Dokuz eylüL ÜNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi (İLGİLİ Fİrma) analiZİ/ÖLÇÜMÜ protokolüYüklə 69,61 Kb.
səhifə1/3
tarix01.09.2018
ölçüsü69,61 Kb.
#66489
  1   2   3


EK-2.PROTOKOL ÖRNEKLERİ

EK-2.1 Örnek Protokol (Sürekli Laboratuvar/Analiz/Ölçüm İşleri)

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

……………(İLGİLİ FİRMA)

……… ANALİZİ/ÖLÇÜMÜ PROTOKOLÜ


 1. TARAFLAR VE KANUNİ İKAMETGAHLAR

Bu protokol, “Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi” ile “xxxxxxxxx.” arasında düzenlenmiş olup taraflarca aşağıda verilen adreslere yapılacak her türlü yazışma, tebligat niteliğinde olacaktır.

Dokuz Eylül Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi
Tınaztepe Yerleşkesi

35390 Buca – İZMİR
Şirket Ünvanı

İletişim Adresi


 1. TANIMLAR

Bu sözleşmede • Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi “FAKÜLTE”

 • Şirket Ünvanı,İŞVEREN” olarak adlandırılacaktır.

Bu protokolde FAKÜLTE veya İŞVEREN, ayrı ayrı “Taraf” veya birlikte “Taraflar” olarak da anılabilir.
İŞVEREN” yerine ilgili firmaya ait kısaltma yazılacaktır.


 1. YAPILACAK ÇALIŞMANIN KONUSU

Çalışmanın konusu belirtilerek gerçekleştirilecek işin laboratuar/analiz/ölçüm vb., tanımı yapılacaktır. 1. VERİLECEK HİZMET KAPSAMI VE YAPILACAK İŞLER

Bu protokol çerçevesinde aşağıda ünvan ve iletişim bilgileri

Firma Ünvanı

:
Yetkili Kişi

:
Firma Adresi

:
Tel.

:
Faks

:
e-posta

:
şeklinde olan işveren ile aşağıdaki çalışma/çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Bu bölümde, verilecek hizmet çerçevesinde yapılacak iş ayrıntılı olarak tanımlanacaktır. 1. ÇALIŞMAYI YÜRÜTECEK EKİP

Bu sözleşme kapsamında yürütülecek çalışmalar …………… Laboratuvar imkanları kullanılarak aşağıda belirtilen ekip / yetkili personel tarafından gerçekleştirilecektir.

Ekip / Yetkili Personel : (Faaliyet Yürütücüsü kesinlikle tanımlanmalıdır.)Ünvanı

Adı Soyadı

Bölümü/Birimi

Yürütücü

:


Çalışan

:

 1. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  1. Fakültenin Yükümlülükleri

FAKÜLTE çalışmaların gerçekleştirilmesi için gerekli uzman personeli temin edecektir. (Çalışmanın kapsamına göre, raporların formatı, içeriği, teslim süresi gibi karşılıklı mutabakata varılan bilgiler ışığında gerekli ilaveler alt başlıklar şeklinde yapılabilir)


  1. İŞVERENİN Yükümlülükleri (İŞVERENİN ifadesi, Tanımlar’daki bilgiden alınmalıdır.)

İŞVEREN hizmet bedelinin ödemesini, Madde 8’de belirtilen şekilde ve ödeme planına uygun olarak yapacaktır.

(Çalışmanın kapsamına göre, numunelerin nakledilmesi, ölçüm cihazlarının nakledilmesi, numune alınma prosedürünün uygulanması ve benzeri bilgiler ışığında gerekli ilaveler alt başlıklar şeklinde yapılabilir)
 1. PROTOKOLÜN SÜRESİ

Laboratuvar/Analiz/Ölçüm çalışmasının süresi ………. ay (yıl) dır.
Çalışmada herhangi bir nedenden dolayı süre uzatımı gerekliliği doğarsa süre uzatımı karşılıklı görüşmeler ile yazılı olarak belirlenir.


 1. MALİ HUSUSLAR  1. Hizmet Bedeli

Bu bölümde FAKÜLTE Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış birim fiyatlar göz önüne alınarak yapılacak işler ve fiyatlandırılmaları ayrıntılı olarak verilecektir.

İşbu protokolden doğan veya protokol imzalandıktan sonra yapılacak yasal düzenlemelerle doğacak her türlü vergi, damga resmi, harç ve diğer mali yükümlülükler İŞVEREN’e aittir.
  1. Ödeme Planı

Ödemeler aşağıda verilen ödeme planı çerçevesinde “Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Mühendislik Fakültesi” ne ait alt birim hesap numarasına aşağıda belirtilen açıklama ile yatırılacaktır.

Ödeme planı:

(Ödeme planı taraflarca oluşturulacaktır. Gerektiğinde aşağıdaki tablo benzeri bir plan hazırlanabilir.)
Ödeme No

Tarih

Ödeme Tutarı

[TL]

Ödemeye Esas Açıklama

1

..../..../......2Protokol Kapsamında Yapılacak Ödemelere Ait Hesap Ayrıntıları:

Hesap Sahibi

:

Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi

Banka Adı

:

T.C.Vakıflar Bankası Balçova Şubesi

IBAN

:

TR740001500158007299649608

Açıklama

:

KOD(*)

_______________ Mühendisliği Bölümü Laboratuvar BedeliKOD bölümü boş bırakılacak, Muhasebe birimi tarafından doldurulacaktır.

Protokol kapsamında yapılan ödemeler, ödeme tarihlerine göre FAKÜLTE tarafından İŞVEREN’in aşağıda belirtilen fatura bilgilerine göre faturalandırılacaktır.

İŞVEREN Fatura Bilgileri:Ünvan

:
Adres

:
Vergi Dairesi

:
Vergi Numarası

:


 1. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET İLE YAYIN HAKLARI

(Bu bölümde tarafların bu çalışmadan doğabilecek fikri mülkiyet hakları ile ilgili paylaşımları açıkça belirtilecektir. Ayrıca varsa tarafların çalışmaya ait özel hükümleri belirtilecektir. Örnek metin aşağıda verilmiştir. Çalışmanın özelliğine göre istenilen değişiklikler yapılmalıdır.)

İş bu protokol kapsamında geliştirilecek ürün/ikmal maddesi/doküman veya hizmetlerle ilgili aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde hareket edilecektir:  1. Fikri ve Sınâi Mülkiyet Haklarının Kullanımı

İşbu Protokol çerçevesinde yapılan çalışmalarda ortaya çıkacak fikir, eser ve buluşlar patent hakları ile ilgili yürürlükteki yasa, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Şöyle ki:

 1. Sadece FAKÜLTE tarafından geliştirilen buluş ve fikirlerin Fikri Mülkiyet/Patent Hakları FAKÜLTE’ye aittir ve FAKÜLTE’nin kendi politikaları doğrultusunda değerlendirilir.

 2. Sadece İŞVEREN tarafından geliştirilen buluş ve fikirlerin Fikri Mülkiyet/Patent Hakları İŞVEREN’e aittir ve İŞVEREN’in kendi politikaları doğrultusunda değerlendirilir.

 3. Her iki tarafça ortaklaşa geliştirilen eser, buluş ve fikirlerin Fikri Mülkiyet/Patent Hakları taraflara müştereken aittir ve tarafların müşterek kararları doğrultusunda ve aşağıdaki şartlarda değerlendirilir.

 1. Eğer proje İŞVEREN tarafından önerilmiş ise İŞVEREN’in ortak eser, fikir ve buluşları gayri inhisari ve bila bedel olarak kullanma hakkı vardır. Ortak eser, fikir ve buluşların üçüncü şahıslara açılıp açılmayacağı ve açılacaksa koşulları Taraflarca müştereken belirlenir.

 2. Eğer proje FAKÜLTE tarafından önerilmiş ise ortak buluşları kullanma hakkı Tarafların anlaşacağı şartlarla öncelikle İŞVEREN’e teklif edilir. İŞVEREN’in bu hakkı kullanmaması durumunda Taraflar fikri hakları nasıl değerlendireceklerine müştereken karar verirler.

Taraflardan biri yukarıda ifade edildiği biçimde elinde bulundurduğu fikri mülkiyet ve patent hakkını üçüncü şahıslara satmak, lisanslamak veya üçüncü şahıslarla ticarileştirmek istediğinde bu teklifi önce karşı tarafa sunmak ve onun cevabını beklemekle yükümlüdür. Teklif edilen taraf 30(otuz) gün içerisinde olumlu yanıt vermez ise, teklif eden taraf haklarını dilediği şekilde değerlendirmekte serbesttir. Teklif edilen taraf olumlu yanıt verdiği takdirde yanıt tarihinden itibaren 60(altmış) gün içerisinde fikri mülkiyet haklarının bedelini ödeyerek devralır. Bu süre tarafların müşterek kararıyla uzatılabilir. Olumlu yanıt verilmesini takiben bedel üzerinde anlaşılana kadar sürenin işlemesi duracaktır. Bedel üzerinde anlaşılmasına rağmen 60 günlük süre zarfında ödeme ve devralma gerçekleşmez ise teklif eden taraf dilediğini yapmakta serbesttir.

  1. Yayın Hakları

Taraflar bu Protokol çerçevesinde yapılan çalışmaların sonuçlarını Protokolün ilgili maddelerini ihlal etmemek kaydıyla yayımlayabilirler. Fikri Mülkiyet haklarının karşı Tarafa bırakıldığı durumlarda, yayını yayımlayacak Taraf yayımlanacak metni karşı Tarafa sunup yazılı onayını almak ve varsa itiraz ve uyarıları dikkate almakla yükümlüdür. Ancak, çalışmanın sonuçlarının patent ve fikri mülkiyet hakkı doğuracağı biliniyorsa, ilgili konudaki patent ve fikri mülkiyet haklarının korunması için ilgili kurumlara başvuru yapılana kadar her iki taraf da söz konusu çalışma ile ilgili yayın yapmayacaktır.

Fikri mülkiyet ve patent haklarının İŞVEREN’e bırakıldığı durumlarda, FAKÜLTE ve FAKÜLTE tarafından görevlendirilen Akademik Personel, çalışma neticesinde elde edilecek bilimsel nitelikli sonuçları, İŞVEREN’in önceden yazılı onayını aldıktan sonra kısmen ya da bütün olarak yayımlamak, üniversitede ders materyali olarak kullanmak hakkına sahiptir. 1. ÖZEL HÜKÜMLER

Taraflar işbu protokol kapsamında hazırlanan çalışmalar üzerinde işbu protokolden kaynaklanan hakları dışında hiçbir hak talep edemez, doğan haklarını yazılı izin almaksızın bir üçüncü şahsa hiçbir şekil ve surette devredemez, temlik edemez.
Protokolde aksi açıkça belirtilmedikçe ve birbirlerinin yazılı izni olmadıkça, işbu protokolde yer alan hiçbir hüküm tarafların birbirleri adına hareket etme, onu ilzam etme veya adına herhangi bir yükümlülük yaratma ve üstlenme için yetki verdiği şeklinde yorumlanamaz ve taraflar bunu yapmaya hakkı olduğunu iddia edemez. Taraflar birbirini temsilen yazılı izin almaksızın hiçbir açıklama, duyuru ve taahhütte bulunamaz.


 1. PROTOKOLÜN FESHİ

Taraflar karşılıklı anlaşarak protokolü fesih etme hakkına sahiptir. Bu durumda o zamana kadar yapılan işlerin bedeli ödenir.
Ayrıca, protokoldeki yazılı hükümlerden biri yerine getirilmediği takdirde, taraflar durumu yazılı olarak bildirir ve durumun 15 gün içerisinde düzeltilmesini ister. Durum, bu süre içersinde düzeltilmediği takdirde taraflar protokolü sonraki 15 gün içerisinde karşılıklı olarak feshetme yetkilerine sahiptir. Taraflar bu bildirimleri noter aracılığı ile yapmak zorundadırlar.


 1. MÜCBİR SEBEPLER

Yangın, doğal afet, savaş, yol kapanması, grev, uzun süreli hastalıklar, yol ve iş kazası ve tarafların tamamen iradeleri dışında olacak olağanüstü haller gibi mücbir sebepler doğması nedeni ile verilecek olan hizmetin aksaması halinde, protokol tarafların mutabakatı ile uzatılır. Durum mücbir sebeplerin olduğu tarihten itibaren 15 gün içinde karşı tarafa yazılı olarak bildirilir. Öngörülen süre uzatımı, taraflarca hazırlanan bir tutanakla belirlenir.


 1. UYUŞMAZLIK

İşbu Protokolde meydana gelecek uyuşmazlık halinde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


 1. YÜRÜRLÜK

14 maddeden oluşan işbu protokol yukarıda tanımlanan FAKÜLTE ve İŞVEREN arasında .... /..../ 20.. tarihinde tanzim edilmiş olup, taraflar tarafından okunmuş ve imzalanmıştır. Bu protokol taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

adına

Prof. Dr. Ercüment YALÇIN

DEKAN

ŞİRKET ÜNVANI

adına

Bu bölüm, şirket yetkilsi tarafından şirket kaşesi vurularak imzalanacaktır.

Yetkili Kişi

ÜnvanıEK-2.2 Örnek Protokol (Proje)

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

……………(İLGİLİ FİRMA)

……… PROJESİ PROTOKOLÜ


 1. TARAFLAR VE KANUNİ İKAMETGAHLAR

Bu protokol, “Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi” ile “Xxxxxxxxx.” arasında düzenlenmiş olup taraflarca aşağıda verilen adreslere yapılacak her türlü yazışma, tebligat niteliğinde olacaktır.

Dokuz Eylül Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi
Tınaztepe Yerleşkesi

35390 Buca – İZMİR
Şirket Ünvanı

İletişim Adresi


 1. TANIMLAR

Bu sözleşmede • Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi “FAKÜLTE”

 • Şirket Ünvanı,İŞVEREN” olarak adlandırılacaktır.

Bu protokolde FAKÜLTE veya İŞVEREN, ayrı ayrı “Taraf” veya birlikte “Taraflar” olarak da anılabilir.


İŞVEREN yerine ilgili firmaya ait kısaltma yazılacaktır.


 1. PROJENİN KONUSU

Çalışmanın konusu belirtilerek gerçekleştirilecek işin tanımı yapılacaktır. 1. PROJE KAPSAMI VE YAPILACAK İŞLER

Bu protokol çerçevesinde aşağıda ünvan ve iletişim bilgileri

Firma Ünvanı

:
Yetkili Kişi

:
Firma Adresi

:
Tel.

:
Faks

:
e-posta

:
şeklinde olan işveren ile aşağıdaki çalışma/çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Bu bölümde proje kapsamında iki tarafın yapacakları iş paketleri detaylı şekilde anlatılacaktır. 1. PROJE ÇALIŞANLARI

Bu protokol kapsamında yürütülecek çalışmalar aşağıda isimleri ve görevleri tanımlanan personel tarafından gerçekleştirilecektir.

Ekip / Yetkili Personel : (Proje Yürütücüsü kesinlikle tanımlanmalıdır.)
Ünvanı

Adı Soyadı

Bölümü/Birimi

Proje Yürütücüsü

:


Proje Çalışan(lar)ı

:


Proje Danışmanı

:
 1. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  1. Fakültenin Yükümlülükleri

FAKÜLTE çalışmaların gerçekleştirilmesi için gerekli uzman personeli temin edecektir. (Çalışmanın kapsamına göre, raporların formatı, içeriği, teslim süresi gibi karşılıklı mutabakata varılan bilgiler ışığında gerekli ilaveler alt başlıklar şeklinde yapılabilir)  1. İŞVERENİN Yükümlülükleri (İŞVERENİN ifadesi, Tanımlar’daki bilgiden alınmalıdır.)

İŞVEREN hizmet bedelinin ödemesini, Madde 8’de belirtilen şekilde ve ödeme planına uygun olarak yapacaktır.
(Bu bölümde proje kapsamında şirketin yükümlülükleri detaylı olarak ve gerekirse alt başlıklar halinde anlatılacaktır.)


 1. PROJENİN SÜRESİ

Proje süresi ………. ay (yıl) dır.
Proje süresinde herhangi bir nedenden dolayı süre uzatımı gerekliliği doğarsa süre uzatımı ve proje tesliminin yeni tarihi karşılıklı görüşmeler ile yazılı olarak belirlenir.


 1. MALİ HUSUSLAR

  1. Proje Bedeli

Bu protokol kapsamında verilen hizmetlerin karşılığı ………….. (yazı ile……………) TL + KDV dir.
İşbu sözleşmeden doğan veya protokol imzalandıktan sonra yapılacak yasal düzenlemelerle doğacak her türlü vergi, damga resmi, harç ve diğer mali yükümlülükler iş sahibine aittir.


  1. Ödeme Planı

Ödemeler aşağıda verilen ödeme planı çerçevesinde “Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Mühendislik Fakültesi” ne ait alt birim hesap numarasına aşağıda belirtilen açıklama ile yatırılacaktır.

Ödeme planı:

(Ödeme planı taraflarca oluşturulacaktır. Gerektiğinde aşağıdaki tablo benzeri bir plan hazırlanabilir.)
Ödeme No

Tarih

Ödeme Tutarı

[TL]

Ödemeye Esas Açıklama

1

..../..../......2


Yüklə 69,61 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə