Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 294-2015-544101 ze dne 2015Yüklə 26,96 Kb.
tarix30.12.2017
ölçüsü26,96 Kb.
#18615

KoPÚ Mlýnický Dvůr

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 294-2015-544101 ze dne 7. 5. 2015

uzavřené


podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Hanou Jeníčkovou, Ph.D., vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Jeníčková, Ph.D. – vedoucí pobočky Ústí nad Orlicí, +420601584039

Ing. Renata Čadová, odborný referent, KPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí, +420601584037

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“


Zhotovitel: AZIMUT CZ s.r.o.

sídlo: Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9

zastoupený: jednatelem Ing.Jiřím Blábolem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel

telefonní spojení : tel.,mobil. /fax: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX


v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel

telefonní spojení : tel.,mobil. /fax: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS: gnfp8cb

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ: 27140091

DIČ: CZ27140091

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze pod č.j. oddíl C,vložka 99302

úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Ing. Petr Vokurka, Ing. Václav Vlna

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Jiří Blábol, Ing, Oldřich Galař


Jako 1.účastník sdružení (zástupce sdružení) AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.

a

Zhotovitel: GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.

sídlo: Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9

zastoupený: jednatelem Ing.Oldřichem Galařem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Oldřich Galař, jednatel

telefonní spojení : tel.,mobil. /fax: +420602641944

e-mail: geopraha@geopraha.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Oldřich Galař, jednatel

telefonní spojení : tel.,mobil. /fax: +420602641944

e-mail: galar@geopraha.cz

ID DS: icyp65t

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 154481011/0300

IČ: 45241104

DIČ: CZ45241104

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze pod č.j. oddíl C,vložka 7895

úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Ing. Petr Vokurka, Ing. Václav Vlna

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Jiří Blábol, Ing, Oldřich Galař


Jako 2.účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.

dále jen „zhotovitel“.


Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě, a to za účelem prodloužení termínu plnění dílčích fakturačních celků 3.2.1. - Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení a 3.2.3. – Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků a dále hlavního fakturačního celku 3.2. – Návrhové práce. Důvodem je žádost zhotovitele doručená objednateli dne 6.9.2016 o prodloužení termínu a výsledek jednání z kontrolního dne 14.9.2016.
Čl. I.

Předmět dodatku


    1. Změna termínu zpracování dílčího fakturačního celku 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení (včetně 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.4):

Termín se mění z 15.9.2016 na 14.4.2017.

    1. Změna termínu zpracování dílčího fakturačního celku 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení:

Termín se mění z 15.2.2017 na 15.9.2017

    1. Změna termínu zpracování dílčího fakturačního celku 3.2.3. – Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků a hlavního fakturačního celku 3.2. – Návrhové práce.

Termín se mění z 14.4.2017 na 15.11.2017


Čl. III.

Závěrečná ustanovení


3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

3.2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve 2 vyhotoveních pro objednatele


a ve 2 vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

    1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

    2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 15. 9. 2016 V Praze dne 15. 9. 2016


Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………….. ………………………………

Ing. Miroslav Kučera Ing. Jiří Blábol, jednatel

ředitel Krajského pozemkového úřadu zástupce sdruženípro Pardubický kraj AZIMUT CZ s.r.o . GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.

Stránka zYüklə 26,96 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə