Turkologi/Mofolojia/2014
  Türk mifologiysinda etnogenezlə bağli motiv və SÜjetləR
Turkologi/Tarix/2011
  Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turkologi/2017
  Microsoft Word multikulturalizme giris docx
Turkologi/Mofolojia/2014
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu seyfəDDİn rzasoy əBÜlqazi «OĞuznamə»SİNDƏ
Turkologi/Tarix/2011
  Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Turkologi/Mofolojia/2014
  Azərbaycan milli elmlər akademiyasi
Turkologi/Dedekorkut/2015
  Görkəmli alim işığlı ziyalı
Turkologi/2016
  Mədəniyyət və turizm Mündəricat
Turkologi/Tarix/2011
  T. C. İStanbul üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ tarih ana biLİm dali
Turkologi/Mofolojia/2011
  İmge Kitabevi Yayınları: 41 Joseph Campbell
saylar/2015-4
  T ü r k o L o g I y a №4 2015
saylar/2015-3
  Sayali sadiqova
Turkologi/Tarix/2011
  Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 1 noyabr 2004-cü IL tarixli 816 saylı əmri ilə təsdiq olunub
Turkologi/Tarix/2012
  Yazilar bəxtiyar Tuncay
Turkologi/Tarix/2011
  Turkoloji makaleleri adilhan adiloglu karaçay-malkar türkleri tarihi edebiyati dili turkiston Kutubxonasi 2010 karaçay-malkar türkleri
  Binder pdf
Turkologi/2017
  ƏLİ ŞAMİl burul ğ anda n ç ixma q m ü m k ü n d ü r m ü ? B a k ı — 0 1
saylar
  N ə s I m I a d ı n a d I l ç İ L i k I n s t I t u t u
Turkologi/Mofolojia/2012
  Oğuzlarla Bağlı Etnoqonik Mifler Bextiyar Tuncay-Turuz-Tebriz-2012 Ilk Oğuz Yurdu Mahan: Efsane Yoxsa Reallıq
Turkologi/Tarix/2012
  Azərbaycan xalqinin maddi VƏ MƏNƏVİ MƏDƏNİYYƏTİNİn qəDİm köKLƏRİ
Turkologi/2017
  DəRƏLƏYƏz mahalinin kameral təSVİRİ (1831-ci və 1842-ci illər) «Elm və təhsil» Bakı – 2017
  İbrahim Qəfəsoğlu TÜrk miLLİ
  Azərbaycan miLLİ eləMLƏr akademtyasi naxçivan böLMƏSİ
Turkologi/Tarix/2012
  03-Evliya Chelebiye Gore Guneybati Anadolu (Aydin, Denizli, Muyula)
Turkologi/2017
  Xristianliq tarixi
Turkologi/Mofolojia/2012
  Atropatena (AZƏrbaycan) DÖVLƏTİ
Turkologi/2016
  Microsoft Word Kamran Imanov Kitab Designed doc
Turkologi/2017
  Ə liyev İlham Yaylaqalı oğlu 1968-ci il aprel ayının
Turkologi/Mofolojia/2012
  Orta asiya türkləRİNİn etnoqonik rəvayət və dastanlarinda bu xalqlarin etnogenez məRHƏLƏLƏRİNİN ƏKSİ VƏ TÜrkləRİN İLKİn ata yuru məSƏLƏSİ
Turkologi/2017
  HəSƏn bəy rumlu əHSƏNÜt-təvariX
Turkologi/2018
  Əbülfəz Bərəkət
Turkologi/2017
  İLLİ KÜLTÜRÜ İslam türk döVRÜNDƏ TÜrk küLTÜRÜ(*)
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi aa. Bakixanov adina tariX İnstitutu
  Musa Quliyev Naxçıvan xanlığının Qafqazda hərbi-siyasi mövqeyi və əlaqələri Naхçıvan 2013
  TariX-İ qezelbaşAN
Turkologi/Tarix/2012
  Xunların Umumi Tarixi-Qan Lin-Çev-Tursunjan Hezim Yavuz-Uyğur-Latin-New-York-1986
Turkologi/2017
  Ön asiyada miqrasiya prosesləRİNƏ
Turkologi/Tarix/2011
  Microsoft Word tezson[2]. doc
Turkologi/2016
  Microsoft Word 1 Xocali Yaqub m-son doc
  GeçMİŞİ, bugüNÜ ve geleceğİ
Turkologi/2018
  Bir millətik, iki dövlət Eyni arzu, eyni niyyət
Turkologi/2017
  Türk Dilinde Konuşan Ülkelerin politikasına Destek Fonu Bu kitap Türk Dilinde Konuşan Ülkelerin politikasına Destek
Turkologi/Tarix/2012
  Burunğı zamanda İdilde (Volga) bir Toqtamış degen han bolğan. Onıñ da Qutluqaya biy degen bir quşçısı bar eken. Toqtamış han avcı quşman av etmekni pek seve eken. Yaz kelse han ordusında asıl da oturalmay eken
Turkologi/2017
  Ii fəSİl tarix tariX
  Microsoft Word Sahin Fazil. Yaponiya Sefernamesi doc
  Azərbaycan paris sülh konfransinda
Turkologi/2016
  Yadelli işğalçılara qarşı mübarizəsi t a r I x I n d ə N
Turkologi/2017
  Türk miLLİ KÜLTÜRÜ İslam türk döVRÜNDƏ TÜrk küLTÜRÜ(*)
Turkologi/Tarix/2015
  Microsoft Word Qebele-Son variant
Turkologi/2017
  Microsoft Word Hazir kitab docx
Turkologi/Mofolojia/2014
  Азярбайъан республикасы тящсил назирлийи
Turkologi/2018
  Avropa Universitetləri Birliyinin və Vahid Avropa Məkanının yaradılması ideyaları bütün Avropada vo Bolonya (İtaliya) şəhərində olan qədim Bolonya Univer
Turkologi/2016
  Mədəniyyət və turizm Mündəricat
Turkologi/2017
  Redaktor: İlyas Şahquliyev Dizayner: Elçin Babayev «Gabud və gabudlular»
  O qochulu son indd
  Qafar Çaxmaqlı Dağlıq Qarabağ işğaldan əw əl və sonra
  Yaqub Mahmudov
saylar
  N ə s I m I a d ı n a d I l ç İ L i k I n s t I t u t u
Turkologi/2016
  Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının sənədləri Quba. Aprel-May 1918-ci IL
saylar
  N ə s I m I a d ı n a d I l ç İ L i k I n s t I t u t u
Turkologi/Dedekorkut/2011
  []
saylar/2015-3
  Sayali sadiqova
Turkologi/Tarix/2012
  Эириш-Хейирбяй
Turkologi/Mofolojia/2012
  Gilgamiş destani
Turkologi/2017
  Hər bir yerfili üçün yazılmış kitab
Turkologi/2016
  Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumәt Tәşkilatlarına Dövlәt Dәstәyi Şurası
Turkologi/2018
  Türk xalqlarinin mərasim sistemiNDƏ novruzun yeri
  SəDƏRƏk xeyriYYƏ CƏMİYYƏTİ naxçivan qəDİm dən güNÜM ÜZƏ QƏDƏR (Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illiyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu) Bakı 2014
Turkologi/Mofolojia/2012
  GöYTÜrk və uyğurlarin etnogenezi İLƏ bağli mifoloji motiv və SÜjetləRDƏ boz qurd kultu və TÜrkləRİN İLKİn ata yurdu
pdf
  XariCİ ÖLKƏ TÜrkoloqlari haqqinda qisa biLGİLƏr m e m o r y (“y a d d a ş”) reguly antal
saylar
  N ə s I m I a d ı n a d I l ç İ L i k I n s t I t u t u
Turkologi/2017
  1 Hümayi rş e
saylar
  N ə s I m I a d ı n a d I l ç İ L i k I n s t I t u t u
saylar/2015-3
  T ü r k o L o g I y a №3 2015
  T ü r k o L o g I y a №3 2015
Turkologi/Tarix/2011
  []
saylar/2016-1
  T ü r k o L o g I y a №1 2016 nek roloql ar нек рологи ob ituar I es
Turkologi/Tarix/2011
  GiRİŞ Çarlik rusyasi dönemi Öncesi karakalpak türkleri ve karakalpakistan tariHİ
Turkologi/Mofolojia/2011
  []
Turkologi/2017
  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin p r e z I d e n t k I t a b X a n a s I
Turkologi/Tarix/2012
  Zzzzzzzzzzzz1920-ci ild? qarabağ döyüşl?ri (baki-2009) Ş?MİStan n?ZİRLİ. pdf
Turkologi/Mofolojia/2012
  Mif Ve Etnogenez Bextiyar Tuncay Turuz-Tebriz-2012
Turkologi/2016
  Xan sarayi azәrbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumәt Tәşkilatlarına
Turkologi/2017
  Эириш-Хейирбяй
Turkologi/Tarix/2012
  Azԥrbaycan VII-IX ԥsrlԥRDԤ
Turkologi/2017
  Microsoft Word Irevan-son redakte 05. 01. 2015. doc
saylar/2015-3
  T ü r k o L o g I y a №3 2015
Turkologi/2018
  Güllü. indd
Turkologi/Tarix/2011
  Microsoft Word orta-esir-estet doc
ifo/turkologia/Teksty
  Uniwersytetu warszawskiego
saylar/2015-4
  T ü r k o L o g I y a №4
Turkologi/Dedekorkut/2011
  []
  Щомерин поемалары вя «китаби-дядя горгуд»
Turkologi/2017
  []
  Yolcu-roman verstka indd
  Haç ve Hilal Altında Ortaçağda Yahudiler
Turkologi/2018
  Uluslararasi sempozyumu
Turkologi/Tarix/2011
  Microsoft Word toplamtez doc
  T. C. Marmara üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ İlahiyat anabiLİm dali
Turkologi/Mofolojia/2011
  Muharrem Kaya makaleler adı, Soyadı : Muharrem Kaya İş Unvanı : Doç. Dr
saylar/2016-1
  T ü r k o L o g I y a №1
Turkologi/2017
  Mübariz Süleymanlı azərbaycan kulturoloji FİKİr tariXİNDƏN
Turkologi/2016
  Osmanli toplumunda zindiklar ve müLHİdler yahut dairenin dişina çikanlar (15. 17. YÜzyillar) ahmet yaşar ocaq
ifo/turkologia/Teksty
  []
Turkologi/Dedekorkut/2011
  []
saylar/2015-3
  T ü r k o L o g I y a №3 2015
Turkologi/Mofolojia/2011
  []
saylar
  DiLİn strukturu və tariXİ
saylar/2015-4
  T ü r k o L o g I y a №4 2015
Turkologi/Tarix/2012
  676-Sakların Dili Ve Edebiyyatı (Bextiyar Tuncay)
directory Turkologi  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə