D_BAK_radio/RP_RPer_ante/az/lek
  Ргг тя’йини, тяркиб щиссяляри
  Antenalarin təYİNİ, İSTİfadə MƏQSƏDİ VƏ TƏSNİfati
  1 Tək simmetrik vibrator azad fəzada
  Возбудители радиопередающих устройств
  RadiomaneəLƏr və onlarin zəİFLƏDİLMƏSİ Üsullari
D_BAK_radio/osnov_elektr/az/lek
  3. Bipolyar tranzistorların quruluşu və iş prinsipi
D_BAK_radio/RP_RPer_ante/az/lek
  FəSİl antena qəFƏSLƏRİ
D_BAK_radio/osnov_elektr/az/lek
  Radiolampalardan
  6. Yarımkeçirici fotoelektron cihazlar Əsas anlayışlar
  10. Mikroelektronika 10 Mikroelektronikanın texnoloji əsasları
D_BAK_radio/RP_RPer_ante/az/lek
  Ргг тя’йини, тяркиб щиссяляри вя тяснифаты
D_BAK_radio/osnov_elektr/az/lek
  8. Elektro vakuum cihazları Elektrovakuum cihazların klassifikasiyası. Elektron və ion cihazlar. İkielektrodlu lampa- diod. Üçelektrodlu lampa- triod. İndikator cihazları
  5. Unipolyar tranzistorlar (sahə tranzistorları) Unipolyar tranzistorların quruluşu və iş prinsipi
D_BAK_radio/elektr_rab_nez/az/lab
  Laboratoriya işi №5
D_BAK_radio/RP_RPer_ante/az/lek
  1 Radiodalğaların qəbulu nəzəriyyəsi. Qəbuledici antenaların ekvivalent sxemləri və parametrləri
D_BAK_radio/osnov_elektr/az/lek
  2. Yarımkeçirici diodların təsniıatı
D_BAK_radio/RP_RPer_ante/az/lek
  Kənardan həYƏcanlanan generatorlarin enerji GÖSTƏRİCİLƏRİ khg-nin çıxış dövrəsinin enerji göstəriciləri
  Эцзэц антенналары
  Kənardan həYƏcanlanan generatorlar kənardan həyəcanlanan generator (khg ) və onun aktiv elementləri haqqında ümumi məlumat
  9. BİRzolaq modulyasiyali radioveriCİ
  Kənardan həYƏcanlanan genera­torlarin iŞ rejiMLƏRİNİn analiZİ Çıxış cərəyanı impulslarının harmonik analizi
directory D BAK radio  


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə