Direktor Xidmət telYüklə 52,61 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix30.12.2017
ölçüsü52,61 Kb.
#18336


Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutu 

  

Ünvan 

AZ7000, Naxçıvan 

şəhəri, Heydər Əliyev 

prospekti, 76  

                                                            

 

Direktor 

Xidmət tel: 

 

Mobil tel: 

 

Elektron poçtu: 

Səfərli Fəxrəddin Yəhya oğlu 

(+994 36) 545-06-71 

(+994 50) 353-68-75 

hacifexreddin@yahoo.com.tr 

 

Direktor müavinləri

  

Xidmət tel:  

Mobil tel: 

 

Elektron poçtu: 

Qədirzadə Hacı Qadır İbrahim oğlu 

 (+994 36) 544-65-83 

 (+994 50) 586-64-07 

hqadirzade@yahoo.com.tr

 

Elmi katib 

Orucov Asəf Yunis oğlu 

(+994 36) 545-34-77 

(+994 50) 716-21- 24 

aseforucov@yahoo.com.tr

 

Yaranma tarixi  

Azərbaycan  Milli  Elmlər  Akademiyasının  Naxçıvan  Bölməsinin 

Tarix,  Etnoqrafiya  və  Arxeologiya  İnstitutu 

ümummilli  lider 

Heydər  Əliyevin  07  avqust  2002-ci  il  tarixli  “

Azərbaycan  Milli 

Elmlər  Akademiyası

 

Naxçvan  Bölməsinin  təsis  edilməsi  haqqında” 

sərəncamına müvafiq оlaraq yaradılıb.

 Əsas fəaliyyət istiqaməti 

Naxçıvanın tarixi, maddi və mənəvi mədəniyyətinin öyrənilməsi

 

Əsas elmi nəticələr 

Naxçıvan tarixi. 

Üç cilddə. 

I cild. Naxçıvan, «Əcəmi», NPB, 2013, 

452 s. 

(həmmüəllif). Naxçıvan tarixi. 

Üç cilddə. 

II cild. Naxçıvan, 

«Əcəmi»,  NPB,  2014,  545  s.

  (həmmüəllif).

 

Naxçıvan  tarixi.  Üç cilddə.  III  cild.  Naxçıvan,

  «Əcəmi»,  NPB, 

  2015,  560  s. 

(həmmüəllif).  Naxçıvan  ensiklopediyası.  İki  cilddə  I  cild. 

Naxçıvan: 2005, 362 s. (həmmüəllif). Naxçıvan ensiklopediyası. İki 

cilddə  II  cild.  Naxçıvan:  2005,  381  s.  (həmmüəllif). 

Naxçıvan 

abidələri  ensiklopediyası  (Azərbaycan  və  ingilis  dillərində).  Bakı, 

2008,  521  s.

  (həmmüəllif). 

Naxçıvan  Tarixi  Atlası.  Bakı,  Bakı 

Kartoqrafiya fabriki, 2010, 57 s.

 (həmmüəllif).

 

H.Y.Səfərli.  Nахçıvаndа  sоsiаl-siyаsi  və  idеоlоji  mərkəzlər.  Bаkı: 

Еlm, 2003, 392 s.; Оrtа əsrlərdə Nахçıvаnın sоsiаl-siyаsi həyаtındа 

dini  mərkəzlərin  rоlu.  Bаkı:  Еlm,  2003;  Vənənd.  Bаkı  Univеrsitеti 

nəşriyyаtı,  2003,156  s.;  Оrdubаd  şəhərinin  müsəlmаn  еpiqrаfikаsı 

аbidələri. Bаkı: MBM, 2009, 192 s.; Аzərbаycаn tаriхi dərslərində 

еpiqrаfik  mаtеriаllаrdаn  istifаdə.  Bаkı:  MBM,  2009,  52  s.;  Kəhriz 

sistеmləri.  Bаkı:  İndiqо,  2010,  159  s.;  Еpiqrаfikа.  Bаkı:  MBM, 

2010,  144  s.;  Naxçıvanda  sufiliklə  bağlı  mərkəzlər.  Bakı:  Elm  və 

təhsil,  2013,  328  s.;  Heydər  Əliyev  irsi  -  əbədiyaşar  təlim. 

Naxçıvan:  Əcəmi  NPB,  2014,  200  s.;  Tarixi  mənbələrdə  Nuh 

peyğəmbər.  Naxçıvan:  Əcəmi  NPB,  2015,  158  s.;  Naxçıvanın 

epiqrafik  abidələrində  görkəmli  şəxsiyyətlər.  Naxçıvan:  Əcəmi 

NPB, 2016, 144 s.; “Əshabi-Kəhf Ziyarətgahı” Dini-Mədəni Abidə 

Kompleksi.  Naxçıvan:  Əcəmi  NPB,  2016,  72  s.; 

Naxçıvanın  türk-

islam  mədəniyyəti  abidələri.  Naxçıvan:  Əcəmi  NPB,  2017,  216  s.

Эпиграфичиские  памятники  Нахчывана.  Нахчыван:  ИПО «Аджеми», 2017, 200 с.  

 

S.Hacıyeva.  Naxçıvan  bölgəsinin  xatirə  abidələri  üzərindəki 

təsvirlər  tarix-mədəniyyət  abidəsi  kimi.  Bakı:  Elm  və  təhsil,  2013, 

232  s.  Naxçıvanda  sənətkarlıq  (XII-XIX  əsrlər).  Naxçıvan: 

“Əcəmi” Nəşriyyat Poliqrafiya Birliyi, 2017, 184 s. 

 

İ.Əliyev. Naxçıvan bölgəsi Səfəvilər dövründə. Bakı: Elm və təhsil, 

2014, 224 s. 

 

İ.Hacıyev.  Heydər  Əliyev  və  milli-tarixi  yaddaşın  bərpası.  Bakı, 

«Elm», 2003, 164 s. «Naxçıvan Muxtar Respublikası - 80». Tarixi-

statistik  məcmuə.  Bakı,  «Səda»,  2004,    212  s.  Azərbaycan  Milli 

Elmlər  Akademiyasının  Naxçıvan  Bölməsi.  Bakı,  «Nurlan»,  2005, 

156 s. Mustafa Kamal Atatürk və Naxçıvan. Bakı: Nurlan, 2007, 56 

s.  Azərbaycan  Respublikasının  ictimai-siyasi  və  mədəni  həyatında 

qadınların  iştirakı  (1941-1945-ci  illər).  Bakı,  Elm,  2008,  151  s. 
Azərbaycan  Xalq  Cümhuriyyəti  və  Naxçıvan.  Naxçıvan,  «Əcəmi» 

NPB, 2010, 392 s. İntibahın 15 ili. Naxçıvan, «Əcəmi», NPB, 2010, 

280  s.  Naxçıvan  Muxtar  Respublikasının  ictimai-siyasi  həyatı, 

sosial-iqtisadi  və  mədəni  inkişafı  (1991-2011-ci  illər).  Naxçıvan, 

«Əcəmi», NPB, 2011, 272 s. Ermənilərin  Azərbaycana qarşı  ərazi 

iddiaları və qanlı cinayətləri. Naxçıvan, «Əcəmi», NPB, 2012, 192 

s.  Heydər  Əliyev  siyasəti:  tarixdə  və  günümüzdə.  Naxçıvan, 

«Əcəmi»,  NPB,  2013,  296  s.  Naxçıvan  Muxtar  Respublikası  90. 

Quruculuq  salnaməsi.  Naxçıvan,  «Əcəmi»,  NPB,  2014,  184  s. 

Naxçıvan:  qədim  Şərq  sivilizasiyaları  ilə  sıx  bağlı  olan  diyar 

(Azərbaycan,  rus  və  ingilis  dillərində).  Naxçıvan,  «Əcəmi»,  NPB, 

2014,  120  s.  Behbud  ağa  Şahtaxtinski:  həyatı  və  fəaliyyətinin 

mühüm  mərhələləri.  Naxçıvan,  “Əcəmi”  NPB,  2016,  80  s. 

Naxçıvan  Muxtar  Respublikası  müstəqillik  illərində.  Naxçıvan, 

“Əcəmi”  NPB,  2016,  168  s.  Территориальные    притазания  и 

кровавые  преступления  армян  против  Азербайджана.  Москва, 

АП  «Столица»,  2016,  182  s.  Əlincəqala  (üç  dildə).  Naxçıvan 

“Əcəmi”  NPB,  2016,  304  s.  Müstəqillik  yollarında.  Məqalələr 

toplusu.  Bakı,  “Şərq-Qərb”,  2016,  628  s.  Naxçıvan  Muxtar 

Respublikası  müstəqillik  yollarında.  Bakı,  “Elm  və  təhsil”  2016, 

360  s.  Gülüstan  türbəsi  (üç  dildə).  Naxçıvan  “Əcəmi”  NPB,  2016, 

152 s. Behbud ağa Şahtaxtinski: sənədlər və  materiallar. Naxçıvan: 

“Əcəmi”  NPB,  2017,  336  s.  Naxçıvanlı  diplomatlar. 

Нахчыванские дирломаты. Naxçıvan “Əcəmi” NPB, 2017, 128 s. 

Azərbaycan  Respublikasının  tarixi  (1991-2003).  İki  cilddə,  birinci 

cild.  Heydər  Əliyev  dövrü.  Bakı:  Azərbaycan  Tarixçiləri  İctimai 

Birliyi, 2016, 704 s. Исмайил Гаджиев, Эльнур Кальбузаде. Из 

истории  дипломатии.  Нахчивански  дипломаты.  LAP  Lamberni 

Academic Publishing, 2017, 64 s. 

Y.Rəhimov.  Naxçıvan  XIX  əsr  rus  mənbələrində.  Bakı:  Elm  və 

təhsil, 2014, 180 s.  M.Quliyev. Naxçıvan xanlığının Qafqazda hərbi-siyasi mövqeyi və 

əlaqələri.  Naxçıvan:  Əcəmi,  2013,  184  s.  Şaxtaxtinskilər 

tariximizdə  və  taleyimizdə.    Naxçıvan:  “Əcəmi”  Nəşriyyat 

Poliqrafiya Birliyi, 2010, 104 s. V.Baxşəliyev.     Gəmiqaya  təsvirləri.  Bakı:  Еlm,  2003,  168  s. 

Naxçıvanın  qədim  tayfalarının  mənəvi  mədəniyyəti.  Bakı: 

Еlm,2004,  320  s.  Древняя  металлургия  и  металлообработка  на 

территории  Нахичевани.  Баку:  Элм,  2005,  120  с.    Azərbaycan 

arxeologiyası.  Bakı:  Elm,  2007,  240  s.  Naxçıvanın  arxeoloji 

abidələri.  Баку,  Элм,  2008,  304  s.  The  archaeology  of 

Nakhichevan.  Ten  years  of  new  discoveries  Istanbul:  Еgе,  2009, 

118  s.  Arabyengija.  Baku:  Nurlan,  2009,  160  s.    Ovçular  təpəsi. 

Bakı: Elm, 2010, 156 s.  Naxçıvanda arxeoloji təqiqatlar. Naxçıvan: Əcəmi,  2010,  120  s.  Sirabda  arxeoloji  araşdırmalar.  Bakı:  Oskar, 

2010, 160 s. Sədərək. Bakı: Elm, 2011, 184 s. Aşağı Daşarx. Bakı: 

İqtisad  Universiteti  nəşriyyatı,  2012,  185  s.  Qədim  Şərur  .  Bakı: 

Nurlan,  2012,  466  s.  Duzdağın  qədim  duz  mədənləri.  Naxçıvan: 

Əcəmi,  2012,  85  s.  Şortəpə.  Bakı:  Təhsil,  2013,  200  s.  Qədim 

Ordubad.  Naxçıvan:  Əcəmi,  2014,  324  s.  Naxçıvanın  tarixi 

abidələri. Bakı: Nurlan, 2017, 212 s. Kültəpədə arxeoloji qazıntılar. 

Bakı,  Nurlan,  2017,  164  s.  (həmmüəllif).  Naxçıvanda  arxeoloji 

tədqiqatlar. Naxçıvan, Əcəmi, 2017, 320 s. 

T.Xəlilov.  Son  tunc-erkən  dəmir  dövründə  Naxçıvanın  əkinçi 

maldar tayfalarının mədəniyyəti. Bakı: Elm və təhsil, 2013, 200 s. Z.Quliyeva.  Quliyeva  Z.  Arpaçay  vadisinin  Tunc  dövrü  arxeoloji 

abidələri.  Bakı,  Elm  və  təhsil,  2014,  192  s.

  Kültəpədə  arxeoloji 

qazıntılar. Bakı, Nurlan, 2017, 164 s. (həmmüəllif).

 

Q.Qədirzadə. Ailə və məişətlə bağlı adətlər, inamlar, etnogenetik 

əlaqələr.  Bakı,  2003.  Adetler,  inanclar  və  türklerin  soy  kütügü 

meselesi.  Ankara,  2005.  Həzrəti  insan.  Bakı,  2005.  Cəhriçay 

vadisi.  Naxçıvan,  2007.  Nuh  peyğəmbər,  Dünya  Tufanı  və 

Naxçıvan, Naxçıvan, 2008. Türkün müalicəsi türkaçarə. Naxçıvan, 

2010.  Naxçıvan:  Nuh  baba  və  Türk  atadan  gələn  yol.  Naxçıvan, 

2011.  Milli  mətbəx  və  qonaqpərvərli.  Naxçıvan:  Əcəmi,  2012. 

Milli  mənəvi dəyərlərimiz. Naxçıvan:  Əcəmi, 2012. Tanrıçılıq  və 

əbədi  həyat  məsələsi.  Naxçıvan:  Əcəmi,  2013. 

Kitabi  Dədə 

Qorqud  və  Naxçıvan:  qarşılaşdırılmalı  etnoqrafik  motivlər. 

Naxçıvan: Əcəmi, 2016. Dünya və insan:  başlanğıcın sonu, sonun 

başlanğıcı. Naxçıvan: Əcəmi, 2016, 217 s. 

A.Orucov. 

Xalq təqvimi:  adətlər,  inanclar, mərasimlər (Naxçıvan 

materialları əsasında). Bakı, “Elm və təhsil”, 2013, 200 s. 

1.

 E.Şıxəliyev.  Kafkasya  jeopolitiğinde  Rusya,  İran,  Türkiye 

rekabetleri  ve  ermeni  faktörü.  Ankara:  Naturel  yayıncılık,  2004, 

378  s.  Erməni  iddialarının  siyasi  mahiyyəti.  Bakı:  Nurlan,  2006, 

187  s.  Ermənistan-Azərbaycan  münaqişəsi  sivilizasiyalararası 

münasibətlər kontekstində. Bakı: Elm və Təhsil, 324 s. İngiltərənin 

geosiyasi  maraqlarında  “erməni  məsələsi”nin  yeri və  Azərbaycana 

təsiri  (1917-1920).  (Böyük  Britaniyanın  arxiv  materialları 

əsasında). Naxçıvan: Əcəmi nəşriyyatı, 2016, 144 s. 

2.

 

Müasir  səlib  yürüşlərinin  hədəfi:  terrorizm  yoxsa  İslam?! Naxçıvan: Əcəmi, 2017, 168 s. 

İşçilərinin ümumi sayı 

25 


Struktur bölmələr 

Qədim və orta əsrlər tarixi şöbəsinin müdiri  


Əliyev İlhami Nizam oğlu 

tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

 

 

Xidmət tel 

Mobil tel (+994 50) 395-12-52 

Elektron poçtu: 

ilhamialiyev@yahoo.com.tr

 

 

Yeni və ən yeni tarix şöbəsinin müdiri:  

Xidməti tel:

 

 

Mobil tel:   

Elektron poçtu:   

 

 

Qədim dövr arxeologiyası şöbəsinin müdiri  

Baxşəliyev Vəli Baxşəli oğlu  AMEA-nın müxbir üzvü 

 

Xidməti tel: (+994 36)  544-13-73 

Mobil tel: 

 (+994 50) 389-03-66 

Elektron poçtu:  

velibahsaliyev@mail.ru 

 

 

Antik və orta əsrlər arxeologiyası şöbəsinin müdiri  

Xəlilov Toğrul Fərman oğlu tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

Xidmət tel: 

Mobil tel: 

 

  (+994 

70) 240-18-19

 

Elektron poçtu:  x.toqrul@gmail.com

 

 

Arxeoloji xidmət şöbəsinin müdiri  

Quliyeva Zeynəb Kərim qızı   Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 Xidmət tel: 

 Mobil tel: 

 (+994 


70)  754-63- 97 


 Elektron poçtu:      

zeyneb_guliyeva@yahoo.com

 

 

Etnoqrafiya şöbəsinin müdiri  

 Orucov Asəf Yunis oğlu  tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 Xidmət tel: 

 Mobil tel:      

(+994 


50) 716-21-24 

 Elektron poçtu:     

aseforucov@yahoo.com.tr

 

 Qafqaz tarixi şöbəsinin müdiri  

Şıxəliyev Emin Arif oğlu  tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

Xidmət tel: 

Mobil tel:      

(+994 


51) 627-85-35 

Elektron poçtu:    

emin.amea@yahoo.com   

    

Elmi şura 

-       sədr 

-       katib 

-       üzvləri 

  

Səfərli Hacıfəxrəddin Yəhya oğlu Orucov Asəf Yunis oğlu 

Qədirzadə Qadir İbrahim oğlu 

Baxşəliyev Vəli Baxşəli oğlu 

Şıxəliyev Emin Arif oğlu 

Rəhimov Yaşar Nihad oğlu 

Xəlilov Toğrul Fərman oğlu  Elmlər doktorları                          4 


Fəlsəfə doktorları                         8 

 

Document Outline

  • Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutu

Yüklə 52,61 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə