DərslġK / TƏLƏBƏLƏR ÜÇÜn n. Qreqorġ menkyuYüklə 6,69 Mb.

səhifə1/281
tarix05.02.2018
ölçüsü6,69 Mb.
növüDərs
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   281


DƏRSLĠK / TƏLƏBƏLƏR ÜÇÜN 

N. QREQORĠ MENKYU 

 

EKONOMĠKSĠN PRĠNSĠPLƏRĠ 

2-ci nəĢr 

B A K I – 2 0 0 9 


Н. Грегори Менкйу KBT 65.01; UOT 32; M 37 Kitab rus dilindən Azərbaycan Dövlət Ġqtisad Universitetinin 

“Ġqtisadi nəzəriyyə-2” kafedrasının aĢağıdakı  

əməkdaĢları tərəfindən tərcümə edilmiĢdir: 

prof. Meybullayev M.X. (ön söz, fəsil 1, 24), rof. Nəsrullayev F.A. (fəsil 

30),   prof.  Manafov Q.N. (fəsil 8), dos. Əsgərov  Ə.X. (fəsil 18),           dos. 

Babayev  T.Q.  (fəsil  13),        dos.  Məmmədov  K.A.  (fəsil  14),  dos.  Hüseynov 

F.İ. (fəsil 21), dos. Vəliyev H.M. (fəsil 26), dos. Fərəcova S.Ə. (fəsil 15), dos. 

Əlləzov  Q.S.  (fəsil  28),  dos.  Həsənova  N.Ə.  (fəsil  19),      dos.  Əliyeva  A.M. 

(fəsil  4,5),  dos.  Sərdarov  Ə.Ə.  (fəsil  16),  dos.  Şükürov  Ə.T.  (fəsil  17),    dos. 

Məmmədov  A.B.  (fəsil  3),  dos.  Sadıqov  N.Ə.  (fəsil  20),  dos.  Əmirova  F.Ş. 

(fəsil 10), dos. Əhmədov S.Ə. (fəsil 2), dos. Süleymanov H.İ. (fəsil 33, lüğət, 

son söz),   dos. Eminov N.O. (fəsil 9), dos. Mustafayev F.F. (fəsil 12,27), b/m. 

Əliyeva L.Z. (fəsil 6), b/m. Rzayeva Ş.M. (fəsil 22), b/m. Sadıqova Ş.A. (fəsil 

25),  müəl.  X.F.Nəsrullayeva  (fəsil  32),  müəl.  Abbasova  T.c.  (fəsil  11),  müəl. 

Nəzərova K.c. (fəsil 7), Əlləzov A.Q.         (fəsil 29), Hacıyeva S.Ə. (fəsil 31), 

Xanlarzadə S.M. (fəsil 23). 

Tərcümənin elmi redaktoru:   i.e.d., prof. M.X.Meybullayev 

  M 37   Menkyu N.Q. Ekonomiksin prinsipləri. 2-ci nəşr – «Ali məktəblər 

         üçün dərslik» – seriyası / rus dilindən tərcümə. Bakı: «İqtisad 

Universiteti» nəşriyyatı, 2009. 

ISBN 5-94723-406-8 (rus) 

Qarşınızda  –  olduqca  sadə  və  bədii  ifadələrlə  yazılmış  və  oxucuya  dostcasına  açılan  kitab  var. 

Sözsüz  ki,  onun  əsas  üstünlüyü  –  onun  yığcamlığında,  yersiz  detallardan  uzaq  olması  şərh  olunan 

məsələnin  məntiqi  ardıcıllığıdır.  Ona  görə  də  «Ekonomiksin  prinsipi»  təkcə  iqtisadi  nəzəriyyəni  yeni 

öyrənən  tələbələr  üçün  deyil,  həmçinin  bu  mürəkkəb  və  olduqca  cəlb  edici  elmin  sirrini  müstəqil 

öyrənmək  istəyənlərində  əvəzsiz  dərsliyi  olacaqdır.  Bu  kitabı  oxumaqla,  siz  dünyagörüşünüz  barədə 

biliyinizi genişləndirməklə, o iqtisadi və siyasi proseslərin səbəblərini və nəticələrini dərk edə bilərsiniz. 

Həm də əvvəllər Sizə mütəmadi və izah olunmaz kimi görünən məsələlərin həllində düzgün vaxtında və 

savadlı qərarların qəbul olunmasının öyrənilməsinə imkan yaradacaq. 

© 2001 by N.Gregory Mankiw 

© ZAO İzdatelğskiy dom «Piter», 2003 

© «İqtisad Universiteti» nəşriyyatı, 2009 
Економиксин принсипляри Q I S A   M Ü N D Ə R Ġ  C A T Tələbələr 

üçün 

ön 

söz….................................................................................................... 

18 

I HĠSSƏ. GĠRĠġ.............................................................................................................. 

20 

Fəsil 1. İqtisadi nəzəriyyənin on prinsipi....................................................................... 21 

Fəsil 2. İqtisadçı kimi fikirləşin..................................................................................... 37 

Fəsil 3. Qarşılıqlı iqtisadi asılılıq və ticarətin gətirdiyi gəlirlər...................................... 67 

II HĠSSƏ. TƏLƏB VƏ TƏKLĠF 1: BAZAR NEcƏ ĠġLƏYĠR ................................. 

78 

Fəsil 4. Tələb və təklifin bazar qüvvələri......................................................................... 79 

Fəsil 5. Elastiklik və onun tətbiqi................................................................................... 103 

Fəsil 6. Təklif, tələb və hökumətin siyasəti.................................................................... 127 

III HĠSSƏ. TƏLƏB VƏ TƏKLĠF 2: BAZARLAR VƏ RĠFAH.................................. 

149 

Fəsil 7. İstehlakçılar, istehsalçılar və bazarların effektivliyi......................................... 150 

Fəsi 8. Nəzəriyyənin praktiki tətbiqi: vergiqoyma xərcləri.......................................... 168 

Fəsil 9. Nəzəriyyənin praktiki tətbiqi: beynəlxalq ticarət............................................. 185 

IV HĠSSƏ. ĠCTĠMAĠ BÖLMƏNĠN ĠQTĠSADĠ NƏZƏRĠYYƏSĠ........................... 

206 

Fəsil 10. Xarici təsirlər.................................................................................................... 207 

Fəsil 11. İctimai nemətlər və ümumi ehtiyatlar........................................................... 226 

Fəsil 12. Vergi sisteminin yaradılması.......................................................................... 240 

V HĠSSƏ. FĠRMANIN DAVRANIġI VƏ BAZARIN TƏġKĠLĠ NƏZƏRĠYYƏSĠ.. 

260 

Fəsil 13. İstehsal xərcləri................................................................................................. 261 

Fəsil 14. Firmalar rəqabətli bazarlarda......................................................................... 282 

Fəsil 15. İnhisar ............................................................................................................... 303 

Fəsil 16. Oliqopoliya ..................................................................................................... 331 

Fəsil 17. İnhisarçı rəqabət............................................................................................... 349 

VI HĠSSƏ. ƏMƏK BAZARI NƏZƏRĠYYƏSĠ.......................................................... 

364 

Fəsil 18. İstehsal amilləri bazarları ................................................................................ 365 

Fəsil 19. Gəlirlərdə ayrı seçkilik (diskriminasiya).......................................................... 383 

Fəsil 20. Gəlirlərin bölgüsü ........................................................................................... 399 

VII HĠSSƏ. MAKROĠQTĠSADĠ GÖSTƏRĠCĠLƏR ................................................. 

419 

Fəsil 21. Milli gəlir necə ölçülür?..................................................................................... 420 

Fəsil 22. Həyat dəyərinin müəyyən edilməsi................................................................. 435 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   281


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə