arasdirmalar
  Рамил ялийев
  Amea-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun nəşrləri (2010-2016) Kazımov Q
  Azяrbaycan miLLİ elmlяr akademiyasы
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi
  Сян кюврялмя мян kövrəlim ƏLƏDDİn dəMİRÇİ Сян кюврялмя mяn kюvrяlim
  Мухтар Казымоьлу (Иманов)
  Rza xəLİlov- 70
  Görkəmli alim işığlı ziyalı
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu
  Aşiq əŞRƏf qəNİ Buludlar ağlayır (şeirlər və poemalar) Bakı 2013
  Mətanət yaqubqizi azərbaycan folklorunda tolerantliq və multikulturaliZM
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu
pdf/arasdirmalar
  Наиля сямядова
arasdirmalar
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu vəLİ xuluflu – 120
pdf/arasdirmalar
  Мяммядаьа султанов йазылы абидялярин тядгиги бакы – 2010 азярбайжан милли елмляр академийасы
arasdirmalar
  Rəyçi və ön sözün müəllifi: Əziz ƏLƏKBƏRLİ
  Ономастик ващидляр
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu
  Ömrüm qocalır
pdf/arasdirmalar
  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
arasdirmalar
  Türk xalqlari folkloru IV kitab altay dastanlari və ƏfsanəLƏRİ baki – 2016 Redaktoru: fil. ü. f d. Əfzələddin ƏSGƏR
pdf/arasdirmalar
  Möhsün Nağısoylu
arasdirmalar
  Azərbaycan elmlər akademiyasi I. NƏSİMİ adina diLÇİLİK İnstitutu
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu arxet I P
  İlhami Cəfərsoy İber və H’ay folklorunda türk miFİk təFƏKKÜRÜNÜN İZLƏRİ baki 2014 Elmi redaktor: Tofiq Hacıyev
  Baki 2015 Elmi redaktoru və tərtib edəni: Fil.ü. f d. Nail Qurbanov
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu atiF İslamzadə
  Яли Камали архивиндяки «Короьлу» дастанынын
  Redaktor: Muxtar kazimoğlu (İmanov)
  Ləman vaqifqizi şƏKİ folklor müHİTİ baki 2012
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu muxtar kazimoğlu səNƏt qayğilari baki – 2015 Redaktoru
  Хошбяхт ялийева
pdf/arasdirmalar
  MəMMƏd adilov azərbaycan paleoqrafiyasi baki – 2009 azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi
  DəRBƏndnaməLƏr azərbayjan miLLİ elmlər akademiyasi məHƏMMƏd füzuli adına Əlyazmalar institutu
arasdirmalar
  Baki 2015 Redaktor: Muxtar kazimoğlu (İmanov)
  Ramin allahverdi TƏQVİm miFLƏRİ VƏ novruz baki 2013 Elmi redaktor: Seyfəddin rzasoy
  ÇAĞDAŞ folklor: problemləR, perspektiVLƏr baki – 2015 TƏRTİBÇİ: Nuridə muxtarzadə
  Toplayıb tərtib edən: Zümrüd Mənsimova filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Redaktor
  Nizami muradoğlu söZÜn məMMƏd araz
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu
  Aysel Qəribli “Azərbaycan dili” anlayışının tarixi “Elm və təhsil” Bakı-2017
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu
  Azərbaycan milli elmlər akademi¬yasi¬
  Ümummilli Lider
  Folklor institutu
  Aşiq talib kюnlцm Vяtяn arzular
  Azərbaycan mġLLĠ elmlər akademġyasi folklor ġnstġtutu
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu əZİzxan tanriverdi “DƏDƏm qorqud”un zamani
  Huseyn Ismayilov
  Folklor institutu
  Amea-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun nəşrləri (2010-2016) Kazımov Q
pdf/arasdirmalar
  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası M. Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu hafiz rüSTƏM şərqşünas-əlyazmaşünas
arasdirmalar
  Гязянфяр пашайев 75
  Türk folkloru dünya alimlərinin gözü ilə
  Ramazan qafarli
  Aysel Qəribli “Azərbaycan dili” anlayışının tarixi “Elm və təhsil” Bakı-2017
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu atiF İslamzadə
  Microsoft Word epos nesr problemler
old/old2/pdf/arasdirmalar
  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
  Möhsün Nağısoylu
arasdirmalar
  ƏBÜLFƏZ ƏZİMLİ
  Aşiq mustafa şixlinski
old/old2/pdf/arasdirmalar
  Наиля сямядова
directory arasdirmalar  


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə