files/292871
  MühaziRƏ 5 İstehsalat zədələnmələri və peşə xəstəlikləri plan
  Mühazirə 8 SƏs- küy və TİTRƏYİŞLƏRDƏn mühafiZƏ MƏSƏLƏLƏRİ Plan
  16. Memarliq dizayni materiallarinin xassəLƏRİ plan
  MühaziRƏ 12 Standartlaşdırma və ekologiya Plan
  Mühazirə 6 İstehsalat sanitariyası. İşçi sahədə mikroiqlim şəraiti Plan
  Kompleks və qabaqlayan standartlaşdırma. Plan Kompleks standartlaşdırma. Qabaqlayan standrtlaşdırma
  MühaziRƏ 15 Standartlaşdırma üzrə beynəlxalq və regional təşkilatlar
  4. DƏMir –karbon ərintilərinin hal diaqrami t e. n., dosent, E. M. Cavadovpla n
  2. metallarin alinma üsullari t e. n., dosent, E. M. Cavadovpla n
  10. MeşƏ materiallari plan
  MühaziRƏ 11 ŞÜalanmalardan mühafiZƏ MƏSƏLƏLƏRİ p L a n
  Ütf və texnologiya kafedrasi fəNN: ƏMƏk mühafiZƏSİ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİYİ
  MühaziRƏ 9 Obyektlərin identifikatlaşdırılması və təsnifatlaşdırılması
  Metallar haqqinda ümumi MƏlumat t e. n., dosent, E. M. Cavadovpla n
  Mühazirə 9 Məktəb və tədris emalatxanalarında əmək təhlükəsizliyi Plan
  MühaziRƏ 7 Bİnalarin qizdirilma, ventilyasiYA, İŞiqlanma sistemləRİ VƏ onlara veriLƏn giGİyenik təLƏBLƏr plan
  MühaziRƏ 3 Əmək mühafizəsinin hüquqi və təşkilati məsələləri. Plan
  10. Qeyri – metallik materiallarin xüsusiYYƏTLƏRİ plan
  MühaziRƏ 15 yanğinsöNDÜRMƏ vasiTƏLƏRİ, onlarla iŞLƏMƏ qaydalari plan
  MühaziRƏ 12 elektrik təHLÜKƏSİZLİYİ MƏSƏLƏLƏRİ Plan
  Standartların kateqoriya və növləri Plan Standartların kateqoriyaları. Standartlara olan tələblər
  6. karbonlu poladlar, Çuqunlar, legiRLƏNMİŞ poladlar t e. n., dosent, E. M. Cavadov plan
  9. ƏLvan metal əRİNTİLƏRİ p L a n
  14. DÖŞƏMƏLƏr plan
  7. YÜKSƏk bərkliYƏ malik materiallarpla n
  15. İNŞaat materiallari plan
  5. poladin termiKİ VƏ KİMYƏVİ termiKİ emali t e. n., dosent, E. M. Cavadovpla n
  Mühazirə 13 Standartlaşdırma üzrə işlərin səmərəliliyi
  MühaziRƏ Standartlaşdırma və marketinq tədqiqatları Plan
  12. İZolyasiya materiallari-1 plan
  11. ŞÜŞƏ. Dekorativ materiallar plan
  Plan Standartlaşdırma haqqında anlayış. Standartlaşdırmada tətbiq olunan əsas terminlər
  Mühazirə 2 Əmək mühafizəsinin nəzəri əsasları. İnsanın psixoloji vəziyyəti, əməyin təhlükəsizliyinə təsir edən amillər Plan
  13. BƏZƏK (estetiK) materiallar plan
  3. ƏRİNTİLƏr nəZƏRİYYƏSİ. ƏRİNTİLƏRİn hal diaqrami haqqinda anlayiş. T. e n., dosent, E. M. Cavadovpla n
  Qaydalari. Plan Mexaniki zədələnmələrdə ilk yardım. Sümük sınması zamanı ilk yardım. Donma zamanı ilk yardım
  Plan Standartlaşdırma haqqında anlayış. Standartlaşdırmada tətbiq olunan əsas terminlər
  MühaziRƏ 5 Standartlaşdırma fəaliyyətinin əsasını təşkil edən texniki
  MühaziRƏ 3 Əmək mühafizəsinin hüquqi və təşkilati məsələləri. Plan
  Mühazirə 13 Standartlaşdırma üzrə işlərin səmərəliliyi
  MühaziRƏ 14 Keyfiyyət haqqında anlayış və onun qiymətləndirilməsi üsulları
  MühaziRƏ 9 Obyektlərin identifikatlaşdırılması və təsnifatlaşdırılması
  Metallar haqqinda ümumi MƏlumat t e. n., dosent, E. M. Cavadovpla n
  MühaziRƏ 5 İstehsalat zədələnmələri və peşə xəstəlikləri plan
  MühaziRƏ 4 Əmək mühafizəsi üzrə işlərin təşkili Plan
directory files 292871  


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə