files/uploader
  Azərba yca n mġLLĠ elm lər akadem ġyasi a. Bakixanov adina tarġX Ġnstġtutu
  TarġXĠ 1941-2002-ci illər yeddġ CĠlddə
  Ci tədris ilin birinci yarısı üçün Naxçıvan Dövlət Universitetinin
az/actions/view/67/files/uploader
  Mövlana proqramı çərçivəsində Türkiyənin Sakarya Universitetində
files/uploader
  Elmi ƏSƏRLƏR, 2016, №6 (76) nakhchivan state university. Scientific works, 2016, №6 (76)
files/uploader/elmieserler
  TəBİƏt elmləRİ VƏ Tİbb seriyasi series of natural sciences and mediCİNE
files/uploader
  Elmi ƏSƏRLƏR, 2016, №4(78) nakhchivan state university. Scientific works, 2016, №4 (78)
uploader/upload/files
  Wallenrodtsche bibliothek
files/uploader
  Elmi ƏSƏRLƏr fiZİka-riyaziyyat və texniKA
  Azərbaycan t a r ġ X ġ
public_html/files/uploader/yay mektebi pdf/pedoqoji
  Ədəbi dil adlanır
public_html/files/uploader/yay mektebi pdf/huquq
  Niqtin formaları hansılardır?
files/uploader
  Nailə Vəlixanlı
  Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi a. Bakixanov adina tariX İnstitutu
  Elmi ƏSƏRLƏR, 2016, №3 (77) nakhchivan state university. Scientific works, 2016, №3 (77)
public_html/files/uploader/imthn/Fizika/II/fizika
  Üfiqi koordinat sisteminin üstünlüyü nədir?
public_html/files/uploader/imthn/Beynelxalq/II/beynelxalq muasibetler
  Dovşan kiçik, qulağı böyük deyimində obrazlılığın hansı səviyyədə
public_html/files/uploader/imthn/Fizika/II/fizika
  Bizim yaşadığımız planet hansı qalaktikaya daxildir ?
public_html/files/uploader/imthn/Fizika/IV/Riyaziyyat
  İnternetə qoşulan hər bir kompyuterin ünvanı necə adlanır?
files/uploader
  «Sərhədlərdə yüklərin nəzarətdən keçirilməsi şərtlərinin razılaşdırılması haqqında» Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu
public_html/files/uploader/elmieserler
  Elmi ƏSƏRLƏR, 2017, №3 (84) nakhchivan state university. Scientific works, 2017, №3 (84)
public_html/files/uploader/imthn/Beynelxalq/II/tercume ereb
  Neft ehtiyatına görə dünya 10-cusu olan Afrikanın ərəb ölkəsi hansıdır?
public_html/files/uploader/elmieserler
  Elmi ƏSƏRLƏR, 2016, №5(79) nakhchivan state university. Scientific works, 2016, №5 (79)
public_html/files/uploader/imthn/Tarix/I/tarix
  Etnoqrafın xalqı sistematik öyrənilməsi məsələsinə başladığı zaman
public_html/files/uploader/imthn/Fizika/II/fizika
  Təbiətdə baş verən qarşılıqlı təsirlərin növləri hansılardır?
public_html/files/uploader/imthn/Muhendislik/II/Energetika
  Hansı xüsusiyyәtlәrinә görә elektrik enerjisindәn daha geniş istifadә edilir?
public_html/files/uploader/imthn/Tibb/IV/Tibbi profilaktika
  Hava anlayışının düzgün variantı?
public_html/files/uploader/imthn/Muhendislik/III/Energetika
  Sərbəst hərəkəti yaradan səbəb nədir
public_html/files/uploader/imthn/Muhendislik/IV/Demiryol
  Dəmir yolları hansı quruluşlardan ibarətdir?
public_html/files/uploader/elmieserler
  Elmi ƏSƏRLƏR, 2017, №7 (88)
public_html/files/uploader/Imtahan/Muhendislik/II/YNVM
  Avtomobilləşmənin mənfi cəhətləri hansı bənddə düzgün göstərilmişdir? a insan
public_html/files/uploader/Imtahan/Iqtisadiyyat/I/Iqtisadiyyat
  Fiziki-coğrafi rayonlaşdırma necə aparılır? a ərazilərin fiziki-coğrafi xüsusiyətləri nəzərə
public_html/files/uploader/Imtahan/Tibb/II/Mualice
  Geohelmintləri müəyyən edin: 1-angilostoma,2 öküz soliteri,3-askarid,4-donuz soliteri?
public_html/files/uploader/Imtahan/Muhendislik/II/Ekologiya
  Naxçıvan Dövlət Universiteti Memarlıq və Mühəndislik fakültəsi
public_html/files/uploader/elmieserler
  Naxçıvan Dövlət Universiteti. III naxçıvan Beynəlxalq arıçılıq konfransı
az/content/411/files/uploader
  Elmi ƏSƏRLƏR, 2016, №7 (80) nakhchivan state university. Scientific works, 2016, №7 (80)
public_html/files/uploader/Imtahan/Tibb/I/Tibbi profilaktika
  Söylənilənlərdən hansını tibb zəlisinə aid etmək olmaz?
public_html/files/uploader/Imtahan/Iqtisadiyyat/II/Dunya iqtisadiyyati
  Latın sözü "variation"-dan əmələ gəlmiş variasiya sözünün mənası
public_html/files/uploader/Imtahan/Muhendislik/II/Meliorasiya
  Fənn: Torpaqşünaslıq İxtisas: Meliorasiya su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi, II kurs
public_html/files/uploader/Imtahan/Tibb/III/Tibbi profilaktika
  Anemiya nəyə deyilir?
public_html/files/uploader/Imtahan/Tibb/III/Mualice
  1. Anemiya nəyə deyilir?
public_html/files/uploader/Imtahan/Huquq/II/Sosial is
  Ekologiyanın bir elm kimi yaranması və təşəkkül tapması onun inkişaf tarixinin hansı mərhələsinə aid edilir ?
public_html/files/uploader/Imtahan/Tibb/III/Stomotologiya
  Qızılca infeksiyasında infeksiya mənbəyio hansıdır? A
public_html/files/uploader/Imtahan/Tibb/IV/Tibbi profilaktika
  Epidemiologiya xəstəlikləri hansi səviyyədə öyrənir?A orqanizm
public_html/files/uploader/Imtahan/Tibb/I/Stomotologiya
  Vegetativ sinir sisteminin effektor liflərinin funksiyasi a saya əzələləri innervasiya edir
public_html/files/uploader/Imtahan/Tibb/III/Mualice
  Rentgen şüalanmanın hansı xüsusiyyəti onun bioloji təsirini müəyyən edir?
public_html/files/uploader/Imtahan/Muhendislik/IV/Meliorasiya
  Ekologiya sözünü ilk dəfə elmə kim yaymışdır? A j. B. Lamark b aristotel c ernest Hekkel d
  Ekologiyanın predmetini nə təşkil edir? A bitkilər arasındakı əlaqələr b fitosenoz və zoosenoz
public_html/files/uploader/Imtahan/Tebiet/IV/cografiya
  1 "Ekologiya" anlayışı kim tərəfindən elmə daxil edilmişdir? A e. Hekkel b ç. Darvin c a. Leopord d k. Linney e k. Rulye 2
public_html/files/uploader/Imtahan/Tebiet/IV/biologiya
  Təbii sahələrin yerində otlaqlar, bicənəklər və torpaq yollar
public_html/files/uploader/Imtahan/Huquq/II/Sosial is
  Proqnozlaşdırma nə deməkdir? A sonradan görmə, anlayış
public_html/files/uploader/Imtahan/Muhendislik/I/DNVM
  Səlcuq türklərinin axınları dövründə Azərbaycanda başlıca torpaq mülkiyyəti
public_html/files/uploader/Imtahan/Huquq/II/Sosial is
  Ekologiyanın bir elm kimi yaranması və təşəkkül tapması onun inkişaf tarixinin hansı mərhələsinə aid edilir ?
public_html/files/uploader/Imtahan/Muhendislik/I/YNVM
  Ill nəsil kompyuterlərin əsasını hansı marka təskil edir: a ibm 360 və 370
public_html/files/uploader/Imtahan/Muhendislik/II/Meliorasiya
  Ill nəsil kompyuterlərin əsasını hansı marka təskil edir: a ibm 360 və 370
public_html/files/uploader/Imtahan/Pedoqoji/III/BT
  2 Müasir futbolun vətəni hansı ölkədir? A braziliya b italiya c ingiltərə d ispaniya e fransa 3
files/uploader
  Politologiyanın tədris fənni kimi formala şması kimin adıyla bağlıdır
public_html/files/uploader/Imtahan/Beynelxalq/II/beynelxaq
  Beynəlxalq əlaqələr elminə hansı kateqoriyalar daxildir?
public_html/files/uploader/Imtahan/Beynelxalq/III/beynelxaq
  Siyasi münasibətləri iki mənada başa düşmək olar a Dövlətin maraq və fəaliyyət sferası kimi və hakimiyyət
public_html/files/uploader/Imtahan/Tebiet/II/torpaqsunasliq
  Radioaktivlik neçənci ildə kim tərəfindən müəyyən edilmişdir? A 1996-cı IL Anri
public_html/files/uploader/Imtahan/Incesenet/II/Aktyor
  Hansı xəlifənin dövründə Ərəbistanda islam dini sabitləşdi və geniş yayıldı? a Xəlifə Ömər b. Xəlifə
public_html/files/uploader/Imtahan/Tebiet/III/biologiya
  Aşağıdakılardan hansı fiziki kimyanın əsas bölmələrinə aid deyil? A maddənin quruluşu b səth hadisələri c
public_html/files/uploader/Imtahan/Tebiet/III/torpaqsunasliq
  Elmi əsaslı gübrələmə sistemini neçə anlamda başa düşmək olar? A b c d 6 e 8
  Torpaq kolloidlərinin kimyəvi tərkibcə neçə qrupu vardır? A b c d 3 e 6
public_html/files/uploader/Imtahan/Tebiet/II/cografiya
  Qrafikaya, rənglərə və xəritənin məzmunun rəng və qrafiki surətdə təsvir edilməsi kartoqrafiyanın hansı
public_html/files/uploader/Imtahan/Tibb/IV/Mualice
  Hissiyyat sferasının pozuntularına nə aiddir ?
public_html/files/uploader/Imtahan/Tibb/I/Mualice
  Düzgün ifadəni seçin: a insan
  Düzgün ifadəni seçin: a insan
public_html/files/uploader/Imtahan/Tibb/IV/Mualice
  Dərinin mikro sturukturuna aid olmayan təbəqəni göstərin
public_html/files/uploader/Imtahan/Tibb/II/Mualice
  1 Virus infeksiyasının sitolitik formaları səciyyəvidir: A. Latent infeksiya üçün B. Abortiv tip üçün C.İnteqrativ tip üçün D. Lizogeniya tip üçün E. Produktiv tip üçün 2
public_html/files/uploader/Imtahan/Tibb/III/Eczaciliq
  Dərman acıqovuğu kökündə hansı qrup acı maddələr var ? A seskviterpen
public_html/files/uploader/Imtahan/Tebiet/III/Baytarliq
  Spora formalı törədiclərlə yoluxmuş heyvan formalarının ərazisi
public_html/files/uploader/Imtahan/Tebiet/I/kimya
  Ekologiya sözünün mənası nədir? A kimya b təbiət c çay d yaşayış yeri e hava
files/uploader
  «İxrac nəzarətinə düşən malların nomenklaturuna uyğun kodlar üzrə, habelə işlərin, xidmətlərin, əqli fəaliyyətin nəticələrinin Siyahısı»nın təsdiq edilməsi haqqında
public_html/files/uploader/Imtahan/Pedoqoji/I/Texnologiya
  1 Aşağıdakılardan hansı Hərbi mənşəli fövqəladə hallara aiddir? A geoloji xarakterli fövqəladə hallar b texnogen xarakterli fövqəladə hallar c dəniz hidroloji
public_html/files/uploader/Imtahan/Tibb/II/Eczaciliq
  Mülkü müdafiənin fəaliyyəti şərti olaraq neçə dövrə
public_html/files/uploader/Imtahan/Tebiet/III/kimya
  İlkin maddələrin eyni zamanda iki və daha çox istiqamətdə kimyəvi çevrilməsi ilə gedən reaksiyalar hansı reaksiyalar
public_html/files/uploader/Imtahan/Muhendislik/IV/Memarliq
  Şəhər və sənaye müəssisələri ekosistemləri hansı ekosistemə aiddir?
public_html/files/uploader/Imtahan/Tibb/I/Stomotologiya
  Sinir lifləri nəyi tənzim edir?
files/uploader/qazet
  Infrastrukturunun yaradılması la yi həsi isə Azərbaycan ali məktəb
public_html/files/uploader/Imtahan/Tebiet/III/kimya
  Pedaqoji texnologiyaların tarixi, inkişaf yolları və onların təlim prosesində sistemli istifadəsi haqqında ətraflı
public_html/files/uploader/Imtahan/Pedoqoji/III/BT
  C dərs növü d idman hazırlığı e taktiki hazırlıq
public_html/files/uploader/Imtahan/Tibb/II/Mualice
  Bazu oynağının kapsulasını bərkidir: a bazuəzələsi b tinüstü əzələ c tinaltı əzələ
public_html/files/uploader/Imtahan/Tebiet/I/biologiya
  Sütunlar üzərində sinir hüceyrələrinin bir yerə yığılması nəticəsində 1 cüt sinir düyünü
public_html/files/uploader/Imtahan/Tebiet/IV/biologiya
  Sinir sistemi öz filogenez inkişafında 4 mərhələni hansı ardıcıllıqla keçib?
public_html/files/uploader/Imtahan/Tebiet/III/Baytarliq
  Dekompozisiya, infiltrasiya, transformasiya və dəyişmiş sintez hansı patoloji prosesin mexanizmində ayırd
  Həzm orqanlarının mexaniki və hərəki fəaliyyəti nədən ibarətdir? A yemləri qəbul edib parçalamaqdan və həzm
public_html/files/uploader/elmieserler
  Elmi ƏSƏRLƏR, 2017, №6 (87) nakhchivan state university. Scientific works, 2017, №6 (87)
public_html/files/uploader/Imtahan/Tibb/IV/Mualice
  Budun odlu silah sınığının müalicəsinin hospital mərhələsinə
public_html/files/uploader/Imtahan/Tibb/I/Eczaciliq
  Böyük Qarabəddin kitabının müəllifi kimdir ? A m. A. Pişəvari
files/uploader
  HeydəR ƏLİyev ümumrespublika Olimpiadasında ndu- nun komandası finala
public_html/files/uploader/Imtahan/Huquq/II/Turizm
  Müalicəvi palçığı ilə məşhur göllər: a böyük Şor və Masazır gölləri
public_html/files/uploader/Imtahan/Tibb/IV/Tibbi profilaktika
  Hansı səbəbdən uşaqlarda bədən səthi soyuq hava şəraitində tez soyuyur,isti havada isə tez qızır? A maddələr
public_html/files/uploader/Imtahan/Muhendislik/IV/Ekologiya
  M. K. Xoxryokov b m. P. Jnkovski c I. Q. Q. Beylin d
public_html/files/uploader/Imtahan/Tibb/IV/Mualice
  Rezus uyğunsuzluq nə zaman baş verir? A atanın qanı mənfi,ananın qanı müsbət olduqda
public_html/files/uploader/Imtahan/Tibb/III/Mualice
  Əhalinin sağlamlıq vəziyyəti göstəricilərinə aid deyildir? A demoqrafiya göstəriciləri
public_html/files/uploader/Imtahan/Tibb/II/Eczaciliq
  Hansı halda kondensləşmiş altıüzvlü heterotsiklik birləşmələr
public_html/files/uploader/Imtahan/Tebiet/IV/kimya
  Aşağıdakılardan hansılar (H) biotinin təbii mənbəyinə aid deyil? I. noxud II soya III gül kələm IV yumurta
public_html/files/uploader/Imtahan/Tebiet/II/Baytarliq
  Neçənci ildə və kim tərəfindən insanda qan qrupları kəşf edilmişdir?A 1899- morgenrot
public_html/files/uploader/Imtahan/Tibb/IV/Tibbi profilaktika
  Aşağıdakılardan hansı sepsisin klinik gedişinin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq təsadüf edən forma
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/IV/Tarix
  Azərbaycanlıların Soyqırımı haqqında
public_html/files/uploader/Imtahan/Muhendislik/I/YNVM
  Çevrə boyunca bərabər sürətli hərəkətin tam təcili. A at=ω²r b at=R√ω²+β² c at=βr d at=ω²+
public_html/files/uploader/Imtahan/Pedoqoji/III/FT
  Taktika dedikdə nə başa düşürsüz? A döyüşün hazırlanması və aparılmasının
public_html/files/uploader/Imtahan/Pedoqoji/III/BT
  Daimi son vermə nədir? A şahmat teminidir b son özünə sığıncaq tapa bilmir c qat d turnikdir e topun udulmasıdır 2
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/I/Az dili
  Test-Pedaqoji fakültənin II kurs Bədən Tərbiyə və İdman ixtisası yüngül atletika fənni üçün nəzərdə tutulmuşdur
public_html/files/uploader/Imtahan/Tebiet/IV/cografiya
  Afrika regionunda neçə dövlət yerləşir? A 49 b 53 c 60 d 70 e 54
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/IV/Az dili
  İ.Şıxlının 1984-cü ildə çap olunmuş kitabı necə adlanır? A ayrılan
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/II/Tarix
  Xvi əsrin əvvəllərində Fransanın: a şimal torpaqları ingilislər
public_html/files/uploader/Imtahan/Incesenet/III/Bestekarliq
  "Fantastik" simfoniyasının müəllifi kimdir? a H. Berlioz b C. Verdi c A. Dvorjak d F. List
public_html/files/uploader/Imtahan/Incesenet/I/Fortepiano
  Musiqi mədəniyyəti qədim dövrdə hansı ölkədə inkişaf etmişdir? a Misir,İran,Ərəbistan b Çin,İran,Azərbaycan
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/II/Az dili
  Avropada romantizm ədəbi cərəyani nə vaxt yaranmişdır?
public_html/files/uploader/yay mektebi pdf/pedoqoji
  A. M. Qorki mütəhərrik oyun haqqında hansı fikri söyləmişdir?
public_html/files/uploader/Imtahan/Dovlet imtahani/huquq
  1 Bu tarixi şəxsiyyətlərdən hansılarının səfərləri turizm deyildir a Marko Polo b Mixluko Maklay c Afanasi Nikitin d Tur Xeyerdal e Bonopart Napoleon 2
public_html/files/uploader/Imtahan/Pedoqoji/II/BT
  Avropa oyunları nə vaxt keçirilir? A 2015 12- 28 iyun b 2016 15-28 yanvar c 2015 may 2013 d 12-19 mart
public_html/files/uploader/Imtahan/Incesenet/IV/mm
  Azərbaycan musiqisində xor a capellasının inkişafında hansı bəstəkar böyük rol oynamışdır?A Ü. Hacıbəyov
files/uploader/elmieserler
  The series of the humanitarian
files/uploader
  TarġXĠ ən qədimdən bizim eranın III əsri yeddġ CĠlddə
public_html/files/uploader/Imtahan/Incesenet/IV/Drijor
  1 İ. F. Stravinski neçənci ildə anadan olmuşdur? a 1882 b 1888 c 1885 d 1880 e 1887
public_html/files/uploader/Imtahan/Incesenet/II/Renkarliq
  1399-cu ildə Əbdül Əziz Şərəfəddin oğlunun bürüncdən hazırladığı bu məmulat Ermitaj muzeyində saxlanılır. Bu
public_html/files/uploader/qazet
  HeydəR ƏLİyev ndu-nun 50 İllİk yUbİleyİ Naxçıvan dövlət texNİkİ kollecİNDə qeyD olunub professor yavUz axundlunun
public_html/files/uploader/Imtahan/Huquq/III/Huquq
  Hansı fənn əsrlər boyu multikulturalizmin meydana gəlməsinin
files/uploader/qazet
  HeydəR ƏLİyev ndu-nun rektoru, amea-nın müxbir
public_html/files/uploader/Imtahan/Tebiet/IV/biologiya
  Biosistemlərin əsas xüsusiyyəti nədir? A nəsil qayğısına qalmaq b nəsil artırmaq
  Biosistemlərin əsas X üsusiyyəti nədir? A nəsil qayğısına qalmaq
az/content/406/files/uploader
  HeydəR ƏLİyev koreya ilə əlaqələrdə yeni mərhələ Naxçıvan Dövlət Universiteti
public_html/files/uploader/Imtahan/Pedoqoji/IV/FTCH
  Hansı Azərbaycan şəhidi ölümündən sonra "İgidliyə görə" medalı
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/II/Tarix
  Şahbuz rayonu ərazisində tarixi abidə
public_html/files/uploader/Imtahan/Pedoqoji/IV/Texnologiya
  Elm və texnikanın qarşısında duran neçə əsas sahəni inkişaf etdirmək lazımdır? A b c d 1 e 5
public_html/files/uploader/Imtahan/Beynelxalq/II/Alman
  Dərs sisteminin yaradıcısı hesab olunur. A platon b V. A. Suxomlinski c aristotel d y. A. Komenski
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/III/Kitabxana
  Naxçıvan neçənci əsrlərdə çox sayda görkəmli şəxsiyyətlərin vətəni kimi tanınmışdır? A X-XI b XI-XII c IX-X d V-VI
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/II/Tarix
  Ömər Xəyyam adı ilə məhşur olan mütəfəkkir: a əbu Reyhan Biruni Əl-Xarəzmi b məhəmməd İbn Musa Əl-Xarəzmi c
public_html/files/uploader/Imtahan/Beynelxalq/III/beynelxaq
  Gümrü döyüşü hansı dövlətlər arasında baş vermişdir? a Rusiya İran
public_html/files/uploader/Imtahan/Tebiet/IV/cografiya
  "Əcib-Əl-Malik", "Əl-Kaxar" əsərləri hansı yazıçıya
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/IV/Az dili
  Poetika anlayışı ədəbiyyatşünaslığın hansı şöbəsinə aid edilir? A ədəbiyyat tarixçiliyi b ədəbi tənqid
files/uploader
  Azərbaycan diLİ VƏ tariXİ
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/I/Kitabxana
  "Biblioqrafiya" sözünün hərfi mənası nədir: a "biblion" kitab
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/I/Jurnalistika
  Bu sənin bəndəndürür, Anu rədd etmə, yüzü ağım bənim
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/II/Muzey
  Bu sənin bəndəndürür, Anu rədd etmə, yüzü ağım bənim
public_html/files/uploader/Imtahan/Beynelxalq/I/beynelxaq
  Politologiyanın tədris fənni kimi formalaşması kimin adıyla
public_html/files/uploader/Imtahan/Fizika/IV/Fizika
  Hansı fənn əsrlər boyu multikulturalizmin meydana gəlməsinin
public_html/files/uploader/Imtahan/Incesenet/II/Tesviri
  İlk kompüter sayılır
public_html/files/uploader/Imtahan/Incesenet/III/musiqi m
  Asağıdakı bəndlərdən hansında kompyuterin tərkib hissələri düzgun verilmisdir? A monitor, Skaner, cd-rom b printer
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/III/Tarix
  Etdi: a I ümumrusiya Müsəlmanları qurultayı b kazan
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/II/Muzey
  Mənbəşünaslığın tədqiqat obyekti nədir? a yazılı qaynaqlar b tarixi
public_html/files/uploader/Imtahan/Incesenet/II/Tesviri
  E Şəkidə 2 "Siyasətnamə" əsərinin müəllifi kimdir?
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/IV/Az dili
  Poetik baxımdan Davud Peyğəmbər hansi şairin estetik baxışlarında vesf edilir? A
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/II/Az dili
  Yazır. Bu dildə yazdığı şeirlər Sə"dinin farsca yazdığı şeirlər qədər şirindir"-fikrini kim söyləyib? A mirzə Əbdül Kərim
public_html/files/uploader/Imtahan/Incesenet/II/Renkarliq
  Mir Seyid Əliyə "Nadir-ül-mülk" adı hansı ölkədə və nə üçün verilmişdir ? a "Xəmsə" əsərinə çəkdiyi
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/II/Tarix
  Şahbuz rayonu ərazisində tarixi abidə
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/I/Az dili
  Divan nədir? А şairin həyat və yaradıcılığını əks etdirən əsərdir
public_html/files/uploader/Imtahan/Pedoqoji/III/BT
  Aşağıdakı mühakimələrdən hansı doğrudur? A klaviatura giriş qurğusudur b printer kodlaşdırma qurğusudur c
public_html/files/uploader/Imtahan/dktr
  Fəlsəfənin əsas funksiyaları hansılardır? A müşahidə, determinizm, inteqrativ, ümumbəşərilik
public_html/files/uploader/Imtahan/Tarix/III/Az dili
  2008-ci ildə Bakıda böyük özbək şairi və mütəfəkkiri 2008-ci ildə
public_html/files/uploader/elmieserler
  Elmi ƏSƏRLƏR, 2018, №1 (90) nakhchivan state university. Scientific works, 2018, №1 (90)
directory files uploader  


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə