

müzakir

ələrdə bТlНТrТlmТş qeydlər, iradlar və təkliflər əsasıЧНa 

СaгırlaЧmış 

 

YEKUN 

RƏY 

 


 

Yekun rəy aşağıdakı meyarlar əsasında formalaşmışdır: 

1. M

əгmuЧuЧ ТşlənməsТ baбımıЧНaЧ 

2. Dil v

ə вaгı üslubu baбımıЧНaЧ 

3. Dizayn v

ə bədii tərtТbat baбımıЧНaЧ 

4. 

TapşırıqlarıЧ ОlmТ-mОtШНТkТ uвğuЧluğu baбımıЧНaЧ 

5. 

“Müəllim  üçün  metodik  vəsait”in  (MMV-nin)  məгmuЧuЧuЧ  Тşlənməsi 

baбımıЧНaЧ 

 

1. M

əгmuЧuЧ ТşlənməsТ baбımıЧНaЧ 

 

Dərslik komplekti dərslik və müəllim üçün metodik vəsaitdən ibarətdir.  Dərslik 

6  t


ədris  vahidi  üzrə  (“MШlОkullarıЧ  ТstТlТk  Сərəkəti.  Daxili  enerji”,  “İstilik 

hadis

ələrində  enerjinin  saxlanması  qanunu”,  “Maddənin  aqreqat  hallarıЧıЧ 

d

əвТşməsi”,  “İstilik  mühərrikləri”,  “Elektrik  yükü.  Elektrik  sahəsi”,  “Elektrik 

c

ərəвaЧı”)  48  mövzu  və  200  səhifədən  ibarətdir.  Dərslikdə,  həmçinin 

“Maraqoyatma”,  “AraşНırma”,  “İгaСlar”,  “кalışmalar”,  “Məsələ  həlli”

“Bilirsinizmi?”“Öyrəndiklərinizi tətbiq edin”“Nə öyrəndiniz”“Açar sözlər”

“ÖyrəndiklərТЧТгТ  вШбlaвıЧ”,  “Layihə”,  “ÜmumiləşНТrТМТ  tapşırıqlar”  kimi 

bölm


ələr verilmişdir.  

D

ərslik  komplekti  yeni  təhsil  proqramına  (kurikulum)  əsasən  hazırlanmış  və t

əlim  materialları  3  məzmun  xətti  (“Fiziki  hadisələr,  qaЧuЧauвğuЧluqlar, qanunlar

, “Maddə və sahə, qarşılıqlı təsir, əlaqəli sistemlər”, “Eksperimental 

fizika  v

ə  müasir  həyat”)  üzrə  5  əsas  və  16  alt  standartın  reallaşdırılmasına 

yön


əlmişdir. 

D

ərslikdə  bütün  məzmun  standartlarının  tələbləri  yerinə  yetirilmişdir.  Materialların  sadədən  mürəkkəbə  doğru  ardıcıllıq  prinsipinə  əməl  edilmişdir. 

D

ərslikdəki materiallar interaktiv təlimə zəmin yaradır. Təlim materiallarında elmilik, d

əqiqlik, fəndaxili və fənlərarası inteqrasiya, əsasən, gözlənilmişdir.   

 Qeyd  etm

ək  lazımdır  ki,  Təhsil  Nazirliyinin  rəsmi  müraciətinə  əsasən  dərslik 

komplektinin  qiym

ətləndirilməsi  ilə  bağlı  Tələbə  Qəbulu  üzrə  Dövlət  Komissiyası 

t

ərəfindən  hazırlanmış  rəydə  göstərilən    irad  və  təkliflərin  xeyli    hissəsi  bu  nəşrdə n

əzərə alınmışdır. Lakin bəzi iradlar olduğu kimi qalıb, əlavə və dəyişikliklər zamanı 

is

ə yeni səhvlərə yol verilmişdir. Bunlar aşağıdakılardır: 
 

Səhifə  10.  “Öyrəndiklərinizi    tətbiq  edin”  bölməsində  cədvəldə  “Verilir” 

hiss


əsində hidrogen molekulunun kütləsi 

2

HOm

  

”   deyil, “

2

Hm

”   kimi yazılmalıdır. S

əhifə  11.  “AraşНırma  -1”  bölməsində  “XəttТ  gОЧТşlənmə  qurğusuЧuЧ 

quruluşu”na  aid  “QurğuЧuЧ  əsas  hissəsi  bimetal  çubuqdan  (1)  ibarətdir” 

cüml


əsində  “bimetal”  sözünün  “metal”  sözü  ilə  əvəz  edilməsi  məqsədəuyğundur. 

Çünki bimetal lövh

ə iki müxtəlif metalın bir-birinə yapışdırılmasından alınır.  

S

əhifə  13.  3-cü  abzasdakı  “Belə  ki,  bərk  cisimlərin  istidəЧ  gОЧТşlənməsi 

böyük  t

əsir  qüvvələri  ilə  müşaвiət  olunur”  cümləsinin  “Belə  ki,  bərk  cisimlərin 

istid

əЧ gОЧişlənməsi гamaЧı  Мisim Нigər  cisimlərə böyük   qüvvə  ilə təsir  edə bilər 

kimi 


yazılması məqsədəuyğundur.  

S

əhifə  17.  “TОmpОratur  şkalaları”  yarımbaşlığında  Faranheyt  və  Selsi 

şkalalarının  müqayisəli  şəklində  Selsi  şkalasında  20°C-yə  uyğun  Faranheyt 

temperaturu düzgün göst

ərilməmişdir. Burada “70°F” deyil, “68°F” olmalıdır.  S

əhifə  25.  3-cü  abzasda  “İstТlТвТЧ  ТstТ  МТsТmНən  (və  ya  cismin  hissəsindən) 

soyuq  cism

ə  (və  ya  cismin  hissəsinə)  verilmə  prosesi  istilikvermə  aНlaЧır” 

cüml


əsinin    Üzərində  iş  görülmədən  cismin  daxili  enerjisinin  dəвişməsi  prosesinə 

istilikverm

ə deyilir” kimi yazılması tövsiyə edilir. 

S

əhifə 26. “AraşНırma -1” bölməsində “Nəticəni müzakirə edin”də “Dəmir 

хubuğuЧ НaбТlТ ОЧОrУТsТ СaЧsı ТstТqamətdə və necə dəвТşТr?” sual cümləsi korrekt 

deyil.  Burada  istiqam

ət  deyil,  şəklə  əsasən  mismarların  qopub  düşmə  ardıcıllığının 

s

əbəbi soruşulmalıdır. Yen

ə  həmin  səhifədə  mövzunun  izahında  1-ci  abzasda  “Bu  atШmlar  qШЧşu 

atШmlarla  qarşılıqlı  təsirdə  olaraq  öz  daxili  enerjilərinin  bir  hissəsini  onlara 

verir

  cümləsinin  “Bu  atШmlar  qШЧşu  atШmlarla  qarşılıqlı  təsirdə  olaraq  öz 

enerjil

ərinin bir hissəsini onlara verir” kimi yazılması məqsədəuyğundur. 

S

əhifə  27.  1-ci  abzasda  “Müxtəlif  maddələrin  istilikkeçirmə  qabiliyyəti 

müxt

əlifdir”  cümləsi  “Müxtəlif  maddələrin  istilikkeçirməsi    müxtəlifdir”  kimi 

yazılmalıdır. Çünki “istilikkeçirmə  qabiliyyəti” kimi anlayışa Fizika fənnində rast 

g

əlinmir. Yen

ə həmin səhifədə 2-ci abzasda “Bu onunla izah olunur ki, verilən enerji 

СОsabıЧa qaгıЧ mШlОkulları arasıЧНakı məsafə artır. İstТlТkkОхТrmə mШlОkullarıЧ 

kinetik  enerjil

ərinin  bir-birinə  ötürülməsТНТr,  ШНur  kТ,  mШlОkullararası  məsafə 

artНığıЧНaЧ  ОЧОrУТ  mübaНТləsi  də  zəifləyir”  fikrinin  “Bu  onunla  izah  olunur  ki,  

mШlОkullar  arasıЧНakı  məsafə  qazlarda  mayelərdən,  mayelərdə  isə  metallardan 


: monitoring -> level8 -> PDF 2015
monitoring -> Microsoft Word monitoring focal points az doc
monitoring -> Pluralizm mediów w krajach członkowskich ue 2007: pluralizm mediów w krajach członkowskich ue
level8 -> Dərsliklə bağlı tqdk-ya daxil olan və açıq müzakirələrdə bildirilmiş qeydlər, iradlar və təkliflər əsasında hazırlanmış
monitoring -> Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin 7- ci sinifləri üçün “Fizika” dərsliyi
PDF 2015 -> Dərslik komplekti Müəlliflər: Yaqub Mahmudlu
PDF 2015 -> Dərslik komplekti Müəlliflər: Yaqub Mahmudlu
level8 -> Dərsliklə bağlı tqdk-ya daxil olan və açıq müzakirələrdə bildirilmiş qeydlər, iradlar və təkliflər əsasında hazırlanmış
level8 -> Dərsliklə bağlı tqdk-ya daxil olan və açıq müzakirələrdə bildirilmiş qeydlər, iradlar və təkliflər əsasında hazırlanmış


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə