ckfinder/userfiles/files
  *dipnot İÇİndekiler
  Germiyanoğulları Beyliği)
external/ckfinder/userfiles/files
  Memarlıq fakültəsi “Dizayn” kafedrası. “Mühit dizaynın əsasları” fənnindən testlər. ”Dizayn “ anlayışı nədir?
  +Imtahan testi
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  Azərbaycan respublikasitəHSİlnaziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri
external/ckfinder/userfiles/files/etuser/files
  Uot 31. 445. Q. M. MƏMMƏdov, Y.Ġ. ġAhverdiyev, H. M. HƏSƏnov, S. Y
external/ckfinder/userfiles/files
  Azərbaycan respublikasi konstitusiyasi və HÜququn əsaslari
ckfinder/userfiles/files
  References 1
external/ckfinder/userfiles/files
  “Tikinti istehsalatının əsasları” fənnindən
  1. Aşağıdakılardan biri dilin funksiyalarına aiddir
  «эеоинформасийа системляри» фянни цзря
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  G. H. Məmmədov 2017/2018-ci tədris ilinin payız semestrinin Magistr
external/ckfinder/userfiles/files
  İstiqamət: et 01
  1. Ölkəmizdə marketinq tətbiqinin zəruriliyi nə ilə əlaqədardır: (Qarışıq)
external/ckfinder/userfiles/files/etuser/files
  Еколоэийа вя ятраф мцщитин мцщафизяси dos. A. B. Dolxanov
external/ckfinder/userfiles/files
  1. Sanitar texniki cihaz və avadanlığın sanitar qovşağında yerləşdirilməsi nədən asılıdır?
  2015-ci il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra: İnşaat materialları
  1. NцqtYnin toxunan tYcili hansэ ifadY ilY tapэlэr
  “ Materiallar müqaviməti “ fənnindən imtahan testləri
  "İqtisadi nəzəriyyə və marketinq" kafedrası "İqtisadiyyat" fənni üzrə test sualları
external/ckfinder/userfiles/files/inshaatuser/files
  Inşaat –Qİyabi riyaziyyat-1
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  A. Zamarin Maye müvazinətinin differensial tənliyində X, Y, z hədlərinin mənası nədir?
  Azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti
external/ckfinder/userfiles/files
  Əməyin mühafizəsi fənnindən testlər Əməyin mühafizəsi nəyi öyrədir?
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Qrup: 883a I böLMƏ Asan suallar
external/ckfinder/userfiles/files
  1. Џsas zYlzYlYnin yaranma sYbYblYri nYdir?
  “Memarlığın əsasları” fənnindən test sualları
  Politologiya fənni üzrə test politologiyanın elm qismində təşəkkül tapması nə vaxtdan başlanmışdır?
  Peşə etika” fənni üzrə test sualları
  İstiqamət: et 01
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  Azərbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti
  “ ” 20 IL Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
external/ckfinder/userfiles/files
  Азярбайъан Мемарлыг вя Иншаат Университети
external/ckfinder/userfiles/files/tifuser/files
  Sahibinə səhmdar cəmiyyətinin idarə edilməsində iştirak etmək və xalis mənfəətdən divident almaq hüququnu verən sənəddir
external/ckfinder/userfiles/files
  Qarisiq “İQTİsadi NƏZƏRİYYƏ VƏ marketiNQ” kafedrası “Mikroiqtisadiyyat” fənnindən yoxlama testləri
external/ckfinder/userfiles/files/tifuser/files
  Empirik determinasiya əmsalı olduqda empirik korelyasiya münasibəti neçəyə bərabərdir?
  35. Politologiya Qiyabi 2017 2204a, 2325a, 2745a, 2924a
  Test suallari
external/ckfinder/userfiles/files
  Metal və ərintilər fizikası Elmi tədqiqat laboratoriyası
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 IL Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Fənn : Materialşünaslıq (mexanika) Müəllim : Aslanov Telman İmran oğlu Qrup : 885a I qrup suallar Asan dərəcəli
external/ckfinder/userfiles/files
  AzMİU-nun "fh və hft" kafedrası üzrə "Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma"
  1. Ekvivalentlər qanununun riyazi ifadəsini göstərin
  2015-ci il Fənn proqramı(sillabusu) Kafedra
  2015-ci il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
  Azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti İNŞaat materiallari kafedrasi iNŞaat materiallar və MƏmulatlari fəNNİNDƏN
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Fakultə: Tikinti-iqtisad Kafedra: Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecment Fənnin adı
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  Azərbaycan respublikasitəHSİlnaziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri
external/ckfinder/userfiles/files/ituser/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri Sərdarov B. S. “ ”sentyabr 2016-cı IL
external/ckfinder/userfiles/files
  2015 tarixində İnşaat-texnologiya
ckfinder/userfiles/files/Archivos/2012/Nov-Dic
  []
external/ckfinder/userfiles/files/test_orxan/files
  ZəRBƏ dalğASl İLƏ ZƏDƏLƏNMƏ
external/ckfinder/userfiles/files
  2015-ci il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
  Həyat fəALİYYƏTİNİn təHLÜKƏSİZLİYİNİn nəZƏRİ Əsaslari fəNNİNDƏn test suallari
  MüLKİ MÜdafiƏ” fənnindən test sualları Mülki müdafiənin xəbərdarlıq siqnalları hansılardır
  Azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti İNŞaat materiallari kafedrasi iNŞaat materiallari və MƏmulatlari fəNNİNDƏN
external/ckfinder/userfiles/files/maguser/files
  İnternet marketinq
external/ckfinder/userfiles/files
  1. Bazar münasibətlərinə keçidin formalaşdığı, cəmiyyətin maddi və mənəvi tələbatının hərtərəfli ödənilməsinin olduqca zəruri olduğu indiki şəraitdə hansı məsələlərin öyrənilməsinin, tədris olunmasının əhəmiyyəti daha da artır?
  Kafedra: “Biznesin təşkili və idarə olunması” Fənn: “Antiböhranlı idarəetmə” Müəllim: Nəbiyev Aydın Xalıq oğlu
external/ckfinder/userfiles/files/maguser/files
  İnternet marketinq
external/ckfinder/userfiles/files/tifuser/files
  İlk maliyyə münasibətləri nə vaxt yaranmışdır? XII-XIV əsrlərdə
external/ckfinder/userfiles/files
  Kafedra: “Biznesin təşkili və idarə olunması” Fənn: “ Biznes fəaliyyətinin təhlili” Müəllim: Soltanov Niyazi Soltan oğlu
  Beynəlxalq itisadi münasibətlər kursu üzrə test sualları
  Sahibinə səhmdar cəmiyyətinin idarə edilməsində iştirak etmək və xalis mənfəətdən divident almaq hüququnu verən sənəddir
  Investisiya menecmenti
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Fakultə: Tikinti-iqtisad Kafedra: Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecment Fənnin adı
external/ckfinder/userfiles/files/maguser/files
  Avtomatikanın müasir texniki vasitələri
external/ckfinder/userfiles/files
  1. Yerin qütb uzunluğu nə qədərdir?
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri İ. N.Şirinzadə “11” sentyabr 2014-cü IL
external/ckfinder/userfiles/files/etuser/files
  Ekologiya və Ətraf müHİTİn mühafiZƏSİ uot 624. 131. 1
  Xülasə. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığını məhdudlaşdıran əsas amil
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Memarlığın əsasları” kafedrası “Dİzaynin əsaslari” Fənindən imtahan sualları
  1. Sənaye binasında bünövrə tirinin üst səthi döşəmə səviyyəsindən neçə sm aşağı götürülür?
external/ckfinder/userfiles/files/etuser/files
  Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 IL Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
external/ckfinder/userfiles/files
  Azerbaycah respublikasi təHSİl naziRLİYİ
external/ckfinder/userfiles/files/tifuser/files
  1. Bazar münasibətlərinə keçidin formalaşdığı, cəmiyyətin maddi və mənəvi tələbatının hərtərəfli ödənilməsinin olduqca zəruri olduğu indiki şəraitdə hansı məsələlərin öyrənilməsinin, tədris olunmasının əhəmiyyəti daha da artır?
external/ckfinder/userfiles/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri İ. N.Şirinzadə “12” sentyabr 2014-cü IL
external/ckfinder/userfiles/files/ituser/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri Sərdarov B. S. “ ” sentyabr 2016-cı IL
external/ckfinder/userfiles/files/etuser/files
  Еколоэийа вя ятраф мцщитин мцщафизяси a. O. RÜSTƏmova, İ. H. HÜSeynov, S. N. DƏRZİyeva, R. T. Qafarov
external/ckfinder/userfiles/files
  Kafedra: “Biznesin təşkili və idarə olunması” Fənn: “Biznesin təhlükəsizliyi” Müəllim: Nəbiyev Aydın Xalıq oğlu
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri ( İ. Şirinzadə)
  Yüksəktemperaturlu ifratkeçiricilər
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri ( Şirinzadə İ. )
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri ( Şirinzadə İ. )
external/ckfinder/userfiles/files/ituser/files
  Elan təLƏBƏLƏRİn nəZƏRİNƏ
external/ckfinder/userfiles/files/maguser/files
  İctimai fənlər” kafedrası Fənn: Etika Suallar
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Torpaqlarin eroziyasi və MÜhafiZƏSİ” fənni üzrə imtahan biletlərinin sualları
  1. NeзY nцv mьstYvi dayaq vardэr?
ckfinder/userfiles/files
  Şİrket profiLİ Şirket Logosu
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Təsdiq edirəm” “fh və hft” kafedrasının müdiri Prof.İ.İ. Mustafayev “ ” 2016 –cı IL
external/ckfinder/userfiles/files
  Sosiologiya fəNNİ ÜZRƏ testlər sosiologiya müstəqil elm kimi nə vaxt meydana gəlmişdir?
external/ckfinder/userfiles/files/tifuser/files
  35- sosiologiya qiyabi 2017 2202a, 2252a, 2323a, 2483a, 2473a, 2453a, 2745a, 2922a
  Kafedra: Fənn: “İnsan resurslarının idarə edilməsi” Müəllim: Qruplar
external/ckfinder/userfiles/files
  VeriLƏNLƏRİn və BİLİKLƏRİn strukturlari və modelləRİ 843 a1, a2 qrupları
ckfinder/userfiles/files
  Murat Görgülü1*, Serap Göncü1, Uğur Serbester2, Zekeriya Kıyma3
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Şəhərsalmanın əsasları” fənnindən testlər
external/ckfinder/userfiles/files
  1. Aşağıdakı ifadələrin hansı doğrudur?
external/ckfinder/userfiles/files/tifuser/files
  2. İqtisadi təhlilin əsas vəzifəsi bundan ibarətdir
ckfinder/userfiles/files/kataloglar/is_guvenligi_ve_trafik_guvenligi
  Ataman iş güvenliği baskı. cdr
ckfinder/userfiles/files
  Murad Al-Katib President and Chief Executive Officer Alliance Grain Traders Inc
  Gary Baars Mark Brock
external/ckfinder/userfiles/files/tifuser/files
  1. Klassik vergitutma nəzəriyyəsini elmə kimlər daxil etmişdir?
  1. Ölkə iqtisadiyyatı hansı sahələrdən ibarətdir?
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  1. Siqnal dedikdə nə başa düşülür?
external/ckfinder/userfiles/files
  «Иситмя» фянниндян тест суаллары
external/ckfinder/userfiles/files/etuser/files
  Еколоэийа вя су тясяррцфаты ъурналы, №5, декабр, 2013 жц ил
external/ckfinder/userfiles/files
  Kafedra: “Biznesin təşkili və idarə olunması” Fənn: “İstehsalın təşkili və idarə edilməsi” Müəllim: Soltanov N. S
external/ckfinder/userfiles/files/tifuser/files
  1. Tikinti quraşdırma işlərinin maya dəyərinin hansı növləri mövcuddur
external/ckfinder/userfiles/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 IL Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
ckfinder/userfiles/files/bitirmeler
  T. C. Erciyes üNİversitesi eczacilik faküLtesi
external/ckfinder/userfiles/files
  «Xidmət fəaliyyətinin psixoloji təminati, ekstremal şəraitdə psixologiya» fənni üzrə Testlər
  2015-ci il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
  2015-ci il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
  Strasburq Universitetinin prezidenti Alen Beretzin rəhbərliyi ilə Fransa ali təhsil müəssisələrinin rəhbərlərindən ibarət nümayəndə heyəti Universitetimizdə olmuşdur
  Qardaş ölkədə keçirilən tədbirlər
external/ckfinder/userfiles/files/ettuser/files
  35. Azərbaycan tarixi Qiyabi 2017 2206, 2326a, 2486a, 2884a, 2806a
external/ckfinder/userfiles/files/tifuser/files
  2. Qədim Yunanıstanda bankirlər necə adlanirdi?
external/ckfinder/userfiles/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “13” yanvar 2015-ci IL
  Menim derslerim
ckfinder/userfiles/files
  ÖzgeçMİŞ ve eserler listesi
external/ckfinder/userfiles/files
  Elmi adların verilməsinə dair attestasiya işinə daxil olan və aak-a göndərilməli sənədlərin s I yahis I
  İNŞaat-texnologiYA
external/ckfinder/userfiles/files/tifuser/files
  1. Sığorta fəaliyyətində təsərrüfat subyektlərinin əmlak maraqlarına zərər vurulması öz əksini nədə tapır?
external/ckfinder/userfiles/files/maguser/files
  “TƏSDİq ediRƏM” Münaqişə komissiyasının sədri prof. G. H. Məmmədova “ ” 2016-cı ilakt №1
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 IL
  Fənnin adı: Memarlıq layihələndirilmənin əsasları
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Təsdiq edirəm” “fh və hft” kafedrasının müdiri Prof. İ.İ. Mustafayev “ ” 2016- cı IL
external/ckfinder/userfiles/files
  1. Maliyyə metodlarına aiddir
  1. Daşınmaz əmlak bazarı neçə tərkib hissəyə ayrılır
external/ckfinder/userfiles/files/tifuser/files
  Valyuta məzənnəzinə birbaşa təsir edir? 1-Ölkənin tədiyyə balansı 2-Dövlət büdcəsinin kəsiri
ckfinder/userfiles/files
  Formasyon, Sürgün, Totalitarizm Anlama Denemeleri 1930-1954
external/ckfinder/userfiles/files
  Azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti Əmr bakı ş
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  Azərbaycan respublikasitəHSİlnaziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri
external/ckfinder/userfiles/files
  Universitetin Elmi Şurası
  Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti
external/ckfinder/userfiles/files/tifuser/files
  1. İkili yazılışın hüquqi nəzəriyyəsinin əsasını qoyan kim olub?
external/ckfinder/userfiles/files/tgtuser/files
  Təsdiq edirəm” AzMİU-nun rektoru prof. G. H. Məmmədova
external/ckfinder/userfiles/files
  Işçiyə “iqtisadi insan” kimi yanaşılması fikrinin müəllifi kimdir?
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  Fakultə: Tikinti-iqtisad Kafedra: Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecment Fənnin adı
  Fakultə: Tikinti-iqtisad Kafedra: Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecment
external/ckfinder/userfiles/files
  1. İkili yazılış üsulu hansı məqsədlər üçün ifadə edilir?
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  İnformasiya sistemləRİNDƏ monitorinq və Dİaqnostika texnologiyalari 843a1,a2 Birinci qrupun sualları
external/ckfinder/userfiles/files
  Иншаат Университети «Ictimai фянляр»
external/ckfinder/userfiles/files/azuacict/files
  Xülasə Bu elektron sənəd ieee-nin məqalə və məruzə mətnlərinə qoyulan tələbləri təsvir edir və özü də həmin tələblərə cavab verir. Hazırlanacaq məqalənin bütün komponentlərinin formatı ilə bağlı ətraflı qaydalar bu sənəddə təsvir
external/ckfinder/userfiles/files/tedrisuser/files
  İdarəetmə sistemlərinin modelləşdirilməsi qr. 894a I qrup Asan Suallar
external/ckfinder/userfiles/files/etuser/files
  Müəlliflərin nəzərinə!
external/ckfinder/userfiles/files
  AzmiU-nun əməkdaşları Koreyada təqaüd proqramında iştirak etmişlər
  Müəlliflərin nəzərinə!
external/ckfinder/userfiles/files/memarliquser/files
  Azərbaycan respublikasitəHSİlnaziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri
  15 sentyabr 2014 IL Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra “memarliq konstruksiyalari və abidəLƏrin bərpasi”
  Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri prof. T.Ə. Abdullayev “ 17 ” sentyabr
directory external ckfinder  


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə