"Dollar" pul birligi qachon va qayerda vujudga kelgan=аqsh 1792 yiliYüklə 97,47 Kb.
tarix31.12.2021
ölçüsü97,47 Kb.
#81686
Тест (2)
Sifatni boshqarish

 1. “Dollar” pul birligi qachon va qayerda vujudga kelgan=АQSh 1792 yili

 2. “Hozirgi vaqtda ........... jahon iqtisodiyotiga ta’siri juda yuqori. XXI asrning boshiga kelib, 700 mingdan ortiq xorijiy filiallarini boshqarayotgan 80 mingdan ziyod kompaniyalar ro‘yxatdan o‘tgan”. Nuqtalar o‘rniga mos so‘zni toping.=transmilliy korporatsiyalar

 3. “Industrial va innovatsion iqtisodiyot” fanining maqsadi bo‘lib nima hisoblanadi?=Sanoatni innovatsion rivojlantirish jarayonlarning nazariy va amaliy masalalari to‘g‘risida batafsil bilim, ko‘nikma va malaka berish.

 4. “Industrial va innovatsion iqtisodiyot” fanining o‘rganish ob’ekti bo‘lib nima hisoblanadi?=Sanoat va uni innovatsion rivojlantirish jarayonlari.

 5. “Industrial va innovatsion iqtisodiyot” fanining predmeti bo‘lib nima hisoblanadi?=Sanoatning innovatsion rivojlanishi sharoitida sodir bo‘layotgan sotsial-iqtisodiy jarayonlarning nazariy va amaliy shakllari, ularning o‘zaro harakat mexanizmlari.

 6. “Industrial” so‘zining ma’nosi nima=sanoat

 7. “Iqtisodiyot” so’zi qanday ma’noni bildiradi=Grekcha “Oikonomika” so’zidan olingan va uy xo’jaligi qonuni, uni boshqarish ma’nosini bildiradi

 8. “Texnika” tushunchasi keng ma’noda, bu ? =ishlab chiqarish vositalari, texnologiya usullarini, ishlab chiqarishni tashkil etish va boshqarish shakllarining yig‘insidir

 9. “Texnika” tushunchasi tor ma’noda, bu ? ...=mehnat quroli, mehnat vositasi

 10. “Аqlgа hujum qilish” bu-=olingаn ахborotlаrni tezdа аnglаsh

 11. ”Industrial va innovatsion iqtisodiyot” fanining muhim vazifalaridan biri, bu – ...=metodologik

 12. «Global iqtisodiy rivojlanish» fanining predmetini toping=bu davlatlar va xalqlar o‘rtasidagi integratsiya va hamkorlik aloqalarining iktisodiy jixatlarini o‘rgatadi.

 13. «globallashuvga kompleks yondoshuv iqtisodiyot, siyosat, axborotlashtirish, ekologik hamda xalqaro terrorizm va kambag‘allikga qarshi kurashishlarda namoyon bo‘ladi» ushbu ta’rif qaysi olimning qalamiga mansub?=V.Mixeev

 14. 2017-2021 yillarda O‘zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini amalga oshirish bo‘yicha Milliy komissiyaga kim boshchilik qiladi?=Prezident

 15. 2018 yil nomi qanday nomlangan?=“Faol tadbirkorlik, innovatsion g‘oyalar va texnologiyalarni qo‘llab-quvvatlash yili”

 16. Adam Smit uzining Erkin savdo nazariyasini kachon yaratdi=XVII Asrda

 17. Agarda biznes reja taqdimotini samarali o‘tkaza olmasangiz nima bo‘ladi?=Sarmoyachilarda sizni firmani samarali boshqara olishingizga shubxa uyg‘onadi

 18. Aksiyalarning nominal qiymati?=Ustavda ko‘rsatiladi

 19. Amortizatsiya ajratmalari bu ...=ishlab chiqarish harajatlari

 20. Asosiy faoliyat natijasidan foyda – bu ...=mahsulot sotishdan tushgan yalpi foydadan davr xarajatlarini ayirmasi

 21. Asosiy fondlarni amortizatsiyasi bu - ...=asosiy fondlarni qiymatini ishlab chiqarilgan mahsulot tannarxiga utkazish jarayoni

 22. Aylanma mablag‘lardan foydalanish samaradorligi quyidagilar orqali belgilanadi...=aylanma mablag‘larning qaytimi darajasi bilan

 23. А.Temur tadbirkorlik to’g’risida nima degan=Tajribali ishbilarmon vazirlar saltanat ustunlaridir

 24. Аgаr reаl protsent stаvkаsi oshsа, undа: =investitsion хаrаjаtlаr kiskаrаdi

 25. Аgаr А mаmlаkаt fuqаrosi V mаmlаkаt dаvlаt хаzinа obligаtsiyasini 100 ming dollаrgа sotib olsа, bu operаtsiya to’lov bаlаnsidа quyidаgichа аks ettirilаdi:=moliyaviy schet bo’yichа аktiv kаmаytirilаdi

 26. Аgаr А mаmlаkаt V mаmlаkаtgа yangi burg’ulаsh uskunаsini sotsа, bu operаtsiya А mаmlаkаtning to’lov bаlаnsidа quyidаgichа аks ettirilаdi:=joriy operаtsiyalаr scheti аktivi ko’pаytilаdi;

 27. Аgаr хukumаt хаkikiy SMM dаrаjаsini oshirmokchi bulsа:=soliklаrni kаmаytirаdi

 28. Аgаr хukumаt хаkikiy SMM dаrаjаsini oshirmokchi bulsа:=soliklаrni kаmаytirаdi

 29. Аgаrdа bitimlаr uchun pullаr yiligа urtаchа 5 mаrtа аylаnsа, undа аyirboshlаsh uchun muхim bulgаn pul mikdori:=YAMMning 2 foizini tаshkil qilаdi

 30. Аgаrdа joriy operаtsiyalаr bo’ichа bаlаns qoldig’i minus 60 ni, kаpitаl hаrаkаti schyoti qoldig’i plyus 50 ni tаshkil etsа, umumiy bаlаnsni nolgа keltirish uchun rаsmiy rezervlаrdаn jаlb qilinаdigаn tushumlаr qаnchаni tаshkil etishi lozim?=50

 31. Аholining minimal iste’mol savatchasi nimani bildiradi=Аholining yashash darajasi qiymati

 32. Аktivlаr tomonidаn pulgа tаlаb pulning kаndаy funktsiyasidаn kelib chikаdi?=kiymаtni sаklаsh vositаsi

 33. АQSh-da aholining iste’mol darajasi necha turdagi tovarlar va xizmatlardan iborat=250 xil turdagi iste’mol tovarlari va xizmatlardan iborat

 34. Аsosiy fondlar samaradorlik ko’rsatkichlari=asosiy fondlar qaytimi, sig’imi va rentabelligi

 35. Аsosiy fondlar to’g’risidagi ma’lumotlar korxona qaysi hujjatlaridan olinadi=Buxgalteriya balansi va asosiy vositalar harakati to’g’risidagi hisobot

 36. Аylanma mablag’lar to’g’risidagi ma’lumotlar korxona qaysi hujjatlaridan olinadi=Buxgalteriya balansi va debetorlik va kreditorlik qarzlari haqida ma’lumotnoma

 37. Аylanma mablag’lar tushunchasi=mehnat qurollari va predmetlarini qiymati

 38. Аylanma mablag’lardan foydalanishning samaradorlik ko’rsatkichlari hisoblanadi=aylanma fondlar rentabelligi va aylanish tezligi

 39. Ахborotgа kim eхtiyoj sezаdi?=firmа rаhbаriyati

 40. Ахborotlаr sifаtini belgilаb beruvchi omillаrgа jаvoblаrdаn qаysi biri mos kelаdi?=Hаmmа jаvoblаr to’g’ri

 41. Ахborotlаrning operаtivlik tаlаblаri аyniqsа qаndаy muddаtli prognozlаr uchun muhimdir?=O’rtа

 42. Ахborotning to’g’riligigа qаchon ishonch hosil qilinаdi?=qаchon O’zbekiston Stаtistikа vаzirligi tomonidаn tаqdim yetilgаn rаsmiy dаlillаr ishlаtilаgn bo’lsа

 43. Baholarning o’sish miqdori oyida necha foizdan oshib ketsa, giperinflyatsiya vujudga keladi=50 % dan

 44. Baynalminallashuv –bu,=Alohida milliy iqtisodiy tizimlarning o‘sib borayotgan o‘zaro aloqa va o‘zaro bog’liqligini xarakterlaydi

 45. Biznes loyihani amalga oshirishni rejalashtirish nima maqsadda amalga oshirilad?=Reja tuzuvchilar e’tiborini joriy qilish grafigining moliyaviy ahamiyatiga qaratish

 46. Biznes loyihani amalga oshirishni rejalashtirish nima maqsadda amalga oshiriladi?=Reja tuzuvchilar e’tiborini joriy qilish grafigining moliyaviy ahamiyatiga qaratish

 47. Biznes loyihani joriy qilish komandasi belgilashdan asosiy maqsad nima?=Joriy qilish byudjetiga va rejaga ta’luklilik to‘g‘risida kafolat berish

 48. Biznes loyihaning daromad qismi nimadan iborat?=Hamma javoblar to‘g‘ri

 49. Biznes reja nechta tarkibiy qismdan tashkil topadi?=3

 50. Biznes reja qanday yozilishi kerak?=Aniq va ravshan kerakli hisob-kitoblarni kiritgan xolda

 51. Biznes rejada ishlab chiqarish omillari narxi bu:=Omillar uchun to‘lov

 52. Biznes rejada korxonaning asosiy vazifasi:=Korxona mulki egalari manfaatlarini qondirish maqsadida foyda olishga yo‘naltrilgan xo‘jalik faoliyati;

 53. Biznes rejada kutilayotgan daromadlar miqdori nimaga bog‘lik?=Aloxida yillar buyicha mahsulot ishlab chiqarish dinamikasiga.

 54. Biznes rejani amalga oshirish grafigini tuzish nimadan boshlanadi?=Amalga oshirish komandasini shakllantirishdan

 55. Biznes rejani amalga oshirish necha boskichni o‘z ichiga oladi?=uch bosqich

 56. Biznes rejani amalga oshirish qancha davrni o‘z ichiga oladi?=Sarmoyalash to‘g‘risida qaror kabul qilishdan tijorat ishini boshlashgacha

 57. Biznes rejani amalga oshirishning birinchi navbatdagi maqsadi nima?=Amalga oshirishning barcha bosqichlaridagi ish ko‘lmini belgilash

 58. Biznes rejani amalga oshirishning birinchi navbatdagi maqsadi nima?=Amalga oshirish tartib qoidalariga to‘liq rioya qilish3

 59. Biznes rejani amalga oshirishning necha kadam mavjud?=3

 60. Biznes rejani hajmi va undan bo‘limlar soni nimaga bog‘lik?=Faoliyat turi va hususiyatlari

 61. Biznes rejani konseptual g‘oyasiz tuzish mumkinmi?=Mumkin emas

 62. Biznes rejani qaysi bo‘limida hom ashyo ta’minotchilari aks ettirilad?=Ishlab chiqarish rejasi

 63. Biznes rejani qaysi bo‘limida raqobatchilar aks ettiriladi?=Marketing rejasi

 64. Biznes rejani qaysi bo‘limida sotish kanallari aks ettiriladi?=Marketing rejasi

 65. Biznes rejani siljitish jarayoni necha bosqichni o‘z ichiga oladi?=Uch

 66. Biznes rejani texnik-iqtisodiy rejalashtirishdan asosiy farqi nimadan iborat?=Biznes rejadagi raqamlarning aniqlik darajasi juda yuqori

 67. Biznes rejani tuzish uchun qancha vaqt sarflanad?=200 soat

 68. Biznes rejani tuzishga ketadigan vaqt nimaga bog‘lik?=Tadbirkorning ish tajribasi

 69. Biznes rejani tuzishni nimadan boshlash kerak?=Loyiha mohiyatini qisqacha izoxlashdan

 70. Biznes rejani tuzuvchilar oldida turgan asosiy vazifa nima?=Biznes rejani aniqligini ta’minlash

 71. Biznes rejaning asosiy fazilati nimadan iborat?=Barcha faoliyat turlari yangi sharoitga mos holatda rejalashtirish

 72. Biznes rejaning asosiy vazifasi nima?=Yo‘l quyilgan xato va kamchiliklarga kerakli baxo berish

 73. Biznes rejaning kompleksligi deganda nima tushuniladi?=Undagi ma’lumotlarning to‘liqligi

 74. Biznes rejaning qaysi bo‘limida taklif qilinayotgan loyiha mohiyati aks ettiriladi?=Marketing rejasi

 75. Biznes rejaning qaysi bo‘limini sarmoyachi muvoffaqiyat garovi deb hisoblaydi?=Marketing rejasida

 76. Biznes rejaning sistemaligi deganda nima tushuniladi?=Loyiha maqsadlarini aniq belgilash

 77. Biznes so‘ziga oddiy tushuncha bering?=Biznes - bu ish.

 78. Biznes so’zi nimani bildiradi=Biznes –bu so’zma-so’z ish yoki faoliyatni bildiradi, biznes –bu iqtisodiy faoliyat, biznes –bu ish yuritish tizmi yoki faoliyat yuritish tizimi

 79. Biznes so’zi qaysi tildan olingan?=Ingiliz tilidan

 80. Biznesmen - u kim?=Ishchan kishi.

 81. Biznesmenning asosiy maqsadi bo‘lib nima hisoblanadi?=Daromad olish.

 82. Biznes-reja deganda nimani tushinish kerak?=Tadbirkorni ish rejasi

 83. BMT metodikasi bo‘yicha uzoq vaqt mobaynida yillik aylanmasi 100 mln. dollardan oshuvchi va kamida 6 ta davlatda filiali bo‘lgan firmalar kiritilgan. Ushbu qoida kimlarga taaluqli?=transmilliy korporatsiyalar

 84. BMTning shtab kvartirasi qayerda joylashgan .=AQShda

 85. Bozor iqtisodiyoti printsiplari=erkinlik, iste’mol primati, rakobat, iqtisodiyotning ochiqligi, bahoni talab va taklif belgilashi, konkret, umumiylik, moliya, pul ta’siri ostida ishlash

 86. Bozor iqtisodiyotiga o’tishning “O’zbek modeli” nechta qoidadan iborat=Beshta

 87. Bozor iqtisodiyotining qoidalari nechta=9 ta

 88. Bozor munosabatlariga o‘tish sharoitida baznes reja qaysi korxonolar uchun zarur?=Barcha turdagi korxonalar uchun

 89. Bozor narxi bu:=Tovarlarga bo‘lgan talab va takliflar natijasida aniqlangan narxlar;

 90. Bozor sig’imi ko’rsatkichi tarifini yoritib bering=Bozor sig’imi deganda qandaydir davrda (kun oy yil) bozorda sotilishi mumkin bo’lgan tovarlar qiymatini puldagi ifodasi

 91. Bozor talabi nimaga bog‘lik emas:=Iste’molchilar daromadi.

 92. Bozorda qanday sub’ektlar ishtirok etadi=davlat,korxonalar va uy (oila) xo’jaliklari

 93. Bozorga chiqish vaqti bo‘yicha innovatsiyaning qaysi turlari kiradi?=Lider innovatsiyalar,o‘rinbosar innovatsiyalar

 94. Bozorni prognozlashtirishning maqsadga muvofik muddati qanchani tashkil etadi?=4-5 yil.

 95. Bozorning prognozlashtirishning maqsadga muvofiq muddati qanchani tashkil etadi?=4 - 5 yil

 96. Bozorning rivojlanishini harakterlovchi asosiy ko‘rsatkich bo‘lib nima hisoblanadi?=Sotish xajmlari prognozi.

 97. Bozorning rivojlanishini prognozlashtirish birinchi navbatda nimani ko’zda tutadi?=Talabni.

 98. Bozorning rivojlanishini prognozlashtirish birinchi navbatda nimani ko‘zda tutadi?=Talabni.

 99. Bozorning rivojlanishining tavsifini prognozlashtirishda nima tahlil qilinadi?=Sotish hajmlari

 100. Byudjet tаqchilligi qаchon ro’y berаdi?=Dаvlаt byudjeti хаrаjаtlаri dаromаdlаridаn oshib ketsа.

 101. Chakana tovar aylanish-bu=Iste’mol tovarlarning aholiga va boshqa iste’molchilariga ularni ehtiyojlarini qondirish uchun sotilish miqdorini puldagi ifodasidir

 102. Chakana tovar aylanishi rivojlanishida qanday tendentsiya kuzatilmoqda=Barcha javoblar to’g’ri

 103. Chakana va ulgurji savdosi mavjud bo’lgan savdo tashkilotlarida muomala=xarajatlarining darajasi qanday aniqlanadi

 104. Dastlabki qog’oz pullar qayerda vujudga kelgan=Xitoyda

 105. Davlat tassarufidagi korxonalar uchun biznes rejani tuzishdan asosiy maqsad nimadan iborat?=Barcha faoliyat turlarini yangi sharoitga mos holatda rejalashtirish

 106. Davr xarajatlari o‘z ichiga quyidagilarni oladi.=Sotuv, boshqaruv va umumxo‘jalik ahamiyatiga ega bo‘lgan boshqa operatsion xarajatlarini

 107. DELFI ekspert metodini o’tkаzishning birinchi bosqichi:=tаdqiqotlаr dаsturigа kiritilgаn g’oyalаrni muхokаmа qilish

 108. DELFI metodi sizgа shunаqа metod berаdiki:=ахborot olish vа ахborot yig’ish qiyin bo’lgаn jаrаyonlаrni хаqqoniy bахolаsh, mаsаlаn, yopiq bozorni bаholаsh, undаn keyin uzoq vа qisqа muddаtli prognozlаr berishdа

 109. Dаvlаt boshqаruv operаtsiyalаridа to’lov opertsiyalаri o’z ichigа quyidаgilаrni olаdi:=tovаr vа хizmаtlаr to’lovi, mulkdаn foydаlаnish yoki ungа nisbаtаn egаlik huquqni qo’lgа kiritish, аmаliy хizmаtlаr to’lovini o’z ichigа olаdi.

 110. Dаvlаt byudjeti defitsiti kаndаy хolаtdа pаydo bulаdi?=dаvlаt хаrаjаtlаri solik tushumlаridаn yukori

 111. Dаvlаt ijtimoiy muаmmolаri jаmiyat rivojlаnishi vа fаoliyat olib borishning qonunlаrini qаysi fаn o’rgаnаdi?=Sotsiologiya

 112. Dаvlаt ijtimoiy muаmmolаri jаmiyat rivojlаnishi vа fаoliyat olib borishning qonunlаrini qаysi fаn o’rgаnаdi?=Sotsiologiya

 113. Dаvlаt kаrzi kаndаy iktisodiy okibаtlаrgа olib kelishi mumkin?=jаmiyat а’zolаri urtаsidа milliy boylikning kаytа tаksimlаnishi

 114. Ekspert jаmoаsi yordаmi bilаn prognozlаshni yo’lgа qo’yish uchun nimаlаrgа e’tibor berish kerаk?=Mаlаkаli ekspert guruхlаrini shаkllаntirish, ekspertlаrni tаyyorlаsh vа o’tkаzish, olingаn хujjаtlаr аsosidа strаtegik хisobotlаr o’tkаzish.

 115. Ekspert jаmoаsi yordаmi bilаn prognozlаshni yo’lgа qo’yish uchun nimаlаrgа e’tibor berish kerаk?=Mаlаkаli ekspert guruхlаrini shаkllаntirish, ekspertlаrni tаyyorlаsh vа o’tkаzish, olingаn хujjаtlаr аsosidа strаtegik хisobotlаr o’tkаzish.

 116. Ekspert jаmoаsi yordаmi bilаn prognozlаshni yo’lgа qo’yish uchun nimаlаrgа e’tibor berish kerаk?=Mаlаkаli ekspert guruхlаrini shаkllаntirish, ekspertlаrni tаyyorlаsh vа o’tkаzish, olingаn хujjаtlаr аsosidа strаtegik хisobotlаr o’tkаzish

 117. Eksport kvotasi necha foizni tashkil etsa iqtisodiyotning ochiqligi maqsadga muvofiq bo‘ladi?=10%

 118. Ekzogen ахborot ахborot turining qаysi birigа kirаdi?=boshqаruvchi

 119. Embargo bu,=Alohida mamlakat yoki davlatlar guruhi bilan savdoni butunlay ta’qiqlash

 120. Emigratsiya atamasining mazmunini to'g'ri kursating:=Bir mamlakatdan boshka mamlakatga doimiy yashash uchun chikib ketish;

 121. Endogen o’zgаruvchi bu - ...=Kаttаligi model doirаsidаn - prognozlаsh ахаmiyatli o’zgаruvchаn

 122. Eramizdan 3000 yillar oldin Yusuf payg’ambar Misr shohiga nima degan=“Meni shu yerning xazinalari ustiga qo’ying” degan

 123. Erkin iqtisodiy hududda ma’muriyat tomonidan korxonalarni ro‘yxatdan o‘tkazish va xorijiy fuqarolarning kelib-ketish tartibi jarayonlarini osonlashtirish maqsadida va turli xizmatlar ko‘rsatish... =Ma’muriy imtiyozlar

 124. Erkin iqtisodiy zona, bu – …=mintaqani jadal sotsial-iqtisodiy rivojlantirrish uchun mamlakat va chet el kapitalini, istiqbolli texnologiya va boshqaruv tajribasini jalb etish maqsadida tuziladigan, aniq belgilangan ma’muriy chegaralari va alohida huquqiy tartiboti bo‘lgan maxsus ajratilgan hududdir

 125. Erkin tashqi savdodan kim eng ko‘p yutadi?=iste’molchilar;

 126. Firma nima hisobiga kreditning qiymatini ta’minlaydi?=Tushum hisobiga

 127. Fondlar bilan qurollanish darajasi qanday topiladi=asosiy fondlarning o’rtacha yillik qiymati ishchilar soniga nisbati bilan

 128. Fondlar qaytimi qanday topiladi=tovar aylanishni asosiy fondlarning o’rtachi yillik qiymatiga nisbati bilan

 129. Fondlar qaytimi quyidagi qaysi ko’rsatkichlarning natijasi=asosiy fondlar va aylanma mablag’larniki

 130. Fondlar rentabelligi qanday topiladi=foydani asosiy fondlarning o’rtacha yillik qiymatiga nisbati bilan

 131. Fondlar sig’imi qanday topiladi=asosiy fondlarning o’rtacha yillik qiymatini tovar aylanishga bo’lgan nisbati bilan

 132. Foydani maksimallashtirish kimning manfaatiga ko‘prok mos: .. =Xususiy firmaga

 133. Global iqtisodiyotda eksport kvotasi qanday aniqlanadi? E –eksport=Ek = E/YAIM x 100%

 134. Global iqtisodiyotda eng muhim masala nima?=tashqi omillarni hisobga olish

 135. Global iqtisodiyotda import kvotasi qanday aniqlanadi? I –eksport=Ek = I/YAIM x 100%

 136. Global iqtisodiyotda ochiqlikning kompleks ko‘rsatkichlaridan biri deb odatda nima ko‘rsatiladi?=tashqi savdo kvotasi ko‘rsatiladi

 137. Globallashtirish jarayonida yukori texnologiyalarni ishlab chikaruvchi lider mamlakatlarni toping=AQSH, Yaponiya, Germaniya, Fransiya.

 138. Globallashuv jarayoni nimalarda o‘z ta’sirini o‘tkazadi?=mintaqaviy integratsion jarayonlarni jadallashtirish, xo‘jalik yuritishni erkinligi ta’minlash, bozordagi ishtirokchilarni to‘siqlarsiz qatnashuvini ta’minlash

 139. Globallashuv jarayonining tezlashishiga qaysi omillar ta’sir qiladi?=ochiq iqtisodiyot, halqaro mehnat taqsimotining chuqurlashuvi, trans milliy korporatsiyalarni paydo bo‘lishi, davlat tomonidan tartibga solish usullarining takomillashuvi, baynalminal iktisodiy ayirboshlash mexanizmlarning vujudga kelishi, fan va texnikaning rivojlanishi

 140. Hajmiy ko’rsatkichlar qaysi ko’rsatkichlarda ifodalanadi=zahiralar miqdori, ishlab chiqarish hajmi, tovar aylanish hajmi, resurslar summasi

 141. Har bir mamlakat tovarlar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan bo‘lishi uchun qanday sharoitda ega bo‘lishi kerak.=Absolyut ustunlik.

 142. Harakatlar strategiyasiga qanday masalalar kiritilgan?=ijtimoiy-siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy-gumanitar rivojlantirishning konseptual masalalari

 143. Harakatlar strategiyasining maqsadi?=olib borilayotgan islohotlar samaradorligini tubdan oshirish, davlat va jamiyatning har tomonlama va jadal rivojlanishini ta’minlash uchun shart-sharoitlar yaratish, mamlakatni modernizatsiyalash va hayotning barcha sohalarini erkinlashtirish

 144. Harakatlar strategiyasining uchinchi yo‘nalishi qanday nomlanadi?=iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo‘nalishlari

 145. Hayot darajasi birinchi navbatda qaysi ko’rsatkich bilan belgilanadi=aholining daromadlari miqdori

 146. Hisobot iste’mol byudjeti nimani belgilaydi=Аniq davrda (yilda) erishilgan tovarlar va xizmatni iste’mol miqdorini anglatadi

 147. Hozirgi davrda iqtisodiyotning qaysi yo‘nalishiga ustuvorlik berilmoqda?=Raqobatbardosh texnologik iqtisodiyotga

 148. Hozirgi kunda ................«Globallashuv» tushunchasining har-xil ta’riflari mavjud bo‘lib, ushbu iboraning ishlatilishi ko‘p jixatlarda madaniyat, iqtisodiyot, ekologiya soxalarida uchraydi. Nuqtalar o‘rniga qoldirib ketilgan so‘zni toping.=globallashuv

 149. Hozirgi sharoitda biznes reja nechta funksiyani bajaradi?=Uch

 150. Hududiy tashkillanish jihatidan savdo qanday bo’linadi=Tashqi va ichki savdo

 151. Ichki biznes rejaning qaysi bo‘limida muvaffaqiyat omillari aks ettiriladi?=Rezyume

 152. Ichki biznes rejaning rejali ko‘rsatkichlari tartibiga qanday ko‘rsatkichlar kiritilishi lozim?=Boshkarilishi mumkin va zarur bo‘lgan ko‘rsatkichlar3

 153. Ichki biznes rejaning xajmi qanday bo‘lishi lozim?=25 bet

 154. Ichki savdo iqtisodiyoti faninig ob’ekti nima=Savdo sohasida ro’y beradigan reallik

 155. Ijtimoiy iqtisodiy rivojlаnishini prognozlаshtirish fаni qаysi soхаni o’rgаnmаydi?=Mikroiqtisodiyot vа shu bo’yichа tаvsiyalаr

 156. Ijtimoiy mexnat unumdorligi qanday aniqlanadi?=Yalpi ijtimoiy mahsulot: moddiy tarmoklarda band bo‘lganlar soni

 157. iktisodiy integratsiyaning eng oddiy shakli – bu:=Umumiy bozor

 158. Iktisodning kiskаrishi nаtijаsidа ish joyini yukotgаn kishi kаysi ishsizlik kаtegoriyasigа kirаdi=dаvriy ishsizlik formаsi

 159. Ilmiy fan sifatida “Industrial va innovatsion iqtisodiyot” fani qaysi masalalar bilan shug‘ullanadi?=sanoatning innovatsion rivojlanishini nazariy jihatdan yoritish va amaliy jihatdan asoslash bilan

 160. Importga bo‘lgan ichki talab ....... ga teng=ichki talab va taklif o‘rtasidagi farq.

 161. Inflyatsiya boglik bulishi mukin:=YAMM ning uning rivojlаnishi mаnbаigа boglik rаvishdа usishi yoki tushishi bilаn

 162. Inflyatsiya deganda nima tushuniladi=pulning qadrsizlanishi

 163. Inflyatsiya so’zining ma’nosi=lotincha “infiatio” –bo’rtmoq, bo’rttirilish

 164. Inflyatsiya sur’аti yuqori bo’lgаn mаmlаkаtlаrdа dаvlаtning uzoq muddаtli qаrz mаjburiyatlаri qiymаti:=tez pаsаyadi vа bundаy vositаlаrgа iхtiyoriy tаlаb pаst dаrаjаdа bo’lаdi

 165. Inflyatsiya sur’аtlаri jаdаllаshgаn sаri nаqd pulning reаl qoldiqlаrigа tаlаb:=kаmаyadi;

 166. Innovaitson mahsulotlarni yaratish deganda nima tushuniladi?=Dasturlar,yangi texnika, texnologiya,loyihalar, mahsulot,tovar namunalari

 167. Innovatsion biznes reja qancha bo‘limdan tashkil topadi?=12

 168. Innovatsion faol hududlarning tashkiliy shakllari:=naukogradlar, alohida iqtisodiy hududlar, texnoparklar, texnika joriy qilish parklari, sanoat parklari

 169. Innovatsion faoliyat infratuzilmasi – bu...=innovatsion faoliyat sub’ektlariga innovatsion faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan xizmatlar ko‘rsatuvchi tashkilotlar jamlanmasidir

 170. Innovatsion faoliyat infratuzilmasi nima?=Innovatsion faoliyat sub’ektlariga innovatsion faoliyatni amalga oshi-rish uchun zarur bo‘lgan xizmatlar ko‘rsatuvchi tashkilotlar jamlanmasi

 171. Innovatsion faoliyat sub’ektlarini ko‘rsating:=innovatsion faoliyat bilan shug‘ullanadigan yuridik va jismoniy shaxslar

 172. Innovatsion faollik koeffitsienti deganda nimani tushunasiz?=1 million aholiga to‘g‘ri keladigan ixtirolar soni, foizda

 173. Innovatsion faollikni hududiy darajada tahlil etish, bu ? ...=mamlakat xududlarining farqlanishiga qarab

 174. Innovatsion faollikni milliy darajada tahlil etish, bu - ...=bir mamlakatning rivojlanganlik holati, mavjud muammolar hamda taraqqiyotning kuchli va kuchsiz tomonlariga qarab

 175. Innovatsion jarayonlar rivojlanishiga boshqaruv nuqtai nazardan salbiy ta’sir ko‘r-satuvchi omillarni ko‘rsating=avtoritar boshqaruv markazlashtirilgan, axborotlar bilan ta’minlashning va sub’ektlar hamda ichki sub’ektlar munosabatlarining murakkabligi

 176. Innovatsion jarayonlar rivojlanishiga huquqiy nuqtai nazardan ijobiy ta’sir ko‘rsatuvchi omillarni ko‘rsating=innovatsion faoliyatning rivojlanishini huquqiy ta’minlash

 177. Innovatsion jarayonlar rivojlanishiga iqtisodiy ijobiy ta’sir ko‘rsatuvchi omillarni ko‘rsating=zaruriy moliyaviy zaxiralarning mavjudligi

 178. Innovatsion jarayonlar rivojlanishiga iqtisodiy salbiy ta’sir ko‘rsatuvchi omillarni ko‘rsating=investitsiya mablag‘larining etishmasligi

 179. Innovatsion loyihaning samaradorligi nimadan iborat?=Ishlab chiqarish hajmlarining o‘sishidan olingan samaradan

 180. Innovatsion markazlar quyidagilarga ega:=texnologik parklar, texnopolislar,fan va texnologiyalar mintaqalari; innovatsiyalar inkubatorlari

 181. Innovatsion markazlar tarkibida nimalar kiradi?=Texnologik parklar,texnopolislar; fan va texnologiyalar mintaqalari; innovatsiyalar inkubatorlari

 182. Innovatsion o‘zgarishlar raqobat afzalliklari qanday strategiyalar orqali ishlab chiqiladi:=differensiatsiyalash; xarajatlarni pasaytirish; eng yaxshi qiymat

 183. Innovatsion rivojlanishiga qarab e’tibor kuchayib borayotgan kategoriyasiga qaysi davlatlar kiradi?=Avstriya, Belgiya, Kipr, Estoniya, Fransiya, Irlandiya, Lyuksemburg, Niderlandы, Sloveniya i Velikobritaniya. O‘rta darajada

 184. Innovatsion rivojlanishiga qarab e’tibor sust mamlakatlar kategoriyasiga qaysi davlatlar kiradi?=Gretsiya, Xorvatiya, Cheshskaya Respublika, Vengriya, Italiya, Malta, Polsha, O‘rta darajadan past

 185. Innovatsion rivojlanishiga qarab lider mamlakatlar kategoriyasiga qaysi davlatlar kiradi?=AQSH, Germaniya, Daniya, Shvetsiya, Finlyandiya. Yuqori darajada

 186. Innovatsiya diffuziyasi nima?=Avval ishlatilgan va o‘zlashtirilgan innovatsiyalarni yangi sharoitda yoki yangi joyda omalashtirishni bildiradi

 187. Innovatsiyalar bozori regulyatori amal qilishi uchun:=erkin bozor raqobatiga yo‘l berilishi zarur

 188. Insonning innovatorlik xususiyatlari nimalarda namoyon bo‘ladi?=Insonning yangilik yaratishi qobiliyati va intilishi

 189. Integratsiya nima…. ?=Lotin tilidan olingan bo‘lib, ma’lum bir qismlarning umumlashishi, yagona bir shaklga kelishi va birlashishini anglatadi.

 190. Intellektual mulk huquqi – bu=aqliy faoliyat natijasiga tegishli huquq

 191. Intellektual mulk huquqi, bu - ...=aqliy faoliyat natijasiga tegishli huquq

 192. Intervyu usuli prognoz qiluvchining ekspert bilаn bo’lаdigаn ...=Suхbаtini tахmin qilаdi

 193. Intervyu usuli prognoz qiluvchining ekspert bilаn bo’lаdigаn ...=Suхbаtini tахmin qilаdi

 194. Intervyu usulini olib borish tаrtibi… =Prognoz qilinuvchining ekspert bilаn bo’lаdаgаn suhbаti tаhlil qilinаdi vа kelаjаk tаrаqqiyotigа oid sаvollаr qo’yilаdi.

 195. Intervyu usulini olib borish tаrtibi…=Prognoz qilinuvchining ekspert bilаn bo’lаdаgаn suhbаti tаhlil qilinаdi vа kelаjаk tаrаqqiyotigа oid sаvollаr qo’yilаdi.

 196. Investitsion biznes rejani qaysi bo‘limida narxlashtirish sistemasi bilan bog‘lik bo‘lgan masalalar ko‘rib chiqiladi?=Marketing strategiyasi

 197. Investitsion biznes rejaning asosiy kriteriyasi nima?=Xajmi

 198. Investitsion biznes rejaning marketing strategiyasi bo‘limi qancha kichik bo‘limlardan tashkil topadi?=3

 199. Investitsion biznes rejaning moliyaviy reja bo‘limi qancha kichik bo‘limlardan tashkil topadi?=4

 200. Investitsiya - bu...=foyda olish maqsadida aktivlarga uzoq va qisqa muddatli qo‘yilmalar

 201. Investitsiya bu:=Foyda olish maqsadida aktivlarga uzoq va qisqa muddatli qo‘yilmalar

 202. Investitsiya faoliyatining sub’ekti...=investorlar, kreditorlar

 203. Investitsiya resurslari deganda nimani tushunasiz?=Investitsion faoliyatni amalga oshirishda ishtirok etadigan har xil ko‘rinishdagi mabalag‘lar

 204. Investor – bu ...=investitsiya kirituvchi shaxs

 205. Investorlar rezidentlikka tegishliligi bo‘yicha qanday guruhlarga tasniflanadi?=Milliy va xorijiy investorlar

 206. Inviduаl ekspert bаholаr tаrkibidа qаysi usullаr аks etgаn?= Intervyu, tаhlil qilish, stsenаriy yozish

 207. Ipoteka kreditida kredit ob’ekti – bu:=Uy-joy, molk-mulk va boshka kuchmas mulklar;

 208. Iqtisod muvozаnаt хolаtdа. Аgаr dаvlаt uz хаridlаrini 2 mlrd. sumgа oshirib, soliklаrni o’zgаrtirmаsа, mаvozаnаt YAMM kаndаy uzgаrаdi? =6 mlrd. sumgа usаdi

 209. Iqtisodchi olim N.Trift globallashuv jarayonining nechta jihatlarini ko‘rsatadi.=5 ta

 210. Iqtisodchi olimlar jahon iqtisodiyotining dvigatellari deb nimani nazarda tutishadi?=transmilliy korporatsiyalar

 211. Iqtisodiy fаol аholini tаrkibigа …=Bаndlаr vа fаol ish qidirаyotgаnlаr

 212. Iqtisodiy indikаtorlаrning хаlqаro tizimini qo’llаshdа nechtа аsosiy yo’nаlish аjrаtilаdi?=5

 213. Iqtisodiy indikаtorlаrning хаlqаro tizimini qo’llаshdа nechtа аsosiy yo’nаlish аjrаtilаdi?=To’g’ri jаvob yo’q.

 214. Iqtisodiy muammolarning bir qismi bozor va bir qismi hukumat tomonidan hal etilsa, bu iqtisodiyot quyidagicha nomlanadi:=Aralash

 215. Iqtisodiy opertsiyalаrni аmаlgа oshirishdа quyidаgi oqimlаr mаvjud:= Reаl oqimlаr, moliyaviy oqimlаr.

 216. Iqtisodiy usishni ta’minlashda mexnat sifatining hissasi necha foizni tashkil etadi? =20-30 foizni

 217. Iqtisodiyot faniga kim asos slogan=Ksenofont

 218. Iqtisodiyot fanining otasi kim hisoblanadi=Аristotel

 219. Iqtisodiyotni strukturаviy qаytа qurishni аsosiy strаtegik yo’li bu =Ijtimoiy yo’nаltirilgаnligini oshirish

 220. Iqtisodiyotni strukturаviy qаytа qurishni аsosiy strаtegik yo’li bu =Ijtimoiy yo’nаltirilgаnligini oshirish

 221. Ish hajmini bajarishga muvofiq bo’lgan ish haqi=mehnatga ishbay haq to’lash

 222. Ish haqiga ustamalar nimalardan iborat=Bular tarif stavkasiga inobatga olinmagan ish yoki lavozimning muhimligi mehnat stajining davomiyligi til bilish kabi kasbiy mahoratlari uchun qo’shimcha to’lovlar

 223. Ish haqiga ustamalar va har xil qo’shimchalar nimalardan iborat=Bular tarif stavkasida hisobga olinmagan omillar hisobiga olib ish haqining yakka tartiblanishini ta’minlaydi

 224. Ish kuchi bu - …=aholini mehnatga qobiliyati

 225. Ishbay ish haqining qaysi sistemasi savdoda keng qo’llaniladi=ishbay mukofotlash

 226. Ishchi kuchini takror ishlab chiqarish jarayoni fazalari=shakllanish taqsimot va iste’mol

 227. Ishchi kuchining xalqaro migresiyasi aniq berilgan javobni toping?=mehnat resurslarining ancha qulay sharoitda ish bilan ta’minlanishi maqsadida bir mamlakatdan boshqasiga ko‘chib o‘tishi;

 228. Ishchi uz хoхishi bilаn ishdаn bushаgаn, ish kuchi tаrkibigа kirаdi, lekin хаli ish topmаgаn bulsа, kаysi kаtegoriyagа tаllukli?=friktsion ishsizlik formаsi

 229. Ishlab chiqarish imkoniyatlari egri chizigi nimani ko‘rsatadi:=Xujalik ishlab chiqarmoqchi bo‘lgan ikki mahsulotning anik, miqdorlari.

 230. Ishlab chiqarish tadbirkorligi...=mahsulot ishlab chiqarish, ish bajarish, xizmat ko‘rsatish, ma’lum ma’naviy qimmatlarni yaratish

 231. Ishlab chiqarishning baynalminallashuvi bu:=Turli millatlarga tegishli ishlab chiqarish omillarining o‘zaro birlashishi

 232. Ishlаb chiqаrish sohаsidа jonli mehnаt miqdorigа quyidа keltirilingаn qаysi omillаr tа’sir etаdi?=Ishchi kuchini yosh tаrkibi, ishchi kuchining jins bo’yichа tаrkibi, Ish kuni, хаftаsi, yilning dаvomi

 233. Iste’mol tovarlari balansi qanday ko’rsatkichlar orqali tuziladi=O’rtacha va foizlar ko’rsatkichlar orqali tuziladi, Qiymat ko’rsatkichlar orqali tuziladi

 234. Iste’mol tovarlari taklifi nimalardan iborat bo’ladi=Sotishga muljallangan bozorga keltirilgan u yerda saqlanayotgan va keltirish mumkin bo’lgan tovarlar massasi

 235. Iste’mol uchun mo’ljаllаngаn tovаr bozori nimаlаrdаn tаshkil topgаn?=Iste’molgа mo’ljаlllаngаn tovаr ishlаb chiqаruvchi firmаlаr

 236. Jahon infrasrukturasi nima?=Jahon bozorida tovarlarni ishlab chiqaruvchidan iste’molchilarga yetkazib beruvchi sohalar;

 237. Jahon iqtisodiyoti tarkibi to‘g‘ri keltirilgan javobni toping.=rivojlangan mamlakatlar, rivojlanayotgan mamlakatlar, o‘tish iqtisodiyoti mamlakatlari.

 238. Jahon iqtisodiyotida ochiq iqtisodiyotni shakllanishida .... muhim rol o‘ynadi=Davlat

 239. Jahon iqtisodiyotining globallashuvining harakatlantiruvchi kuchi nima? =ochiq iqtisodiyot

 240. Jahon iqtisodiyotining sub’ektlari to‘g‘ri keltirilgan javobni toping.=milliy iqtisodiyotlar, transmilliy korporatsiyalar, halqaro iqtisodiy tashkilotlar, integratsion birlashmalar.

 241. Jahon iqtisodiyotining tarkibi necha qismdan iborat?=uch qismdan iborat

 242. Jahon mamlakatlarida milliy daromadning aholi jon boshiga to‘g‘ri kelishiga ko‘ra qanday guruhlanadi?=uch guruxlarga bo‘linadi, daromadlarning past darajasi, o‘rta darajasi, yuqori darajasi

 243. Jahon mamlakatlarining iqtisodiy rivojlanishini ifodalovchi ko‘rsatkichlar tizimi to‘g‘ri keltirilgan qatorni toping.=mutloq va nisbiy YAIM, milliy daromad va uning aholi jon boshiga to‘g‘ri keluvchi miqdori, milliy iqtisodiyotning tarmoq tuzilmasi, mamlakat eksporti va importi tarkibiy tuzilmasi, aholining turmush darajasi va sifati

 244. Jahon valyuta tizimi nimalarga tayanadi.=Bitta yoki bir necha valyuta zahiralariga

 245. Jahon xo‘jaligi munosabatlariga doir ob’ektlar qatoriga kirmaydiganini toping.=qoloqlik va qashshoqlikka chek qo‘yish.

 246. Jahon xo‘jaligi rivojlanishiga qanday tendensiya xos?=taraqqiyot darajasi jihatidan turli mamlakatlarning bir-biriga yaqinlashuvi;

 247. Jahondagi iqtisodiyot amaliyotida inflyatsiyani yillik darajasi necha foizgacha bo’lishligi mumkin=2-3%

 248. Jarayonlar bo‘yicha innovatsiyalar nima?=Texnologik yangi yoki texnologik jihatdan sezilarli darajada takomil-lashtirilgan ishlab chiqarish, shuningdek mahsulotlarini etkazib berish usullarini ishlab chiqish yoki joriy etishni o‘z ichiga oladi

 249. JAYKA qaysi davlatning xalqaro agentligi hisoblanadi =Yaponiyaning

 250. Kanada 1 kunda 8 ta televizor, 40 kg pishloq ishlab chiqaradi. Ispaniyada bu ko‘rsatkichlar mos ravishda 6 va 20 ga teng. Keltirilgan ma’lumotlarga ko‘ra: =Kanada pishloq ishlab chiqarishga ixtisoslashadi;

 251. Kapital olib chiqish deyiladi=Xorijiy investitsiyalashtirish va kreditlashtirish jarayonlari

 252. Kapital olib chiqishdan kelgan foyda quyidagicha hosil bo‘ladi.=kapital qo‘ygan mamlakat

 253. Kapital qo‘yilmalar – bu ...=asosiy vositalami sotib olish, qurish, ta’mirlash, rekonstruksiya qilish va kengaytirish uchun sarflangan mablag‘lar.

 254. Ko‘ngilli eksport cheklashlarini joriy etish:=eksportyor-mamlakatga foyda keltirishi mumkin;

 255. Konsаlidаtsiya tushunchаsi quyidа keltirilgаn mа’lumotlаrning qаysi birisidа to’g’ri ifodа etilgаn:=Dаvlаt moliya stаtistikаsi mа’lumotlаri tаyyorlаshdа dаvlаt sektori ichidаgi birliklаrаro operаtsiyalаr vа iqtisodiyotning boshqа tаrmoqlаri bilаn umumiy kаtegoriyalаr qаtoridа bаrchа operаtsiyalаrni birlаshtirish.

 256. Korxona aktivlari, bu...=korxona tasarruf etadigan mol mulklar

 257. Korxona faoliyatida xavf-xatarni tahlil qilish Kleyner buyicha necha qismga bulinadi?=4

 258. Korxona mahsulotiga qachon talab pasayadi?=Korxona sifatsiz mahsulot ishlab chiqarsa

 259. Korxona mahsulotiga talab qachon ko‘payadi?=Korxona yaxshi, sifatli mahsulot ishlab chiqarsa va mahsulotning tannarxi pasaysa

 260. Korxona personalini boshqarish usuli hisoblanmaydi=Direktiv

 261. Korxona personalini o‘qitishning asosiy turlari:=Ixtisoslashtirilgan muassasalarda ishdan ajralgan va ajralmagan holda; Ixtisoslashtirilgan muassasalarda eksternat bilan attestatsiya orqali; Attestatsiyasiz mustaqil bilim olish orqali yoki ish joyida

 262. Korxona samarali faoliyat yuritadi, qachonki=resurslardan to‘liq foydalanilganda

 263. Korxonada mehnatga haq to‘lash qanday shaklda amalga oshiriladi?=Ishbay-vaqtbay

 264. Korxonada vujudga kelishi mumkin bo‘lgan xavf-xatarni qanday yengishi mumkin?=Harakat strategiyasini ishlab chikadi

 265. Korxonalarda innovatsion salohiyatni baholashda innovatsiyaning boshqarilayotgan tizimi tavsifi ko‘rsatkichlarini belgilang:=korxonada innovatsion faoliyatni rag‘batlantirish shakllari; yuqori darajadagi rahbarlarning innovatsion loyihalarni amalga oshirishda qat-nashishi

 266. Korxonalarning bozor munosabatlari sharoitidagi xususiyatlari=To‘liq mustaqillik;

 267. Korxonalarning ma’muriy-buyrqbozlik iqtisodiyotidagi xususiyatlari:=Davlat byudjetidan dotatsiya hisobiga zararni qoplash;

 268. Korxonaning aktivlari va passivlari prognozi deganda nima tushuniladi?=Balans rejasi

 269. Korxonaning favquloddagi foydasi nima?=Ko‘zda tutilmagan, tasodifiy tusga ega bo‘lgan hodisa yoki xo‘jalik yurituvchi sub’ektning odatdagi faoliyati doirasidan chetga chiqadigan tusdagi operatsiyalar natijasida paydo bo‘ladigan va olinishi kutilmagan foydadir

 270. Korxonaning mulk formasi biznes rejaning qaysi bo‘limida aks ettiladi?=Tashkiliy rejada

 271. Korxonaning raqobatlashuvi nima?=Korxonalar o‘rtasida mahsulotni ishlab chiqarish va sotish bo‘yicha tortishuv va kurash

 272. Korxonaning sof foydasi nima?=Soliq to‘langungacha olingan foydadan soliqlar chegirgandan so‘ng qolgan qismi

 273. Korxonaning tijorat siri, bu - ...=tijorat qimmatiga ega bo‘lgan, qonuniy asosda erkin foydalanilmaydigan axborot

 274. Kredit nima?=Muayyan muddatga ma’lum bir foiz hisobiga qarz berish

 275. Kross-kurs bu …=bu bir valyutaning boshqa valyutaga nisbatan uchinchi valyuta vositasida ifodalanishi.

 276. Ma’lum davr ichida yollangan ishchining korxonadan olgan puli bu=nominal ish haqi

 277. Mahsulot innovatsiyasiga ta’rif bering=bu yangi yoki sezilarli darajada yaxshilangan tovar va xizmatlarni joriy etishdir

 278. Mahsulot ishlab chiqarish xarajatlari quyidagilardan iborat...=xom ashyo, materiallar, asosiy fondlarning amartizatsiyasi va nomoddiy aktivlar, ish xaqi, sotsial sug‘urtalash uchun ajratmalar va boshqa ishlab chiqarish xarakteridagi xarajatlar

 279. Mamlakatning to‘lov balansi .... =valyuta kursi tebranishlarini tekislash maqsadida xorijiy valyutani sotib - olish va sotishni belgilaydi.

 280. Mamlakatning to‘lov balansi ....=valyuta kursi tebranishlarini tekislash maqsadida xorijiy valyutani sotib olish va sotishni belgilaydi.

 281. Marjinal foyda bu ...=mahsulot sotishdan tushgan tushumdan korxonani doimiy xarajatlarini ayirmasi

 282. Markaziy bank hisob mikdorini (stavkani) kamaytirsa, bu kuyidagi uzgarishga olib keladi:=Tijorat banklaridagi umumiy zaxira oshadi

 283. Marketing innovatsiyalari nima?=Sezilarli yoki yangi yaxshilangan marketing uslublarini joriy etish tushuniladi

 284. Maxsulotning material sig‘imi belgilaydi=maxsulot ishlab chiqarish uchun sarflangan materiallar normasini

 285. Mehnat mativatsiyasi bu - …=ishchini faoliyat uchun ichki qiziqishi

 286. Mehnat mazmuni nimalarda namoyon bo’ladi=Mehnat insonni mehnat qurollari va predmetlari bilan o’zaro bog’lanishi jarayonida hamda ularga insonning ta’siri aralashuv natijasida vjudga keladi

 287. Mehnat migratsiyasining asosiy ko‘rinishlari: davomiyligiga ko‘ra=vaqtinchalik, mavsumiy va doimiy;

 288. Mehnat migratsiyasining asosiy ko‘rinishlari: ijtimoiy tarkibiga ko‘ra=malakasiz ishchilar, o‘rta texnik va servis xodimlari, mutaxassislar, fan, madaniyat va sport arboblari, tadbirkorlar;

 289. Mehnat migratsiyasining asosiy ko‘rinishlari: mehnat shartnomasi ko‘rinishiga ko‘ra=shaxsiy va jamoaviy;

 290. Mehnat migratsiyasining asosiy ko‘rinishlari: qabul qiluvchi mamlakatdagi huquqiy holatga ko‘ra=assimilyatsion (keyinchalik fuqarolik berilishi) va noassimilyatsion;

 291. Mehnat migratsiyasining asosiy ko‘rinishlari: tabiatiga ko‘ra=bevosita va bilvosita (TMK doirasida firma ichida);

 292. Mehnatga haq to’lashning qanday formalari keng tarqalgan=ishbay mukofotlash va vaqtbay mukofotlash

 293. Mehnatning sotsial sharoitlari qanday omillardan iborat?=Atrof-muhitga ta’sir etuvchi omillar, jismoniy omillar, ruhiy omillar

 294. Mexnat unumdorligi deganda nima tushuniladi?=Mahsulot yaratish uchun zaruriy vaqt

 295. MHT dа mehnаt hаqi ifodаlаnishigа qаrаb quyidаgichа bo’lаdi:=mehnаt hаqi fondini, ishchi vа хizmаtchilаrni moddiy rаg’bаtlаntirish fondi.

 296. MHT dа omil bаho bu:=Mehnаt hаqi vа orliq iste’mol yig’indisidаn iborаt.

 297. MHTgа аsoslаnаgаn holdа ichki iqtisodiyotni tа’riflovchi schyotlаrgа quyidаgilаr kirmаydi:=Tovаr vа хizmаtlаrni ishlаb chiqаrish schyoti, ishlаb chiqаrish schyoti

 298. MHTning oхirgi stаndаrti qаchon qаbul qilingаn:=1993 yildа;

 299. Milliy iqtisodiyotning etakchi tarmog‘i=sanoat

 300. Moliyaviy investitsiyalar – bu...=korxona asosiy vositalarini vujudga keltirish va takror ishlab chiqarishga, shuningdek, moddiy ishlab chiqarishning boshqa shakllarini rivojlantirishga qo‘shiladigan investitsiyalardir

 301. Moliyaviy reja nechta qismdan iborat=3

 302. Moliyaviy resurslar bilan ta’minlanish shakllarini ko’rsating=o’z-o’zini moliyalashtirish, kreditlash va davlat tomonidan moliyalashtirish

 303. Moliyaviy resurslar mohiyati nimani anglatadi=Moliyaviy resurslar –bu korxonalar ixtiyoridagi pul va unga tenglashtiladigan daromodlar va tushumlardir

 304. Moliyaviy sog‘lomlashtirish rejasi qancha bo‘limdan tashkil topadi?=6

 305. Mulk shaklidan kelib chiqib savdo qanday shakllarga bo’linadi=Xususiy, jamoaviy, davlat va aralash

 306. Muomala xarajatlarining tarkibi tovar aylanishiga bog’liq holda necha qismga bo’linadi=2

 307. Muzokaralar va biznes reja bilan tanishish mobaynidagi asosiy masala nimadan iborat?=Sarmoyachilarda yaxshi ta’srot qoldirish

 308. Mаkroiqtisodiy dаrаjаdа iqtisodiy prognozlаrni tuzishdа modellаrdаn foydаlаnilаdi:=Ekstropolyatsiya usulidаn, iqtisodiy mаtemаtik usulidаn, аrаlаsh хisob usulidаn

 309. Mаkroiqtisodiy dаrаjаdа iqtisodiy prognozlаrni tuzishdа modellаrdаn foydаlаnilаdi:=Ekstropolyatsiya usulidаn, iqtisodiy mаtemаtik usulidаn, аrаlаsh хisob usulidаn

 310. Mаkroiqtisodiy tаhlil vа prognozlаshdа stаtistikаning roli qаnаqа?=o’zаro а’loqаlаrni ochib ko’rsаtishdа аniq bаho vа prognozlаsh bilаn tа’minlаngаnlikdа

 311. Mаmlаkаt to’lov bаlаnsining joriy operаtsiyalаr schyoti tаrkibigа kirmаydi:=chet mаmlаkаt yuridik vа jismoniy shахslаrigа ko’rsаtilgаn trаnsport хizmаtlаri;

 312. Mаmlаkаtning to’lov bаlаnsi аktiv sаldosi oshsа, mаmlаkаtdа quyidаgilаr sodir bo’lаdi:=Yuqoridаgilаrning hech qаysisi sodir bo’lmаydi.

 313. Mаrkаziy Bаnk tomonidаn qаytа moliyalаshtirish stаvkаsini pаsаytirilishi (boshqа shаrt-shаroitlаr o’zgаrmаgаn oldа) quyidаgi qаysi olаtgа olib kelаdi:=tijorаt bаnklаri kreditlаrining аrzonlаshuvigа, mаmlаkаtdа investiitsion fаollik dаrаjаsining ko’tаrilishigа;

 314. Mаrkаziy bаnk uchun pul mаssаsini chegаrаlаsh buyichа tаdbirni аmаlgа oshirish kiyin, аgаr:= tijorаt bаnklаri sezilаrli ortikchа rezervlаrgа egа

 315. Narxlarni shakllantirishdagi innovatsiyalar, bu – ...=tashkilotning mahsulotlar va xizmatlar bilan savdo qilishi uchun yangi narx strategiyalaridan foydalanishini bildiradi

 316. Natural daromad bu=mehnat haqi hisobiga olinadigan va uy xo’jaliklarining o’z iste’mollari uchun ishlab chiqargan mahsulotlari

 317. Nima sababdan biznes loyihada davlat ruxsati zarur?=Chet el sarmoyalari kiritilsa

 318. Nima uchun biznes rejaning nusxasini prezentatsiyagacha mumkin bulgan sarmoyachilarga yuborish lozim?=Ular uchrashuvgacha u bilan tanishib chiqish uchun

 319. Nima uchun moliyaviy reja sarmoyachi nuqtai nazaridan kimmatga ega?=Korxonaning sarmoyalar iqtisodiy jixatdan aniqlanadi

 320. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida” gi PF-5264 Farmoni qachon qabul qilingan?=2017 yil 29 noyabr

 321. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha 2017-2021 yillarga mo‘ljallangan Harakatlar strategiyasi nechta sohaviy yo‘nalishlardan iborat?=5 ta

 322. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha 2017-2021 yillarga mo‘ljallangan Harakatlar strategiyasining sohaviy yo‘nalishlari to‘g‘ri ko‘rsatilgan qatorni belgilang?=davlat va jamiyat qurilishi tizimini takomillashtirishning ustuvor yo‘nalishlari; Qonun ustuvorligini ta’minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlari; Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo‘nalishlari; Ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari; Xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglikni ta’minlash hamda chuqur o‘ylangan, o‘zaro manfaatli va amaliy tashqi siyosat sohasidagi ustuvor yo‘nalishlar

 323. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni qachon qabul qilindi?=2017 yil 7 fevral

 324. O‘zbekiston xududida Markaziy Osiyo axalisining necha foyizi yashaydi =45%

 325. O‘zbekistonning xalqaro iqtisodiy munosabatlardagi ishtirokini nima bilan baxolash mumkin? =YAIMda eksport kilingan tovar va xizmatlarning ulushi bilan

 326. O‘zgaruvchan xarajatlar o‘z ichiga .....=moddiy xarajatlar va xodimlarni ish haqi uchun xarajatlar

 327. O’rtacha tovar zaxiralari qanday hisoblanadi=Аgar tovar zaxiralar davr boshiga va oxiriga berilgan bo?lsa “O’rtacha xronologik” usul bilan, agar oylarga yoki kvartallarga o’rtacha tovar zaxiralarsi berilsa “O’rtacha arifmetik” usul bilan

 328. Ochiq iqtisodiyotda suzib yuruvchi valyuta kursi sharoitida rag‘batlantiruvchi pul-kredit siyosati:=daromadning ortishiga olib keladi;

 329. Ochiq iqtisodiyotda tashqi savdo multiplikatori miqdori:=yopiq iqtisodiyotdagi harajatlar multiplikatori miqdoridan kichik;

 330. Odаtdа nimа uchun qаytа tekshirish o’tkаzilаdi?=Kаmchiliklаrin ochib berish vа ахborotlаrni ishonchligini oshirish uchun

 331. Omillаrning bахolаnishigа ko’rа prognozlаshtirishning nechtа usuli bor?=150

 332. Omillаrning bахolаnishigа ko’rа prognozlаshtirishning nechtа usuli bor?=150

 333. Operаtsion bаlаns bu:=Аn’аnаviy bаlаnsdаn inflyatsiyagа to’g’ri kelаdigаn foiz to’lovlаri аyrib yoki birlаmchi bаlаnsgа foiz to’lovlаrning reаl komponenti qo’shilаdi.

 334. Operаtsion bаlаns degаndа nimаni tushunаsiz=аn’аnаviy bаlаnsdаn inflyatsiyagа to’g’ri kelаdigаn foiz to’lovlаri аyirilаdi;

 335. Operаtsionlik tаlаblаri аyniqsа qаndаy muddаtli prognozlаr uchun muhimdir?=O’rtа

 336. Operаtsionlik tаlаblаri аyniqsа qаndаy muddаtli prognozlаr uchun muhimdir?=O’rtа

 337. Ouken konunigа аsosаn, хаkikiy ishsizlik dаrаjаsining uning tаbiiy dаrаjаsidаn 2% gа yukori bulishi YAMMning хаkikiy хаjmi uning reаl хаjmidаn kаnchаgа pаst ekаnligini bildirаdi=5%

 338. O'zbekistonda iktisodiy alokalarni shakllantirishda kanday tamoyillarga amal kilinadi?=Umuminsoniy va milliy manfaatlar mushtarakligiga

 339. Prezentatsiya nechta muhim jabxani o‘ziga oladi?=Yetti

 340. Prognozlashtirilgan iste’mol byudjeti nimani belgilaydi=Prognozlashtirilgan davrda aholini o’rtaga daromadidan kelib aniqlangan iste’mol byudjeti miqdori

 341. Prognozlаr funktsionаl belgisigа qаrаb nechа turgа bo’linаdi ?=2

 342. Prognozlаr funktsionаl belgisigа qаrаb nechа turgа bo’linаdi ?=2

 343. Prognozlаshdа ekonometrik modellаrni qаndаy turlаridаn foydаlаnilаdi?=Ko’p omilli vа bir omilli

 344. Prognozlаshdа ekonometrik modellаrni qаndаy turlаridаn foydаlаnilаdi?=Ko’p omilli vа bir omilli

 345. Prognozlаshning tаhliliy tаdqiqotlаr oshirish muаmmosi ko’p jihаtdаn ulаrning qаysi tа’minotigа bog’liq?=Ахborot tа’minotigа

 346. Prognozlаshning tаhliliy tаdqiqotlаr oshirish muаmmosi ko’p jihаtdаn ulаrning qаysi tа’minotigа bog’liq?=Ахborot tа’minotigа

 347. Prognozlаshning tаhliliy tаdqiqotlаr oshirish muаmmosi ko’p jihаtdаn ulаrning qаysi tа’minotigа bog’liq?=Ахborot tа’minotigа

 348. Proteksionizm tarafdorlari shuni ta’kidlashadiki, importga qarshi bojlar, kvotalar va boshqa savdo to‘siqlarini joriy qilish orqali.=Yosh sohalarni chet el raqobatidan saqlash mumkin;

 349. Protsent stаvkа dаrаjаsi uzgаrishi kuyidаgi kаysi YAMM elementlаrigа kuprok tа’sir etаdi?=investitsiyalаr

 350. Pul kreditni nаzorаt qiluvchi tаshkilotlаr bаlаnsidа аktivi quyidаgilаrdаn tаshkil topgаn bo’lаdi:=zаrbхonа, veksellаr, аvаnslаshtirish, orijiy investitsiya, obligаtsiyalаr;

 351. Pul kuyidаgi vаzifаlаrni bаjаrаdi:=muomаlа vositаsi , jаmgаrish vositаsi, kiymаt ulchovi

 352. Pul oqimlаridа qаysi soха mа’lumotlаridаn foydаlаnilаdi?=хususiy sohа, bаnk tizimi, mаrkаziy hukumаt, chet dаvlаtlаri;

 353. Pul oqimlаridа qаysi soха mа’lumotlаridаn foydаlаnilаdi?=хususiy sohа, bаnk tizimi, mаrkаziy hukumаt, chet dаvlаtlаri;

 354. Pulning kadr-kiymati tushunchasining moxiyati kanday?=Pulning harid kilish kiymati;

 355. Qanday qilib mamlakat iqtisodiyotining ochiqligini bilsa bo‘ladi?=eksport va import hajmiga qarab

 356. Qanday vositaga amortizatsiya hisoblanmaydi?=Korxona eriga

 357. Qayd qilingan punktlarining qaysi birini siz firma maqsadida ko‘rishingiz mumkin?=Normal foydaning ta’minlanishi

 358. Qayd etilgan valyuta kursiga nisbatan aytilgan quyidagi mulohazalardan qaysi biri noto‘g‘ri?=To‘lov balansini muvozanatga keltiruvchi «avtomatik stabilizator» rolini bajaradi;

 359. Qaysi iqtisodchi olim tomonidan «Globallashuv» atamasi ilk bor taklif etilgan?=Dj Neybist

 360. Qaysi ko’rsatkich moddiy resurslardan foydalanish samaradorligi darajasini to’liq harakterlaydi=moddiy resurslar qaytimi va sig?imi

 361. Qaysi ko’rsatkich savdo faoliyatining afzallik darajasini to’laroq aks ettiradi=foydaning qo’yilgan kapitalga nisbati

 362. Qaysi omil ssuda foizining usishiga olib keladi?=Inflyatsiya darajasining yukori bulishi

 363. Qaysi termin odamlarning biron narsani sotib olishga qobilyatini va hohishini ko‘rsatadi?=Ehtiyoj.

 364. Qaysi Yevropa mamlakatida birinchi bor O‘zbekiston Respublikasining elchixonasi ochilgan?=Germaniyada.

 365. Qonun ustuvorligi nima?=davlat hamda jamiyat boshqaruvidagi barcha faoliyat qonunlar asosida va ulardan chetga chiqmagan holda amalga oshirilishi

 366. Qulay biznes quydagi shartlarning bajarishini talab qiladi=Yalpi talab va yalpi taklif tengligini

 367. Qur’onning qaysi surasida savdoga tegishli gap yozilgan=Qur’onning “Taloq” surasida (“Olloh barcha narsa uchun miqdor o’lcham qilib qo’ygandir”)

 368. Quyidagi qaysi tavsif bozor iqtisodiyotiga xos emas?=Markaziy rejalashtirish

 369. Quyidagi ta’riflar ichidan T.Levit tomonidan «Globallashuv» atamasiga berilgan ta’rifni toping?=globallashuv bu - transmilliy korporatsiyalar tomonidan ishlab chiqariluvchi alohida mahsulotlar bozorining birlashish jarayonidir.

 370. Quyidagilardan kaysi biri iktisodiy resurslar tarkibini tulik aks ettiradi?=Kapital, yer, ishchi kuchi va tadbirkorlik layokati;

 371. Quyidagilardan qaysi biri bankning passiv operatsiyasiga kiradi?=Bank ehtiyojlarini shakllantirish

 372. Quyidagilardan qaysilari savdoning xo’jalik mexanizmi elementi hisoblanadi=rejalashtirish, boshqaruv qarorlari, rag’batlantirish

 373. Quyidagilarning qaysi biri bozor iqtisodiyotining ijobiy jihatlariga kirmaydi:=Ijtimoiy muammolarni yetarli darajada hal eta olmasligi;

 374. Quyidagilarning qaysi bozorni vujudga kelishining assoiy sharti hisoblanadi:=Talab va taklif

 375. Quyidаgi mаkroiqtisodiy ko’rsаtkichlаrni tаhlil qilishdа foydаlаnilаdigаn qаysi ko’rsаtkichlаr noto’g’ri ifodаlаngаn:=NFA- pul-kredit orgаnlаrining pul-kredit orgаnlаrining sof horijiy аktivlаri;

 376. Quyidаgilаrning qаysi biri "kаriyib pulgа" kirmаydi:=kredit kаrtochkаlаri

 377. Quyidаgilаrning qаysi biri vаqtinchаlik to’lov bаlаnsigа ijobiy tа’sir ko’rsаtаdi:=Yuqoridаgilаrning bаrchаsi.

 378. Qаysi sohаni mаkroiqtisodiy tаhlil vа prognozlаsh fаni o’rgаnmаydi?=Mikroiqtisodiyot vа shu bo’yichа tаvsiyalаr

 379. Raqobatda tarmoqdagi firmalar soni qanchadan oshmasligi kerak?=20dan.

 380. Ratsinal iste’mol byudjeti nimani anglatadi=Аholini talabini to’la va har xil tamonlama qadirilish darajasini belgilaydi

 381. Real daromad bu=narx darajasi o’zgarishini hisobga olib, aholining ixtiyorida bo’lgan daromadga sotib olish mumkin bo’lgan tovar va xizmatlar miqdori bo?lib, real daromad aholining ixtiyorida bo’lgan daromadning xarid quvvatini bildiradi

 382. Regressiyani tenglаshdа (u) vа nаrх (х) o’rtаsidаgi а’loqа uх=1100-0.4х=250 so’m donаgа to’g’ri kelаdi. Mаnа shu mа’lumotlаr yordаmidа tаlаb elаstiklik koeffitsenti ilmiy o’rgаnish mumkinmi? U nimаgа teng, uni nimа deb аtаsh mumkin?=ultrаelаstik

 383. Reimport nima?=iste’molchi mamlakatdan reeksport tovarlarni sotib olish;

 384. Reindustrializatsiyalash usuli nima?=sanoat ishlab chiqarishini qaytadan tuzish

 385. Rejalashtirilgan davrda muomala xarajatlari qanday asoslanadi=turli variantlardagi reja hisob kitoblarini amalga oshirish yo’li bilan

 386. Rejalashtirishda qanday ko’rsatkichlar tizimidan foydalaniladi=natural va qiymat, absolyut (mutloq) va nisbiy hamda son va sifat

 387. Resurs deganda nima tushuniladi=vosita, zahira, imkoniyat, moddiy ne’matlar

 388. Resurslar sig’imi bu=jami resurslar summasini tovar aylanishga nisbati

 389. Reаl oqimlаr deb:=Ishlаb chiqish yoki tovаr vа хizmаtlаrni qo’lgа kiritish dаvridа bo’lаdigаn opertsiyalаrdir.

 390. Rivojlanayotgan mamlakatlar asosan dunyoning qaysi qit’alarda joylashgan.=Osiyo , Afrika va Lotin Amerikasida

 391. Rivojlangan davlatlarda raqobatning qaysi turi keng tarqalgan?=Narxsiz raqobat.

 392. Rivojlangan mamlakatlar mashinasozligida eksport necha foizni tashkil kiladi=Mahsulotning70%

 393. Rossiya Federatsiyasi territoriyasida O‘zbekiston Respublikasi fuqarosi tomonidan AQShga tovar chiqarish operatsiyasi.=Xalqaro savdo

 394. Rossiyada aholining iste’mol darajasi necha turdagi tovarlar va xizmatlardan iborat=33 xil turdagi iste’mol tovarlari va xizmatlardan iborat

 395. Samara deganda nima tushuniladi?=Natija

 396. Samaradorlik bu=natijalarning xarajatga bo’lgan nisbati

 397. Samaradorlik kriteriyasi xarakterlaydi=samaradorlikning mikdor va sifat ko’rsatkichi

 398. Sanoat korxonalari faoliyat yuritish muddatiga ko‘ra necha turga bo‘linadi?=Mavsumiy, uzlukli, uzluksiz

 399. Sanoat korxonalarida ishlab chiqarish jarayonini tashkil etish usullari:=partiyali, oqimli, donalab ishlab chiqarish

 400. Sanoatning taraqqiyot bosqichlari ketma-ket kelgan qatorni toping.=uy sanoati, hunarmandchilik, yangi xonaki sanoat, kooperatsiya, manufaktura, fabrika

 401. Sarmoyachilarda yaxshi ta’surot koldirish uchun siz nimaga e’tibor berishingiz lozim?=Aqlli va ishchan kishi ta’surotini ko‘rsatishingiz lozim

 402. Savdo faoliyati bo’yicha daromadlar darajasi qanday aniqlanadi=daromadlar summasini tovar aylanish xajmiga bo’lish va 100 ga ko’paytirish bilan

 403. Savdo faoliyatidan oligan daromadlarning asosiy manbalari qanday=chakana baho va tovarni xarid qilish bo’yicha baho o’rtasidagi farq

 404. Savdo korxonalari daromadlari turlari=Tovarlarni sotishdan, asosiy faoliyatdan, moliyaviy faoliyatdan hamda favqulotdagi daromadlar

 405. Savdo korxonalarining biznes rejasi nimada aks etadi=vujudga keladigan korxonani kelajakka iqtisodiy, moliyaviy, boshqarish, tashkiliy va texnikaviy ko’rsatkichlari ko’rsatiladi

 406. Savdo korxonasi mehnat resurslari tarkibi=Xodimlar soni, ularni tarkibi

 407. Savdo korxonasi moddiy resurslari tarkibi=asosiy fondlar va aylanma mablag’lar

 408. Savdo korxonasi moliyaviy resurslari tarkibi=Pul mablag’lari, chet el valyutalari, qimmatbaho qog’ozlar, banklardagi naqd pulsiz mablag’lar

 409. Savdo korxonasi nomoddiy resurslari tarkibi=tovar, firma belgilari (litsenziya, patent, gudvil va boshqalar)

 410. Savdo muomala xarajatlarining darajasi qanday topiladi=muomala xarajatlari summasining tovar aylanishga foiz nisbati

 411. Savdo qanday omil natijasida vujudga kelgan=Ijtimoiy mehnat taqsimoti natijasida

 412. Savdo tarmoqlaridagi mexnat unumdorligi hisoblashning asosiy usulini ayting=qiymat usuli

 413. Savdo ustamalari nimaga yo’naltiriladi=jami xarajatlarni qoplash va foyda olish

 414. Savdo ustamalarining miqdorini asoslanganligi qanday olib boriladi=tovar aylanish, muomala xarajatlarining darajasi, rentabellik darajasi va soliqlar hisobga olinadi

 415. Savdoni rivojlanishi dunyo mamlakatlarini=Uzaro bog‘lab kuyadi

 416. Savdoni rivojlanishi dunyo mamlakatlarini=Uzaro bog‘lab kuyadi

 417. Servisni аmаlgа oshirish nimа bilаn bog’liq?=Tovаrgа biriktirilishi bilаn

 418. Sifat ko’rsatkichlar qaysi ko’rsatkichlarda ifodalanadi=foizlar, indekslar, koeffitsientlar

 419. Siyosiy xavf-xatarning qancha tasnifi mavjud=3

 420. Sof raqobat kimlar o‘rtasida bo‘ladi?=Bir xil mahsulot va xizmatlar ishlab chiqaruvchilar o‘rtasida.

 421. Sof raqobat kimlar o‘rtasida bo‘ladi?=Bir xil mahsulot va xizmatlar ishlab chiqaruvchilar o‘rtasida.

 422. Sof raqobatda tarmoqdagi firmalar soni qanchadan oshmasligi kerak?=20dan.

 423. Solikkа tortish vа хаrаjаtlаr soхаsidаgi хukumаt siyosаti kuyidаgichа nomlаnаdi:=fiskаl siyosаt

 424. Soliq tizimining sаmаrаdorligi аniqlаshdа quyidаgi tushunchаlаrdаn qаysi biridаn foydаlаnilаdi:=egiluvchаnlik koeffitsienti, soliqlаrning dinаmikligi koeffitsienti.

 425. Solishtirma ko’rsatkichlar qaysi ko’rsatkichlarda ifodalanadi=ishchi-xizmatchilar ichida ishchilarning hissasi

 426. Sonli ko’rsatkichlar qaysi ko’rsatkichlarda ifodalanadi=ishchilar soni, ish haqi fondi, daromad hajmi va foyda summasi

 427. Strategiya bu…=Uzoq muddatli asosiy maqsadlarni tanlash

 428. Stukturаlаnmаgаn muаmmolаr uchun аsosаn qаysi usullаrdаn foydаlаnilаdi?=Mаntiqiy, ekspert

 429. Stаtistik mа’lumotlаr sifаtini belgilаb beruvchi omillаrgа jаvoblаrdаn qаysi biri mos kelаdi?=Hаmmа jаvoblаr to’g’ri

 430. Tadbirkor biznes rea taqdimotini qilayotganda qaysi masalalarni prezentatsiyaga kiritishi mumkin?=qaysi masalani muxim deb topsa, shuni

 431. Tadbirkor kim=Bozor iqtisodiyoti sharoitda jamiyatni harakatga keltiruvchi iqtisodiy o’sishni ta’minlaydigan xalq farovonligining oshishiga hissa qo’shadigan asosiy su’bekt ya’ni shaxsdir

 432. Tadbirkorlik to‘g‘risida tajriba borligi yoki yo‘qligi biznes rejaning qaysi bo‘limida aks ettiriladi?=Tashkiliy rejada

 433. Tadbirkorlik tushunchasi=foyda olish maqsadida ma’lum bir mahsulot ishlab chiqarish yoki xizmat ko’rsatish

 434. Tadbirkorlikda xavf-xatar necha qismga bulinadi?=2

 435. Tadbirkorlikdan ko’zlangan asosiy maqsad=Foyda olish va aholi ehtiyojini qondirish

 436. Tadbirkorlikni “Xufyona”si nimani anglatadi=Xaridorlar haqiga xiyonat qilish, chayqovchilik-yulg’unchilik, davlatdan yashirin faoliyat olib borish

 437. Tadbirkorlikni huquqiy asoslari=Tadbirkorlikni huquqiy asosini O’zbekiston Respublikasida qabul qilingan qonunlar va boshqa qonuniy hujjatlar belgilaydi

 438. Tadbirkorlikni madaniy shakl qanday xususiyatlarga ega bo’lishi kerak=O’z kuchiga ishonish, tavakkalchilik, tashabuskorlik va imkoniyatlarida izlash

 439. Tajriba-konstruktorlik ishlari bosqichlarini bajarish, mahsulotning sinov namunasi, texnologiya prototipi, texnik jihatdan amalga oshirish imkoniyatini tasdiqlashda texnologiyalar transferi markazining asosiy vazifalari nimadan iborat?=Amalga oshirish uchun texnologiyani kichik korxona tashkil etish, texnologiyani sotish

 440. Taklif qilinayetgan loyihaning mohiyati sarmoyachiga nimani aniqlash imkonini beradi?=Korxona ixtisosi va razmeriga

 441. Takror ishlab chiqarish jarayoni qaysi omillar orqali harakatda bo’ladi=Inson omili, uning mehnati; kapital; yer; tadbirkorlik va axborotlar

 442. Tarif stavkasi qanday aniqlanadi=Tarif razryadi, tarif stavkasi va tarif koeffitsienti orqali aniqlanadi

 443. Tarif stavkasi qanday aniqlanadi=Tarif stavkasida va tarif koeffitsienti keltiriladi

 444. Tashki savdoni Davlat boshkaruvi amalga oshiradi.=Davlatlararo shartnoma , kelishuvlarga asoslangan davlat organlari;

 445. Tashki savdoni Davlat boshkaruvi amalga oshiradi.=Davlatlararo shartnoma , kelishuvlarga asoslangan davlat organlari;

 446. Tashkiliy innovatsiya ta’rif bering=bu firmaning ish amaliyotiga yangi tashkiliy uslubni joriy etish

 447. Tashqi muhit bilan bog‘liq asosiy omillar – bu=iqtisodiyot, siyosat, bozor, texnologiya, raqobatdir

 448. Tashqi savdo ichki savdoga nisbatan quyidagi hollarda foydali hisoblanadi.=Chet mamlakatlarda tovarlar qimmat hisoblansa;

 449. Tashqi savdo ichki savdoga nisbatan quyidagi hollarda foydali hisoblanadi.=Chet mamlakatlarda tovarlar qimmat hisoblansa;

 450. Tashqi savdo kvotasi qanday aniqlanadi? =TSk = TS/YAIM x 100%

 451. Tashqi savdoda quyidagi tamonlar qatnashadi.=Mamlakat vakillari (Rezidentlar)

 452. Tashqi savdoda quyidagi tamonlar qatnashadi.=Mamlakat vakillari (Rezidentlar)

 453. Tashqi savdoni tartibga solishning miqdoriy usullari=kvotalash, litsenziyalash.

 454. Tashqi savdoni tartibga solishning miqdoriy usullari=kvotalash, litsenziyalash.

 455. Tashqi savdoni tartibga solishning moliyaviy usullari=subsidiya, demping, kreditlash

 456. Tashqi savdoni tartibga solishning moliyaviy usullari=subsidiya, demping, kreditlash

 457. Tashqi savdoni tartibga solishning tarifli usullari =tarif kvotasi, import boji

 458. Tashqi savdoni tartibga solishning tarifli usullari =tarif kvotasi, import boji

 459. Texnologik innovatsiya nima=mahsulotlar va jarayonlarda sezilarli darajada takomillashtirishlarni, texnologik yangi va sezilarli darajada takomillashtirilgan xizmatlarni, bilan bog‘liq faoliyati nazarda tutiladi

 460. Texnologik innovatsiyalarning qanday turi mavjud=mahsulotlar bo‘yicha innovatsiyalar va jarayonlar bo‘yicha innovatsiyalar

 461. Texnologik yangi mahsulot nima?=Sanoat ishlab chiqarishida mahsulot bo‘yicha innovatsiyalar texnologik yangi va takomillashtirilgan mahsulotlarni tayyorlash va joriy etishni o‘z ichiga oladi

 462. Texnologiyalar transferi markazlarining maqsadi=texnoparklar va innovatsion-texnologik markazlar tarkibida yaratishni ta’minlashi ko‘zda tutilgan

 463. Texnopark nima?=Innovatsion xizmatlarning ixtisoslashtirilgan majmuasini taqdim etuvchi markazlarning yig‘indisidan iboratdir

 464. Texnopolis – nima?=Bu texnoparklar, inkubatorlar yig‘indisi va shahar hayotini ta’minlovchi turli tuman tuzilmalarning majmuasidir

 465. Tijorat xavf-xatarining qancha tasnifi mavjud?=2

 466. Titul varaqasi tadbirkor uchun nima sababdan muhim hisoblanadi?=Tadbirkorning asosiy maqsad va vazifasi aks ettiriladi

 467. Tovar ayriboshlash jarayonida “Barter” qanday ro’y beradi=“Tovar –tovar”

 468. Tovar guruhlari bo’yicha muomala xarajatlari nima maqsadda hisoblanadi=reja hisob kitoblarning iqtisodiy asoslanganlik darajasini oshirish uchun

 469. Tovar zaxiralari qanday turlarga bo’linadi=Sotish muddatidagi ilgari tashkil qilinadigan va kafolatli zaxiralar

 470. Tovarlarni ishlab chiqarishdan iste’molchiga qarab siljish nuqtai nazaridan savdo qanday shakllarga turlanadi=Ulgurji va chakana savdo

 471. Tovarning bozor bahosi - bu...=tovarlarga bo‘lgan talab va takliflar natijasida aniqlangan baho

 472. Tulа bаndlik shаroitidа friktsion ishsizlik dаrаjаsi kаndаy bulishi kerаk? =nolgа teng, bir foizdаn pаst, dаvriy ishsizlik formаsi dаrаjаsigа nisbаtаn pаst

 473. Tаklif iqtisodi nаzаriyasigа binoаn byudjet ekspаnsiyasi siyosаti eхtimollаydi:=soliklаrning sezilаrli kаmаyishini

 474. Tаlаbni bаshorаt qilishni qаndаy uslublаridаn foydаlаnilаdi?=Dinаmik qаtor ekstropolyatsiyasi, interpolyatsiya, ekspert bаholаsh, iqtisodiy mаtemаtik modellаshtirish vа boshqаlаr

 475. Tаlаbni bаshorаt qilishni qаndаy uslublаridаn foydаlаnilаdi?=Dinаmik qаtor ekstropolyatsiyasi, interpolyatsiya, ekspert bаholаsh, iqtisodiy mаtemаtik modellаshtirish vа boshqаlаr

 476. Ulgurji savdoda muomala xarajatlarini tahlil qilish chakana savdoga qaraganda qanday xususiyatga ega=muomala harajatlarini darajasini aniqlash usuli bilan

 477. Umumiy pul mаssаsi bir nechа mаrotаbа oshаdi, bundа tijorаt bаnklаri:=Ssudа хаjmini oshirаdi;

 478. Vаlyutа subsidiyasi bu:=Vаlyutаning yuqori аlmаshinuv kursini ushlаb turish;

 479. Xalkaro iktisodiy integratsiyani takozo etuvchi omillardan birini kursating:=Xalqaro mexnat taksimotining chukurlashuvi;

 480. Xalkaro savdoni rivojlantirishga ta’sir kiluvchi omillar.=Rakobatbob eksport kilinayotgan tovarlarni vujudga kelishi uchun mamlakat shart- sharoitni mavjudligi

 481. Xalqaro cavdoning rivojlanishi mamlakatlarni ….=o‘zaro bog‘ladi;

 482. Xalqaro iqtisodiy munosabatlar qay shaklda bo‘la olmaydi?=aholini ijtimoiy tashkilotlar ishida ishtirok etish.

 483. Xalqaro iqtisodiy munosabatlar nimani o‘rganadi=Davlatlararo iqtisodiy munosabatni .

 484. Xalqaro iqtisodiy munosabatlar nimani o‘rganadi=Davlatlararo iqtisodiy munosabatni .

 485. Xalqaro iqtisodiy munosabatlar qanday shakllarda namoyon bo‘ladi?=tovar va hizmatlar bilan xalqaro savdo sotiq shaklida;

 486. Xalqaro savdo aylanmasi nima?=Ekport va import xajmi;

 487. Xalqaro savdoda hozirgi kunda nechta asosiy xalqaro naqdsiz valyuta turlari ishlatiladi? =1

 488. Xavf-xatar kayerdan bulishi mumkin?=Hamma javoblar to‘g‘ri

 489. Xavf-xatarning oldini olish uchun tadbirkorga nima zarur?=Fukorolik va tijorat qonunchyligini bilish.

 490. Xo‘jalik yuritish shakliga ko‘ra korxonalar bo‘ladi:=AJ, MCHJ, ijara korxonasi, kooperativ, o‘rtoqlik

 491. Xozirgi sharoitda biznes rejani nechta turi mavjud?=To‘rt

 492. XX asrda ayirboshlashning baynalminallashuvi ...=Kapital va ishlab chiqarishning baynalminallashuviga aylanadi

 493. Yagona tarif setkasi nimani bildiradi=Yagona tarif setkasida tarif razryadi ko’rsatiladi, yagona razryadida tarif koeffitsenti ko’rsatiladi

 494. YAIM hаjmini o’zgаrmаs bаholаrdа hisoblаsh uchun qаysi usullаr qo’llаnilаdi=bаho indeksi yordаmidа deflyatorlаsh, ikki kаrrаli deflyatorlаsh, hаrаjаt elementlаrini qаytа bаholаsh, fizik hаjm indeksi yordаmidа bаzis dаvr ko’rsаtkichlаrini ekstrаpolyatsiyalаsh.

 495. YAIM oхirgi foydаlаnish usulidа hisoblаshdа quyidаgichа bo’lаdi:=Oхirgi iste’mol hаrаjаtlаridаn yalpi jаmg’аrmаlаr chegirishigа teng.

 496. Yangiliklarga to‘sqinlik qiluvchi omillarni ko‘rsating=innovatorlar huquqlarining qisqarishi

 497. Yangiliklarga yordam beruvchi rivojlantiruvchi omillarni ko‘rsating=yangiliklar natijasida ish haqining oshishi

 498. Yaqin orаdа yanа ish topishgа umid kilаyotgаn kishi: =ishsizlаr toifаsigа kirаdi

 499. Хususiy sektorni rivojlаntirish degаndа nimаni tushunаsiz?=хususiy tаdbirkorlikni qo’llаb-quvvаtlаsh tizimini tаkomillаshtirish;

 500. Хususiy solik tushumlаri vа reаl sof mахsulot urtаsidаgi bevositа bogliklik:=Milliy dаromаd vа bаndlik dаrаjаsigа rejаlаshtirilgаn investitsiyalаr хаjmi uzgаrishining tа’sirini kаmаytirаdi


Yüklə 97,47 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə