Dəyanət Cümənov BÖYÜk azərbaycanşÜnas aliM, professorYüklə 0,5 Mb.

səhifə1/23
tarix05.10.2017
ölçüsü0,5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

NİZAMİ ADINA ƏDƏBİYYAT İNSTİTUTU

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dəyanət Cümənov

BÖYÜK 

AZƏRBAYCANŞÜNAS 

ALİM, PROFESSOR 

MİRƏLİ SEYİDOVUN 

ƏDƏBİ NƏZƏRİ 

GÖRÜŞLƏRİ

Bakı – “Təknur” – 2013Professor Mirəli Seyidovun elmi irsini araşdırmağı mənə 

tövsiyə  edən  elmi  rəhbərimə  -  zamanının  tanınmış  və  böyük 

ədəbiyyatşünas alimi prof. Zaman Əsgərliyə öz dərin minnət-

darlığımı bildirirəm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Baş redaktor:  

f.e.d., prof. Zaman Şükür oğlu Əsgərli 

   

 

(AMEA Nizami adına Ədəbiyyat    

 

İnstitutu “Yeni dövr Azərbaycan    

 

ədəbiyyatı” şöbəsinin müdiri)Rəyçilər:  

f.e.d., prof. Tahirə Məmməd 

   

 

(AMEA Nizami adına Ədəbiyyat    

 

İnstitutu “Ədəbiyyat nəzəriyyəsi”    

 

şöbəsinin müdiri)   

 

f.e.d. N.Muradəliyeva   

 

fil.f.d. Q.Mirzəzadə    

 

fil.f.d. M.Mustafayev   

 

fil.f.d. Y.QasımovDəyanət  Cümənov.  Böyük  Azərbaycanşünas  alim, 

professor Mirəli Seyidovun ədəbi nəzəri görüşləri. Bakı 

– “Təknur” nəşriyyatı  – 2013. 112 səh. şəkilli.

Kitabda  böyük  azərbaycanşünas  alim  professor  Mirəli  Seyidovun 

yaradıcılığı ilk dəfə olaraq azərbaycanşünalıq kontekstində araşdırılmış, 

əsasən də alimin milli filoloji fikrimizin ciddi uğurları sayıla biləcək “Sa-

yat Nova”, “Qövsi Təbrizi”, “Azərbaycan-erməni ədəbi əlaqələri” monoq-

rafiyaları və “Şifahi xalq ədəbiyyatı təsiri ilə yaranan şeir”, “Məsihi”,“Qöv-

si Təbrizi”, “Vidadi” kimi elmi icmal və oçerklərinin təhlili yolu ilə alimin 

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı tarixində yeri, mövqeyi müəyyən-

ləşdirilmışdir. 

ISBN: 978-9952-445-08-8

© D.Cümənov, 2013~~~ 3 ~~~

Seyidov Mirəli Mir Ələkbər 

oğlu

  (05.05.1918  -  26.04.1992) 

— tənqidçi, ədəbiyyatşünas, Azər-

baycan  Yazıçılar  Birliyinin  üzvü 

(1976),  filologiya  elmləri  dok-

toru  (1968),  professor  (1979), 

Azərbaycanın 

Respublikasının 

əməkdar  elm  xadimi  (1982), 

Azərbaycan Milli Yaradıcılıq Aka-

demiyasının müxbir üzvü 1918-ci 

il mayın 5-də Qərbi Azərbaycanın 

İrəvan  şəhərində  bəy  ailəsində 

anadan olmuşdur. Burada ibtidai məktəbi, 1938-ci ildə isə 

Bakıda S.Ağamalıoğlu adına Hidromeliorasiya texnikumunu 

bitirmişdir.  1938-1944-cü  illərdə  Yerevan  Dövlət  Pedaqo-

ji  İnstitutunun  Azərbaycan  bölməsində  təhsil  almış,  1941-

1945- ci illərdə isə Ermənistan Dövlət Universitetinin Şərq 

şöbəsində oxumuşdur. Həmin illər “Sovet Ermənistanı” qə-

zeti redaksiyasında korrektor, ədəbi işçi, gənclər şöbəsinin 

müdiri, məsul katibin müavini vəzifələrində işləmiş, mətbu-

at müvəkkili olmuşdur. AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat 

Muzeyinin  “Orta  əsrlər  Azərbaycan  ədəbiyyatı”  şöbəsinin 

müdiri  (1945-1953),  Nizami  adına  Dil  və  Ədəbiyyat  İnsti-

tutunda “Orta əsrlər” şöbəsində baş elmi işçi (1953-1960), 

“Ədəbi əlaqələr” şöbəsində baş elmi işçi (1960-1967), şöbə 

müdiri (1967-1980), “Azərbaycan mifologiyası və orta əsr-

lər folkloru” şöbəsinin müdiri (1980-1988), “Xalq yaradıcı-

lığı” şöbəsində isə 1987-ci ildən aparıcı elmi işçi işləmişdir. 

1982-ci  ildə  Türkiyədə  keçirilən  4-cü  türkoloji  konqresdə 

Sovet nümayəndə heyətinin tərkibində olmuş, “Azərbaycan 

mərasimlərində  teatr  ünsürləri  (Yuğ  mərasiminə  əsasən)” 

mövzusunda məruzə etmişdir. Ədəbi fəaliyyətə 1941-ci ildə 

“Sovet Ermənistanı” qəzetində çap etdirdiyi rəy və oçerklər-

lə başlamış və həmin dövrdən mətbuatda vaxtaşırı çıxış et-~~~ 4 ~~~

mişdir. 1968-ci ildə “Azərbaycan-erməni ədəbi əlaqələri (ən 

qədim dövrdən XVIII əsrin sonunadək)” mövzusunda dok-

torluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. Ömrünün sonlarında 

“Azərbaycan mifologiyası Azərbaycan xalqının mənşəyini öy-

rənməkdə bir mənbə kimi” mövzusunda tədqiqat üzərində 

çalışmış,  ümumittifaq  türkoloji  müşavirə  və  konfranslarda 

iştirak etmişdir. 1992-ci il aprelin 26-da Bakıda vəfat etmiş, 

ikinci Fəxri xiyabanda dəfn olunmuş, yaşadığı binanın diva-

rına  xatirə  lövhəsi  vurulmuş,  Bakının  Yasamal  rayonunda 

adına küçə verilmişdir.~~~ 5 ~~~

 

GİRİŞ

Azərbaycanşünaslıq  mükəmməl  bir  elm  kimi  XX  əsrin 

20-30-cu  illərində  formalaşmış,  Azərbaycanda  həm  elmi 

təfəkkürün  inkişafı,  həm  də  azərbaycançılıq  dünyagörüşü-

nün təşəkkülü ilə bağlı azərbaycanşünaslığın meydana çıx-

ması  sonralar  daha  elmi  xarakter  almışdır.  Azərbaycanşü-

naslıq polemik xarakterli, əsasən, problemlərdən ibarət bir 

elm  olması  ilə  şərtlənir  ki,  bu  da  milli-ictimai  təfəkkürün 

müxtəlif  sahələrində  özünü  göstərir.  Azərbaycanşünaslığın 

problemlərini dilçilik, ədəbiyyatşünaslıq, mədəniyyətşünas-

lıq, tarixşünaslıq və b. elmlərin hər birinin əldə etdiyi fakt-

lardan,  nəticələrdən, ümumi  nəzəri müddəalardan  istifadə 

etməklə həll etmək mümkündür. Bu mənada azərbaycanşü-

naslığın  ədəbi-nəzəri  problemlərinin  həl  lində,  ümumtürk 

mifologiyasının qaynaqlarının müəyyənləşdirilməsi və təhli-

li işində məhz XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının, yəni 

bu dövrdə yaşayıb-yaratmış ədəbiyyatşünas alimlərin də öz 

payı vardır. Digər bir tərəfdən XX əsr Azərbaycan ədəbiyyat-

şünaslığının inkişaf tarixinin və məşğul olduğu ədəbi-nəzəri 

problemlərin öyrənilməsi, sistemləşdirilməsi isə həmin döv-

rdə fəaliyyət göstərmiş ədəbiyyatşünas alimlərin elmi irsi-

nin əhatəli öyrənilməsini tələb edir. Elə buna görə də keçən 

əsrin ortalarından başlayaraq, Azərbaycan ədəbiyyatşünas-

ları  öz  sələflərinin  həyat  və  yaradıcılığının  öyrənilməsi  ilə 

məşğul olmağa başlamış, Abdulla Sur (1882-1912), Firidun 

bəy Köçərli (1868-1920), Seyid Hüseyn (1887-1937), Hənə-

fi Zeynallı (1895-1937), Əli Nazim (1906-1941), Məmməd 

Arif  (1904-1975),  Əhməd  Cəfəroğlu  (1899-1975),  Mir  Cə-

lal Paşayev (1908-1978), Feyzulla Qasımzadə (1898-1976), 

Məhəmmədhüseyn  Təhmasib  (1907-1982),  Əkbər  Ağayev 

(1915-1989), Əziz Mirəhmədov (1920-2002), Kamal Talıb-

zadə (1923-2007), Bəkir Nəbiyev (1930-2012), Nizaməddin 


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə