arxiv/4-44-2013
  Мцяллиф адлы кимйяви реаксийалар
arxiv/1-41-2013
  Мцяллиф адлы кимйяви реаксийалар
arxiv/2_3-34_35-2011
  Мцяллиф адлы кимйяви реаксийалар
arxiv/4-48-2014
  Kimya fəNNİ kurikulumunu təTBİq edəRKƏn a. Z. Məmmədova, Ç.Ç. Quliyeva, G. V.Şadlinskaya
arxiv/3-43-2013
  Мцяллиф адлы кимйяви реаксийалар
arxiv/1-2_37-38_2012
  Мцяллиф адлы кимйяви реаксийалар
arxiv/2-42-2013
  Мцяллиф адлы кимйяви реаксийалар
arxiv/1-41-2013
  Мцяллиф адлы кимйяви реаксийалар
arxiv/2_3-34_35-2011
  Мцяллиф адлы кимйяви реаксийалар
arxiv/1-2_37-38_2012
  Мцяллиф адлы кимйяви реаксийалар
www.old/arxiv/2014/31
  Ümumtəhsil məktəblərinin məzunlarının qızıl və gümüş medalla təltifi haqqında Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin əmri
www.old/arxiv/2015/11
  11-33, 11-59, 11-34, 11-35, 11-36, 11-37 23 yaşlı dahi
arxiv/3-4_39-40_2012
  Мцяллиф адлы кимйяви реаксийалар
arxiv/1-33-2011
  Мцяллиф адлы кимйяви реаксийалар
arxiv/3-43-2013
  Kimyadan sinifdəNKƏnar iş ÜÇÜn maraqli suallar və cavablari IX sinif üÇÜn V. M. Abbasov, A. M. Tağıyeva, G.Ə. Piriyeva
arxiv/1-41-2013
  X siNİFDƏ Kİmyanin yeni TƏLİm texnologiyalari iLƏ TƏDRİSİNƏ dair metodik töVSİYƏLƏr akif Əliyev
arxiv/4-48-2014
  ƏN ƏHƏMİYYƏTLİ KİMYƏVİ elementləR (Na, K, Mg, Ca) haqqinda şAGİrdləRƏ elmi-KÜTLƏVİ MƏlumatlarin
arxiv/4-44-2013
  Kolloid məhlullar
arxiv/1-41-2013
  ÜmumtəHSİl məKTƏBLƏRİNDƏ Kİmyanin biologiya iLƏ ƏlaqəLİ TƏDRİSİ TƏCRÜBƏSİNDƏN
  Kimya məSƏLƏLƏrinin həlli prosesində FƏNLƏrarasi əlaqənin reallaşdirilmasi
ziyonet/2/arxiv
  Ушбу “Модда тузилиши” курсидан маърузалар матни асосида тайёрланган ы=ув =ылланмаси кафедра =арорига асосан аду ы=ув услубий щайъати томонидан (1999 йил 4 сентябр) =ылланишга тавсия этилган
arxiv/1-2_37-38_2012
  Fazalar tarazliği mövzusunun tədrisinə dair t.Ə. Ağdamski
arxiv/4-36-2011
  Qaz qanunlari
www.old/arxiv/2015/19
  Dərs nümunəsi Şükür ƏLİzadə, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin professoru
arxiv/20162
  Dərsin təşkili və keçirilməsi məsuliyyətli proses olub, müəllimdən pedaqoji ustalıq və yüksək peşəkarlıq tələb edir
arxiv/2-42-2013
  KiMYƏVİ elementləRİn döVRİ qanunu və DÖVRİ Sİstem
arxiv/3-43-2013
  Kimya dərsləRİNDƏ FƏAL/İnteraktiv metodlardan iSTİfadə T.İ. Tağıyev
arxiv/2-42-2013
  Kimyadan sinifdəNKƏnar iş ÜÇÜn maraqli suallar və cavablari VIII sinif üÇÜn V. M. Abbasov, A. M. Tağıyeva
arxiv/2_3-34_35-2011
  Allotropiya anlayişinin ümumiLƏŞDİRİLMƏSİ TƏCRÜBƏSİNDƏn mürşüd Fərəcov pedaqoqika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent İradə Babaxanova
arxiv/20162
  “QƏLƏVİ metallar və onlarin fiZİKİ-KİMYƏVİ xassəLƏRİ” MÖvzusunun audiOVİzual vasiTƏLƏRDƏN İSTİfadə etməKLƏ TƏDRİSİ TƏCRÜBƏSİNDƏN
arxiv/4-36-2011
  Respublika oliMPİadasinin yekun məRHƏLƏSİ N.Ə. Abışov H.Ə.Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksi, k e. n. X.Ə.Əsədov
arxiv/2-42-2013
  Dərsdə "rollu oyunla"
arxiv/3-43-2013
  Dərsdə halogenləRİ TƏYİn etdiK İsgəndər Səklikov
arxiv/2_3-34_35-2011
  Oksigen, hava və yanmanin tədris metodikasina aid bəzi məSLƏHƏTLƏr arzuman Qəmbərov
arxiv/1-45-2014
  Kimyanin təDRİSİNDƏ İnteraktiv və İnteqrativ təLİm metodundan iSTİfadə TƏCRÜBƏSİNDƏN
arxiv/2-42-2013
  Dərs nümunəsi a. M. Umudova Quba rayonu Xucbala kənd orta məktəbinin kimya müəllimi
arxiv/3-43-2013
  MəNİM İŞ TƏCRÜBƏMDƏN
arxiv/2-42-2013
  Kimya tədrisində elmilik prinsipinin reallaşdirilmasi ş. L. Quliyeva Tovuz rayon təhsil şöbəsi T.Ə. Mahmudov
arxiv/1-33-2011
  MəKTƏb kimya güNÜNÜn təŞKİLİ TƏCRÜBƏSİNDƏn m. Fərəcov pedoqoji elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent H. Əsgərov
arxiv/20162
  Kimya sənayesi tullantilarinin təkrar emali texnologiyasi və ŞAGİrdləRDƏ ekoloji BİLİKLƏRİn formalaşdirilmasi
arxiv/1-45-2014
  Dərsin effektivliyinin artırılmasında şagirdlərin fəallığının təmin
arxiv/20171
  İSTİfadə A. Z. Məmmədova, R. X. Məmmədova, R. V. Bəndəliyeva. G. V.Şadlinskaya
arxiv/2-3(50-51)
  Dərslik və dərs vəsaitlərinin metodologiyası şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, p e. d. Aynur Zülfüqarova
arxiv/4-36-2011
  Kimyanin təDRİSİNDƏ SİNİFDƏnxariC İŞLƏRDƏN İSTİfadə etməKLƏ ekoloji BİLİKLƏRİN ÖYRƏDİLMƏSİ Tağıyev T.İ
arxiv/1-33-2011
  Kimyanin təDRİSİNDƏ FƏNLƏrarasi əlaqə MƏzmunlu ekskursiyalardan iSTİfadə etməKLƏ ŞAGİrdləRİn ekoloji BİLİKLƏRİNİN ÜmumiLƏŞDİRİLMƏSİ metodikasi tağıyev T.İ
ziyonet/2/arxiv
  I. R. Asqarov, N. Х. Тo‘хтaboyev, K. G‘. G‘opirov umumiy o‘rta maktablar 10-sinf Kimyo darsligidan foydalanish uchun meтodik qo‘llanma
arxiv/1-2_37-38_2012
  İRİmolekullu biRLƏŞMƏLƏR (polimerləR) movzusunun təDRİSİNDƏ MÜƏLLİMLƏr nəLƏRİ İzah etməLİDİR
arxiv/2_3-34_35-2011
  Həlli ilə V. M. Abbasov amea-nın müxbir üzvü, k e. d., professor G.Ə. Piriyeva
arxiv/1-49-2015
  Kimyanin tədrisində Şagirdlərin müSTƏqil işLƏrinin problemli yanaşma ilə ƏlaqəLƏndirilməsində MÜasir effektiv texnologiyalardan istifadə
arxiv/4-44-2013
  Orta ümumtəhsil məKTƏBLƏrində kimyadan sinifdənxaric işLƏrin mahiyyəTI, TƏŞkili və keçirilməsi V. H. Əsgərov
arxiv/4-48-2014
  Kimyanin təDRİSİNDƏ MÜƏLLİMLƏRİn təŞKİlati fəALİYYƏTİ
arxiv/1-49-2015
  Nobel mükafatina layiq göRÜLMÜŞ GÖRKƏmli kimyaçilar a. N. Hümbətova
arxiv/20162
  G. N. Quliyeva Sumqayıt Dövlət Universitetinin dosenti V. H.Əsgərov Lənkəran Dövlət Universiteti Dərs
arxiv/1-33-2011
  Metallar və onlarin ümumi xassəLƏRİ
arxiv/1(61)2018
  Viii siNİFDƏ Kİmya dərsləRİNİn kənd təSƏRRÜfati iLƏ ƏlaqəLƏNDİRİLMƏSİ
arxiv/1-33-2011
  TəBRİk ediRİk telman Ağdamski – 75 V. M. Abbasov amea-nın müxbir üzvü, k e. d., professor M. M. Abbasov
arxiv/1-2_37-38_2012
  Mürşüd Fərəcov Pedaqoqika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Sevda Axundova
www.old/arxiv/2015/24
  Tədris planlarına dair qeydlər
arxivDOI/2015/04(24)/PDF
  Impact Factor isra (India) = 344 Impact Factor isi
arxiv/3-43-2013
  Kimyanin tədrisində ŞAĞirdlərin zehni fəaliyyəTLƏrinin inkişaf etdirilməsi ş. L. Quliyeva
content/arxiv/30-2017
  Mehman, bu əmrdə düzəlişlər olduğu üçün yenidən göndərirəm
arxiv/2-3(50-51)
  Kimya dərsləRİNİn təŞKİLİ VƏ keçİRİLMƏSİNDƏ MÜASİr yanaşmalar
uploads/arxiv/199596
  İkinci dəstə 1995/96
courses/Meng-Projects/2002fa/Projects
  ArXiv Project
wp-content/uploads/2016/05
  Arxiv işi və kargüzarlıq
arxiv
  Dünya əDƏBİyyati kitabxanasi çapdan çıxmış kitablar (ardıcıllıq)
arxiv/2-3(50-51)
  BəDƏnin dəri öRTÜYÜNÜn kimyasi haqqinda məlumatlarin şagirdləRƏ ÖYRƏdilməsinin əHƏmiyyəTI
files/arxiv
  Jurnal 02. indd
arxiv/2-42-2013
  Kimyanin təDRİsində ŞAGİrdləRİn müSTƏQİLLİYİNİN İNKİŞaf etdiRİLMƏSİ
ziyonet/1/arxiv
  Механика кириш
arxiv/4-36-2011
  BəZİ XÜsusiYYƏTLƏRİ M. A. Sultanova Avropa Azərbaycan məktəbinin riyaziyyat müəllimi V. S. Əliyev
directory arxiv  


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə