Dəyanət Cümənov BÖYÜk azərbaycanşÜnas aliM, professor


~~~ 69 ~~~ İSTİFADƏ EDİLMİŞYüklə 0,5 Mb.

səhifə23/23
tarix05.10.2017
ölçüsü0,5 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

~~~ 69 ~~~

İSTİFADƏ EDİLMİŞ  

ƏDƏBİYYAT

Azərbaycan dilində

1. Abbaslı İ. Kitablarda keçən ömür // “Dədə Qorqud” 

jur., № 2, 2003, s. 176-179

2.  Abbasov  H.  Dostluq  səhifələri  //  “Ədəbiyyat  və  in-

cəsənət” qəzeti, 1967, 9 dekabr

3. Acalov A. Ön söz // Azərbaycan mifoloji mətnləri. Tər-

tib edəni, ön sözün və şərhlərin müəllifi Arif Acalov, B.: 1988, 

s. 7-34


4.  Ağayev  E.  Azərbaycan  mifologiya  elminin  inkişaf  is-

tiqamətləri(Mirəli  Seyidovun  yaradıcılığı  əsasında).  Filo-

logiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim 

olunmuş dissertasiya. B,.2008,171 s.

5. Ağayev E. Azərbaycan mifologiya elmi və Mirəli Seyi-

dov. B.: MBM , 2008, 200 s. 

6.  Ağayev  Ə.  Xalqlar  dostluğunun  gözəl  hədiyyəsi  // 

”Azərbaycan” jur., 1954, № 11, s. 118-133 

7.  Ağayev  Ə.  Ön  söz  //  M.Seyidov.  Azərbaycan  mifik 

təfəkkürünün qaynaqları. B.:Yazıçı, 1983, s. 5-7

8.  Axundov Ə. Xalqlar dostluğu haqqında kitab // “Ədə-

biyyat və incəsənət” qəzeti, 1955, 22 yanvar

9. Anar. Azərbaycançılıq haqqında düşüncələr. B.: Nur-

lan, 2003, 90 s.

10. Antonyan Q. Erməni və Azərbaycan xalqlarının ədəbi 

əlaqəsi. B.: Azərnəşr, 1955, 163 s.

11. Antonyan Q. Nizami və erməni ədəbiyyatı. B.: Azər-

nəşr, 1947, 212 s. 

12. Araslı H. XVII-XVIII əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. 

B.: Azərbaycan Universitetinin Nəşriyyatı, 1956, 327 s.

13. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi: 3 cilddə, 1-ci cild, B.: 

Azərb.SSR EA Nəşriyyatı, 1960, 589 s.

14. Azərbaycan sovet ədəbiyyatı tarixi: 2 cilddə, 2-ci cild. ~~~ 70 ~~~

B.: Azərb.SSR EA Nəşriyyatı, 1967, 499 s.

15.  Babayev  X.Azərbaycançılıq,  elmi-dini  maarifçilik, 

mənəvi özünüdərk nümunəsi. B.: Borçalı NPM, 2004, 144 s.

16. Cabbarlı N. Əhməd Cəfəroğlunun ədəbiyyatşünaslıq 

irsi. B.: Elm, 2001, 67 s.

17. Cəfərov N. Azərbaycanşünaslığa giriş. B.: Bakı Uni-

versiteti, 2001, 120 s.

18.  Cəfərov  N.  Azərbaycanşünaslığın  əsasları.  B.:  Pe-

daqogika, 2005, 256 s.

19.  Cəfərov  N.  Ön  söz  //  Mirəli  Seyidov.  Böri-qurt.  B.: 

Adiloğlu, 2006, s 3-5. 

20. Dadaşov A. Folklorumuzun ilk doktoru (Məhəmməd-

hüseyn Təhmasib). B.: Nurlan, 2007, 210 s.

21. Dadaşzadə A. XVIII əsr Azərbaycan lirikası. B.:Elm , 

1980, 227 s.

22. Əfəndiyev P. Ş. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı. B.: 

Maarif, 1992, 480 s.

23. Əhmədov R. Məmməd Arif. B.: Yazıçı, 1986, 176 s.

24.  Əliyeva  X.  Məmmədhüseyn  Təhmasibin  folklorşü-

naslıq fəaliyyəti. B.: Nurlan, 2009, 156 s.

25.  Əliyeva  X.  Məmmədhüseyn  Təhmasibin  folklorşü-

naslıq fəaliyyəti. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcə-

si almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya. B.,2011, 164 s.

26. Əliyev O. Xalqımızın soykökünü düşünərkən // “Ki-

tablar aləmində” jur., B.: 1990, №1, s. 6-8

27. Əliyev O. Yaz bayramı // “Kitablar aləmində” jur., B.: 

1990, № 4, s. 25-26

28. Əsgərli Z. Alim ömrü. B.: Elm, 2000, 112 s.

29.  Əsgərli  Z.  “Qızıl  döyüşçü”  kimdir?  //  “Ulduz”  jur., 

1986, № 9, s. 52-54 

30. Həbiboğlu V. Qu quşunun son nəğməsi // M.Seyidov. 

Qam-Şaman və onun qaynaqlarına ümumi baxış. B.: Gənclik, 

1994, 232 s.

31. İbrahimov M. Dostluq bəhrəsi // ”Ədəbiyyat və in-~~~ 71 ~~~

cəsənət” qəzeti, 1972, 29 aprel

32.  İsmayılov Y. Mir Cəlalın yaradıcılığı. B.: Elm, 1975, 236 s.

33. Qarabağlı Ə. Dostluq-qardaşlıq müğənnisi // “Sovet 

kəndi” qəzeti, 1963, 29 oktyabr

34. Qövsi Təbrizi . Divanı. B.: Nurlan, 2005, 448 s.

35. Qurbanova N. Hənəfi Zeynallı: ədəbi tənqidi görüşlə-

ri.B.: Yazıçı,1989, 148 s.

36.  Qurbanov  Ş.  Ədəbi  əlaqələrin  tədqiqində  yeni  və-

zifələr  (İkinci  məqalə)  //  Ş.Qurbanov.  Əsərləri.  Üç  cilddə, 

3-cü cild, B.:Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1969, s. 304-327. 

37.  Nəbiyev  B.  Firidun  bəy  Köçərli.  B.:  Azərb.SSR  EA, 

1963, 164 s.

38. Məmmədov A. Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığın-

da Azərbaycançılıq. B.: Elm, 2003, 190 s.

39. Məmmədov K. Xalqlar dostluğu haqqında yeni əsər 

// “Azərbaycan gəncləri” qəzeti, 1955, 22 may

40. Məmmədov K. Məhəbbət və dostluq nəğməkarı // 

“Azərbaycan” jur., 1955, № 2, s.138-146 

41. Mirzəzadə Qürbət. Tənqidçi dünyası: Əkbər Ağaye-

vin ədəbi-tənqidi görüşləri. B.: Azərnəşr, 2000, 157 s.

42.    Rəsul  Rza.  Mirəli  Seyidovun  “Azərbaycan-ermə-

ni ədəbi əlaqələri (ta qədimdən tutmuş XVIII əsrin sonuna 

qədər)” adlı doktorluq dissertasiyası haqqında rəy. Seçilmiş 

əsərləri. V cild, Bakı, 2002, s. 69-70 

43.  Rüstəmxanlı S. Sözün tarixi-xalqın tarixi // M. Seyi-

dov. Azərbaycan xalqının soykökünü düşünərkən. B.: Yazıçı, 

1989, s. 3-7.

44.  Rzasoy S. Oğuz mifinin tədqiq tarixindən: prof. Mirə-

li Seyidovun etimoloji-linqvistik, tarixi-filoloji yanaşma təc-

rübəsi // Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. 

B.: Səda, 2004, s. 150-161.

45.  Rzasoy S. Folklorlaşan alim ömrü. B.: Nurlan, 2007, 

198 s.


46.  Salmanov Ş. Akademik Kamal Talıbzadə. B.: Ozan, 


~~~ 72 ~~~

1998, 108 s.

47.    Salmanov  Ş.  Tənqidçi  və  ədəbi  prosses.  B.:  Səda, 

2001, 154 s.

48.  Seyidov M. Böri-qurt. B.: Adiloğlu, 2006, 40 s.

49.  Seyidov M. Böyük aşığa eşq olsun // “Ədəbiyyat və 

incəsənət” qəzeti, 1963, 2 noyabr

50.  Seyidov M. Zaqafqaziya xalqlarının sevimli aşığı // 

“Elm və həyat” jur., 1963, № 9, s. 10-11. 

51.  Seyidov M. Xalqlar dostluğunun nəğməkarı // “Azər-

baycan qadını” jur.,1963, №10, s. 51-54. 

52.    Seyidov  M.  Erməni  aşıq  poeziyasının  nəhəngi  // 

“Bakı” qəzeti, 1963, 29 oktyabr 

53.  Seyidov M. Ölməz sənətkar // “Azərbaycan gəncləri” 

qəzeti, 1963, 31 oktyabr 

54.  Seyidov M. Erməni xalqının böyük oğlu // “Azərbay-

can” jur., 1963, № 10, s. 9-16. 

55.  Seyidov M. Xətainin naməlum şeiri və Sayat-Nova 

Xətai haqqında // “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 1959, 16 

iyul


56.  Seyidov M. XIII əsrdə azərbaycanca yazılan bir şeir 

haqqında // Azərbaycan SSR EA “Məruzələri”, XVII c., 1962, 

s. 525-529. 

57.  Seyidov M. Azərbaycan-erməni ədəbi əlaqələri. B.: 

Elm, 1976, 178 s.

58.  Seyidov M. “Uğur” sözü haqqında bəzi qeydlər // 

Azərb.SSR EA Xəbərləri (İctimai elmlər seriyası), 1962, № 4, 

s. 147-159 

59.  Seyidov M. Yeğişenin və Movses Qağanqaytuqlunun 

tarix əsərlərindəki etnik “Xaylandurq” istilahı haqqında // 

Azərb.SSR EA Xəbərləri (İctimai elmlər seriyası), 1965, № 6, 

s. 84-93. 

60.    Seyidov  M.  “Öləng”in  izi  ilə  //  “Azərbaycan”  jur., 

1965, № 5, s. 84-93. 

61.  Seyidov M. XIII əsr erməni tarixçisinin əsərində türk-~~~ 73 ~~~

monqol sözləri // Azərb. SSR EA Xəbərləri (İctimai elmlər 

seriyası) 1962, № 1, s. 91-94. 

62.    Seyidov  M.  Böyük  erməni  yazıçısı  //  “Azərbaycan 

gəncləri” qəzeti, 1948, 22 sentyabr

63.  Seyidov M. Erməni xalqının böyük oğlu // “Ədəbiy-

yat və incəsənət” qəzeti, 1955, 16 aprel

64.  Seyidov M. Yeni realist erməni ədəbiyyatının bani-

si Xaçatur Abovyan // Azərb.SSR EA Xəbərləri, 1956, №7, s. 

111-121. 

65.  Seyidov M. Böyük erməni yazıçısı // “Komminist”, 

1953, 22 mart 

66.  Seyidov M. Erməni xalqının böyük oğlu // “Kommi-

nist” qəzeti, 1954, 25 noyabr

67.  Seyidov M. Erməni xalqının böyük şairi // “Ədəbiy-

yat və incəsənət” qəzeti, 1955, oktyabr 

68.    Seyidov  M.  Yeğişe  Çarens  //  “Kommunist”  qəzeti, 

1957, 28 sentyabr 

69.  Seyidov M. Həqiqətin vurğunu // “Kommunist” qə-

zeti, 1975, 10 iyun

70.  Seyidov M. Dostluğumuz əbədidir // “Ədəbiyyat və 

incəsənət” qəzeti, 1957, 6 iyul

71.  Seyidov M. Erməni və Azərbaycan ədəbi əlaqələri ta-

rixindən // “Sovet Ermənistanı” qəzeti, 1960, 12 iyun

72.  Seyidov M. Azərbaycan-erməni ədəbi əlaqələrinin 

öyrənilməsi  //  “Ədəbiyyat  və  incəsənət”  qəzeti,  1960,  10 

sentyabr

73.  Seyidov M. Ədəbi əlaqələrimizin tarixindən // “Bakı” 

qəzeti, 1970, 28 noyabr 

74.  Seyidov M. Ədəbi əlaqələrimizin tarixi qədimdir // 

“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 1970, 28 noyabr

75.  Seyidov M. Vidadi yaradıcılığında əsas motivlər // 

“Azərbaycan” jur., 1958, № 4, s. 160-168. 

76.    Seyidov  M.  Şifahi  xalq  ədəbiyyatı  təsirilə  yaranan 

şeir // Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi: 3 cilddə, I cild. B.: Azər-~~~ 74 ~~~

baycan SSR EA Nəşriyyatı, 1960, s. 485-499. 

77.  Seyidov M. Məsihi//Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi: 3 

cilddə, I cild. B.: Azərbaycan SSR EA Nəşriyyatı, 1960, s. 500-

505. 

78.  Seyidov M. Qövsi Təbrizi //Azərbaycan ədəbiyya-tı tarixi: 3 cilddə, I cild. B.: Azərbaycan SSR EA Nəşriyyatı, 

1960, s. 506-516. 

79.  Seyidov M.Vidadi //Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi: 3 

cilddə, I cild. B.: Azərbaycan SSR EA Nəşriyyatı, 1960, s. 540-

551. 

80.  Seyidov M. Qövsi Təbrizi. B.: Azərbaycan SSR EA nəş-riyyatı, 1963, 99 səh.

81.  Seyidov M. Azərbaycan-erməni ədəbi əlaqələri (ən 

qədim dövrdən XVIII əsrə kimi): Filologiya elmləri doktoru 

alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya. 

B:, 1969, 179 s.

82.  Seyidov M. Varsaq...Ozan...Aşıq... // “Qobustan” top-

lusu, 1970, № 1, s. 38-41.

83.  Seyidov M. “Varsaq” sözü haqqında // Nizami adına 

Ədəbiyyat və Dil İnstitutunun əsərləri. B., 1954, VII c., s.175-

185.


84.    Seyidov  M.  “Qorqut”  sözünün  etimoloji  təhlili  və 

obrazının kökü haqqında // “Azərbaycan” jur., 1979, № 1, s. 

179-207.

85.  Seyidov M. Ağqoyunlu və Qaraqoyunlu etnonimləri-

nin etimoloji araşdırılması // “Qobustan” toplusu, 1979, № 

3, s. 59-66.

86. Seyidov M. Xızırı türkdilli xalqların inamı yaratmış-

dır // “Azərbaycan” jur., 1979, № 4, s. 51-60.

87. Seyidov M. Dədə Qorqud boylarındakı “günortac” və 

“ortac” sözlərinin etimoloji təhlili // “Azərbaycan” jur., 1980, 

№ 3, s. 177-188.

88. Seyidov M. “Qazaq” (“Qazax”) sözünün araşdırılması 

// “Azərbaycan” jur., 1981, № 2, s. 150-163.~~~ 75 ~~~

89. Seyidov M. Ekzoqamlı nikah xalq yaradıcılığında // 

“Elm və həyat” jur., 1983, № 2, s. 31-33.

90. Seyidov M. “Qarabağ” və “Arsaq” sözünün etimoloji 

təhlili // Azərbaycan filologiyası məsələləri (Məqalələr məc-

muəsi), B., 1983, s. 142-150.

91. Seyidov M. “Qaşqay” və “Ayrım” etnonimlərinin söza-

çımı // “Elm və həyat” jur., 1984, № 9, s. 13-15.

92. Seyidov M. Oğuzun ata-anasının kimliyi // “Elm və 

həyat” jur., 1985, № 8, s.15-16.

93. Seyidov M. Mifdə sonsuzluq və təklik baxışı haqqın-

da // “Elm və həyat” jur., 1986, № 6, s. 25-27.

94. Seyidov M. Azərbaycan mifik təfəkkürünün qaynaq-

ları. B.: Yazıçı, 1983, 326 s.

95.  Seyidov  M.  “Qızıl  döyüşçü”nün  taleyi.  B.:  Gənclik, 

1984, 105 s.

96.  Seyidov  M.  “Qızıl  döyüşçü”nün  soy-etnik  taleyi 

haqqında // “Ulduz” jur.,1981, № 8 s. 28-50.

97. Seyidov M. Xalçalarımızdakı əjdaha motivinin mifo-

loji kökləri // “Elm və həyat” jur., 1984, № 3, s.20-23.

98.  Seyidov  M.  Azərbaycan  xalqının  soykökünü  dü-

şünərkən. B.: Yazıçı, 1989, 496 s.

99. Seyidov M. Yaz bayramı. B.: Gənclik, 1990, 96 s.

100.  Seyidov  M.  Qam-Şaman  və  onun  qayanaqlarına 

ümumi baxış. B.: Gənclik, 1994, 232 s.

101. Seyidov M. “Oğuz” sözünün və obrazının mənşəyi 

// “Oğuz versiyası Zaqafqaziyada” konfransının tezisləri. B.: 

Azərb.SSR EA Nəşriyatı, 1966, s. 6

102. Seyidov M. Dədə Qorqud boylarının mənşəyinə dair 

// “Azərbaycan” jur., 1968, № 6, s.201-208.

103. Seyidov M. Bəzi abidələrdə və xalq yaradıcılığı nü-

munələrində  adqoyma  adətinin  qalıqları  haqqında  müla-

hizələr // Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, 

V kitab, B.: Elm, 1977, s.47.

104. Seyidov M. Alı kişi və Koroğlu obrazlarının proto-~~~ 76 ~~~

tipləri haqqında // “Azərbaycan” jur., 1978, № 3 s. 184-207.

105. Seyidov M. Alban-Aran tarixçisinin adı haqqında // 

“Elm və həyat” jur., 1983, №7, s. 16-20.

106. Seyidov M. Sayat Nova. B.: Azərb.SSR EA Nəşriyyatı, 

1954, 155 s.

107. Seyidov M. Nəsimi və erməni ədəbiyyatı // “İmadəd-

din Nəsimi” (Məqalələr məcmuəsi), B.: Elm, 1973, s.132-144.

108.  Seyidov  M.  Göy,  ağ,  qara  rənglərin  əski  inamla 

əlaqəsi // Azərb.SSR EA Xəbərləri ( Ədəbiyyat, dil, incəsənət 

seriyası), 1978, № 2, s. 20-37.

109.  Seyidov  Y.,  Əlizadə  S.  Klassik  Azərbaycan  şairləri 

söz haqqında. B.: Gənclik, 1977, 110 s.

110. Şəmsizadə N. Əli Nazim. B.: Tural, NPM , 2003, 255 s.

111. Şəmsizadə N. Azərbaycançılıq ideologiyası. B.: Sa-

bah, 1996, 103 s.

112. Şəmsizadə N. Azərbaycançılıq. B.: Nurlar, 2006, 192 s.

113. Şərif Ə. Xalqlar dostluğunun carçısı // “Ədəbi Er-

mənistan” almanaxı, 1954, 25 noyabr

114. Şükürov A. Mifologiya. 1-ci kitab, B.: Elm, 1995,188 s.

115.  Şükürov  S.  Üç  xalqın  nəğməkarı  //  “Azərbaycan 

gəncləri” qəzeti, 1963, 30 oktyabr

116. Tarverdiyeva K. Yorulmaz tədqiqatçı alim // “Ədəbi 

İrəvan-2006”. Almanax, B.: Nurlan, 2007, s. 445-448. 

117. Təhmasib M.H. Azərbaycan xalq dastanları (orta əs-

rlər ). B.: Elm, 1972, 400 s.

118. Təhmasib M. Böyük dostluq // “Ədəbiyyat və in-

cəsənət” qəzeti, 1963, 19 noyabr

119. Təhmasib M.Xalqlar dostluğu haqqında dəyərli əsər 

// “Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 1955, 18 iyun

120.  Vahabzadə  B.  Tarixi  dostluq,  ənənəvi  yaxınlıq  // 

“Kommunist”qəzeti, 1970, 12 noyabr

121. Vəliyev İ. Mirəli Seyidov və “Azərbaycan mifik təfək-

kürü” // “Xalq” qəzeti, 14 iyul, 1998

122. Vəliyev İ. Mirəli Seyidov və “Azərbaycan mifik təfək-~~~ 77 ~~~

kürünün  qaynaqları”  //  AMEA  Nizami  adına  Azərbaycan 

ədəbiyyat muzeyinin tədqiqatları, Elmi toplu, 1998, s. 17-40

123. Vəliyev İsmayıl. Görkəmli mifoloq alim // “Ədəbiy-

yat” qəzeti, 16 mart, 2003

124. Vəliyev Ş. Azərbaycanşünas alim. B.: Elm, 2004, 390 s.

125. Vəliyev V. Azərbaycan folkloru. Bakı.: Maarif, 1985, 

416 s.


126. Yerevanlı Ə. Xalqlar dostluğunun tərənnümçüsü // 

“Sovet Ermənistanı” qəzeti, 1954, 25 noyabr

127. Yerevanlı Ə. Sayat Nova haqqında qiymətli əsər // 

”Sovet Ermənistanı” qəzeti, 1955, 26 fevral

128. Yunus İmrə, Aşıq Veysəl. İki zirvə. B.: Yazıçı, 1982, 

141 s.


 Türk dilində

129. Bayat F. Mitolojiye Giriş. Çorum.: Kara M, 2005, 150 s.

130. Rumi C. Mesneviyi şerif. İstanbul, Timaş, 2007, 800 s.

131. Seyidov M. Gök, Kara, Ak Renklerinin Eski İnanc-

larla Alakası // Türk Dünyası Araştırmaları, İstanbul, 1988, 

Sayısı 2, s. 33-52.Rus dilində

132.  Сейидов  М.  Некоторые  заметки  о  гунно-азер-

байджанских мифологических связей на основе этимо-

логического анализа «куар» (гуар)//Вопросы Азербайд-

жанского  языкознания  (сборник  статей).  Б.:  Изд.Ак. 

Наук Азерб. ССР, 1967, с. 205-216.

133. Сейидов М. Заметки о гуннской мифологии (по 

источникам VII в) //Жур. «Советская тюркология»,1970, 

№ 2, с.107-116.

134.  Сейидов  М.  К  вопросу  о  трактовке  Йер-Суб  в 

древнетюркских памятниках //Жур. «Советская тюрко-

логия»,1973, № 3, с.63-69.

135.  Сейидов  М.  Азербайджано-армянские  литера-~~~ 78 ~~~

турные связи. Б.: Изд. Ак. Наук Азерб. ССР, 1969, 179 с.

136.    Сейидов  М.  Опыт  этимологического  анализа 

Бундурк-Бунтюрк // Доклады АН Азербайджанской ССР, 

1969, том ХХV, с. 91-93. 

137.    Сейидов  М.  Об  этимологии  слова  «узан»  // 

Жур.«Советская тюркология», 1971, № 1, с. 38-48.

138.  Сейидов  М.  Орыт  етимологического  анали-

за  етнонимов  и  топонимов  Аггоюнлу  и  Гарагоюунлу 

//  S.M.Kirov  ad.  Azərbaycan  Dövlət  Universitetinin  Elmi 

əsərləri (Dil və ədəbiyyat seriyası). B.: 1977, № 6, с. 14-23.

 İnternetdə

139. Qafarlı Ramazan. Azərbaycanda mifologiyanın öy-

rənilməsi.  http://www.azmif.net/cgibin/datcgi/database.

cgi? File=az&report – singlearticle&articleid=00069~~~ 79 ~~~

 

MÜNDƏRICAT

Seyidov Mirəli Mir Ələkbər oğlu ................................. 3

Giriş ...................................................................................................5I Fəsil. 

Professor Mirəli Seyidovun Azərbaycan  

ədəbiyyatı tarixinə dair araşdırmaları ədəbi əlaqələr kon-

tekstində ..................................................................................................13II Fəsil. 

Milli filoloji fikrin nailiyyətlərində pro- 

fessor Mirəli Seyidovun rolu ...........................................................48

Nəticə ................................................................................................66

İstifadə olunmuş ədəbiyyat .....................................................69Dizayner:  

Fariz MəhərrəmovOperator: 

Aygün Adıgözəlova

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Чапа имзаланмышдыр: 07.06.2013.

Форматы: 60х84 1/16.  Щяъми: 6 ч.в.

Сифариш 11. Тираж 500.

«Тякнур» ММЪ-нин мятбясиндя

щазыр електрон вариантдан ofset цsulu ilя чап олунмушдур.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Мятбяя китабын мязмунуна, йазы цслубуна, орфограfийа 

вя грамматикасына эюря щеч бир ъавабдещлик дашымыр.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Мятбяянин директору: Ялякбяр Мяммядов

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Цнван: Бакы ш., Ганлы Эюлцн Гярб сащили, 125

Телефон: 408-18-30.
Akademik Ziya Bünyadovla, Bakı.

BDU-da Dövlət buraxılış komissiyasının sədri olarkən, soldan  

Abbas Zamanov, Mir Cəlal, sağdan Fərhad Zeynalov, Yusif Seyidov,  

Bakı, 1975.


Mirəli_Mir_Ələkbər_oğlu_Seyidov_01

Nəvəsi Anar Elçin oğlu ilə, Bakı.


Mirəli_Mir_Ələkbər_oğlu_Seyidov_08

Mirəli_Mir_Ələkbər_oğlu_Seyidov_09


Mirəli_Mir_Ələkbər_oğlu_Seyidov_10

Xalid Əlimirzəyev, Vaqif Aslanovla, Bakı.


Xalid Əlimirzəyev, Vaqif Aslanovla, Bakı.

Xalid Əlimirzəyev, Vaqif Aslanovla, Bakı.


Oğlu Elçin Seyidov , Bakı.

Ömür gün yoldaşı Nəimə xanım, Bakı.


Sankt Peterburqda Alimlər evində büstü (1963).

Xalid Əlimirzəyev, Vaqif Aslanovla, Bakı.


Rejissor Vaqif İbrahim oğlu, bəstəkar Emin Sabitoğlu  

və aktyorlarla, Bakı.

sağdan Mirzağa Quluzadə, Həmid Arazlı, Məmmədhüseyn  

Təhmasib ilə, Bakı.Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə