Devlet kýtaplari üÇÜNCÜ baskiYüklə 25,89 Kb.

səhifə72/72
tarix25.07.2018
ölçüsü25,89 Kb.
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   72

mekanizm
:
meşruiyet
:
monarşi
:
monizm
:
N
nedensellik
:
nesnellik
:
O
otorite
:
Ö
özgürlük
:
P
panteizm
:
paradigma
T
tek tanrıcılık
:
teokrasi
:
Doğal, biyolojik ve psikolojik tüm fenomenlerin, son çözümlemede fiziki
fenomenlerden başka hiçbir şey olmadığını ve bütün fenomenlerin yalnızca
maddi değişmeler ya da hareket halindeki madde aracılığıyla açıklanabileceğini
savunan ve canlı doğayla cansız doğa arasında hiçbir ayırım gözetmeyen görüş
Siyaset biliminde, politik bir sisteme, devlete veya hükümete itaat edilip
edilmemek, bir teoriyi benimseyip benimsememek gerektiğini belirleyen durum;
bir iktidar sahibinin veya kural sisteminin haklı olması, siyasi iktidarın halkın
rızasına ve onayına dayandırılması durumu.
En yüksek güç ya da iktidarın tek bir kişide toplandığı yönetim tarzı, devlet
modeli.
Birbirine indirgenemeyen iki ayrı töz ya da gerçekliğin varlığını öne süren
dualizme ve bir şeyler çokluğunun varoluşunu kabul eden plüralist felsefeye
karşıt olarak, bir yandan çokluğun varoluşunu, diğer yandan da, dualizmin ruh-
beden, özne-nesne, madde-güç benzeri ayırımlarını reddeden anlayış. Tek bir
tözün var olduğu görüşü.
Zaman dizisi içinde, biri olmadan diğerinin de ortaya çıkamayacağı iki olay,
fenomen, ya da süreç arasındaki zorunlu ilişki.
Olaylara kişisel öğe ve etmenlerden etkilenmeden, öznel eğilimlerden bağımsız
olarak ve önyargıların olumsuz etkisini işe karıştırmadan yaklaşma durumu.
Siyaset felsefesi ve sosyolojide, güç/iktidarın meşru kullanımını belirleyen bir
kavram olarak, toplumsal bir sistem içinde ortaya çıkan kurumsallaşmış ve meşru
güç; bu türden bir güce sahip olan birey; politik kurumları yöneten kuralları koyma,
uygulama ve kuvvetlendirme meşru kapasitesi.
Genel olarak, kişinin kendi kendisini belirlemesi; bireyin kendisini, dış baskı, etki
ya da zorlamalardan bağımsız olarak, kendi arzu edilir ideallerine, motiflerine ve
isteklerine göre yönlendirmesi.
Tanrı'nın dünyaya aşkın değil de, içkin olduğunu öne süren Tanrı anlayışı ya da
görüşü.
Genel olarak, ideal bir durum ya da örnek, bir şeye bakış tarzı; yargılama ölçütü
sağlayan her türlü ideal tip ya da model.
Yalnızca tek bir Tanrı'nın var olduğunu ya da Tanrı'nın bir olduğunu öne süren ve
bundan dolayı, çoktanrıcılığa ve bir dizi ilahi varlığa duyulan inanca karşı olan
Tanrı anlayışı.
Tanrı'nın tek yönetici, mutlak bir kudret sahibi biricik varlık olduğu, iktidarın
Tanrı'dan geldiği ve bu iktidar ya da gücün, yalnızca Tanrı'nın yeryüzündeki elçisi
tarafından kullanıldığı inancına dayanan siyasi toplum düzeni.
SÖZLÜK
206


toplum sözleşmesi
:
töz
:
Y
yararcılık
:
zorunlu varlık
:
Toplumu meydana getiren bireylerin yükümlülükleri ve haklarının kökenlerini
açıklayan sözleşme.
Değişmelere temel olan, kendisinde değişmelerin gerçekleştiği dayanak, kalıcı
gerçeklik.
Genel İktisadi bir öğreti, bir siyaset felsefesi ve toplum teorisi olarak iyinin
mutluluk ya da hazza ve dolayısıyla da doğruya eşit olduğu görüşü.
Z
Kaynağı, nedeni bakımından, başka şeyler karşısında nedensel ve mutlak bir
bağımsızlığı bulunan, özü varoluşunu içeren, var olmayışı düşünülemeyen varlık.
SÖZLÜK
207


Akarsu, Bedia,
,  Savaş Yayınları, Ankara, 1984.
Akarsu, Bedia,
İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 1999.
Arslan, Ahmet
Vadi Yayınları, Ankara,1994.
Aydın, Mehmet S.
, Selçuk Yayınları, İstanbul, 1992.
Aydınlı,  H. İbrahim, Veysel Ayhan,
78, 79, 80, Sivas, 2004.
Bergson, Henri,
, Çev. Mehmet Karasan, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1986.
Billington, Ray,
Çev. Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1997.
Bingöl, Abdülkuddüs,
, Sayı 1, Sayfa. 22,  23, 24, 25, 26,  1991, Ankara.
Bochenski, J. M,
Çev. Kurtuluş Dinçer, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 2005.
Bolay, Süleyman Hayri
Akçağ Yayınları, Ankara, 2004.
Bozkurt, Nejat,
Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, 2003.
Bozkurt, Nejat,
Say Yayıncılık, İstanbul, 1994.
Bryan, Magee,
Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2000.
Cevizci, Ahmet,
Sentez Yayıncılık, İstanbul, 2007.
Cevizci, Ahmet,
Paradigma Yayınları, İstanbul, 1999.
Cevizci, Ahmet,
, Say Yayınları, İstanbul, 2000.
Cevizci, Ahmet,
, Asa Kitabevi, Bursa, 2001.
Cevizci, Ahmet,
, Asa Kitabevi, Bursa, 1998.
Cihan, A. Kamil,
İnsan Yayınları, İstanbul,1998.
Cihan, A. Kamil,
Beyaz Kule Yayınevi, Ankara, 2009.
Croce, Benedetto,
Çev. İsmail Tunalı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1983.
Çüçen  A. Kadir,
Asa Kitabevi, Bursa, 2001.
Çüçen  A. Kadir,
, Asa Yayınları, Bursa, 2003.
Daver, Bülent,
, Siyasal Kitabevi, Ankara,1993.
Demir, Ömer,
Dinçer, Kurtuluş,
, Pharmakon Yayıncılık, Ankara, 2010.
Fahri, Macit,
, Çev. Kasım Turhan, İklim Yayınları, İstanbul, 1992.
Gökberk, Macit,
Remzi Kitabevi, İstanbul, 1990.
Güçlü, Abdulbaki ve Diğerleri,
Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 2003.
Gündoğan, Ali Osman,
Dem Yayınları, İstanbul, 2010.
Gürkan, Ülker,
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara,1989.
Gürsoy, Kenan,
Etkileşim Yayınları, İstanbul, 2006.
Gürsoy, Kenan
, Akçağ Yayınları, Ankara, 1986.
Heimsoth, Heinz,
Çev. Takiyettin Mengüşoğlu, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1986.
Felsefe Terimler Sözlüğü
Immanuel Kant'ın Ahlak Felsefesi,
, Felsefeye Giriş,
Din Felsefesi
Egemenlik Kavramının Tarihsel Gelişimi Perspektifinden İktidarın
Sınırlandırılması Tartışması,
Ahlak ile Dinin İki Kaynağı
Felsefeyi Yaşamak,
Dil, Anlam ve Felsefe,  Felsefe Dünyası
Felsefece Düşünmenin Yolları,
, Felsefeye Giriş,
Bilimler Tarihi ve Felsefesi,
Eleştiri ve Aydınlanma,
Felsefenin Öyküsü,
Felsefe,
Felsefe Sözlüğü,
Felsefe Tarihi
İlk Çağ Felsefe Tarihi
Onyedinci Yüzyıl Felsefesi Tarihi
İbni Sina ve Gazali'de Bilgi Problemi,
İbni Sina ve Estetik,
Estetik,
,
Bilgi Felsefesi,
,
Felsefeye Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
Bilim Felsefesi, Ağaç Yayıncılık, İstanbul, 1992.
Kısaca Felsefe
İslam Felsefesi Tarihi
Felsefe Tarihi,
Felsefe Sözlüğü,
Felsefeye Giriş,
Hukuk Sosyolojisine Giriş,
Bir Felsefe Geleneğimiz Var mı?,
, Ekzistans ve Felsefe
Immanuel Kant'ın Felsefesi,
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, sayfa,67,
Bayraktar Mehmet,
, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2003
Hünler, Solmaz Zelyut,
Paradigma Yayıncılık ,İstanbul, 2003.
Jaspers, Karl,
Çev. Mehmet Akalın, Dergah Yayınları, İstanbul, 1981.
Kabaklı, Ahmet,
Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul,1983.
İslam Felsefesine Giriş
Spinoza,
Felsefeye Giriş,
Yunus Emre,
KAYNAKÇA
208


Kant, Immanuel,
Çev. İoanna Kuçuradi, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara,
2009.
Kant, Immanuel,
, Çev. İsmet Zeki Eyüpoğlu, Say Yayınları, İstanbul, 1994.
Kara, Mustafa,
, Dergah Yayınları, İstanbul, 2010.
Kaya Mahmut,
Klasik Yayınları, İstanbul, 2003.
Kuçuradi, İoanna,
Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, 2009.
Kuçuradi, İoanna,
Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, 1988.
Kuçuradi , İoanna,
Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları. Türkiye Felsefe Kurumu,
Ankara, 1997.
Köprülü, M.Fuad,
, Akçağ Yayınları, Ankara, 2003.
Leibniz,
Çev. Nusret Hızır, MEB Yayınları, İstanbul, 1949
Lukas, George,
Çev. Ahmet Cemal, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1992.
Mengüşoğlu, Takiyettin,
, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları,
İstanbul, 1965.
Mucuk, İsmet,
Türkmen Kitabevi, İstanbul,2008.
Nietzsche, Friderich,
, Çev. Ahmet İnam, Ara Yayıncılık, İstanbul,1990.
Nietzsche F.
, Çev. A. Turan Oflazoğlu, Cem Yayınevi, İstanbul, 1991.
Nietzsche, Friderich,
Çev. Oruç Aruoba, Hil Yayın, İstanbul 1995.
Nietzsche, Friderich,
, Çev. Ahmet İnam, Ara Yayıncılık, İstanbul,1990.
Olguner, Fahrettin,
Ötüken Yayınevi, İstanbul, 1999.
Önal, İnci,
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, Sayfa
331, 340, 341, 342, 343, Ankara, 1993.
Öner, Necati,
Akçağ Yayınları, Ankara, 1999.
Özgen, Mehmet Kasım,
, İnsan yayınları, İstanbul,1997.
Özlem, Doğan,
İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 2004.
Özlem, Doğan,
Ara Yayıncılık, İstanbul, 1990.
Platon
Çev. Sabahattin Eyüpoğlu, M.Ali Cimcoz, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul,2004.
Sartre J.Paul,
, Çev. Asım Bezirci, Say Yayınları, İstanbul, 1997.
Ströker, Elisabeth,
Çev. Doğan Özlem, Ara Yayıncılık, İstanbul 1990.
Tatçı, Mustafa,
, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul,1997.
Timuçin Afşar
İnsancıl Yayınları, İstanbul, 1998.
Thılly, Frank,
, Çev. İbrahim Şener, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 1995.
Tok, Gökhan,
Bilim ve Teknik Dergisi, Sayı 407,  Sayfa 95, Ankara, 2001,
Toku, Neşet,
Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2005.
Tunalı, İsmail
Remzi Kitabevi, İstanbul, 1989.
Tunalı, İsmail
Altın Yayınları, İstanbul,2009.
Turani, Adnan,
Remzi Kitabevi, İstanbul, 2008.
Utku Ali,
,  Doğubatı Yayınları, Ankara, 2009.
Weber, Alfred,
Çev. H. Vehbi Eralp,  Devlet Basımevi, İstanbul, 1938.
Weber, Max,
Çev. Taha Parla, Hürriyet Vakfı Yayınları, İstanbul,1987.
Worlander, Karl,
, İz Yayınları, İstanbul, 2004.
Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi,
Pratik Usun Eleştirisi
Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi
Felsefe Metinleri,
Sanata Felsefeyle Bakmak,
Uludağ Konuşmaları,
Yüzyılımızda İnsan Felsefesi,
Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar
Metafizik Üzerine Konuşma,
Estetik,
Değişmez Değerler Değişen Davranışlar
Modern İşletmecilik,
Ahlakın Soykütüğü Üstüne
Böyle Buyurdu Zerdüşt
Deccal,
İyinin ve Kötünün Ötesinde
Farabi,
Bilgi ve Bilgi Gereksinimleri,
Felsefe Yolunda Düşünceler,
Farabi’de Mutluluk ve Ahlak İlişkisi
Etik - Ahlak Felsefesi,
Günümüzde Felsefe Disiplinleri,
, Devlet,
Varoluşçuluk
Bilim Kuramına Giriş,
Yunus Edebiyatı Divanı
,
, Felsefe Sözlüğü,
Felsefe Tarihi
Asya'da Rönesans,
Siyaset Felsefesine Giriş,
, Estetik,
, Felsefeye Giriş,
Çağdaş Sanat Felsefesi,
Ludwig Wittgenstein
Felsefe Tarihi,
Sosyoloji Yazıları,
Felsefe Tarihi
KAYNAKÇA
209


Yaran, C. Sadık,
, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2010.
Yıldırım, Cemal,
, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1998.
http://www.egitim. aku.edu.tr/sanatfelsefesi.pdf, 08.02.2010
Ahlak ve Etik
Bilim Felsefesi
KAYNAKÇA
210


I
İTE FELSEFEYLE TANIŞMA
II
İTE BİLGİ FELSEFESİ
III
İTE VARLIK FELSEFESİ
İTE AHLAK FELSEFESİ
. ÜN
. ÜN
. ÜN
4. ÜN
B
C.
Ç.
D.
E.
YUKARIDAN A
SOLDAN SA
B.
C.
Ç.
D.
F. BULMACA YUKARIDAN A
SOLDAN SA
B
C
Ç
D
E. BULMACA YUKARIDAN A
SOLDAN SA
B.
C.
Ç
D
E. BULMACA YUKARDAN A
SA
.
BULMACA
Ğ
ĞA
Ğ
ĞA:
.
.
.
.
Ğ
:
ĞA:
Ğ :
ĞDAN SOLA:
1.
İLGİ, DEĞER, 2. REFLEKSİF,
3. EVRENSEL, 4. DİL, 5.HİKMET
1
,
,
,
,
,
,
,
,
.
.
.
.
İF, 5.BİLGELİK/HİKMET,
. İLOZOF, 7. FELSEFE
İL, 4. FELSEFİDÜŞÜNCE,
6. PYTHAGORAS, 8. ARİSTOTELES,
9. FİLOZOF,
İLGELİK
İATFİLOZOFLARI,  5. TUTARLILIK,
7. THALES, 12. AKSİYOLOJİ,
13. KARLJASPERS,
İTOS,
15. ÖZNEL, 16. REFLEKSİF, 17. FELSEFE
,
İLGİSİ, 3. GERÇEKLİK,
4. RUH SUKUNETİ, 5. EMPİRİZM
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
İRİZM, 1.SEPTİSİZM,
11.DOGMATİZM, 9.FENOMENOLOJİ,  6.TEKNİK,
İZM, 8.TEMELLENDİRME,
3.A POSTERİORİ, 12.KRİTİSİZM, 5.OBJE,
4.ENTÜİSYONİZM, 2.TUTARLILIK
İK BİLGİ, 9. SOFİSTLER,
10. BİLGİAKTLARI, 12. LOCKE,
13. POZİTİVİZM,
,
İORİ,
17. RASYONALİZM, 18. DİYALEKTİK,
19. PRAGMATİZM,
İSYONİZM
İTİSİZM, 2.MAİOTİK, 3.SUBJEKTİF,
4. FORMELBİLİMLER,
İLGİ,
6. ENSTRÜMANTALİZM, 8. DOĞRULUK,
11. SEPTİSİZM,
İRONİ
.
İAS,  2. REALİZM, 3. HERAKLEİTOS,
WHİTEHEAD,  4. MATERYALİZM
.
,   .
,   .
,   .
,   .
,   .
,   .
. ,   .
,   .
,   .
,   .
İZİK, 2. FENOMENOLOJİ,
3. MONİZM, 4. NİHİLİZM, 5. ONTOLOJİ,
İNİZM, 7.DÜALİZM,
PLÜRALİZM,  9. REALİZM,
MATERYALİZM, 11. İDEA.
İ
,
,
İ
,
İ İ
,
,
İ,
İ
İ
,
İ
İ ,
.
4. METAFİZİK,  6. DÜALİZM,  7. İDEA,
9. REALİZM, 10. İDEAL VARLIK, 14.
FENOMEN
15. NİHİLİZM, 16. STATİK, 17. DİYALEKTİK,
19. RASYONALİZM, 20. MATERYALİZM.
,
,
İLGELİK,
CESARET, ÖLÇÜLÜLÜK,  4. RÖLATİVİZM,
İK.
,
,
,
,
,
,
,
,
.
İZM. 2,  CESARET.
3,   OTODETERMİNİST GÖRÜŞ.
4,KATEGORİK BUYRUK. 5, ANARŞİZM. 6,
ERDEM.7
İ
,
İ
,
,
,
İ İ,
,
İ
1. FAYDACILIK, 6.AHLAKİ EYLEM,
7.AHLAK FELSEFESİ, 10. KÖTÜ, 11.
ÖZGÜRLÜK,
12. YARGI, 14. ERDEM, 15. AHLAK YASASI.
VARLIK, B
. D  2. Y  3. D  4.D  5.Y
1. B  2. E  3. B  4. A  5. E
1  ÖZNEL, 2  TUTARLILIK, 3  EVRENSEL,
4  REFLEKS
6  F
1. PLATON, 2. D
10. ARKHE, 11. B
3. TAB
14. DEMOKR
1. SUJE  2. SANAT B
1. D  2. Y  3. D  4. Y  5. D  6. D  7. D
1.D  2.B  3.E  4.A  5.D
7.EMP
10. RASYONAL
7.GÜNDEL
15. APAÇIKLIK  16. APR
20. ENTÜ
1. KR
5.B
14.
1  GORG
1  D  2  D  3  D  4  D  5  D  6  Y  7  Y
1  E  2  C  3  D  4  B  5  E
1. METAF
6. DETERM
1. ÖZGÜRLÜK  2. YARGI  3. B
5. UYGULAMALI ET
1. Y  2. D  3. Y  4. Y  5. D
. 1. C  2. D  3. B  4. E  5. E
. AÇIK AHLAK  1,  PANTE
ŞA IYA
ŞA IYA:
ŞA IYA
ŞA I
8.
10.
1. PLÜRAL ZM  2. GERÇEK VARLIK
3. MON ZM  5. DETERM N ZM  8. ARKHE
11. ONTOLOJ 12. DEAL ZM  13. D NAM K
18. TÖZ
2. AHLAK KARAR  3. HEDON ZM   4.ÖDEV
5. AHLAK   8. Y
9. SORUMLULUK
13. V CDAN
211
CEVAP ANAHTARI


V
İTE SANAT FELSEFESİ
VI
İTE DİN FELSEFESİ
VII
İYASET FELSEFESİ
VII
İTE BİLİM FELSEFESİ
. ÜN
. ÜN
. S
. ÜN
B
C
Ç
D
BULMACA: YUKARIDAN A
SOLDAN SA
B.
C.
Ç.
D.
E. BULMACA YUKARDAN A
SOLDAN SA
B.
C.
Ç.
D.
E. BULMACA YUKARDAN A
SOLDAN SA
B
C
Ç
D
E  BULMACA SOLDAN SA
YUKARIDAN A
.
.
.
.
Ğ
:
ĞA:
Ğ :
ĞA:
Ğ :
ĞA:
.
.
.
.
ĞA:
Ğ
:
1. BAUMGARTEN, 2. SANAT FELSEFES
1.Y  2.D  3.D  4.D  5.Y
1 E  2 E   3 A  4 D  5 D
1.T
1.D
1.Y, 2.D, 3.Y, 4.D, 5.D
1.C, 2.B, 3.B, 4.B, 5.A
VAH
12.TEOLOJ
11.PANTE
1.OLMASI GEREKEN, VAR OLANI
2.KORUNMA
3.DÜZEN, KARMA
1.Y  2.D  3.Y  4.D
1.C   2.C   3.B   4.D   5.E
ALDOUS HUXLEY 5   FARAB
1.PARAD
1. D 2.Y 3.D 4.Y 5.D
1 D
2 D 3 D 4 B 5 A
NEWTON 1
DENEY 2
PARAD
10.OBJEKT
İ,
ESTETİK, 3. YÜCE, 4. BENEDETTO CROCE,
5. İDEA
,
,
,
,
. ,   . ,    . ,   . ,   .
İYATRO,  2.ESTETİK,  3.TAKLİT,   4.YÜCE,
5. MÜZİK, 6. ZANAAT, 7. SANAT ESERİ
İ
İ
İ
.
İ
İ
İ
İ
İ
İ
2.TİYATRO, 5.ESTETİK, 6.MÜZİK,
10.ÖZGÜNLÜK, 14.BENEDETTO CROCE,
15.KANT, 16.BAUMGARTEN,
20.ARİSTOTELES, 22.ZANAAT,
23.SANATESERİ, 24.HEGEL, 25.ŞİİR,
26.MİMARSİNAN
İN, 2.DİN FELSEFESİ, 3.PEYGAMBER,
4.DEİZM, 5.POLİTEİZM
İY.7, DEİZM.6, PEYGAMBER.4, TEİZM.5,
TANRI.1, PANTEİZM.2, DİN.3
İ
İ
İ İ
İ
İ,
13.ATEİZM, 14.DEİZM, 16.İMAN, 17.İBADET
3.MONOTEİZM, 4.AGNOSTİSİZM, 6.KUTSAL,
8.TEVHİD, 10.TEİZM,
İZM, 15.DİNFELSEFESİ, 18.YÜCE,
19.VAHİY, 20.FITRAT
İHTİYACI, ORTAK İRADE
İ
İ
.
İ.4   PLATON.1
THOMAS MORE.2 EORGEORWELL.3
İ
İ
İ
İ
İ
İ
İ
İ
4.DEMOKRASİ 7.EGEMENLİK   9.HAK
10.SOSYALİZM    11.BİREY 12.NİHİLİZM
14.BÜROKRASİ 15.YASA 16.İKTİDAR
18.TOPLUM    20.ADALET 22.YÖNETİM
23.SİVİLTOPLUM    24.LAİKLİK
25.ARİSTOTELES
İGMA 2.YANLIŞLANABİLİR
3.DOĞA 4.ÖNGÖRÜ 5.YASA
.
.
.
.
.
.
.
İGMA.3
TÜMEVARIM.4
KOPERNİK.5
ÖNGÖRÜ.6
DOĞRULAMA.7
5.NEWTON  6.KİMYA 8.SÜMER
9.DOĞRULAMA 11.TEKNOLOJİ 12.OLGU
13.KURAM  14.TÜMEVARIM
İ
İ
İF
ŞA IYA
ŞA I
ŞA I
ŞA IYA
1.NATURAL ZM, 3.AŞIK VEYSEL,

: her konu-2017
her konu-2017 -> İsmayıl Qarayev a ğ y u X u
her konu-2017 -> Aqil abbas dolu
her konu-2017 -> Stiven Kinq Yaşıl Mil
her konu-2017 -> A f s e a fəLSƏFƏ
her konu-2017 -> Nəsr isa Muğanna
her konu-2017 -> Martin heidegger
her konu-2017 -> Наиля сямядова
her konu-2017 -> Tanıl Bora Sol, Sinizm, PragmatizmDostları ilə paylaş:
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   72


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə